تاسیسات داخلی جایگاه سوخت CNG

کد محصول: me191

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

ـ بخش اول: ایستگاههای سوخت گیری CNG
۱-مقدمه
۲- ایستگاههای سوخت  رسانی CNG
۲-۱ ایستگاههای سوخت  رسانی کند
۲-۲ ایستگاههای سوخت  رسانی سریع
۲-۳ ایستگاههای سوخت  رسانی مادر – دختر
۳- تجهیزات ایستگاههای سوخت رسانی CNG
۳-۱ کمپرسور
۳-۱-۱ مقدمه
۳-۱-۲ طراحی کمپرسور
۳-۲ مخازن
۳-۲-۱ انواع مخازن
۳-۲-۲طراحی مخازن
۳-۳ خشک کن
۳-۳-۱ کیفیت CNG
۳-۳-۲ دمای نقطه شبنم
۳-۳-۳ معیارهای طراحی
۳-۳-۴ انواغ روشهای نم گیری
۳-۳-۵ محل نصب خشک کن
۳-۳-۶ انواع خشک کن ها
۳-۳-۷ پیشنهادات
۳-۴ توزیع کننده
۳-۴-۱ فشار سوخت دهی
۳-۴-۲ جبران دما
۳-۴-۳ محدودیت های عملی
۳-۴-۴ اجزا توزیع کننده
شکلهای مربوط به بخش اول

ـ بخش دوم : ترجمه دفترچه راهنمای عیب یابی و تعمیر کمپرسور مدل
IODM 115-3-19
(  Aspro)  Delta Compression SRL
شکلهای مربوط به بخش دوم
ــ منابع