پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME112 -تاثیر آنالیز مینرالوژی کانس بر عملیات کوره فلش

کد محصول: me112

فایل word

151 صفحه

15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده  1
فصل اول : مقدمه 2

فصل دوم 5
مروری بر منابع 5
2-1 مقدمه 6
2-2 ترمودینامیک 6
2-3- پدیده‌های سینیتیکی و انتقالی 10
2-3-1- پیش از احتراق: تفکیک حرارتی و اکسیداسیون گاز – جامد 11
2-3-2- احتراق 12
2-3-3- پس از احتراق: اکسیداسیون مایع- گاز 13
2-4-  مطالعات انجام شده در رابطه با ذوب  کالکوپیریت و پیریت 13
2-4-1-  تأثیر اندازه ذره، دما و غلظت اکسیژن 15
2-4-2-  دمای احتراق 17
2-5- زمان رسیدن به احتراق، ‌زمان اکسیداسیون و سرعت اکسیداسیون 18
2-6- تغییرات کریستالوگرافی و شیمیایی 20
2-6-1   پیش از احتراق 20
2-6-1-1- پیریت 20
2-6-1-2- کالکوپیریت 21
2-6-1-3- کوولیت و کالکوسیت 23
2-6-2- احتراق 24
2-6-2-1-  پس از احتراق 24
2-7   شرایط شارژ کنسانتره در فضای شبیه ساز شده 27
2-7-1   ورودی ها 27
2-7-2  دیوارها 27
2-7-3  شبکه بندی 27
2-7-4  توزیع سرعت و دما 28

فصل سوم 37
روش‌های انجام آزمایش‌ها 37
مقدمه 38
3-1- مطالعات XRD روی نمونه های تهیه شده از کارخانه 38
3-2 نمونه برداری اولیه جهت تهیه مقاطع نازک 39
-1-2-3  منطقه کم عیار 39
-2-2-3 منطقه پر عیار 40
3-2-3- منطقه با عیار متوسط 40
-3-3 مطالعات XRD بر روی نمونه های گرفته شده از معدن 40
-4-3 مطالعه مقاطع نازک 41
-5-3 آنالیز سرندی 41
3-6- مطالعه مقاطع صیقلی 42
3-6-1- روش ساخت مقاطع صیقلی و تعیین درجه آزادی 42
3-6-2- انواع قفل شدگی ذرات کانی با ارزش با باطله 43
3-7- آزمایش های ذوب کنسانتره 44

فصل چهارم 48
نتایج و بحث‌ 48
4-1- نتایج مطالعات XRD و XRF انجام شده بر روی نمونه ها 49
4-2- بررسی خواص کانی شناسی کانی های باطله راه یافته به کنسانتره 51
4-2-1- کوارتز (SiO2) 51
4-2-2- میکا 51
4-2-3- کلریت: (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8) 52
4-2-4- ایلیت : (K,H)Al2 (Si,Al)4O10(OH)2) 52
4-3- مقایسه وضعیت کانی های ورودی در خوراک و کنسانتره کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه در سالهای87 و 88: 53
4-4- نتایج مطالعات XRD و XRF انجام شده بر روی نمونه های گرفته شده از معدن: 54
4-5- مطالعات مقطع نازک 56
4-6- مطالعات مقاطع صیقلی 62
4-6-1- نتایج مطالعه مقاطع صیقلی کنسانتره دی ماه و بهمن ماه 88 63
4-7 نتایج بدست آمده از آنالیز سرندی کنسانتره سال 88 65
4-7-1 مطالعات XRF 65
4-7-2- مطالعات XRD : 68
4-8-نتایج مطالعات آنالیز میکروسکوپ الکترونی 70
4-9- نتایج و بحث مطالعات میکروسکوپی و XRD  نیمه کمی و مطالعات صیقلی نمونه کنسانتره کمپوزیت مربوط به اسفند 88 72
4-10- نتایج و بحث و آنالیز XRD نیمه کمی و فازی و مطالعه صیقلی نمونه هایی که به طور کامل شرایط کوره را به هم ریخته است 77
4-11- نتایج مطالعات صیقلی و میکروسکوپی کنسانتره میدوک 81
4-12 نتایج مطالعات مقاطع صیقلی و میکروسکوپی غبارها و XRD فازی و نیمه کمی 86
4-13 نتایج مطالعات مقاطع صیقلی و XRD نیمه کمی سرباره کوره فلش 90
4-14- مطالعات مقاطع صیقلی و آنالیز XRD نیمه کمی مات‌های ماه دی، بهمن و اسفند سال 1388 93
4-15- نتایج مطالعات صیقلی و آنالیز XRD نیمه کمی مات‌های که کوره واکنش‌های کوره فلش را از حالت‌های استاندارد خارج نموده 96
4-16- مقایسه میکروسکوپی مات از شارژ کوره با کالکوپیریت بالا (55-61درصد) و مات از شارژ کوره با کالکوسیت بالا (15-9.5 درصد) 99
4-17- مطالعات XRD فازی از ماتی که فازهای آن به وسیله XRD نیمه کمی شناخته نشد 102
4-18- نتایج آزمایش‌های ذوب کنسانتره 103
4-19- تأثیر دمای تعادل کوره 105
4-19-1 تأثیر دما بر تشکیل مگنتایت 106
4-19-2- تأثیر دما بر مقدار گازهای خروجی 106
4-19-3- تأثیر دما بر مقدار وزنی کالکوسیت در کوره 108
4-20- تأثیر هوای اضافی در کوره 108
4-20-1- تأثیر هوای اضافی بر تشکیل مگنتایت 109
4-20-2- تأثیر هوای اضافی بر مقدار گازهای خروجی 109

