پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME47 -خواص فوم های آلومینیوم و کاربردهای آن

کد محصول: me47

فایل word

105 صفحه

17000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول : قابلیت هدایت گرمایی و تضعیف صدا در فوم‌های آلومینیوم 1
1-1 هدف 1
1-2 فوم‌های فلزی (متالیک) 2
1-3 مشخص کردن خصوصیات فوم‌های فلزی 2
1-4 تولید فوم ها 3
1-4-1 از مذاب 3
1-4-2 پودرها 6
1-4-3 رسوب گذاری 7
1-5 کاربرد فوم‌های فلزی 8
1-5-1 ساختاری 8
1-5-2 مبدل‌های گرمایی 9
1-5-3 ضربه 9
1-5-4 فیلترهای دمای بالا و مقاوم به خوردگی 10
1-5-5 کاربردهای صوتی 11
1-6 قابلیت هدایت گرمایی 11
1-7 مقاومت گرمایی 12
1-7-1 رساناهای گرمایی به طور سری 13
1-7-2 رساناهای گرمایی به طور موازی 13
1-8 قابلیت‌های هدایت گرمایی در فوم ها 14
1-8-1 رسانایی در فازهای جامد 14
1-8-2 رسانایی در فاز گاز 15
1-8-3 کنوکسیون (جابجایی) 15
1-8-4 پرتوافکنی 16
1-8-5 ترکیب مکانیزم ها 16
1-9 مدل‌های رسانایی گرمایی قبل 17
1-9-1 مدل Mahajan , Calmidi – Calmidi , Mahajan 17
1-9-2 مدل Tetrakiadechedron 19
1-10 رشد و توسعه‌های مدل برای قابلیت رسانایی گرمایی 21
1-10-1 مدل‌های مکعبی 22
1-11 مدل کره 23
1-12 نتایج و بحث 25
فصل دوم : رفتار کششی و تراکمی فوم‌های آلومینیم 29
2-1 مقدمه 29
2-2 مواد و متودها 34
2-3 نتایج 40
2-4 بحث 47
2-5 نتبجه گیری‌ها 49
فصل سوم : رفتار تک محوری تنش، کرنش فوم‌های آلیاژی آلومینیوم 50
3-1 مقدمه 50
3-2 خصوصیات پیش بینی شده فوم‌های فلزی 51
3-3 خصوصیت ماده و روند آزمایش 52
3-4 نتایج 54
3-4-1 منحنی‌های کرنش- تنش شاخص در کشش و در فشار 54
3-5 تغییر خصوصیات با دانسیته 57
3-6 بحث 58
3-6-1 پارامتر‌های ویبول (WEIBULL) 59
3-7 خصوصیات و ساختار 61
3-8 مکانیزم‌های تغییر شکل 62
3-9 نتیجه گیری ها 64
فصل چهارم: اندازه گیری‌های قابلیت رسانایی الکتریکی و گرمایی روی فوم‌های آلومینیوم 66
4-1 مقدمه 66
4-2 وضعیت جدید 66
4-3 روند آزمایشی 67
4-3-1 مواد مورد تحقیق 67
4-3-2 اندازه گیری‌های قابلیت هدایت گرمایی 67
4-3-3 اندازه گیری‌های قابلیت هدایت الکتریکی 69
4-4 نتایج بحث 70
4-4-1 قابلیت هدایت گرمایی به صورت تابعی از دانسیته نسبی 70
4-4-2 قابلیت هدایت الکتریکی در تابعی از دانسیته نسبی 71
4-4-3 نسبت قابلیت هدایت الکتریکی و قابلیت هدایت گرمایی در تابعی از دانسیته نسبی 73
4-5 نتیجه گیری ها 73
فصل پنجم : فوم‌های آلومینیوم برای صنعت حمل و نقل 75
5-1 مقدمه 75
5-2 تولید فوم‌های آلومینیوم 75
5-3 خصوصیات فوم‌های آلومینیوم 76
5-4 جذب انرژی فوم‌های آلومینیوم 79
5-5 راندمان جذب انرژی 80
5-6 ظرفیت جذب انرژی 81
5-7 نمودار جذب انرژی 83
5-8 پیش بینی ها 83
مراجع 86
فهرست شکل‌ها
شکل 1-1 (a) میکروگراف میکروسکوپ الکترونی (SEM) یک فوم آلومینیوم سلول باز از (b) DOUCEL توموگرافی اشعه X یک آلومینیوم سلول بسته تولید شده با فرآیند پیوسته تزریق گاز برای یک مذاب ویسکوز. 2
شکل 1-2 نمودار شماتیک تولید فوم آلومینیوم با متود تزریق گاز فلز 4
شکل 1-3 مراحل فرآیند در تولید فوم‌های آلومینیوم با تجزیه ذره ای رها سازی گاز در فلز (فرآیند آلپوراس 5
شکل 1-4 سرمایه گذاری در متود ریخته گری برای تولید فوم‌های سلول باز (فرآیند DUOCELL) 6
شکل 1-5 سلسله مراتب مراحل متالورژی پودری برای تشکیل فوم با ذرات رها کننده گاز در نیمه جامدات. 6
شکل 1-6 مراحل شماتیک فرآیند CVD به کار رفته برای خلق فوم‌های نیکل سلول باز 8
شکل 1-7 فوم فلز با سختی بالا و دانسیته پایین و ایده آل برای ساختمان فشرده. 9
شکل 1-8 کالای ضربه گیر خوب برای گلگیرهای ماشین یا خودرو 10
شکل 1-9 جریان گرمایی در طول یک میله عایق یکنواخت 11
شکل 1-10 مقاومت‌های معادل رزیستورها به طور سری R1+R2+R3، جریان‌ها I و ولتاژ V. 13
شکل 1-11 مقاومت‌های معادل رزیستورها در حالت موازی R1+R2+R3 جریانها I1+I2+I3 و ولتاژ V. 14
شکل 1-12 ساختمان شش ضلعی ماتریس فوم فلزی 18
شکل 1-13 نمایش واحد سلولی ساختمان شش ضلعی 19
شکل 1-14 تترا کیادک هدرون مدل یابی شده با ندهای مکعبی و لیگامنت‌های استوانه ای و واحد سلولی به صورت بلوک جامد 20
شکل 1-15 (a) اجزاء شبکه فوم تترا کاید کاهدرون از لحاظ هندسی با ندهای مکعبی و لیگامنت‌های استوانه ای (b) نشان داده شدند. این واحد سلولی تتراکایدکاهدرون را نشان می‌دهد. 20
شکل 1-16 مدل مکعبی حاوی یک مکعب کوچکتر نشان دهنده سایز منفذی با لبه R. 22
شکل 1-17 مدل مکعبی حاوی 2 مکعب کوچکتر نشان دهنده سایزهای منفذ با لبه 0.7937R . 23
شکل 1-18 مدل کره ای یک واجد فضای مکعب به قطر 2R داخل 24
شکل 1-19 قابلیت رسانایی گرمایی مکعب 1و2 در اینجا مکعب 1 مدل مکعبی است با یک مکعب کوچک و مکعب 2 ،مکعبی است با دو مکعب کوچکتر به صورت عملکردی از تخلخل. 25
شکل 1-20 مقایسه ای از قابلیت هدایت گرمایی مدل تتراکاید کاهدرون و مکعب به صورت عملکردی تخلخل 26
شکل 1-21 قابلیت هدایت گرمایی کره 1 و کره 2،در این جا کره 1 مدل کره ای است با یک کره کوچک و کره 2، کره ای است با 2 کره کوچکتر،به صورت عملکردی از تخلخل. 27
شکل 1-22 مقایسه قابلیت رسانایی گرمایی مدل کره 1 و مکعب 1 به صورت عملکردی از تخلخل. 27
شکل 2-1 مدول یانگ فوم‌های آلومینیم عادی شده با مدول یانگ آلومینیم جامد، E*/ES در برابر دانسیته نسبی P*/PS. حد قوفانیshtrikman - hashin، یک مدل عنصر محدود برای سلول‌های بسته تترا کائید کاهدرال و مدل Asbhy, Gibsonبرای سلول‌های باز نشان داده شدند. 32
شکل 2-2 تصاویر نوری از هر 5 فوم مطالعه شدهERG (e), Fraunhofer (d), Alulight(c), Alporas (b), Alcan (a) 34
شکل 2-3 متودهای بکار رفته برای اندازه گیری (a) انحناء جدار سلولی و (b) موج جدار سلولی. 36
شکل 2-4 توزیع فرکانس انحناء جدار سلولی برای فوم‌های آلومینیم alolight (a), alporas (b),alkan %3 (c), alcan %6 (d), alcan %14 (e) 41
شکل 2-5 منحنی‌های کرنش –تنش تراکمی برای فوم‌های آلومینیم (a) بالای کرنش 5% و (b) بالای کرنش چگالش 42
شکل 2-6 منحنی‌های کرنش – تنش کششی برای فوم‌های آلومینیم 42
شکل 2-7 مدول یانگ نسبی رسم شده در برابر دانسیته نسبی برای فوم‌های آلومینیم. 45
شکل 2-8 استحکام تراکمی نسبی طرح شده در برابر دانسیته برای فوم‌های آلومینیم. خطوط پرو منقطع، ترتیب معادلات(2) و (6) را برای فوم‌های سلولی باز و بسته نشان می‌دهد. 46
