اطلاعیه

تکامل هنر ایرانی در گذر تاریخ

متن کامل موجود نییست

فهرست مطالب

مقدمه: ۱
هنر ایران در گذر تاریخ ۲
هخامنشیان ۶
وسعت قلمروی ایران در زمان هخامنشیان ۶
هنر،‌ صنعت، معماری ۷
هنر هخامنشی: ۸
کاشیکاری در عهد هخامنشی : ۹
فلزکاری در عهد هخامنشی : ۹
مرصع کاری در عهد هخامنشی : ۹
تزیینات معماری کاخ های هخامنشیان ۱۰
هنر در خدمت ایدئولوژی امپراطوری ۱۳
شوش و تخت جمشید ۱۴
هنر در خدمت شکوه و اقتدار امپراطوری ۱۶
نقش های برجسته هخامنشی ۱۸
نقش برجسته های پاسارگاد ۲۰
نقش برجسته انسان بالدار در کاخ شرقی: ۲۱
معماری وتزیینات مجوعهء تخت جمشید: ۳۰
تخت جمشید ۳۰
تصویر باسازی شده تخت جمشید ۳۱
کاخ آپادانا ۳۱
ایوان و پلکان شرقی آپادانا ۳۳
مادها ۳۷
خوزی ها ۳۸
هراتی ها ۳۸
رخجی ها ۳۸
مصری ها ۳۸
پارتی ها ۳۸
ساگارتیان ها ۳۸
ارمنی ها ۳۸
بابلی ها ۳۹
آشوریان بین النهرین ۳۹
سکاییان کلاه نوک تیز ۳۹
گنداریان ۳۹
سکاها ۳۹
لودیه ها ۳۹
کاپادوکی ها ۳۹
ایونیه ها ۴۰
پارتوی ها ۴۰
هندی ها ۴۰
سکاهای اروپایی ۴۰
عرب ها ۴۰
زرنگی ها ۴۱
لیبی ها ۴۱
حبشی ها ۴۱
کاخ صد ستون (تالار تخت) ۴۵
کاخ مرکزی(تخت جمشید) ۴۷
کاخ داریوش ۴۷
کاخ هدیش ۵۱
تزینات حرمسرا یا اندرونی ۵۲
کاخ سه دروازه یا تالار شورا ۵۲
دروازه ناتمام ۵۳
تزیینات ستونهای زمان هخامنشیان ۵۴
منابع: ۵۷