فصل پنجم 111
نتیجه‌گیری و پیشنهادها 111
5-1- نتیجه گیری 112
ضمیمه 113
مراجع: 130

 
فهرست جدول‌ها
1- جدول 2-1 مقادیر مس و گوگرد یافته شده در سنگ های معدنی سولفید مس[2] 5
2- جدول 2-2 واکنش های اصلی در ذوب کنسانتره مس[2] 6
3- جدول 2-3 دماهای احتراق تقریبی برای کسانتره ها در هوا [11] 17
4- جدول 3-1خواص شیمیایی و فیزیکی مواد شرکت کننده در ذوب 45
5- جدول 4-1 نتایج XRD روی نمونه های مختلف کارخانه 48
6- جدول 4-2 فرمول شیمیایی کانیهای موجود در خوراک- کنسانتره و باطله 49
7- جدول4-3 نتایج آنالیز XRF بر روی نمونه های کارخانه در 6 ماهه اول سال 1388 49
8- جدول 4-4 نتایج آنالیز XRD صورت گرفته بر روی نمونه‌های سال 1387 53
9- جدول 4-5 نتایج آنالیز XRF صورت گرفته بر روی نمونه‌های سال 1387 53
10- جدول 4-6 نتایج آنالیز XRF‌نمونه‌های تهیه شده از معدن 54
11-  جدول 4-7 نتایج آنالیز XRD نمونه های تهیه شده از معدن  55
12-جدول 4-8 نتایج مطالعه مقاطع صیقلی کنسانتره دی ماه  63
13- جدول 4-9 نتایج مطالعه مقاطع صیقلی کنسانتره بهمن ماه 63
14- جدول 4-10 آنالیز سرندی نمونه دی ماه 65
15- جدول 4-11 آنالیز سرندی نمونه بهمن ماه 66
16- جدول 4-12 نتایج آنالیز XRD صورت گرفته بر روی کنسانتره دانه بندی شده بهمن ماه 69
17- جدول 4-13 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی 325+  73
18- جدول 4-14 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی 400+ 73
19- جدول 4-15  آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی 400- 74
20- جدول 4-16 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی‌های مختلف  74
21- جدول 4-17 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره 1 77
22- جدول 4-18 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره 2 77
23- جدول 4-19 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره 3 78
24- جدول 4-20 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره 4 78
25- جدول 4-21 آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی 400+  82
26- جدول 4-22  آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی 400- 82
27- جدول 4-23  آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی 325+ 82
28- جدول 4-24  آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی 325- 82
29- جدول 4-25  آنالیزXRD نیمه کمی غبار نوع A  86
30- جدول 4-26  آنالیزXRD نیمه کمی غبار نوع B  86
31- جدول 4-27  آنالیز شیمیایی غبار نوع A و B  87
32- جدول 4-28  آنالیز XRD‌نیمه کمی سرباره کوره فلش شماره 1  90
33- جدول 4-29  آنالیز XRD‌نیمه کمی سرباره کوره فلش شماره 2  90
34- جدول 4-30  آنالیز XRD‌نیمه کمی کامپوزیت مات ماه دی 1388  93
35- جدول 4-31  آنالیز XRD‌نیمه کمی کامپوزیت مات ماه بهمن 1388  93
36- جدول 4-32  آنالیز XRD‌نیمه کمی کامپوزیت مات ماه اسفند 1388  93
37- جدول 4-33  آنالیز XRD‌نیمه کمی مات با عیار بسیار پایین با بورنیت زیاد  96
38- جدول 4-34  آنالیز XRD‌نیمه کمی مات با عیار متوسط با بورنیت زیاد  96
39- جدول 4-35  آنالیز XRD‌نیمه کمی مات با عیار بالا و بورنیت زیاد  96
40- جدول 4-36  آنالیز مینرالوژی کنسانتره بر حسب نسبت جرمی  102

