طراحی و ساخت چرخ ژنوا و بکار گیری آن در فیکسچر

کد محصول: me97

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه . ..۱
فصل ۱: معرفی چرخ ژنوا . …. ۲
۱-۱-چرخ ژنوا چیست ؟ ….. … ۳
۱-۲- نحوه عملکرد چرخ ژنوا . ….. ۳
۱-۳- انواع مکانیزمهای ژنوا  … ۵
۱-۴- ساختار مکانیزم ژنوا … … ۷
۱-۵- چرخ ژنوای داخلی …. … ۱۱
۱-۶- چرخ ژنوای کروی …. …. ۱۲
۱-۷- کاربرد های چرخ ژنوا  .. ۱۳
۱-۸- مزیت های چرخ ژنوا . .. ۱۳
۱-۹- معایب چرخ ژنوا …. . ۱۴
۱-۱۰- طرحهای متنوع در چرخهای ژنوا  . ۱۵
۱-۱۰-۱- ژنوا با بازوی قفل کن ….. .. ۱۵
۱-۱۰-۲- ژنوا با لغزنده قفل کن . … ۱۵
۱-۱۰-۳- چرخ ژنوا با چند محرکه   ۱۶
۱-۱۰-۴- ژنوا و بادامک شیار دار …  ۱۷
۱-۱۰-۵- ژنوا با محرکه چند تایی . ….. ۱۷
۱-۱۰-۶- ژنوا و چرخدنده های خورشیدی ….. …. ۱۸
۱-۱۰-۷- ژنوا چهار بازویی …. … ۱۹
۱-۱۰-۸- ژنوا با توقف طولانی .  ۱۹
۱-۱۰-۹- ژنوا برای جابجایی سریع .. . ۲۰
۱-۱۰-۱۰- ژنوا با محرکه هیپو سیکلوییدی .. ….. ۲۱
۱-۱۰-۱۱- ژنوا با مدت زمان توقف بیشتر . … ۲۲
۱-۱۰-۱۲- ژنوا با شیار های دوبل ….  ۲۳
۱-۱۰-۱۳- راه اندازی ژنوا با چرخدنده های بیضوی . ….. ۲۴
۱-۱۰-۱۴- ژنوای داخلی با محرکه هیپو سیکلو ییدی …. ….. ۲۵
۱-۱۰-۱۵- ژنوا برای ایجاد حرکت نو سانی . … ۲۵
۱-۱۱- محرکه های ژنوای اصلاح شده …. …. ۲۶

فصل۲ : منحنی های حرکت در چرخهای ژنوا … …. ۲۹
۲-۱- منحنی هه یا مشخصه های درچرخ ژنوا ….. . ۳۰
۲-۲- زاویه  انحراف در ژنوا و تاثیر آن بر منحنی حرکت ….. . ۳۲

فصل۳ : بررسی سینماتیکی مکانیزم ژنوا …  ۳۵
۳-۱- سینماتیک مکانیزمهای ژنوای خارجی  … ۳۶
۳-۲- سینماتیک مکانیزمهای ژنوای داخلی .. .. ۴۰

فصل۴ : طراحی و ساخت ژنوای چهار شیاره . .. ۴۶
۴-۱- محاسبات مربوط به طراحی چرخ ژنوا … . ۴۷
۴-۲- مدل سازی با نرم افزار سالید ورکس . ….. ۴۹
۴-۳- معرفی و نحوه عملکرد مکانیزم ساخته شده .  ۵۲

فصل ۵ : نتیجه گیری و پیشنها دات …. … ۵۴
۵-۱- نتیجه گیری …. …. ۵۵
۵-۲- پیشنها دات . .. ۵۵
منابع . … ۵۷
پیوست ها    ۵۸

