بهینه سازی قطر حوضچه در یاتاقان هیدرواستاتیک به روش الگوریتم ژنتیک

کد محصول: me238

تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه  ۱
فصل اول
سیستم رروانکاری  هیدرواستاتیک
۱-۱-سیستم روانکاری هیدرواستاتیک   ۱۱
۱-۲-موارد استفاده از  روانکاری هیدرواستاتیکی   ۱۱
۱-۳-کاربرد هیدرواستاتیک در صنعت هوا و فضا  ۱۲
۱-۴-مشخصه های یاتاقان های روانکاری شونده به صورت هیدرواستاتیکی ۱۳
۱-۵- یاتاقان های کف گرد ۱۳
۱-۲- بررسی جریان روانکار از میان دو صفحه موازی  ۱۴
۱-۲-۱ محاسبه دبی روانکار ۱۴
۱-۴- محاسبه ظرفیت بار ۱۸
۱-۵- بهینه سازی قطر حوضچه ۱۹
۱-۶- محاسبه توان پمپ ۲۰
۱-۷- بهینه سازی ضخامت فیلم ۲۰

فصل دوم :
الگوی ژنتیک
۲-۱- تاریخچه  ۲۵
۲-۲- مفاهیم کلیدی ژنتیک ۲۵
۲-۳- شرح کلی الگوریتم ژنتیک ۲۶
۲-۴-رشته های دو دویی  ۲۷
۲-۵- جمعیت اولیه ۲۷
۲-۶- اعمال ژنتیک ۲۸
۲-۶-۱- عملکرد تقاطعی  ۲۸
۲-۶-۱-۱- اکتشافی ۲۹
۲-۶-۱-۲- عملگر حساب  ۳۰
۲-۶-۱-۳- عملگر  یک نقطه برش ۳۱
۲-۶-۱-۴- عملگر دو نقطه برش ۳۱
۲-۶-۱-۵- عملگر یکنواخت  ۳۲
۲-۶-۱-۶- عملگر چرخه ۳۲
۲-۶-۱-۷- عملگر بخشی نگاشته ۳۳
۲-۶-۲- عملگر جهشی  ۳۴
۲-۶-۲-۱- عملگریکنواخت ۳۵
۲-۶-۲-۲- عملکرد جابجایی  ۳۵
۲-۶-۲-۳-عملگر غیر یکنواخت ۳۶
۲-۶-۵-۲- عملگر وارونی  ۳۶
۲-۶-۲-۶- عملگر الحاق  ۳۷
۲-۶-۲-۷- عملگر معاوضه تنها ۳۷
۲-۶-۲-۸- عملگر دودویی  ۳۷
۲-۶-۲-۹- عملگر معاوضه سه تایی  ۳۸
۲-۶-۲-۱۰- عملگر معاوضه ۳۹
۲-۷- انتخاب  ۴۰
۲-۷-۱- انتخاب تصادفی  ۴۰
۲-۷-۱-۱- چرخه رولت ۴۱
۲-۷-۲- انتخاب قطعی  ۴۱
۲-۷-۲-۱- انتخا ب قطعه سر ۴۱
۲-۷-۳- انتخاب مختلط  ۴۱
۲-۷-۳-۱- مسابقه  ۴۲
۲-۸- خلاصه  ۴۵
مقادیر بهینه قطر حوضچه یاتاقان هیدرواستاتیک به عنوان یک تابع تک هدفه ۴۵
منابع  وماخذ  ۵۱