فهرست شکل‌ها
1- شکل (2-1):  انرژی‌های آزاد استانداردِ تشکیل اکسیدها و سولفیدهای آهن و مس[3]. 7
2- شکل (2-2) نمودار غلبه برای سیستم Cu-Fe-S-O در دمای 827 درجه‌سانتیگراد[5].  9
3- شکل (2-3) دستگاه‌به کار رفته توسط Jorgensen[10] 14
4- شکل (2-4) تأثیر اندازه ذره بر روی اکسیداسیون کنسانتره کالکوپیریت در هوای 700 درجه سانتیگراد (16)، O 74-105، Δ 53-74، □ 37-53، ×<37μm اندازه صفحات تکه‌ها [10]. 15
5- شکل (2-5)  تأثیر دمای آزمایشی بر روی سوختن کنسانتره کالکوپیریت 37-53 μm در هوا [16]، O600، Δ 700، □ 800، × 900، ● 1000، ▲1100، ■1200 درجه سانتیگراد دماهای آزمایشی[10]  15
6- شکل (2-6)  تأثیر غلظت اکسیژن بر روی سوختن کنسانتره کالکوپیریت در مخلوط اکسیژن – نیتروژن در دمای 700 درجه سانتیگراد، قطعه با اندازه دانه 37-53μm، O 5، Δ 10، □ 21، × 30، ● 60، ▲ 100 درصد اکسیژن[10]. 16
7- شکل (2-7)  تأثیر دما بر روی سرعت اکسیداسیونِ سوفیدهای گوناگون 37-53 میکرومتری درهوا [11].  18
8- شکل(2-8) شماتیک شبکه بندی محفظه واکنش [17] 27
9- شکل(2-9) چگونگی حرکت ذرات جامد و گازی در محفظه واکنش [17] 27
10- شکل(2-10) توزیع سرعت محوری و شعاعی ذرات جامد و گازی در محفظه واکنش [18] 28
11- شکل(2-11) مسیر حرکت ذرات جامد و گازی در محفظه واکنش [18] 28
12- شکل(2-12) توزیع دمای ذرات در محفظه واکنش [18] 29
13- شکل(2-13) زمان ماندگاری (سقوط) ذرات در محفظه واکنش [18] 30
14- شکل(2-14) الف . توزیع اکسیژن هنگامیکه هوا دارای 50% اکسیژن باشد . ب)  درجه حذف گوگرد از ذرات در محفظه واکنش [18] 31
15- شکل(2-15) . درجه انجام واکنش ها به عنوان تابعی از سایز و میزان شارژ ذرات [19] 32
16- شکل(2-16) . درجه انجام واکنش ها هنگامیکه از مشعل با تک نازل استفاده شود [20] 34
17- شکل(2-17) درجه انجام واکنش ها هنگامیکه از مشعل با دو نازل استفاده شود [20] 34
18- شکل (3-1) نمای شماتیک از لنز میکروسکوپ برای تعیین درجه آزادی کانی ها [21]  42
19- شکل (3-2) شماتیک از انواع قفل شدگی ذرات [21] 43
20- شکل (4-1)کوارتز حاشیه خلیجی 56
21- شکل (4-2) نمونه ای از هورنبلند که به آمفیبول تجزیه گردید. 56
22- شکل (4-3) نمونه ای از هورنبلند که در نور طبیعی مشاهده می گردد 56
23- شکل (4-4) نمونه ای از پلاژیوکلاز که به طور کامل به سرسیت تبدیل گردیده است 57
24- شکل (4-5) نمونه ای از بیوتیت ثانویه 57
25- شکل (4-6) نمونه ای آمفیبول در نور پلاریزه 57
26- شکل (4-7) نمونه ای آمفیبول در نور طبیعی 57
27- شکل (4-8) نمونه ای از پلاژیوکلاز تجزیه نشده است 58
28- شکل (4-9) نمونه ای از پلاژیوکلاز در نور طبیعی 58
29- شکل (4-10) کانی کوارتز به همراه خمیده ای از کانیهای کوارتز و کربناته 58
30- شکل (4-11) نمونه ای از کانی کلریت و کوارتز در نور طبیعی 58
31- شکل (4-12) کوارتز به همراه پلاژیوکلاز آلتره شده به صورت آمیخته 59
32- شکل (4-13) نمونه ای از کوارتز جزیره ای که داخل آن آنکلوزین قرار دارد. 59
33- شکل (4-14) تصویری از یک تیغه هورنبلند در نور طبیعی 59
34- شکل (4-15) تصویری از کوارتز دارای بافت میکرو گرنولار به همراه کربنات 60
35- شکل (4-16) تصویری از کوارتز دارای بافت گرانولار به همراه سریست 60
36- شکل (4-17) تخریب و مینرالیزه شدن بسیار شدید که در آن کانیها به سریست تبدیل شده اند 61
37- شکل (4-18) درگیری باطله با پیریت و کالکوپیریت 64
38- شکل (4-19) قفل شدگی باطله با کالکوپیریت 64
39- شکل (4-20) قفل شدگی کالکپیریت باطله از نوع قفل گرایی 64
40- شکل (4-21) درگیری پیریت با کالکوسیت و قفل شدگی کالکوپیریت با باطله از نوع مرکزی 64
41- شکل (4-22) نمودار آنالیز سرندی مربوط به دی ماه 65
42- شکل (4-23) نمودار آنالیز سرندی مربوط به بهمن ماه 66
43- شکل 4-24 نمودار d80 مربوط به آنالیز سرندی کنسانتره در ماههای دی و بهمن 66
44- شکل (4-25) تصویر میکروسکوپ الکترونی تهیه شده از مقطع صیقلی در ابعاد بالای 270 مش 
(53 میکرون) 70
45- شکل (4-26) تصویر میکروسکوپ الکترونی تهیه شده از مقطع صیقلی در ابعاد زیر 400 مش 
(37 میکرون) 71
46- شکل (4-27) تصاویر میکروسکوپی از کنسانتره در دانه بندی 400- 72
47- شکل (4-28) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی کنسانتره اسفند ماه 1388 در دانه بندی‌های مختلف  75
48- شکل(4-29) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی نمونه‌هایی که شرایط کوره فلش را مختل نموده‌اند  79
49- شکل (4-30) XRD فازی کنسانتره شماره 1 80
50- شکل (4-31) XRD فازی کنسانتره شماره 2 80
51- شکل (4-32) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی کنسانتره میدوک در مش‌بندی‌های مختلف  82
52- شکل (4-33) تصاویر میکروسکوپی (SEM) در مش‌بندی‌های 325+ و 400- از کنسانتره میدوک  83
53- شکل (4-34) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی غبار A و B‌ 87
54- شکل (4-35) تصویر میکروسکوپی غبار B‌ 88
55- شکل (4-36) XRD‌فازی غبار 89
56- شکل (4-37) تصویر میکروسکوپی سرباره کوره فلش 90
57- شکل (4-38) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی سرباره کوره فلش 91
58- شکل (4-39) تصاویر مینرالوگرافی مات مقاطع صیقلی ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال 1388 94
59- شکل (4-40) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی مات‌هایی که کوره را دچار مشکل کرده‌اند 97
60- شکل (4-41)  تصاویر مات میکروسکوپی از شارژ با کالکوسیت بالا 99
61- شکل (4-42) تصاویر مات میکروسکوپی از شارژ با کالکوپیریت بالا 100
62- شکل (4-42) آنالیز  XRD‌فازی برای شناسایی فازهای باقیمانده از مات 101
63- شکل (4-43) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان مصرف سوخت در محفظه واکنش 103
64- شکل (4-44) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان هوای مصرفی در محفظه واکنش 103
65- شکل (4-45) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان مصرف سوخت در ستلر 103
66- شکل (4-46) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان هوای مصرفی در ستلر 103
67- شکل (4-47) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان مصرف سوخت در آپتیک 103
68- شکل (4-48) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان هوای مصرفی در آپتیک 103
69- شکل (4-49) تأثیر نوع کنسانتره بر محصولات کوره و میزان مصرف شار سیلیس 104
70- شکل (4-50) تأثیر دمای تعادل کوره بر درصد وزنی مگنتایت در مات و سرباره 105
71- شکل (4-51) تأثیر دمای تعادل بر  106
72- شکل (4-52)  تأثیر دمای تعادل بر  106
73- شکل (4-53) تأثیر دمای تعادل بر  106
74- شکل (4-54) تأثیر دمای تعادل بر  106
75- شکل (4-55) تأثیر دمای تعادل کوره بر درصد وزنی کالکوسیت در مات و سرباره 107
76- شکل (4-56)  تأثیر هوای اضافی بر درصد وزنی مگنتایت در مات و سرباره 108
77- شکل (4-57) تأثیر هوای اضافی بر  108
78- شکل (4-58) تأثیر هوای اضافی بر  108
79- شکل (4-59) تأثیر هوای اضافی بر  109
80- شکل (4-60)  تأثیر هوای اضافی بر  109
ضمیمه 1 :تصاویری از پله های مختلف معدن 114
ضمیمه 2: تصاویری از پله های مختلف معدن  119

