بررسی وضعیت پست مدرن

کد محصول HN11

تعداد صفحات: ۱۸۶ صفحه فایلWORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

پیشگفتار:
۱) صور مختلف دانش از دیدگاه یونان باستان
۲) گستره‌ی لغوی تخنه در هم آمیختگی تکنیک و هنر
۳) خصوصیت دانش فنی مدرن
۴) ویژگی هنر در مدرنیته و پست مدرنیته
۵) طراحی صنعتی در دوره مدرن: تلاش برای وحدت دوباره هنر و تکنولوژی

فصل اول
مقدمه (۱-۱) مقدمه: از هنرهای سنتی تا ظهور پست مدرنیسم
(۲-۱) دوره‌های مشخص جوامع انسانی
(۳-۱) روندهای اجتماعی گذار از جامعه‌ی پیش از مدرن به جامعه‌ی مدرن
(۴-۱) مسیر ایده‌ی مدرن از قرن ۵ تا کنون
(۵-۱) تعاریف پایه از مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزه کردن، مدرنیزاسیون، مدرنیست
(۶-۱) انقلاب صنعتی (علل، تداوم، دوره‌ها)
(۷-۱) تحولات مدرنیته
(۸-۱) عوامل بوجود آمدن دموکراسی
(۹-۱) ارزشها در پروتستانتیسم
(۱۰-۱) رشد ابعاد سازماندهی (بروکراسی)
(۱۱-۱) جدول مقایسه‌ی جامعه‌ی پیش از مدرن با جامعه‌ی مدرن
(۱۲-۱) رویکردها، سبکها و جنبش‌های دوره‌ ی مدرن

فصل دوم
۱ـ۲) مقدمه‌ی فصل دوم
۲ـ۲) تعاریف پایه؛
۳ـ۲) کاربردهای اولیه‌ی واژه‌ی پست مدرنیسم (تاریخ نگاری):
۴ـ۲) سه کاربرد متفاوت پسامدرنیسم، پسامدرنیته، پسا مدرن:
۵ـ۲) از جامعه پساصنعتی تا پسامدرنیته:
۶ـ۲) مفهوم جامعه پساصنعتی:
۷ـ۲) اقتصاد پست مدرنیته:
۱ـ۷ـ۲) طرف تقاضا
الف) مصرف اختصاصی
ب) بار اضافی
پ) مصرف و هویت جمعی
۲ـ۷ـ۲) طرف عرضه
الف) مسأله دار شدن اخلاق کار
ب) افول معنا
پ) فرهنگ به مثابه‌ی یک بخش اقتصاد
۳ـ۷ـ۲) کالاهای فرهنگی و کالاوارگی:
الف) انواع مختلف کالاهای فرهنگی،‌بازنمود / نماد / اطلاعات
ب) اعیان فرهنگی به مثابه‌ی کالا
۸ـ۲) ساختار شغلی و تولیدی در پست مدرنیته
۱ـ۸ـ۲) پست فوردیسم و نظارت: انباشت انعطاف‌پذیر، دستور و کنترل
۲ـ۸ـ۲) تولید خودکار، ادغام خودکار و نظارت خودکار
۹ـ۲) سیاست پست مدرن
۱ـ۹ـ۲) دولت جدید پست مدرن
۲ـ۹ـ۲) ویژگی‌های تولید ومصرف جدید در پست مدرنیته
۳ـ۹ـ۲) ویژگی‌های دولت جدید
۱۰ـ۲) فرهنگ پست مدرن
۱ـ۱۰ـ۲) فرهنگ مصرفی
۲ـ۱۰ـ۲) سبک زندگی در پست مدرنیته
۳ـ۱۰ـ۲) سبک زندگی: مسأله انتخاب
۴ـ۱۰ـ۲) تکثر و دگرگونی سبکهای زندگی
۵ـ۱۰ـ۲) طرز رفتار با انتخاب:
۶ـ۱۰ـ۲) جهت‌گیریهای ارزش پست مدرن
۱۱ـ۲) پست مدرنیته و مسائل جدید درون آن
۱ـ۱۱ـ۲) سرمایه‌داری بی‌سازمان
۲ـ۱۱ـ۲) جهانی شدن
۳ـ۱۱ـ۲) رسانه‌های همگانی
۴ـ۱۱ـ۲) نقش رسانه های همگانی
۱۲-۲) عصر اطلاعات از دیدگاه مک لوهان
۱۳ـ۲) فناوریهای الکترونیکی و ارتباطات نزد بودریار
۱۴ـ۲) هنر. کار و تحلیل در عصر شبیه سازی الکترونیکی
۱۵ـ۲) از باز تولید مکانیکی تا شبیه سازی الکترونیکی
۱۶ـ۲) پست مدرنیسم: هنر پست مدرن
۱ـ۱۶ـ۲) ویژگی‌ روش‌های دادائیستی
۲ـ۱۶ـ۲) چند رویکرد پسامدرنیستی در این دوره
۳ـ۱۶ـ۲) فرم‌های هنر پست مدرنیستی
فهرست منابع و مآخذ

