اطلاعیه

طراحی سیستم تهویه تونل توحید تهران

کد محصول: me223

تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

ﻣﻘﺪﻣﻪ ۲

ﻓﺼﻞ اول : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ

۱-۱- ﻣﺤﺪوده ی ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ۴

‫۱-۲- ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ی ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۷

۱-۲-۱- ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ- ﺟﻨﻮﺑﯽ۷

‫۱-۲-۲- ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ- ﻏﺮﺑﯽ۷

‫۱-۳- ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺤﺪودهی ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۹

‫۱-۴- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۱۰

فصل دوم: تحلیل وضعیت ترافیک تونل

۲-۱-آﺷﻨﺎﯾﯽ۱۵

‫۲-۲- ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۱۵

۲-۳-ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۱۵

۲-۴- ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۱۷

ﻓﺼـﻞ ﺳﻮم: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻬﻮﯾﻪی ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ

۳-۱- آﺷﻨﺎﯾﯽ۲۱

‫۳-۲- ﺑﺮﺳﯽ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ۲۱

‫۳-۲-۱- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮاﻧﺴﻪ۲۲

‫۳-۲-۲- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ژاﭘﻦ۲۲

۳-۳-۳- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮوژ۲۲

‫۳-۳- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺣﺠﻢ ﻫﻮای ﺗﺎزه ی ﺑﻪ روش ﭘﯿﺎرک۲۳

‫۳-۳-۱- ﺣﺪود ﻣﺠﺎز آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ۲۴

۳-۳-۲- اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪی ﺳﻮاری۲۶

۳-۳-۳- اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪی ﺳﻨﮕﯿﻦ(ﮐﺎﻣﯿﻮن-اﺗﻮﺑﻮس)ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر دﯾﺰل ۲۸

‫۳-۳-۴- اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ۳۰

۳-۳-۵-ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ روش ﭘﯿﺎرک۴۲

‫۳-۴-ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺪت ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻬﻮﯾﻪی ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ۴۳

‫۳-۴-۱- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺪت ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮ اﺳﺎس رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﺎدی۴۳

‫۳-۴-۲- ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺣﺎﺻﻞ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ روش آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ۵۱

‫۳-۴-۳- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺪت ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮ اﺳﺎس رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ازت۵۸

۳-۴-۴- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺪت ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ۶۰

‫۳-۴- ۵- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺪت ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن دوده۶۴

۳-۴-۶- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺪت ﻫﻮای ﻻزم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم راه ﺑﻨﺪان در ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۶۷

‫۳-۴-۷- ﺧﻼﺻﻪی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﻻزم در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻓﯿﮏ۶۸

۳-۵-آﺗﺶﺳﻮزی در ﺗﻮﻧﻞ ۷۰

‫۳-۵-۱- اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺿﻄﺮاری ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﻮﻧﻞ۷۰

‫۳-۵-۲- اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺿﻄﺮاری ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﻮﻧﻞ۷۱

‫۳-۵-۳- رﻓﺘﺎر دود ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺗﻮﻧﻞ۷۲

۳-۵-۴- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶﺳﻮزی در ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۷۳

‫۳-۶- ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی۷۷

‫ﻓﺼـﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎد ﺑﺰن ﺳﻘﻔﯽ (ﺟﺖ ﻓﻦ)

۴-۱-آﺷﻨﺎﯾﯽ۷۹

‫۴-۲- روش ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻃﻮﻟﯽ۷۹

‫۴-۲-۱- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺗﻮﻧﻞ۷۹

‫۴-۲-۲- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺗﻌﺪاد ﺑﺎدﺑﺰنﻫﺎ۸۲

‫۴-۳- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﮐﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۸۳

۴-۳-۱- اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ وﺟﻮد وﺳﺎﯾﻞﻧﻘﻠﯿﻪ  PEN EX∆ ۸۴

‫۴-۳-۲- اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ وﺟﻮد وﺳﺎﯾﻞﻧﻘﻠﯿﻪ PVeh∆ ۸۴

۴-۳-۳-اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻄﮑﺎک ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻧﻞ Pfrice∆ ۸۵

‫۴-۳-۴-اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد ﻣﺤﻠﯽ در دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻧﻞ Pw∆ ۸۶

‫۴-۵- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺗﻌﺪاد ﺑﺎدﺑﺰنﻫﺎ ۸۷

‫۴-۶- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی۹۴

ﻓﺼـﻞ ﭘﻨﺠﻢ:ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ

۵-۱- آﺷﻨﺎﯾﯽ۹۶

۵-۲- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﮐﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻃﻮﻟﯽ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ۹۶

‫۵-۲-۱- ﮐﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺷﺎﺧﻪی ‪۹۷AC

۵-۲-۲-ﮐﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺷﺎﺧﻪی BC ‪  ۹۹

‫۵-۲-۳-اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺷﺎﺧﻪی CD 101

 ‪ ‫۵-۳- ﮐﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ۱۰۸

۵-۴- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ۱۱۰

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎزل ﺳﺎﮐﺎردو و ﺑﺎدﺑﺰن ﺳﻘﻔﯽ

۶-۱- آﺷﻨﺎﯾﯽ۱۱۲

‫۶-۲-ﻧﺎزل ﺳﺎﮐﺎردو۱۱۲

‫۶-۳-ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎزل ﺳﺎﮐﺎردو در دوﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ۱۱۵

۴-۳-۱-ﻧﺎزل ﺳﺎﮐﺎردو ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪی ﻫﻮای آﻟﻮده از ﻧﯿﻤﻪی اول ﺗﻮﻧﻞ۱۱۶

‫۶-۳-۲-ﻧﺎزل ﺳﺎﮐﺎردو ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺗﻮﻧﻞ۱۱۸

‫۶-۴-ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎزل ﺳﺎﮐﺎردو و ﺑﺎدﺑﺰن ﺳﻘﻔﯽ در رﺷﺘﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ۱۱۹

‫۶-۴-۱-ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺴﻤﺖ AB  ‪ ۱۲۰

‫۶-۴-۲-ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎزل ﺳﺎﮐﺎردو در ﻗﺴﻤﺖ BC ‪  ۱۲۴

۶-۴-۳-ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎزل ﺳﺎﮐﺎردو در ﻗﺴﻤﺖ CD126

‪ ‫۶-۴-۴-ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺴﻤﺖ DE127

‫۶-۵- ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی۱۳۱

ﻓﺼـﻞ ﻫﻔﺘﻢ:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی۱۳۳

‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات۱۳۳

منابع و مأخذ ۱۳۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.