چکیده
ذوب تشعشعی یکی از جدیدترین و متداول ترین روش های پیرومتالورژی ذوب کنسانتره های سولفیدی مس می باشد. ذوب تشعشعی مس شامل دمش کنسانتره ریز سولفیدی خشک به همراه کمک ذوب سیلیسی و هوا (غنی شده یا هوای معمولی) بدرون کوره می باشد. حضور این مواد در محیط گرم کوره باعث اکسایش سریع کانه سولفیدی با اکسیژن هوای دمش شده و منجر به تولید مات می گردد.
تاثیر آنالیز مینرالوژیکی کانس برای تعیین چگونگی ترکیب ورودی و شناسایی کانی‌های مهم و تاثیرگذار از کانسنگ، خوراک رافر و کنسانتره نهایی که برای شارژ در کوره فلش بکار می‌رود و تاثیر کانی‌های مهم مس مانند کالکوسیت، کالکوپیریت و کانی‌های دیرگداز روی چگونگی انجام واکنش‌ها وبهینه کردن عملکرد کوره و تاثیر پارامترهای مختلف روی شرایط کاری کوره بسیار مهم می‌باشد. همچنین این تحقیق نگاهی اجمالی در جهت بررسی فرایندهای انتقال حرارت و شارژ کنسانتره به صورت مدل ریاضی دارد. در این تحقیق بر روی کانسنگ ها، کنسانتره‌های مختلف، غبارها، مات، و سرباره، XRD فازی، آنالیز XRD نیمه کمی، مینرالوگرافی و مطالعات میکروسکوپی صورت پذیرفت. همچنین اثر نوع هوا و نوع کنسانتره، دمای پیشگرم هوا ودمای تعادل کوره بر روی محصولات (مات، سرباره)، میزان مصرف سوخت و مقدار هوای لازم برای انجام واکنش های اکسایشی و احتراقی نیز بررسی شد که نتایج حاصل حاکی از آن است، کنسانتره کالکوپیریتی دارای واکنش پذیری بهتر، تناژ مات بالاتر، و احتراق بهتر در شرایط هوای احتراقی و هوای اضافی دارا می‌باشد. و کنسانتره سرچشمه در بخش 400- و کنسانتره میدوک در بخش 325+ مش شرایط ذوب بهتری ایجاد می‌نماید. نتایج حاصل شده می‌تواند در شناسایی شارژ مناسب و بهینه کردن عملکرد کوره فلش به کار رود. 
کلمات کلیدی: کنسانتره مس، کالکوپیریت، کالکوسیت، کوره فلش، مات، غبار

 