شکل 3-1 نمونه استخوان سگی. همه نمونه‌ها به میلیمتر هستند. ضخامت نمونه 5/7 میلیمتر است. (ضخامت ورقه آلولایت، با پوسته‌های برداشته شده) 53
شکل 3-2 منحنی‌های تنش – کرنش کششی برای AlMgSi 0/6‌و AlMgSi 10 هندسه نمونه استخوان سگی 54
شکل 3-3 منحنی‌های کرنش تنش تراکمی برای AlMgSi 0/6‌و AlMgSi 10 هندسه نمونه مکعبی 54
شکل 3-4 منحنی کرنش – تنش شاخص برای تست فشار نمونه استخوان سگی(جهت طولی P*/PS=0/28,AlMgSi 0/6‌) 56
شکل 3-5 اثر دانسیته نسبی روی مدول تخلیه برای ALMGSI 0/6 (نتایج برای جهت طولی نشان داده شده اند). 58
شکل 3-6 اثر دانسیته نسبی روی تنش تسلیم برای ALMGSI 0/6 (نتایج برای جهت طولی نشان داده شده). 59
شکل 3-7 میکرو گراف‌های یک تست فشار برای نشان دادن نقص سطوح سلولی (ALMGSI 0/6، جهت عرضی، P*/PS=0/22)) . هندسه نمونه مکعبی. 60
شکل 3-8 تغییری از مقاومت الکتریکی و سختی با کرنش اسمی (ALMGSI 0/6، جهت عرضی، P*/PS=0/29 ) . هندسه نمونه مکعبی 61
شکل 3-9 توزیع کرنش محوری تحت کرنش تراکمی اسمی (ALMGSI 0/6، جهت عرضی، P*/PS=0/29 طرح‌های با که به طور برجسته نشان داده شده است) هندسه نمونه مکعبی 62
شکل 3-10. میکرو گراف‌های تست فشار برای شرح خمش لبه سلول (ALMGSI 0/6، جهت عرضی، P*/PS=0/18) . هندسه نمونه مکعبی. 64
شکل 4-1 قابلیت هدایت گرمایی فوم‌های دانسیته نسبی متفاوت در دماهای متفاوت 71
شکل 4-2 قابلیت هدایت گرمایی در عملکرد دما در مورد دانسیته نسبی 066/0% 72
شکل 4-3 قابلیت هدایت گرمایی در عملکرد دما در مورد دانسیته نسبی 09/0% 72
شکل 4-4 قابلیت هدایت گرمایی در عملکرد دما در مورد دانسیته نسبی 171/0% 72
شکل 4-5 ارزش‌های قابلیت هدایت اندازه گیری شده در برابر دانسیته‌های نسبی فوم ها 73
شکل 5-1 ساختمان سلولی یک فوم آلومینیوم، (مساحت تصویر 50 60 میلیمتر) 77
شکل 5-2 استحکام خمشی فوم‌ها 78
شکل 5-3 رفتار تغییر شکل آلومینیوم فوم شده تحت بار فشاری 79
شکل 5-4 انرژی در هر واحد حجم جذب شده با کف‌های گوناگون AlSi 12 پس از کرنش‌های فشاری 20%، 40% و 60% 82
شکل 5-5 رفتار تراکم سه فوم ALSI 12 با دانسیته‌های متفاوت. محدوده‌های متفاوت هاشور خورده در رابطه با یک مقدار انرژی جذب شده*W 82
شکل 5-6 حداکثر تنش رخ دهنده وقتی انرژی تغییر شکل داده شده با فوم‌های دانسیته‌های متفاوت جذب شوند. 82
فهرست جدول‌ها
جدول 2-1 خصوصیات جدار سلولی جامد فوم‌های آلومینیم 38
جدول 2-2 سایز سلولی و انحناء جدار برای فوم‌های آلومینیم 38
جدول 2-3 فرکانس شیار و دامنه برای فوم‌های آلو مینیم 39
جدول 2-4 نتایج تست کششی و فشاری 44
جدول 2-5 کاهشی در مدول یانگ و استحکام فوم‌های آلکان با دانسیته پائین ناشی از تغییرات دانسیته، انحناء ‌و شیارها. 47
جدول 3-1 نتایج تنش – کرنش برای 2 ترکیب ALMGSI 0/6‌و ALMGSI 10 55
جدول 4-1 خصوصیات نمونه‌های فوم بررسی شده 68
جدول 4-2 مقادیر قابلیت هدایت گرمایی‌ [W/MK] فوم‌های با دانسیته نسبی متفاوت در دماهای گوناگون 71
جدول 4-3 مقادیر قابلیت هدایت الکتریکی اندازه گیری شده 73
جدول 5-1 خصوصیات فوم‌های آلومینیوم (ارزش‌های شاخص، همه موارد در 20 اندازه گیری شدند) (برای مقایسه: آلومینیوم حجیم قراردادی) 7

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید