پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME134 -اندازه گیری و کنترل کیفیت

کد محصول: me134

فایل word

112 صفحه

15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
اندازه گیری
1-تاریخچه اندازه گیری در جهان
تعریف اندازه گیری : 
صحت : 
رواداری : 
دقت : 
تکرارپذیری :
دامنه و میزان تغییرات :
خطای ثابت : 
خطای مطلق : 
تصحیح : 
منابع خطای اندازه گیری : 
خطاهای ناشی از دستگاه اندازه گیری : 
خطاهای ناشی از مشاهده در اندازه گیری : 
تجزیه و تحلیل اطلاعات اندازه گیری :

وسایل اندازه گیری : 
کاربرد برچسبهای کالیبراسیون 
نیازمندیهای آزمایشگاه دستگاه های اندازه گیری دقیق 
روشنایی : 
دما : 
فشار 
گرد و غبار 
رطوبت : 
لرزش : 
صدا :
کنترل امواج مغناطیسی : 
سایر امکانات : 
فصل دوم
آزمایش سیستمهای اندازه گیری

مباحث 
فصل /1 کالیبراسیون Calibration 
هدف : کنترل کیفیت ابزار کنترل کیفیت ( ابزار اندازه گیری ) 
روش انجام کار 
1. کولیس ورینه 
کولیس پایه دار 
اشکالات موجود در انجام آزمایش 
2.میکر متر عمق سنج(Depht mic)
3.ساعت اندازه گیری 
ساعت اندازه گیری پایه دار
4.ساعت اندازه گیری Dial Indicator
ساعت اندازه گیری پایه دارف5.ساعت اندازه گیری Dial IndiCator
ساعت اندازه گیری پایه دار 
فصل 2
اندازه گیری برای فرآیند مهندسی معکوس 
یا اندازه گیری و ایجاد Control goge
هدف :‌ 
روش انجام کار 
3.یاتاقان ثابت میل سوپاپ 
4. کنترل کیفیت پینهای 
فصل 3 بدست آوردن لقی 
فصل 4 
کنترل گردی 
مستقیمی 
شفت Shaft 

1.کنترل مستقیمی 
طریقه انجام کار ( ) : 
مشکلات : 
2. اندازه گیری گردی 
وسایل لازم 
روش انجام کار ( )
فصل 5 
اندازه گیری زوایای یک چرخنده مخروطی 
طریقه انجام کار ( ) :


فصل سوم
هفت ابزار کنترل کیفیت
1-شناخت محصول - لیست قطعات / مواد 
2-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول : 
4-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی 
5-رم نمودار علت و معلول 
6-تهیه برگهای کنترل 
7-تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص 
10-تعیین مشخصات کنترلی در ایستگاه 
مشخصات بدنه تزریق شده
11-تعیین ایستگاههای کنترل 
12-تعیین نوع ابزار کنترل برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه 
13-طراحی نمودارهای کنترل و طرحهای نمونه گیری 
14-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول (ادامه) 
طرحریزی واحد کنترل کیفیت 
تکنولوژی - Technology
ابعاد تکنولوژی 
تکنولوژی کنترل کیفیت 
لایه بندی و تقسیم بندی فعالیتهای طرح ریزی واحد کنتل کیفیت 
طرحریزی واحد کنترل کیفیت 
طرحریزی واحد کنترل کیفیت 
فاز اول - شناخت وضع موجود 
1-1 شناخت از دیدگاه محصولی 
طرحریزی واحد کنترل کیفیت 
طرحریزی واحد کنترل کیفیت 
طرحریزی واحد کنترل کیفیت 
طرحریزی واحد کنترل کیفیت 
طرحریزی واحد کنترل کیفیت 
طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فصل چهارم
آزمایشگاه خواص مکانیکی – تست استحکام کششی

هدف از انجام آزمایش:
وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
تئوری آزمایش:
ترکیب شیمیایی یا ریزساختار فلز- ناخالصیها مثل فسفرو اکسیژن- اندازه دانه
مراحل انجام آزمایش:
بررسی نتایج:

فصل پنجم
ماشینهای اندازه گیری C.M.M

دستگاه اندازه گیری سه بعدی 
CMM (coordinate measuring machine)
دستگاههای اندازه گیری مختصاتی 
Coordinate measuring machine
تعریف:
علل استفاده از دستگاه CMM
ساختار ماشین CMM
1- راهنمای محور x دستگاه: 
2- قوای محرکه (موتور الکتریکی) : 
3- روکش بالشتکها: 
4- خط‌کشها: 
5 و6- ستون محور Y دستگاه:
7- محور Z دستگاه:
8- تجهیزات تعادل محور Z : 
9- کابین برق: 
10- کا مپیوتر: 
11- سیستم حساس (پراپ) Probe system
الف- حساسه های مکانیکی الکترونیکی: 
ب- حساسه لیزری:
12- سنسورهای توقف اضطراری:
13- کره مبنا:
14- سنگ گرانیتی
مجموعه ریدرمک digtalreidrout
معرفی یک نرم افزار CMM
متداولترین نرم افزارهای موجود در این زمینه عبارتند از:
1- اکسل AXEL
2- نرم افزار UMESS 
3- نرم افزار SAM : 
4- نرم افزار ACE
5- نرم افزار KUM 
6- نرم افزار G-RAM , G-AGE , GON : 
GEAR MEASURING : 
SCANING : 
انواع CMM
الف- شکل ظاهری
1- شکل دروازه ای
2- شکل بازوی
ب- نوع حرکت: دستگاه با توجه به دقت و نوع حرکت در دو نوع گوناگون ساخته می‌شوند:
الف: cmm air bring
ب: cmm roiler bring
تنظیم:
محورها:
نظافت:
نکات فنی:
برق
Aps: 
فندانسیون:
نصب و راه اندازی دستگاه CMM

 

ر �*� � �J � ه بر سطح کروی در حالت کاهش ضریب سختی54
شکل 4-4: نیروی تماس در قرار گرفتن کره بر سطح کروی در حالت افزایش ضریب سختی54
شکل 4-5: قرار گرفتن یک کره بر روی یک صفحه54
شکل 4-6: نیروی تماس تئوری هرتز در قرار گرفتن کره بر صفحه55
شکل 4-7 نیروی تماس در قرار گرفتن کره بر صفحه همراه با کاهش ضریب سختی56
شکل 4-8: نیروی تماس در قرار گرفتن کره بر صفحه همراه با افزایش ضریب سختی56
شکل 4-9: برخورد دو کره‌ی فولادی با سرعت یک متربر ثانیه57
شکل 4-10: نیروی تماس برخورد دو کره با سرعت 1 m⁄s در تئوری هرتز58
شکل 4-11: فرو رفتن کره ها در برخورد با کاهش سختی58
شکل 4-12: برخورد کره و صفحه با سرعت یک متر بر ثانیه66
شکل 4-13: انرژی جنبشی تئوری هرتز در برخورد کره و صفحه با سرعت 1 m⁄s67
شکل 4-14: انرژی جنبشی در برخورد کره و صفحه با سرعت 1 m⁄s با کاهش ضریب سختی68
شکل 4-15: نمودار انرژی جنبشی سختی هرتز در حالت افزایش گام¬ها68
شکل 4-16: نیروی عمودی تماس در تئوری لنکرانی و نیک¬روش در عمق میرایی 5E-5m72
شکل 4-17: انرژی جنبشی در تئوری لنکرانی و نیک¬روش در عمق میرایی 5E-5m72
شکل 4-18: سرعت نسبی در تئوری لنکرانی و نیک¬روش در عمق میرایی 5E-5m73
شکل 4-19: برخورد کره و صفحه با سرعت پنج متر بر ثانیه همراه با جاذبه73
شکل 4-20: نیروی تماس در راستای غیر عمود بر نقطه تماس (z) در تئوری لی و وانگ77
شکل 4-21: نیروی عمودی تئوری لنکرانی و نیک¬روش برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s78
شکل 4-22: انرژی جنبشی تئوری لنکرانی و نیک¬روش برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s78
شکل 4-23: سرعت عمودی تئوری لنکرانی ونیک¬روش برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s79
شکل 4-24: نیرو راستای z تئوری لنکرانی ونیک¬روش برخورد کره و صفحه با سرعت 5 m⁄s79 شکل 4-25: نیروی اصطکاک تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد مایل کره و صفحه83
شکل 4-26: نیروی عمودی تماس تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد مایل کره و صفحه84
شکل4-27: انرژی جنبشی تئوری لنکرانی و نیک¬روش در برخورد مایل کره و صفحه84
شکل 4-28: نمودار نیروی مماسی تئوری هرتز در غلتش کره‌ بر روی صفحه85
شکل 4-29: نمودار سرعت عمودی تئوری هرتز در غلتش کره‌ بر روی صفحه86
شکل 4-30: نمودار سرعت عمودی غلتش کره‌ بر روی صفحه‌ با افزایش سختی86
شکل 4-31: افزایش انرژی جنبشی در غلتش کره‌ بر روی صفحه‌ با افزایش ضریب سختی88
شکل 4-32: نمودار انرژی جنبشی در غلتش کره‌ بر روی صفحه‌ با ضریب سختی اصلی89
شکل 4-33: نمودار نیروی مماسی تئوری لی و وانگ در غلتش کره‌ بر روی صفحه90
شکل 4-34: نمودار نیروی عمودی تماس تئوری لی و وانگ در غلتش کره‌ بر روی صفحه90
شکل 4-35: نمودار سرعت عمودی تئوری لی و وانگ در غلتش کره‌ بر روی صفحه91
شکل 4-36: نیروی مماسی تئوری لنکرانی و نیک¬روش در غلتش کره‌ بر روی صفحه92
شکل 4-37: نیروی عمودی تئوری لنکرانی و نیک¬روش در غلتش کره‌ بر روی صفحه92
شکل 4-38: سرعت عمودی تئوری لنکرانی و نیک¬روش در غلتش کره‌ بر روی صفحه93
شکل 4-39: نیرو در راستای مماس بر غلتش استوانه (F_x) در تئوری لنکرانی و نیک-روش94
شکل 4-40: نیرو در راستای عمود بر غلتش استوانه (F_y) در تئوری لنکرانی و نیک-روش94
شکل 4-41: نیرو در راستای مماس بر غلتش استوانه (F_z) در تئوری لنکرانی و نیک-روش95
شکل 4-42: انرژی جنبشی غلتش استوانه در تئوری لنکرانی و نیک¬روش95
شکل 4-43: مکانیزم بادامک و پیرو96
شکل 4-44: نیروی عمودی تماس بین بادامک و پیرو97
شکل 4-45: نیروی مماسی بین بادامک و پیرو98
شکل 4-46: نیروی مماسی بین بادامک و پیرو با سرعت 10π Rad⁄s99
شکل 4-47: نیروی عمودی بین بادامک و پیرو با سرعت 10π Rad⁄s99
شکل 4-48: نیروی عمودی تماس بین بادامک و پیرو با افزایش ضریب سختی فنر100
شکل 4-49: نیروی مماسی بین بادامک و پیرو با افزایش ضریب سختی فنر101
شکل 4-50: فرو رفتن پیرو در بادامک101

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi