خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مهندسی مکانیک / تاثیر آنالیز مینرالوژی کانس بر عملیات کوره فلش

تاثیر آنالیز مینرالوژی کانس بر عملیات کوره فلش

کد محصول: me112

تعداد صفحات: ۱۵۱ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده  ۱
فصل اول : مقدمه ۲

فصل دوم ۵
مروری بر منابع ۵
۲-۱ مقدمه ۶
۲-۲ ترمودینامیک ۶
۲-۳- پدیده‌های سینیتیکی و انتقالی ۱۰
۲-۳-۱- پیش از احتراق: تفکیک حرارتی و اکسیداسیون گاز – جامد ۱۱
۲-۳-۲- احتراق ۱۲
۲-۳-۳- پس از احتراق: اکسیداسیون مایع- گاز ۱۳
۲-۴-  مطالعات انجام شده در رابطه با ذوب  کالکوپیریت و پیریت ۱۳
۲-۴-۱-  تأثیر اندازه ذره، دما و غلظت اکسیژن ۱۵
۲-۴-۲-  دمای احتراق ۱۷
۲-۵- زمان رسیدن به احتراق، ‌زمان اکسیداسیون و سرعت اکسیداسیون ۱۸
۲-۶- تغییرات کریستالوگرافی و شیمیایی ۲۰
۲-۶-۱   پیش از احتراق ۲۰
۲-۶-۱-۱- پیریت ۲۰
۲-۶-۱-۲- کالکوپیریت ۲۱
۲-۶-۱-۳- کوولیت و کالکوسیت ۲۳
۲-۶-۲- احتراق ۲۴
۲-۶-۲-۱-  پس از احتراق ۲۴
۲-۷   شرایط شارژ کنسانتره در فضای شبیه ساز شده ۲۷
۲-۷-۱   ورودی ها ۲۷
۲-۷-۲  دیوارها ۲۷
۲-۷-۳  شبکه بندی ۲۷
۲-۷-۴  توزیع سرعت و دما ۲۸

فصل سوم ۳۷
روش‌های انجام آزمایش‌ها ۳۷
مقدمه ۳۸
۳-۱- مطالعات XRD روی نمونه های تهیه شده از کارخانه ۳۸
۳-۲ نمونه برداری اولیه جهت تهیه مقاطع نازک ۳۹
-۱-۲-۳  منطقه کم عیار ۳۹
-۲-۲-۳ منطقه پر عیار ۴۰
۳-۲-۳- منطقه با عیار متوسط ۴۰
-۳-۳ مطالعات XRD بر روی نمونه های گرفته شده از معدن ۴۰
-۴-۳ مطالعه مقاطع نازک ۴۱
-۵-۳ آنالیز سرندی ۴۱
۳-۶- مطالعه مقاطع صیقلی ۴۲
۳-۶-۱- روش ساخت مقاطع صیقلی و تعیین درجه آزادی ۴۲
۳-۶-۲- انواع قفل شدگی ذرات کانی با ارزش با باطله ۴۳
۳-۷- آزمایش های ذوب کنسانتره ۴۴

فصل چهارم ۴۸
نتایج و بحث‌ ۴۸
۴-۱- نتایج مطالعات XRD و XRF انجام شده بر روی نمونه ها ۴۹
۴-۲- بررسی خواص کانی شناسی کانی های باطله راه یافته به کنسانتره ۵۱
۴-۲-۱- کوارتز (SiO2) ۵۱
۴-۲-۲- میکا ۵۱
۴-۲-۳- کلریت: (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8) ۵۲
۴-۲-۴- ایلیت : (K,H)Al2 (Si,Al)4O10(OH)2) ۵۲
۴-۳- مقایسه وضعیت کانی های ورودی در خوراک و کنسانتره کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه در سالهای۸۷ و ۸۸: ۵۳
۴-۴- نتایج مطالعات XRD و XRF انجام شده بر روی نمونه های گرفته شده از معدن: ۵۴
۴-۵- مطالعات مقطع نازک ۵۶
۴-۶- مطالعات مقاطع صیقلی ۶۲
۴-۶-۱- نتایج مطالعه مقاطع صیقلی کنسانتره دی ماه و بهمن ماه ۸۸ ۶۳
۴-۷ نتایج بدست آمده از آنالیز سرندی کنسانتره سال ۸۸ ۶۵
۴-۷-۱ مطالعات XRF ۶۵
۴-۷-۲- مطالعات XRD : ۶۸
۴-۸-نتایج مطالعات آنالیز میکروسکوپ الکترونی ۷۰
