اطلاعیه

دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD)

کد محصول FZ7

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده.۷
کلمات کلیدی.۸
فصل اول..۱۳
مقدمه۱۴
تعریف موضوع..۱۵
تاریخچه۱۶
اهداف تحقیق..۱۷
فصل دوم..۱۸
خصوصیات مواد TLD..19
پاسخ دز۱۹
حساسیت.۲۰
پاسخ به انرژی۲۱
شرایط پخت۲۴
محوشدگی گرمایی..۲۵
محو شدگی غیرعادی..۲۶
حساسیت نوری.۲۶
فصل سوم.۲۹
کاربردها وخواص دزیمتری.۳۰
دزیمتری فردی..۳۰
دزیمتری محیطی۳۱
دزیمتری بالینی۳۲
سینماتیک واپاشی گاما.۳۴
سینماتیک واپاشی آلفا..۳۵
واپاشی بتایی.۳۸
بورات منگنز.۵۴
خصوصیات دزسنجی..۵۷
اثر ذرات و تشعشعات بر سیستم های حیاتی۶۵
حالت¬های برهمکنش .۶۵
یونیزاسیون۶۵
برانگیختگی مولکولی و اتمی..۶۶
واکنش‌های هسته‌ای.۶۶
تشعشعات باردار۶۷
تشعشعات بدون بار..۶۷
بمبهای هسته ای چگونه ساخته می¬شوند.۶۹
پرتو درمانی باعث کاهش غدد سرطانی۷۰
محافظت کننده های پرتوی۷۲
آثار وراثتی تشعشع در انسان.۷۴
سطح انرژی هسته ای..۷۷
تغییرات انرژی در واکنشهای هسته‌ای.۷۸
حفاظت در برابر پرتوزاهامهندسی هسته¬ای..۸۱
حداکثر مقادیر مجاز آلودگی.۸۲
نکات اساسی در تعیین مقادیر مجاز آلودگی۸۲
پرتوزاهای آلوده کننده محیط.۸۳
اصول حفاظت فردی۸۴
مکانیسم تولید تشعشع فیزیک هسته ای.۸۵
مواد پرتوزا و تابش های هسته¬ای۹۱
تاریخچه کشف مواد پرتوزا .۹۲
ماده پرتوزا چیست؟.۹۴
ماهیت پرتوهای آلفا، بتا و گاما۹۶
واپاشی پرتوهای آلفا، بتا و گاما .۹۸
قانون سدی.۹۹
بررسی یک عنصر رادیواکتیو..۹۹
فصل چهارم..۱۰۲
تعریف بمب هسته¬ای۱۰۳
عناصر اصلی سازنده.۱۰۴
چرا اورانیوم و پلوتونیوم؟..۱۰۵
انواع بمب¬های هسته¬ای از نظر نوع مکانیزم انفجار۱۰۶
نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای۱۲۰
واپاشی رادیواکتیو..۱۲۱
فصل پنجم ..۱۲۳
دلایل¬استفاده¬از ¬(TLD-100).124
نتیجه گیری و پیشنهادات..۱۲۵
منابع و ماخذ۱۲۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.