فهرست جداول

فصل اول:
۱-۱) تحولات پیش از مدرن (بر اساس مدل جنکز، ۱۹۸۵)
۲-۱) علل وقوع انقلاب صنعتی (برگرفته از مدل گرهارد و جین لنسکی)
۳-۱) دوره های انقلاب صنعتی (برگرفته از مدل گرهارد و جین لنسکی)
۴-۱) علل تداوم انقلاب صنعتی (برگرفته از مدل گرهارد و جین لنسکی)
۵-۱۹ تحولات حاصل از تولید انبوه در جامعه مدرن (جنکز، ۱۹۸۵)
۶-۱) عوامل شکل گیری جامعه ی انبوه (گیدنز، ۱۳۷۶ و لنسکی،  ۱۳۶۹)
۷-۱) ارتباطات جمعی و تاثیر ارتباطات انبوه و رسانه های انبوه (کوریک، ۱۳۸۱)
۸-۱) زیر شاخه های فرهنگ انبوه در جامعه ی مدرن (گیدنز، ۱۳۷۶)
۹-۱) عوامل بوجود آورنده ی دموکراسی (گیدنز، ۱۳۷۶)
۱۰-۱) ارزشها در مذهب پروتستانتیسم (Weber, 1968)
۱۱-۱) رشد دیوان سالاری بروکراسی (گیدنز، ۱۳۷۶، فصل ۹)
۱۲-۱) مقایسه ی اجمالی بر دو جامعه ی پیش از مدرن و مدرن (گیدنز، ۱۳۷۶)
۱۳-۱) مروری بر سبکها و جنبش های پیش از پست مدرن ]برگرفته از (هسکت؛ ۱۳۷۶) و (گیسلی، ۱۳۷۹) و (Hauffe, 1998) [

فصل دوم:
۱-۲) اقتصاد
۲-۲) فرایند تولید (نوذری، ۱۳۸۰، ص ۷۴۰
۳-۲) کار (نوذری، ۱۳۸۰، ص ۷۴۱
۴-۲) روشهای جایگزین تولید و کار در عصر پست مدرن
۵-۲) کورپوراتیسم مدرن و پست مدرن (گیبنز، ۱۳۸۱، ص ۱۷۰
۶-۲) دولت قدیم و جدید (گیبنز، ۱۳۸۱، صص ۱۷۶-۱۷۵
۷-۲) ایدئولوژی (نوذری، ۱۳۸۰، ص ۷۴۴
۸-۲) فضا (نوذری، ۱۳۸۰، ص ۷۴۲
۹-۲) مقایسه ی سرمایه داری سازمان یافته و سرمایه داری سازمان نیافته (نوذری، ۱۳۸۰؛، صص ۵۰۵-۵۰۴
۱۰-۲) جهانی شدن
۱۱-۲) رسانه ای شدن (گیبنز، ۱۳۸۱، صص ۷۴-۵۷
۱۲-۲) نقش رسانه ها
۱۳-۲) هنر (جنکز، ۱۳۷۹، ص ۸۶
۱۴-۲) تفاوت های شماتیک بین مدرنیسم و پست مدرنیسم (نوذری، ۱۳۸۰، ص ۷۳۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.