۴-۹- نتایج و بحث مطالعات میکروسکوپی و XRD  نیمه کمی و مطالعات صیقلی نمونه کنسانتره کمپوزیت مربوط به اسفند ۸۸ ۷۲
۴-۱۰- نتایج و بحث و آنالیز XRD نیمه کمی و فازی و مطالعه صیقلی نمونه هایی که به طور کامل شرایط کوره را به هم ریخته است ۷۷
۴-۱۱- نتایج مطالعات صیقلی و میکروسکوپی کنسانتره میدوک ۸۱
۴-۱۲ نتایج مطالعات مقاطع صیقلی و میکروسکوپی غبارها و XRD فازی و نیمه کمی ۸۶
۴-۱۳ نتایج مطالعات مقاطع صیقلی و XRD نیمه کمی سرباره کوره فلش ۹۰
۴-۱۴- مطالعات مقاطع صیقلی و آنالیز XRD نیمه کمی مات‌های ماه دی، بهمن و اسفند سال ۱۳۸۸ ۹۳
۴-۱۵- نتایج مطالعات صیقلی و آنالیز XRD نیمه کمی مات‌های که کوره واکنش‌های کوره فلش را از حالت‌های استاندارد خارج نموده ۹۶
۴-۱۶- مقایسه میکروسکوپی مات از شارژ کوره با کالکوپیریت بالا (۵۵-۶۱درصد) و مات از شارژ کوره با کالکوسیت بالا (۱۵-۹.۵ درصد) ۹۹
۴-۱۷- مطالعات XRD فازی از ماتی که فازهای آن به وسیله XRD نیمه کمی شناخته نشد ۱۰۲
۴-۱۸- نتایج آزمایش‌های ذوب کنسانتره ۱۰۳
۴-۱۹- تأثیر دمای تعادل کوره ۱۰۵
۴-۱۹-۱ تأثیر دما بر تشکیل مگنتایت ۱۰۶
۴-۱۹-۲- تأثیر دما بر مقدار گازهای خروجی ۱۰۶
۴-۱۹-۳- تأثیر دما بر مقدار وزنی کالکوسیت در کوره ۱۰۸
۴-۲۰- تأثیر هوای اضافی در کوره ۱۰۸
۴-۲۰-۱- تأثیر هوای اضافی بر تشکیل مگنتایت ۱۰۹
۴-۲۰-۲- تأثیر هوای اضافی بر مقدار گازهای خروجی ۱۰۹

فصل پنجم ۱۱۱
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۱۱
۵-۱- نتیجه گیری ۱۱۲
ضمیمه ۱۱۳
مراجع: ۱۳۰

فهرست جدول‌ها
۱- جدول ۲-۱ مقادیر مس و گوگرد یافته شده در سنگ های معدنی سولفید مس[۲] ۵
۲- جدول ۲-۲ واکنش های اصلی در ذوب کنسانتره مس[۲] ۶
۳- جدول ۲-۳ دماهای احتراق تقریبی برای کسانتره ها در هوا [۱۱] ۱۷
۴- جدول ۳-۱خواص شیمیایی و فیزیکی مواد شرکت کننده در ذوب ۴۵
۵- جدول ۴-۱ نتایج XRD روی نمونه های مختلف کارخانه ۴۸
۶- جدول ۴-۲ فرمول شیمیایی کانیهای موجود در خوراک- کنسانتره و باطله ۴۹
۷- جدول۴-۳ نتایج آنالیز XRF بر روی نمونه های کارخانه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۸ ۴۹
۸- جدول ۴-۴ نتایج آنالیز XRD صورت گرفته بر روی نمونه‌های سال ۱۳۸۷ ۵۳
۹- جدول ۴-۵ نتایج آنالیز XRF صورت گرفته بر روی نمونه‌های سال ۱۳۸۷ ۵۳
۱۰- جدول ۴-۶ نتایج آنالیز XRF‌نمونه‌های تهیه شده از معدن ۵۴
۱۱-  جدول ۴-۷ نتایج آنالیز XRD نمونه های تهیه شده از معدن  ۵۵
۱۲-جدول ۴-۸ نتایج مطالعه مقاطع صیقلی کنسانتره دی ماه  ۶۳
۱۳- جدول ۴-۹ نتایج مطالعه مقاطع صیقلی کنسانتره بهمن ماه ۶۳
۱۴- جدول ۴-۱۰ آنالیز سرندی نمونه دی ماه ۶۵
۱۵- جدول ۴-۱۱ آنالیز سرندی نمونه بهمن ماه ۶۶
۱۶- جدول ۴-۱۲ نتایج آنالیز XRD صورت گرفته بر روی کنسانتره دانه بندی شده بهمن ماه ۶۹
۱۷- جدول ۴-۱۳ آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی ۳۲۵+  ۷۳