کد محصول: me112

فایل word

51 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

چکیده  1
فصل اول : مقدمه 2

فصل دوم 5
مروری بر منابع 5
2-1 مقدمه 6
2-2 ترمودینامیک 6
2-3- پدیده‌های سینیتیکی و انتقالی 10
2-3-1- پیش از احتراق: تفکیک حرارتی و اکسیداسیون گاز – جامد 11
2-3-2- احتراق 12
2-3-3- پس از احتراق: اکسیداسیون مایع- گاز 13
2-4-  مطالعات انجام شده در رابطه با ذوب  کالکوپیریت و پیریت 13
2-4-1-  تأثیر اندازه ذره، دما و غلظت اکسیژن 15
2-4-2-  دمای احتراق 17
2-5- زمان رسیدن به احتراق، ‌زمان اکسیداسیون و سرعت اکسیداسیون 18
2-6- تغییرات کریستالوگرافی و شیمیایی 20
2-6-1   پیش از احتراق 20
2-6-1-1- پیریت 20
2-6-1-2- کالکوپیریت 21
2-6-1-3- کوولیت و کالکوسیت 23
2-6-2- احتراق 24
2-6-2-1-  پس از احتراق 24
2-7   شرایط شارژ کنسانتره در فضای شبیه ساز شده 27
2-7-1   ورودی ها 27
2-7-2  دیوارها 27
2-7-3  شبکه بندی 27
2-7-4  توزیع سرعت و دما 28

فصل سوم 37
روش‌های انجام آزمایش‌ها 37
مقدمه 38
3-1- مطالعات XRD روی نمونه های تهیه شده از کارخانه 38
3-2 نمونه برداری اولیه جهت تهیه مقاطع نازک 39
-1-2-3  منطقه کم عیار 39
-2-2-3 منطقه پر عیار 40
3-2-3- منطقه با عیار متوسط 40
-3-3 مطالعات XRD بر روی نمونه های گرفته شده از معدن 40
-4-3 مطالعه مقاطع نازک 41
-5-3 آنالیز سرندی 41
3-6- مطالعه مقاطع صیقلی 42
3-6-1- روش ساخت مقاطع صیقلی و تعیین درجه آزادی 42
3-6-2- انواع قفل شدگی ذرات کانی با ارزش با باطله 43
3-7- آزمایش های ذوب کنسانتره 44

فصل چهارم 48
نتایج و بحث‌ 48
4-1- نتایج مطالعات XRD و XRF انجام شده بر روی نمونه ها 49
4-2- بررسی خواص کانی شناسی کانی های باطله راه یافته به کنسانتره 51
4-2-1- کوارتز (SiO2) 51
4-2-2- میکا 51
4-2-3- کلریت: (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8) 52
4-2-4- ایلیت : (K,H)Al2 (Si,Al)4O10(OH)2) 52
4-3- مقایسه وضعیت کانی های ورودی در خوراک و کنسانتره کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه در سالهای87 و 88: 53
4-4- نتایج مطالعات XRD و XRF انجام شده بر روی نمونه های گرفته شده از معدن: 54
4-5- مطالعات مقطع نازک 56
4-6- مطالعات مقاطع صیقلی 62
4-6-1- نتایج مطالعه مقاطع صیقلی کنسانتره دی ماه و بهمن ماه 88 63
4-7 نتایج بدست آمده از آنالیز سرندی کنسانتره سال 88 65
4-7-1 مطالعات XRF 65
4-7-2- مطالعات XRD : 68
4-8-نتایج مطالعات آنالیز میکروسکوپ الکترونی 70
4-9- نتایج و بحث مطالعات میکروسکوپی و XRD  نیمه کمی و مطالعات صیقلی نمونه کنسانتره کمپوزیت مربوط به اسفند 88 72
4-10- نتایج و بحث و آنالیز XRD نیمه کمی و فازی و مطالعه صیقلی نمونه هایی که به طور کامل شرایط کوره را به هم ریخته است 77
4-11- نتایج مطالعات صیقلی و میکروسکوپی کنسانتره میدوک 81
4-12 نتایج مطالعات مقاطع صیقلی و میکروسکوپی غبارها و XRD فازی و نیمه کمی 86
4-13 نتایج مطالعات مقاطع صیقلی و XRD نیمه کمی سرباره کوره فلش 90
4-14- مطالعات مقاطع صیقلی و آنالیز XRD نیمه کمی مات‌های ماه دی، بهمن و اسفند سال 1388 93
4-15- نتایج مطالعات صیقلی و آنالیز XRD نیمه کمی مات‌های که کوره واکنش‌های کوره فلش را از حالت‌های استاندارد خارج نموده 96
4-16- مقایسه میکروسکوپی مات از شارژ کوره با کالکوپیریت بالا (55-61درصد) و مات از شارژ کوره با کالکوسیت بالا (15-9.5 درصد) 99
4-17- مطالعات XRD فازی از ماتی که فازهای آن به وسیله XRD نیمه کمی شناخته نشد 102
4-18- نتایج آزمایش‌های ذوب کنسانتره 103
4-19- تأثیر دمای تعادل کوره 105
4-19-1 تأثیر دما بر تشکیل مگنتایت 106
4-19-2- تأثیر دما بر مقدار گازهای خروجی 106
4-19-3- تأثیر دما بر مقدار وزنی کالکوسیت در کوره 108
4-20- تأثیر هوای اضافی در کوره 108
4-20-1- تأثیر هوای اضافی بر تشکیل مگنتایت 109
4-20-2- تأثیر هوای اضافی بر مقدار گازهای خروجی 109

