اطلاعیه

مبانی خوردگی فلزات و روش های جلوگیری از خوردگی

متن کامل این فایل موجود نمی باشد

فهرست مطالب

اصول خوردگی و تعاریف
شرایط جهت تشکیل پیل خوردگی
چگونگی بروز زنگ زدگی
عوامل مؤثر در واکنش های خوردگی
انواع محیط های خوردگی
انواع خوردگی
طرق جلوگیری از خوردگی گالوانیزی
طرق جلوگیری از خوردگی درزی یا شکافی
طرق جلوگیری از خوردگی حفره ای
طرق جلوگیری از خوردگی مرزدانه ای
روش های کنترل خوردگی
پوشش لوله های زیرزمینی
انواع پوشش جدبد در صنایع
حفاظت کاتدی
تئوری حفاظت کاتدی
اجرای عملی حفاظت کاتدی
آندهای از بین رونده
بستر آندی و پشت بند
حفاظت کاتدی همراه با پوشش
مقدار جریان لازم
انتخاب روش مناسب
حفاظت بیش از حد
معیارهای حفاظت کاتدی
اندازه گیری پتانسیل
مقاومت خاک
خوردگی ناشی از جریان های سرگردان یا پراکنده
حفاظت آندی
زیان های مستقیم
زیان های غیرمستقیم
خوابیدگی دستگاهها و واحدهای عملیاتی
اتلاف محصولات
کاهش راندمان
آلودگی محصولات
شکل ظاهری
مخارج تعمیرات و نگهداری
دخالت در طراحی
اصول خوردگی و تعاریف :
خوردگی (CORROSION) حالت پیچیده ای از دگرگونی و انهدام مواد بوده که با توجه به دیدگاهها و تخصصهای مختلف و بمنظور بیان مفهوم آن تعاریفی چند ارائه شده است . پیش تر تصور می شده که خوردگی تنها یک واکنش الکتروشیمیائی بوده و با وقوع آن فقط حضور محلول های آبی (AQUEOUS) امکان پذیر می باشد درحالیکه عوامل و محیط های دیگر نظر انیدریدکربنیک ، ترکیبات آلی ، نمکها و فلزات مذاب آمونیاک ، گاز کلر ، گازهای گوگردی ( مانند و ) نیز ممکن است سبب خوردگی شوند . همچنین با در نظر گرفتن جنس مواد ، لازم است کلیه اجسام جامد مانند فلزات ، شیشه ، پلاستیک ، لاستیک ، چوب ، اجسام مرکب ، مواد تراکم ( بتن و شفته ) و غیره از نظر خوردگی مورد بررسی قرار گیرد .
تعاریف ارائه شده جهت بیان خوردگی عبارتند از :
الف- تخریب و انهدام مواد در نتیجه واکنش آنها با محیط اطراف .
ب- تخریب و انهدام مواد بهر علتی بجز عوامل مکانیکی .
ج- خلاف جهت عملیات متالوژی های استخراجی .
ولی از آنجائیکه در صنعت عمدتاً فلزات و آلیاژها مورد بحث و بررسی قرار می گیرند ، لذا تعریف خاصی را در مورد خوردگی فلزات بدین صورت بیان می نمایند که خوردگی عبارتست از : انهدام ، فساد یا دگرگونی فلزات بعلت واکنشهای شیمیائی یا الکتروشیمیائی آنها با محیط های اطراف .
خاطر نشان می شود که به انهدامهای حاصله از عوامل فیزیکی و مکانیکی «خوردگی» اطلاق نمی شود ، بلکه این مواد را تحت عناوینی از قبیل :
– سائیدگی (EROSION)
– فرسودگی (WEARING)
– شکنندگی (EMBRITTLEMENT)
– خراشیدگی (FRETTING)
– خستگی (FATIGUE)
– صدمات محفظه ای (CAVITATION)
و غیره را مورد بحث قرار می دهند