۱۸- جدول ۴-۱۴ آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی ۴۰۰+ ۷۳
۱۹- جدول ۴-۱۵  آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی ۴۰۰- ۷۴
۲۰- جدول ۴-۱۶ آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی‌های مختلف  ۷۴
۲۱- جدول ۴-۱۷ آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره ۱ ۷۷
۲۲- جدول ۴-۱۸ آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره ۲ ۷۷
۲۳- جدول ۴-۱۹ آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره ۳ ۷۸
۲۴- جدول ۴-۲۰ آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره ۴ ۷۸
۲۵- جدول ۴-۲۱ آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی ۴۰۰+  ۸۲
۲۶- جدول ۴-۲۲  آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی ۴۰۰- ۸۲
۲۷- جدول ۴-۲۳  آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی ۳۲۵+ ۸۲
۲۸- جدول ۴-۲۴  آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی ۳۲۵- ۸۲
۲۹- جدول ۴-۲۵  آنالیزXRD نیمه کمی غبار نوع A  ۸۶
۳۰- جدول ۴-۲۶  آنالیزXRD نیمه کمی غبار نوع B  ۸۶
۳۱- جدول ۴-۲۷  آنالیز شیمیایی غبار نوع A و B  ۸۷
۳۲- جدول ۴-۲۸  آنالیز XRD‌نیمه کمی سرباره کوره فلش شماره ۱  ۹۰
۳۳- جدول ۴-۲۹  آنالیز XRD‌نیمه کمی سرباره کوره فلش شماره ۲  ۹۰
۳۴- جدول ۴-۳۰  آنالیز XRD‌نیمه کمی کامپوزیت مات ماه دی ۱۳۸۸  ۹۳
۳۵- جدول ۴-۳۱  آنالیز XRD‌نیمه کمی کامپوزیت مات ماه بهمن ۱۳۸۸  ۹۳
۳۶- جدول ۴-۳۲  آنالیز XRD‌نیمه کمی کامپوزیت مات ماه اسفند ۱۳۸۸  ۹۳
۳۷- جدول ۴-۳۳  آنالیز XRD‌نیمه کمی مات با عیار بسیار پایین با بورنیت زیاد  ۹۶
۳۸- جدول ۴-۳۴  آنالیز XRD‌نیمه کمی مات با عیار متوسط با بورنیت زیاد  ۹۶
۳۹- جدول ۴-۳۵  آنالیز XRD‌نیمه کمی مات با عیار بالا و بورنیت زیاد  ۹۶
۴۰- جدول ۴-۳۶  آنالیز مینرالوژی کنسانتره بر حسب نسبت جرمی  ۱۰۲

فهرست شکل‌ها
۱- شکل (۲-۱):  انرژی‌های آزاد استانداردِ تشکیل اکسیدها و سولفیدهای آهن و مس[۳]. ۷
۲- شکل (۲-۲) نمودار غلبه برای سیستم Cu-Fe-S-O در دمای ۸۲۷ درجه‌سانتیگراد[۵].  ۹
۳- شکل (۲-۳) دستگاه‌به کار رفته توسط Jorgensen[10] ۱۴
۴- شکل (۲-۴) تأثیر اندازه ذره بر روی اکسیداسیون کنسانتره کالکوپیریت در هوای ۷۰۰ درجه سانتیگراد (۱۶)، O 74-105، Δ ۵۳-۷۴، □ ۳۷-۵۳، ×<37μm اندازه صفحات تکه‌ها [۱۰]. ۱۵
۵- شکل (۲-۵)  تأثیر دمای آزمایشی بر روی سوختن کنسانتره کالکوپیریت ۳۷-۵۳ μm در هوا [۱۶]، O600، Δ ۷۰۰، □ ۸۰۰، × ۹۰۰، ● ۱۰۰۰، ▲۱۱۰۰، ■۱۲۰۰ درجه سانتیگراد دماهای آزمایشی[۱۰]  ۱۵
۶- شکل (۲-۶)  تأثیر غلظت اکسیژن بر روی سوختن کنسانتره کالکوپیریت در مخلوط اکسیژن – نیتروژن در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد، قطعه با اندازه دانه ۳۷-۵۳μm، O 5، Δ ۱۰، □ ۲۱، × ۳۰، ● ۶۰، ▲ ۱۰۰ درصد اکسیژن[۱۰]. ۱۶
