اندازه گیری و کنترل کیفیت

کد محصول: me134

تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
اندازه گیری
۱-تاریخچه اندازه گیری در جهان
تعریف اندازه گیری :
صحت :
رواداری :
دقت :
تکرارپذیری :
دامنه و میزان تغییرات :
خطای ثابت :
خطای مطلق :
تصحیح :
منابع خطای اندازه گیری :
خطاهای ناشی از دستگاه اندازه گیری :
خطاهای ناشی از مشاهده در اندازه گیری :
تجزیه و تحلیل اطلاعات اندازه گیری :

وسایل اندازه گیری :
کاربرد برچسبهای کالیبراسیون
نیازمندیهای آزمایشگاه دستگاه های اندازه گیری دقیق
روشنایی :
دما :
فشار
گرد و غبار
رطوبت :
لرزش :
صدا :
کنترل امواج مغناطیسی :
سایر امکانات :
فصل دوم
آزمایش سیستمهای اندازه گیری

مباحث
فصل /۱ کالیبراسیون Calibration
هدف : کنترل کیفیت ابزار کنترل کیفیت ( ابزار اندازه گیری )
روش انجام کار
۱. کولیس ورینه
کولیس پایه دار
اشکالات موجود در انجام آزمایش
۲.میکر متر عمق سنج(Depht mic)
۳.ساعت اندازه گیری
ساعت اندازه گیری پایه دار
۴.ساعت اندازه گیری Dial Indicator
ساعت اندازه گیری پایه دارف۵.ساعت اندازه گیری Dial IndiCator
ساعت اندازه گیری پایه دار
فصل ۲
اندازه گیری برای فرآیند مهندسی معکوس
یا اندازه گیری و ایجاد Control goge
هدف :‌
روش انجام کار
۳.یاتاقان ثابت میل سوپاپ
۴. کنترل کیفیت پینهای
فصل ۳ بدست آوردن لقی
فصل ۴
کنترل گردی
مستقیمی
شفت Shaft

۱.کنترل مستقیمی
طریقه انجام کار ( ) :
مشکلات :
۲. اندازه گیری گردی
وسایل لازم
روش انجام کار ( )
فصل ۵
اندازه گیری زوایای یک چرخنده مخروطی
طریقه انجام کار ( ) :

فصل سوم
هفت ابزار کنترل کیفیت
۱-شناخت محصول – لیست قطعات / مواد
۲-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول :
۴-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی
۵-رم نمودار علت و معلول
۶-تهیه برگهای کنترل
۷-تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص
۱۰-تعیین مشخصات کنترلی در ایستگاه
مشخصات بدنه تزریق شده
۱۱-تعیین ایستگاههای کنترل
۱۲-تعیین نوع ابزار کنترل برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه
۱۳-طراحی نمودارهای کنترل و طرحهای نمونه گیری
۱۴-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول (ادامه)
طرحریزی واحد کنترل کیفیت
تکنولوژی – Technology
ابعاد تکنولوژی
تکنولوژی کنترل کیفیت
لایه بندی و تقسیم بندی فعالیتهای طرح ریزی واحد کنتل کیفیت
طرحریزی واحد کنترل کیفیت
طرحریزی واحد کنترل کیفیت
فاز اول – شناخت وضع موجود
۱-۱ شناخت از دیدگاه محصولی
طرحریزی واحد کنترل کیفیت
طرحریزی واحد کنترل کیفیت
طرحریزی واحد کنترل کیفیت
طرحریزی واحد کنترل کیفیت
طرحریزی واحد کنترل کیفیت
طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فصل چهارم
آزمایشگاه خواص مکانیکی – تست استحکام کششی

هدف از انجام آزمایش:
وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
تئوری آزمایش:
ترکیب شیمیایی یا ریزساختار فلز- ناخالصیها مثل فسفرو اکسیژن- اندازه دانه
مراحل انجام آزمایش:
بررسی نتایج:

فصل پنجم
ماشینهای اندازه گیری C.M.M

دستگاه اندازه گیری سه بعدی
CMM (coordinate measuring machine)
دستگاههای اندازه گیری مختصاتی
Coordinate measuring machine
تعریف:
علل استفاده از دستگاه CMM
ساختار ماشین CMM
۱- راهنمای محور x دستگاه:
۲- قوای محرکه (موتور الکتریکی) :
۳- روکش بالشتکها:
۴- خط‌کشها:
۵ و۶- ستون محور Y دستگاه:
۷- محور Z دستگاه:
۸- تجهیزات تعادل محور Z :
۹- کابین برق:
۱۰- کا مپیوتر:
۱۱- سیستم حساس (پراپ) Probe system
الف- حساسه های مکانیکی الکترونیکی:
ب- حساسه لیزری:
۱۲- سنسورهای توقف اضطراری:
۱۳- کره مبنا:
۱۴- سنگ گرانیتی
مجموعه ریدرمک digtalreidrout
معرفی یک نرم افزار CMM
متداولترین نرم افزارهای موجود در این زمینه عبارتند از:
۱- اکسل AXEL
۲- نرم افزار UMESS
۳- نرم افزار SAM :
۴- نرم افزار ACE
۵- نرم افزار KUM
۶- نرم افزار G-RAM , G-AGE , GON :
GEAR MEASURING :
SCANING :
انواع CMM
الف- شکل ظاهری
۱- شکل دروازه ای
۲- شکل بازوی
ب- نوع حرکت: دستگاه با توجه به دقت و نوع حرکت در دو نوع گوناگون ساخته می‌شوند:
الف: cmm air bring
ب: cmm roiler bring
تنظیم:
محورها:
نظافت:
نکات فنی:
برق
Aps:
فندانسیون:
نصب و راه اندازی دستگاه CMM