فهرست  اشکال
شکل۱-۱ قسمتهای مختلف ژنوای خارجی. ۴
شکل۱-۲ نحوه عملکرد چرخ ژنوا. ۴
شکل۱-۳ ژنوای خارجی….. ۵
شکل۱-۴ ژنوای داخلی ۶
شکل۱-۵ ژنوای کروی. ۶
شکل۱-۶ ژنوای خطی ۷
شکل۱-۷ ساختار چرخ ژنوا… ۷
شکل۱-۸ چند نمونه از ژنوای خارجی.. ۹
شکل۱-۹ چند نمونه از ژنوای داخلی… ۹
شکل۱-۱۰ نمونه آماده از چرخ ژنوا ۱۰
شکل۱-۱۱ ژنوا در یک شمارنده ۱۰
شکل۱-۱۲ ژنوای داخلی. ۱۱
شکل۱-۱۳ ژنوای چهار شیاره داخلی… ۱۱
شکل۱-۱۴ ژنوای داخلی با بازوی قفل کن….. ۱۲
شکل۱-۱۵ ژنوای کروی.. ۱۳
شکل۱-۱۶ ژنوا با بازوی قفل کن…. ۱۵
شکل۱-۱۷ ژنوا با لغزنده قفل کن.. ۱۶
شکل۱-۱۸ ژنوا با سه پین محرک. ۱۶
شکل۱-۱۹ ژنوا با دو پین محرک.. ۱۶
شکل۱-۲۰ ژنوا و بادامک شیار دار ۱۷
شکل۱-۲۱ ژنوا با محرک دوتایی… ۱۸
شکل۱-۲۲ ژنوا و چرخ دنده های خورشیدی ۱۸
شکل۱-۲۳ ژنوا چهار بازویی….. ۱۹
شکل۱-۲۴ ژنوا با توقف طولانی ۲۰
شکل۱-۲۵ ژنوا برای جابجایی سریع.. ۲۰
شکل۱-۲۶ ژنوا با محرک هیپو سیکلو ییدی. ۲۱
شکل۱-۲۷ ژنوا با مدت زمان قفل بیشتر. ۲۳
شکل۱-۲۸ ژنوا با شیارهای دوبل… ۲۳
شکل۱-۲۹ راه اندازی ژنوا با چرخ دنده های بیضی. ۲۴
شکل۱-۳۰ ژنوا با چرخ دنده های بیضی.. ۲۴
شکل۱-۳۱ ژنوای داخلی با محرک هیپو سیکلوییدی… ۲۵
شکل۱-۳۲ ژنوا اب حرکت نوسانی. ۲۵
شکل۱-۳۳ کاهش شتاب توسط بادامک شیار دار….. ۲۶
شکل۱-۳۴ کاهش زمان حرکت توسط چرخ دنده سیار ۲۷
شکل۱-۳۵ کاهش زمان حرکت توسط بازوی لنگ.. ۲۸
شکل۲-۱ منحنی حرکت چرخ ژنوای خارجی….. ۳۱
شکل۲-۲ منحنی حرکت چرخ ژنوای داخلی ۳۱
شکل۲-۳ مقایسه منحنی ژنوای خارجی و داخلی…. ۳۲
شکل۲-۴ امتداد ممسیر حرکت پین محرک. ۳۲
شکل۲-۵ انحراف پین محرک… ۳۲
شکل۲-۶ تاثیر زاویه انحراف بر جابجایی و سرعت زاویه ای….. ۳۳
شکل۲-۷ تاثیر ضربه بر منحنی شتاب زاویه ای.. ۳۴
شکل۳-۱ بررسی مثلثاتی ژنوای خارجی… ۳۶
شکل۳-۲ زوایا در یک ژنوای خارجی شش شیاره…  ۳۷
شکل۳-۳ چرخ ژنوای داخلی….  ۴۰
شکل۳-۴ ژنوای شش شیاره داخلی….  ۴۱
شکل۳-۵ بررسی مثلثاتی ژنوای داخلی .  ۴۱
شکل۴-۱ شمای هندسی یک چرخ ژنوا..  ۴۷
شکل۴-۲ نمای انفجاری از ژنوای ساخته شده…  ۵۰
شکل۴-۳ نمای واقعی از ژنوای ساخته شده  ۵۲
شکل۵-۱ ژنوا با شیار تعویض شو..  ۵۵