۷- شکل (۲-۷)  تأثیر دما بر روی سرعت اکسیداسیونِ سوفیدهای گوناگون ۳۷-۵۳ میکرومتری درهوا [۱۱].  ۱۸
۸- شکل(۲-۸) شماتیک شبکه بندی محفظه واکنش [۱۷] ۲۷
۹- شکل(۲-۹) چگونگی حرکت ذرات جامد و گازی در محفظه واکنش [۱۷] ۲۷
۱۰- شکل(۲-۱۰) توزیع سرعت محوری و شعاعی ذرات جامد و گازی در محفظه واکنش [۱۸] ۲۸
۱۱- شکل(۲-۱۱) مسیر حرکت ذرات جامد و گازی در محفظه واکنش [۱۸] ۲۸
۱۲- شکل(۲-۱۲) توزیع دمای ذرات در محفظه واکنش [۱۸] ۲۹
۱۳- شکل(۲-۱۳) زمان ماندگاری (سقوط) ذرات در محفظه واکنش [۱۸] ۳۰
۱۴- شکل(۲-۱۴) الف . توزیع اکسیژن هنگامیکه هوا دارای ۵۰% اکسیژن باشد . ب)  درجه حذف گوگرد از ذرات در محفظه واکنش [۱۸] ۳۱
۱۵- شکل(۲-۱۵) . درجه انجام واکنش ها به عنوان تابعی از سایز و میزان شارژ ذرات [۱۹] ۳۲
۱۶- شکل(۲-۱۶) . درجه انجام واکنش ها هنگامیکه از مشعل با تک نازل استفاده شود [۲۰] ۳۴
۱۷- شکل(۲-۱۷) درجه انجام واکنش ها هنگامیکه از مشعل با دو نازل استفاده شود [۲۰] ۳۴
۱۸- شکل (۳-۱) نمای شماتیک از لنز میکروسکوپ برای تعیین درجه آزادی کانی ها [۲۱]  ۴۲
۱۹- شکل (۳-۲) شماتیک از انواع قفل شدگی ذرات [۲۱] ۴۳
۲۰- شکل (۴-۱)کوارتز حاشیه خلیجی ۵۶
۲۱- شکل (۴-۲) نمونه ای از هورنبلند که به آمفیبول تجزیه گردید. ۵۶
۲۲- شکل (۴-۳) نمونه ای از هورنبلند که در نور طبیعی مشاهده می گردد ۵۶
۲۳- شکل (۴-۴) نمونه ای از پلاژیوکلاز که به طور کامل به سرسیت تبدیل گردیده است ۵۷
۲۴- شکل (۴-۵) نمونه ای از بیوتیت ثانویه ۵۷
۲۵- شکل (۴-۶) نمونه ای آمفیبول در نور پلاریزه ۵۷
۲۶- شکل (۴-۷) نمونه ای آمفیبول در نور طبیعی ۵۷
۲۷- شکل (۴-۸) نمونه ای از پلاژیوکلاز تجزیه نشده است ۵۸
۲۸- شکل (۴-۹) نمونه ای از پلاژیوکلاز در نور طبیعی ۵۸
۲۹- شکل (۴-۱۰) کانی کوارتز به همراه خمیده ای از کانیهای کوارتز و کربناته ۵۸
۳۰- شکل (۴-۱۱) نمونه ای از کانی کلریت و کوارتز در نور طبیعی ۵۸
۳۱- شکل (۴-۱۲) کوارتز به همراه پلاژیوکلاز آلتره شده به صورت آمیخته ۵۹
۳۲- شکل (۴-۱۳) نمونه ای از کوارتز جزیره ای که داخل آن آنکلوزین قرار دارد. ۵۹
۳۳- شکل (۴-۱۴) تصویری از یک تیغه هورنبلند در نور طبیعی ۵۹
۳۴- شکل (۴-۱۵) تصویری از کوارتز دارای بافت میکرو گرنولار به همراه کربنات ۶۰
۳۵- شکل (۴-۱۶) تصویری از کوارتز دارای بافت گرانولار به همراه سریست ۶۰
۳۶- شکل (۴-۱۷) تخریب و مینرالیزه شدن بسیار شدید که در آن کانیها به سریست تبدیل شده اند ۶۱
۳۷- شکل (۴-۱۸) درگیری باطله با پیریت و کالکوپیریت ۶۴
۳۸- شکل (۴-۱۹) قفل شدگی باطله با کالکوپیریت ۶۴
۳۹- شکل (۴-۲۰) قفل شدگی کالکپیریت باطله از نوع قفل گرایی ۶۴
۴۰- شکل (۴-۲۱) درگیری پیریت با کالکوسیت و قفل شدگی کالکوپیریت با باطله از نوع مرکزی ۶۴
۴۱- شکل (۴-۲۲) نمودار آنالیز سرندی مربوط به دی ماه ۶۵
۴۲- شکل (۴-۲۳) نمودار آنالیز سرندی مربوط به بهمن ماه ۶۶
۴۳- شکل ۴-۲۴ نمودار d80 مربوط به آنالیز سرندی کنسانتره در ماههای دی و بهمن ۶۶
۴۴- شکل (۴-۲۵) تصویر میکروسکوپ الکترونی تهیه شده از مقطع صیقلی در ابعاد بالای ۲۷۰ مش
(۵۳ میکرون) ۷۰
۴۵- شکل (۴-۲۶) تصویر میکروسکوپ الکترونی تهیه شده از مقطع صیقلی در ابعاد زیر ۴۰۰ مش
(۳۷ میکرون) ۷۱
۴۶- شکل (۴-۲۷) تصاویر میکروسکوپی از کنسانتره در دانه بندی ۴۰۰- ۷۲
۴۷- شکل (۴-۲۸) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی کنسانتره اسفند ماه ۱۳۸۸ در دانه بندی‌های مختلف  ۷۵
۴۸- شکل(۴-۲۹) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی نمونه‌هایی که شرایط کوره فلش را مختل نموده‌اند  ۷۹
۴۹- شکل (۴-۳۰) XRD فازی کنسانتره شماره ۱ ۸۰
۵۰- شکل (۴-۳۱) XRD فازی کنسانتره شماره ۲ ۸۰
۵۱- شکل (۴-۳۲) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی کنسانتره میدوک در مش‌بندی‌های مختلف  ۸۲
۵۲- شکل (۴-۳۳) تصاویر میکروسکوپی (SEM) در مش‌بندی‌های ۳۲۵+ و ۴۰۰- از کنسانتره میدوک  ۸۳
۵۳- شکل (۴-۳۴) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی غبار A و B‌ ۸۷
۵۴- شکل (۴-۳۵) تصویر میکروسکوپی غبار B‌ ۸۸
۵۵- شکل (۴-۳۶) XRD‌فازی غبار ۸۹
۵۶- شکل (۴-۳۷) تصویر میکروسکوپی سرباره کوره فلش ۹۰
۵۷- شکل (۴-۳۸) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی سرباره کوره فلش ۹۱
۵۸- شکل (۴-۳۹) تصاویر مینرالوگرافی مات مقاطع صیقلی ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال ۱۳۸۸ ۹۴
۵۹- شکل (۴-۴۰) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی مات‌هایی که کوره را دچار مشکل کرده‌اند ۹۷
۶۰- شکل (۴-۴۱)  تصاویر مات میکروسکوپی از شارژ با کالکوسیت بالا ۹۹
۶۱- شکل (۴-۴۲) تصاویر مات میکروسکوپی از شارژ با کالکوپیریت بالا ۱۰۰
۶۲- شکل (۴-۴۲) آنالیز  XRD‌فازی برای شناسایی فازهای باقیمانده از مات ۱۰۱
۶۳- شکل (۴-۴۳) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان مصرف سوخت در محفظه واکنش ۱۰۳
۶۴- شکل (۴-۴۴) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان هوای مصرفی در محفظه واکنش ۱۰۳
۶۵- شکل (۴-۴۵) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان مصرف سوخت در ستلر ۱۰۳
۶۶- شکل (۴-۴۶) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان هوای مصرفی در ستلر ۱۰۳
۶۷- شکل (۴-۴۷) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان مصرف سوخت در آپتیک ۱۰۳
۶۸- شکل (۴-۴۸) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان هوای مصرفی در آپتیک ۱۰۳
۶۹- شکل (۴-۴۹) تأثیر نوع کنسانتره بر محصولات کوره و میزان مصرف شار سیلیس ۱۰۴
۷۰- شکل (۴-۵۰) تأثیر دمای تعادل کوره بر درصد وزنی مگنتایت در مات و سرباره ۱۰۵
۷۱- شکل (۴-۵۱) تأثیر دمای تعادل بر  ۱۰۶
۷۲- شکل (۴-۵۲)  تأثیر دمای تعادل بر  ۱۰۶
۷۳- شکل (۴-۵۳) تأثیر دمای تعادل بر  ۱۰۶
۷۴- شکل (۴-۵۴) تأثیر دمای تعادل بر  ۱۰۶
۷۵- شکل (۴-۵۵) تأثیر دمای تعادل کوره بر درصد وزنی کالکوسیت در مات و سرباره ۱۰۷
۷۶- شکل (۴-۵۶)  تأثیر هوای اضافی بر درصد وزنی مگنتایت در مات و سرباره ۱۰۸
۷۷- شکل (۴-۵۷) تأثیر هوای اضافی بر  ۱۰۸
۷۸- شکل (۴-۵۸) تأثیر هوای اضافی بر  ۱۰۸
۷۹- شکل (۴-۵۹) تأثیر هوای اضافی بر  ۱۰۹
۸۰- شکل (۴-۶۰)  تأثیر هوای اضافی بر  ۱۰۹
ضمیمه ۱ :تصاویری از پله های مختلف معدن ۱۱۴
ضمیمه ۲: تصاویری از پله های مختلف معدن  ۱۱۹

چکیده
ذوب تشعشعی یکی از جدیدترین و متداول ترین روش های پیرومتالورژی ذوب کنسانتره های سولفیدی مس می باشد. ذوب تشعشعی مس شامل دمش کنسانتره ریز سولفیدی خشک به همراه کمک ذوب سیلیسی و هوا (غنی شده یا هوای معمولی) بدرون کوره می باشد. حضور این مواد در محیط گرم کوره باعث اکسایش سریع کانه سولفیدی با اکسیژن هوای دمش شده و منجر به تولید مات می گردد.
تاثیر آنالیز مینرالوژیکی کانس برای تعیین چگونگی ترکیب ورودی و شناسایی کانی‌های مهم و تاثیرگذار از کانسنگ، خوراک رافر و کنسانتره نهایی که برای شارژ در کوره فلش بکار می‌رود و تاثیر کانی‌های مهم مس مانند کالکوسیت، کالکوپیریت و کانی‌های دیرگداز روی چگونگی انجام واکنش‌ها وبهینه کردن عملکرد کوره و تاثیر پارامترهای مختلف روی شرایط کاری کوره بسیار مهم می‌باشد. همچنین این تحقیق نگاهی اجمالی در جهت بررسی فرایندهای انتقال حرارت و شارژ کنسانتره به صورت مدل ریاضی دارد. در این تحقیق بر روی کانسنگ ها، کنسانتره‌های مختلف، غبارها، مات، و سرباره، XRD فازی، آنالیز XRD نیمه کمی، مینرالوگرافی و مطالعات میکروسکوپی صورت پذیرفت. همچنین اثر نوع هوا و نوع کنسانتره، دمای پیشگرم هوا ودمای تعادل کوره بر روی محصولات (مات، سرباره)، میزان مصرف سوخت و مقدار هوای لازم برای انجام واکنش های اکسایشی و احتراقی نیز بررسی شد که نتایج حاصل حاکی از آن است، کنسانتره کالکوپیریتی دارای واکنش پذیری بهتر، تناژ مات بالاتر، و احتراق بهتر در شرایط هوای احتراقی و هوای اضافی دارا می‌باشد. و کنسانتره سرچشمه در بخش ۴۰۰- و کنسانتره میدوک در بخش ۳۲۵+ مش شرایط ذوب بهتری ایجاد می‌نماید. نتایج حاصل شده می‌تواند در شناسایی شارژ مناسب و بهینه کردن عملکرد کوره فلش به کار رود.
کلمات کلیدی: کنسانتره مس، کالکوپیریت، کالکوسیت، کوره فلش، مات، غبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.