فصل پنجم 111
نتیجه‌گیری و پیشنهادها 111
5-1- نتیجه گیری 112
ضمیمه 113
مراجع: 130

 
فهرست جدول‌ها
1- جدول 2-1 مقادیر مس و گوگرد یافته شده در سنگ های معدنی سولفید مس[2] 5
2- جدول 2-2 واکنش های اصلی در ذوب کنسانتره مس[2] 6
3- جدول 2-3 دماهای احتراق تقریبی برای کسانتره ها در هوا [11] 17
4- جدول 3-1خواص شیمیایی و فیزیکی مواد شرکت کننده در ذوب 45
5- جدول 4-1 نتایج XRD روی نمونه های مختلف کارخانه 48
6- جدول 4-2 فرمول شیمیایی کانیهای موجود در خوراک- کنسانتره و باطله 49
7- جدول4-3 نتایج آنالیز XRF بر روی نمونه های کارخانه در 6 ماهه اول سال 1388 49
8- جدول 4-4 نتایج آنالیز XRD صورت گرفته بر روی نمونه‌های سال 1387 53
9- جدول 4-5 نتایج آنالیز XRF صورت گرفته بر روی نمونه‌های سال 1387 53
10- جدول 4-6 نتایج آنالیز XRF‌نمونه‌های تهیه شده از معدن 54
11-  جدول 4-7 نتایج آنالیز XRD نمونه های تهیه شده از معدن  55
12-جدول 4-8 نتایج مطالعه مقاطع صیقلی کنسانتره دی ماه  63
13- جدول 4-9 نتایج مطالعه مقاطع صیقلی کنسانتره بهمن ماه 63
14- جدول 4-10 آنالیز سرندی نمونه دی ماه 65
15- جدول 4-11 آنالیز سرندی نمونه بهمن ماه 66
16- جدول 4-12 نتایج آنالیز XRD صورت گرفته بر روی کنسانتره دانه بندی شده بهمن ماه 69
17- جدول 4-13 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی 325+  73
18- جدول 4-14 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی 400+ 73
19- جدول 4-15  آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی 400- 74
20- جدول 4-16 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره  در دانه‌بندی‌های مختلف  74
21- جدول 4-17 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره 1 77
22- جدول 4-18 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره 2 77
23- جدول 4-19 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره 3 78
24- جدول 4-20 آنالیز XRD نیمه کمی کنسانتره   شماره 4 78
25- جدول 4-21 آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی 400+  82
26- جدول 4-22  آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی 400- 82
27- جدول 4-23  آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی 325+ 82
28- جدول 4-24  آنالیزXRD نیمه کمی کنسانتره میدوک در دانه‌بندی 325- 82
29- جدول 4-25  آنالیزXRD نیمه کمی غبار نوع A  86
30- جدول 4-26  آنالیزXRD نیمه کمی غبار نوع B  86
31- جدول 4-27  آنالیز شیمیایی غبار نوع A و B  87
32- جدول 4-28  آنالیز XRD‌نیمه کمی سرباره کوره فلش شماره 1  90
33- جدول 4-29  آنالیز XRD‌نیمه کمی سرباره کوره فلش شماره 2  90
34- جدول 4-30  آنالیز XRD‌نیمه کمی کامپوزیت مات ماه دی 1388  93
35- جدول 4-31  آنالیز XRD‌نیمه کمی کامپوزیت مات ماه بهمن 1388  93
36- جدول 4-32  آنالیز XRD‌نیمه کمی کامپوزیت مات ماه اسفند 1388  93
37- جدول 4-33  آنالیز XRD‌نیمه کمی مات با عیار بسیار پایین با بورنیت زیاد  96
38- جدول 4-34  آنالیز XRD‌نیمه کمی مات با عیار متوسط با بورنیت زیاد  96
39- جدول 4-35  آنالیز XRD‌نیمه کمی مات با عیار بالا و بورنیت زیاد  96
40- جدول 4-36  آنالیز مینرالوژی کنسانتره بر حسب نسبت جرمی  102

