پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

GR13- تحلیل روند شهر نشینی در زاهدان با تاکید بر آپارتمان نشینی

کد محصول:GR13

فایل WORD

200 صفحه

18000 تومان

فهرست مطالب :

فصل اول : چهار چوب کلی تحقیق
1-1 -طرح مساله
2-1 -ضرورت تحقیق قلمروتحقق
4-1- اهداف تحقیق
5-1- سئوالات اساسی
6-1- فرضیات پژوهش
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
9-1- محدودیت تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
1-2- شهر چیست
2-2- تعاریف مختلف شهر
3-2- عوامل مؤثر در تکوین و تکامل شهر نشینی
1-3-2- دیدگاههای کلاسیک(درونزا) در شکل گیری شهرها
1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی
2-1-3-2- نظریه اقتصادی : شهر به عنوان یک بازار
3-1-3-2- نظریه شهر به عنوان یک پایگاه نظامی و دفاعی
4-1-3-2- نظریه مذهبی، گسترش معابد و عبادتگاهها
5-1-3-2- موقعیت چهاراهی در ایجاد شهرها
2-3-2 دیدگاههای مدرن (برونزوا) در شکل گیری شهرها
1-2-3-2 سیاستهای استعماری کشورهای توسعه یافته
2-2-3-2- سیاستهای دولتها در مسائل مرزی و استراتژیک
3-2-3-2- اهداف سیاسی – اداری دولتها
4-2-3-2- وجود قطب های صنعتی
5-2-3-2- وجود راهها
4-2- نظریه های ساخت شهر
1-4-2- ساخت دوایر متحدالمرکز
2-4-2- ساخت قطاعی شهر
3-4-2- ساخت ستاره ای شکل
4-4-2- ساخت چند هسته ای
5-4-2- ساخت عمومی شهرها
6-4-2- ساخت طبیعی شهرها
7-4-2- ساخت خطی یا کریدوری
فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان
1-3- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان
1-1-3- موقعیت جغرافیایی
2-1-3- موقعیت ریاضی و نسبی شهر زاهدان
3-1-3- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان
4-1-3- ویژگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان
5-1-3- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان
1-5-1-3- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان
2-5-1-3- ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان
6-1-3- شرایط اقلیمی محدوه زاهدان
1-6-1-3- عوامل ماکروکلیمایی
2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی
7-1-3- بادهای منطقه
8-1-3- میزان دما و طوبت در منطقه
9-1-3- بارندگی و ریزش جوی درمنطقه
10-1-3- منابع آب منطقه
1-10-1-3-آبهای سطح الارضی
2-10-1-3- آبهای زیر زمینی حوضه زاهدان
2-3- ساختار دموگرافی و ویژگیهای انسانی شهر زاهدان
1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا1375)
2-2-3- تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر
3-2-3- ساختمان جمعیت
1-3-2-3- ساخت سنی
2-3-2-3- نسبت جنسی
4-2-3- بعد خانوار
5-2-3- حرکات جمعیت
1-5-2-3- حرکات زمانی جمعیت
2-5-2-3- حرکات مکانی جمعیت
6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان
1-6-2-3- عامل جغرافیایی
2-6-2-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی و اداری
3-6-2-3- عوامل اقتصادی
7-2-3- فعالیت و اشتغال
8-2-3- وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف
1-8-2-3- شاغلین بخش کشاورزی
2-8-2-3- شاغلین بخش صنعت
3-8-2-3- شاغلین بخش خدمات
9-2-3- وضعیت کلی سواد در زاهدان
فصل چهارم : بررسی روند شهر نشینی و تغییرات کارکردی شهر زاهدان
1-4- روند شکل گیری شهر زاهدان
1-1-4- تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیک
1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد
2-1-1-4- منطقه دزداب
2-1-4- تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی شهر زاهدان
2-4- سیاستهای دولت در توسعه شهر نشینی زاهدان
3-4- تغییرات کارکردی در شهر زاهدان
1-3-4- کارکرد نظامی سیاسی
2-3-4- کارکرد اداری
3-3-4- کارکرد خدماتی
4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان
1-4-4- موانع درجه یک توسعه (موانع طبیعی)
2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی)
3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادی)
4-4-4- توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر
فصل پنجم :بررسی توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان
1-5 آپارتمان چیست
2-5- سابقه آپارتمان نشینی در جهان
3-5- سابقه آپارتمان نشینی در تهران
4-5- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان
5-5 مکان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان
6-5- ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان
7-5- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان
1-7-5- بررسی رابطه شغل ساکنین در مجتمع های آپارتمانی

2-7-5- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی
3-7-5- بررسی رابطه میزان درآمد در مجتمع های آپارتمانی
4-7-5- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی
5-7-5- بررسی رابطه قومیتهای ساکن در مجتمع های آپارتمانی
6-7-5- بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سکونت
8-5- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی
9-5- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی
10-5- بررسی ویژگیهای کالبدی مجتمع های آپارتمانی
1-10-5- بررسی تعداد طبقات در مجتمع های آپارتمانی
2-10-5- بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی
3-10-5- بررسی نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی
4-10-5- بررسی عمر بنا مجتمع های آپارتمانی
5-10-5- بررسی امکانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی
6-10-5- بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی
11-5- بررسی نقاط قوت و ضعف در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان
1-11-5- نقاط قوت
1-1-11-5- دسترسی به منابع مالی
2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح
3-1-11-5- سرعت در فرآیند ساخت
4-1-11-5- ارتقای تکنولوژی و ارتقای کیفیت
5-1-11-5- دسترسی به تسهیلات عمومی
2-11-5- نقاط ضعف
1-2-11-5- کمبود امکانات، خدماتی و رفاهی
2-2-11-5- مشکلات سیستم جمع آوری زباله
3-2-11-5- کبمود پارکینگ
4-2-11-5- کمبود فضای بازی مناسب برای کودکان
12-5- عوارض زیست محیطی در مجتمع های آپارتمانی
1-12-5- موقعیت و قطه بندی زمین
1-1-12-5- موقعیت ساختمانها
2-1-12-5- قطعه بندی زمین
2-12-5- عوارض طبیعی
1-2-12-5- عوارض مربوط به خاک و زمین
2-2-12-5- هوا
3-2-12-5- صدا
4-2-12-5- نور
5-2-12-5- حرارت و برودت
3-12-5- عوارض انسانی
1-3-12-5- خصوصیات خانوار
2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها
3-3-12-5- مسائل جنبی اجتماعی
4-3-12-5- ایمنی در برابر حوادث
5-3-12-5- بهداشت محیط
6-3-12-5- تاسیسات وتجهیزات عمومی و زیر بنایی
7-3-12-5- عوارض زیبا شناسانه
فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
1-6-نتیجه گیری کلی
2-6-آزمون فرضیات
3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی
منابع و مآخذ
ضمائم

 

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید