بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شرکت نفت شرکت نفت فلات قاره ایران

کد محصول: me213

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه

۱-۱ کلیات

۱-۲ شرح تأسیسات اولیه

۱-۳ شرح توسعه تأسیسات بمنظور نمک زدائی

۱-۴ شرح توسه های تدریجی در حین عملیات

۱-۵ شرح وضعیت فعلی واحد

۱-۶ توجیه بازرسی فنی

۲- شرح نیازها

۳- بررسی وضعیت کلی واحد سلمان از جهات مختلف

۳-۱ وضعیت واحد در حالت مطلوب عملیاتی

۳-۲ تأثیر عوامل مختلف در وضعیت مطلوب عملیاتی

۳-۲-۱ خسارات ناشی از بمباران

۳-۲-۲ مسائل ناشی از طول مدت بهره برداری

۳-۲-۳ مسائل مربوط به گسترش حوزه عملیاتی

۳-۳ تغییرات اعمال شده در واحد در حین عملیات

۳-۴ نیازهای جدید

۴- روش بازرسی فنی و امور تکمیلی مربوط به آن

۴-۱ بازرسی فنی

۴-۱-۱ روش پرسنلی بازرسی فنی

۴-۱-۲ روش های فنی بازرسی فنی

۴-۱-۳ وسائل و ابزار بازرسی فنی

۴-۲ بررسی های مهندسی و اندازه گیری در محل

۴-۳ طراحی در محل

۵- ملاحظات فنی، اقتصادی و اولویت ها

۵-۱ امور اقتصادی و سرمایه گذاری

۵-۲ زمان بندی

۵-۳ امور فنی

۵-۴ اولویت ها

۵-۵ تعمیرات برنامه ریزی شده

۶- گزارش بازرسی فنی تأسیسات سبویل و سازه

۶-۱ شرح تأسیاست سیویل و سازه

۶-۲ وضعیت حصار و دروازه ورودی

۶-۳ خاکریزهای حفاظتی

۶-۴ سیستم محوطه سازی

۶-۵ راههای ارتباطی داخلی

۶-۶ سیستم زهکشی و دفع آبهای سطحی، حوضچه جداسازی آب آغشته به نفت

۶-۷ ساختمانها

۶-۸ فونداسیون ها

۶-۹ سازه ها

۶-۱۰ اسکله

۶-۱۱ محوطه مخازن