فهرست شکل‌ها
1- شکل (2-1):  انرژی‌های آزاد استانداردِ تشکیل اکسیدها و سولفیدهای آهن و مس[3]. 7
2- شکل (2-2) نمودار غلبه برای سیستم Cu-Fe-S-O در دمای 827 درجه‌سانتیگراد[5].  9
3- شکل (2-3) دستگاه‌به کار رفته توسط Jorgensen[10] 14
4- شکل (2-4) تأثیر اندازه ذره بر روی اکسیداسیون کنسانتره کالکوپیریت در هوای 700 درجه سانتیگراد (16)، O 74-105، Δ 53-74، □ 37-53، ×<37μm اندازه صفحات تکه‌ها [10]. 15
5- شکل (2-5)  تأثیر دمای آزمایشی بر روی سوختن کنسانتره کالکوپیریت 37-53 μm در هوا [16]، O600، Δ 700، □ 800، × 900، ● 1000، ▲1100، ■1200 درجه سانتیگراد دماهای آزمایشی[10]  15
6- شکل (2-6)  تأثیر غلظت اکسیژن بر روی سوختن کنسانتره کالکوپیریت در مخلوط اکسیژن – نیتروژن در دمای 700 درجه سانتیگراد، قطعه با اندازه دانه 37-53μm، O 5، Δ 10، □ 21، × 30، ● 60، ▲ 100 درصد اکسیژن[10]. 16
7- شکل (2-7)  تأثیر دما بر روی سرعت اکسیداسیونِ سوفیدهای گوناگون 37-53 میکرومتری درهوا [11].  18
8- شکل(2-8) شماتیک شبکه بندی محفظه واکنش [17] 27
9- شکل(2-9) چگونگی حرکت ذرات جامد و گازی در محفظه واکنش [17] 27
10- شکل(2-10) توزیع سرعت محوری و شعاعی ذرات جامد و گازی در محفظه واکنش [18] 28
11- شکل(2-11) مسیر حرکت ذرات جامد و گازی در محفظه واکنش [18] 28
12- شکل(2-12) توزیع دمای ذرات در محفظه واکنش [18] 29
13- شکل(2-13) زمان ماندگاری (سقوط) ذرات در محفظه واکنش [18] 30
14- شکل(2-14) الف . توزیع اکسیژن هنگامیکه هوا دارای 50% اکسیژن باشد . ب)  درجه حذف گوگرد از ذرات در محفظه واکنش [18] 31
15- شکل(2-15) . درجه انجام واکنش ها به عنوان تابعی از سایز و میزان شارژ ذرات [19] 32
16- شکل(2-16) . درجه انجام واکنش ها هنگامیکه از مشعل با تک نازل استفاده شود [20] 34
17- شکل(2-17) درجه انجام واکنش ها هنگامیکه از مشعل با دو نازل استفاده شود [20] 34
18- شکل (3-1) نمای شماتیک از لنز میکروسکوپ برای تعیین درجه آزادی کانی ها [21]  42
19- شکل (3-2) شماتیک از انواع قفل شدگی ذرات [21] 43
20- شکل (4-1)کوارتز حاشیه خلیجی 56
21- شکل (4-2) نمونه ای از هورنبلند که به آمفیبول تجزیه گردید. 56
22- شکل (4-3) نمونه ای از هورنبلند که در نور طبیعی مشاهده می گردد 56
23- شکل (4-4) نمونه ای از پلاژیوکلاز که به طور کامل به سرسیت تبدیل گردیده است 57
24- شکل (4-5) نمونه ای از بیوتیت ثانویه 57
25- شکل (4-6) نمونه ای آمفیبول در نور پلاریزه 57
26- شکل (4-7) نمونه ای آمفیبول در نور طبیعی 57
27- شکل (4-8) نمونه ای از پلاژیوکلاز تجزیه نشده است 58
28- شکل (4-9) نمونه ای از پلاژیوکلاز در نور طبیعی 58
29- شکل (4-10) کانی کوارتز به همراه خمیده ای از کانیهای کوارتز و کربناته 58
30- شکل (4-11) نمونه ای از کانی کلریت و کوارتز در نور طبیعی 58
31- شکل (4-12) کوارتز به همراه پلاژیوکلاز آلتره شده به صورت آمیخته 59
32- شکل (4-13) نمونه ای از کوارتز جزیره ای که داخل آن آنکلوزین قرار دارد. 59
33- شکل (4-14) تصویری از یک تیغه هورنبلند در نور طبیعی 59
34- شکل (4-15) تصویری از کوارتز دارای بافت میکرو گرنولار به همراه کربنات 60
35- شکل (4-16) تصویری از کوارتز دارای بافت گرانولار به همراه سریست 60
36- شکل (4-17) تخریب و مینرالیزه شدن بسیار شدید که در آن کانیها به سریست تبدیل شده اند 61
37- شکل (4-18) درگیری باطله با پیریت و کالکوپیریت 64
38- شکل (4-19) قفل شدگی باطله با کالکوپیریت 64
39- شکل (4-20) قفل شدگی کالکپیریت باطله از نوع قفل گرایی 64
40- شکل (4-21) درگیری پیریت با کالکوسیت و قفل شدگی کالکوپیریت با باطله از نوع مرکزی 64
41- شکل (4-22) نمودار آنالیز سرندی مربوط به دی ماه 65
42- شکل (4-23) نمودار آنالیز سرندی مربوط به بهمن ماه 66
43- شکل 4-24 نمودار d80 مربوط به آنالیز سرندی کنسانتره در ماههای دی و بهمن 66
44- شکل (4-25) تصویر میکروسکوپ الکترونی تهیه شده از مقطع صیقلی در ابعاد بالای 270 مش 
(53 میکرون) 70
45- شکل (4-26) تصویر میکروسکوپ الکترونی تهیه شده از مقطع صیقلی در ابعاد زیر 400 مش 
(37 میکرون) 71
46- شکل (4-27) تصاویر میکروسکوپی از کنسانتره در دانه بندی 400- 72
47- شکل (4-28) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی کنسانتره اسفند ماه 1388 در دانه بندی‌های مختلف  75
48- شکل(4-29) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی نمونه‌هایی که شرایط کوره فلش را مختل نموده‌اند  79
49- شکل (4-30) XRD فازی کنسانتره شماره 1 80
50- شکل (4-31) XRD فازی کنسانتره شماره 2 80
51- شکل (4-32) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی کنسانتره میدوک در مش‌بندی‌های مختلف  82
52- شکل (4-33) تصاویر میکروسکوپی (SEM) در مش‌بندی‌های 325+ و 400- از کنسانتره میدوک  83
53- شکل (4-34) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی غبار A و B‌ 87
54- شکل (4-35) تصویر میکروسکوپی غبار B‌ 88
55- شکل (4-36) XRD‌فازی غبار 89
56- شکل (4-37) تصویر میکروسکوپی سرباره کوره فلش 90
57- شکل (4-38) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی سرباره کوره فلش 91
58- شکل (4-39) تصاویر مینرالوگرافی مات مقاطع صیقلی ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال 1388 94
59- شکل (4-40) تصاویر مینرالوگرافی مقاطع صیقلی مات‌هایی که کوره را دچار مشکل کرده‌اند 97
60- شکل (4-41)  تصاویر مات میکروسکوپی از شارژ با کالکوسیت بالا 99
61- شکل (4-42) تصاویر مات میکروسکوپی از شارژ با کالکوپیریت بالا 100
62- شکل (4-42) آنالیز  XRD‌فازی برای شناسایی فازهای باقیمانده از مات 101
63- شکل (4-43) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان مصرف سوخت در محفظه واکنش 103
64- شکل (4-44) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان هوای مصرفی در محفظه واکنش 103
65- شکل (4-45) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان مصرف سوخت در ستلر 103
66- شکل (4-46) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان هوای مصرفی در ستلر 103
67- شکل (4-47) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان مصرف سوخت در آپتیک 103
68- شکل (4-48) تأثیر نوع کنسانتره بر میزان هوای مصرفی در آپتیک 103
69- شکل (4-49) تأثیر نوع کنسانتره بر محصولات کوره و میزان مصرف شار سیلیس 104
70- شکل (4-50) تأثیر دمای تعادل کوره بر درصد وزنی مگنتایت در مات و سرباره 105
71- شکل (4-51) تأثیر دمای تعادل بر  106
72- شکل (4-52)  تأثیر دمای تعادل بر  106
73- شکل (4-53) تأثیر دمای تعادل بر  106
74- شکل (4-54) تأثیر دمای تعادل بر  106
75- شکل (4-55) تأثیر دمای تعادل کوره بر درصد وزنی کالکوسیت در مات و سرباره 107
76- شکل (4-56)  تأثیر هوای اضافی بر درصد وزنی مگنتایت در مات و سرباره 108
77- شکل (4-57) تأثیر هوای اضافی بر  108
78- شکل (4-58) تأثیر هوای اضافی بر  108
79- شکل (4-59) تأثیر هوای اضافی بر  109
80- شکل (4-60)  تأثیر هوای اضافی بر  109
ضمیمه 1 :تصاویری از پله های مختلف معدن 114
ضمیمه 2: تصاویری از پله های مختلف معدن  119

چکیده
ذوب تشعشعی یکی از جدیدترین و متداول ترین روش های پیرومتالورژی ذوب کنسانتره های سولفیدی مس می باشد. ذوب تشعشعی مس شامل دمش کنسانتره ریز سولفیدی خشک به همراه کمک ذوب سیلیسی و هوا (غنی شده یا هوای معمولی) بدرون کوره می باشد. حضور این مواد در محیط گرم کوره باعث اکسایش سریع کانه سولفیدی با اکسیژن هوای دمش شده و منجر به تولید مات می گردد.
تاثیر آنالیز مینرالوژیکی کانس برای تعیین چگونگی ترکیب ورودی و شناسایی کانی‌های مهم و تاثیرگذار از کانسنگ، خوراک رافر و کنسانتره نهایی که برای شارژ در کوره فلش بکار می‌رود و تاثیر کانی‌های مهم مس مانند کالکوسیت، کالکوپیریت و کانی‌های دیرگداز روی چگونگی انجام واکنش‌ها وبهینه کردن عملکرد کوره و تاثیر پارامترهای مختلف روی شرایط کاری کوره بسیار مهم می‌باشد. همچنین این تحقیق نگاهی اجمالی در جهت بررسی فرایندهای انتقال حرارت و شارژ کنسانتره به صورت مدل ریاضی دارد. در این تحقیق بر روی کانسنگ ها، کنسانتره‌های مختلف، غبارها، مات، و سرباره، XRD فازی، آنالیز XRD نیمه کمی، مینرالوگرافی و مطالعات میکروسکوپی صورت پذیرفت. همچنین اثر نوع هوا و نوع کنسانتره، دمای پیشگرم هوا ودمای تعادل کوره بر روی محصولات (مات، سرباره)، میزان مصرف سوخت و مقدار هوای لازم برای انجام واکنش های اکسایشی و احتراقی نیز بررسی شد که نتایج حاصل حاکی از آن است، کنسانتره کالکوپیریتی دارای واکنش پذیری بهتر، تناژ مات بالاتر، و احتراق بهتر در شرایط هوای احتراقی و هوای اضافی دارا می‌باشد. و کنسانتره سرچشمه در بخش 400- و کنسانتره میدوک در بخش 325+ مش شرایط ذوب بهتری ایجاد می‌نماید. نتایج حاصل شده می‌تواند در شناسایی شارژ مناسب و بهینه کردن عملکرد کوره فلش به کار رود. 
کلمات کلیدی: کنسانتره مس، کالکوپیریت، کالکوسیت، کوره فلش، مات، غبار

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi