اطلاعیه

طراحی بهینه پرفیل شیپوره در پیش برنده ها (فضاپیماها و جت ها و جنگنده ها و موشک)

کد محصول: me230

تعداد صفحات : ۱۱۶ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: مقدمه ای بر دینامیک گازها و معادلات حاکم بر آن

۱-۱-مقدمه …۲

۱-۲-جریان های یک بعدی…۲

۱-۳-جریان غیز لزج ادیاباتیک چند بعدی و پایدار برای یک سیال تراکم پذیر و معادلات حاکم بر آن…۲

۱-۴-دستگاه مختصات عمود بر هم  یادکارتی۴

۱-۵-دستگاه مختصات استوانه ای ..۵

۱-۶-جریان های دو بعدی صفحه ای با تقارن محوری۶

فصل دوم: روش مشخصه ها و حساب تغییرات

۲-۱- مقدمه…۹

۲-۲-تحلیل جریان…۱۰

۲-۳-فرمولاسیون مسئله بهینه سازی..۱۱

۴-۲-تغییرات در خواص گاز ..۱۳

۲-۵-تئوری عمومی مشخصه ها۱۹

۲-۶-بدست آوردن معادلات مشخصه و سازگاری۲۰

۲-۷-معادلات سازگاری بر روی خطوط جریان۲۳

۲-۸-معادلات سازگاری بر روی خطوط ماخ۲۴

۲-۹-خلاصه ای از معادلات سازگاری بدست می آید..۲۷

۲-۱۰- معادلات سازگاری بصورت متعارف.۲۸

۲-۱۱-تغییرات در کانتور و نقطه انتهائی Xe  شیپوره..۲۸

۲-۱۲-مثالی هائی از تابع عمومی ایزوپریمتریک…۳۰

فصل سوم: تعیین خط صوتی و خط مقدار اولیه

۳-۱-مقدمه .۳۴

۳-۲-میدان جریان در ناحیه گلوگاه..۳۴

۳-۳-تعیین انحنای شیپوره۳۸

۳-۴-خط مقدار اولیه…۳۹

۳-۵-بحث در مورد روش سائر.۴۰

۳-۶-تحلیل های تراصوتی دیگر برای شیپوره های همگرا – واگرا۴۱

فصل چهارم: الگوریتم های حل برای یافتن میدان سرعت و تکثیر کن های لاگرانژ

۱-۴- مقدمه.۴۵

۲-۴- پیمایش مستقیم و معکوس..۴۶

۳-۴- معادلات تفاضل محدود و فرایندهای واحد.۴۷

۴-۴- الگوریتم تصحیح و تخمین:۵۰

۵-۴-الگوریتم محاسباتی روش مشخصه ها…۵۱

۱-۵-۴ – نقاط داخلی…۵۱

۴-۵-۲- نقطه دیواره مستقیم.۵۶

۴-۵-۳- نقطه دیواره معکوس…۵۸

۴-۵-۴- نقاط روی محور تقارن…۵۹

۴-۶-تحلیل تراصوتی جریان در گلوگاه…۶۱

۴-۷-  تعیین نقاط I,F  ( نقاط ابتدایی و انتهایی کانتور قسمت مافوق صوت)..۶۵

۴-۸- تحلیل جریان در قسمت مافوق صوت شیپوره (ناحیه R)…۶۶

۴-۹- یافتن مقادیر تکثیر کن های لاگرانژ درون میدان حل…۶۸

۴-۱۰- الگوریتم محاسباتی روش مشخصهها برای محاسبه تکثیرکن های لاگرانژ درون میدان حلR..71

۴-۱۱- الگوریتم محاسباتی…۷۳

۴-۱۱-۱- نقطهF..73

۴-۱۱-۲- نقاط روی مشخصه چپ خروجی.۷۴

فصل پنجم : تکنیک های عددی خاص به کار رفته در برنامه کامپیوتری

۵-۱-مقدمه .۷۶

 ۵-۲-استفاده از شبکه های غیر یکنواخت در میدان حل ..۷۶

۵-۳-یکنواخت نمودن نقاط حل ب دست آمده در روی یک خط حل ۷۷

۵-۴-جلوگیری از ایجاد ناپیوستگی شدید ناشی از پیمایش روی مرز جامد …۷۹

۵-۴-۱-روش قابل استفاده در ناحیه گلوگاه ….۸۰

۵-۴-۲-روش قابل استفاده در ناحیه مافوق صوت ۸۱

۵-۶-روش یافتن مکان هندسی منحنی مشخصه چپ خروجی FK.83

۵-۷-یافتن شیب مناسب برای شیپوره …۸۴

فصل ششم :نتیجه به دست آمده از نرم افزار تهیه شده و بحث درباره نتایج آن

۶-۱-مقدمه .۸۷

۶-۲-شیپوره با قید عمومی ایزوپرمیتریک طول ثابت ۸۷

 ۶-۳-شیپوره با قید عمومی ایزوپرومتریک  سطح جانبی ثابت ..۹۰

۶-۴-شیپوره با قید عمومی ایزوپریمتریک طول قوس ثابت …۹۲

۶-۵-تحلیل جریان  در شیپوره همگرا – واگرا .۹۴

۶-۶-مقایسه مقادیر مختلف h1 در روی مرز جامد …۹۹

۷-۶-توسعه نرم افزاری برای طرح های آینده ۱۰۰

۸-۶-مقایسه شیپوره مورد ستفاده رد یک مشوک واقعی و یپوره طراحی شده از روش پشنهادی ..۱۰۲

۶-۸-۱-مشخصات هندسی و ترمودینامیکی شیپوره ۱۰۳

۶-۸-۳-مقایسه کانتورهای شیپوره واقعی و شیپوره طراحی شده  ۱۰۴

۶-۸-۴-مقایسه نیروی رانش ایجاد شده توسط هر دو شیپوره ..۱۰۶

منابع و مآخذ .۱۰۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.