عناصر میکرو آلیاژی بر روی فولاد ساختمانی

کد محصول: me41

تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فولاد ساختمانی۱
۱-۱- تاریخچه سازه‌های فولادی۲
۱-۲- مشخصات مکانیکی فولاد ساختمانی۳
فولاد کربن‌دار۶
فولاد نرمه۶
فولادهای پرمقاومت کم آلیاژ۷
فولادهای آلیاژدار آب دیده باز پخت شده۷
۱-۲-۱- رفتار سازه‌های فولادی۸
عناصر و عنصرهای سازه۹
۱-۲-۱-۱- کشش۱۰
۱-۲-۱-۲- وجود سوراخ۱۱
۱-۲-۱-۳- خمش۱۱
۱-۲-۱-۴- تیر ستون‌ها۱۲
۱-۲-۱-۵- اتصالات۱۲
۱-۲-۲- خستگی و شکست ترد۱۲
۱-۳- فولاد ساختمانی از دیدگاه کلّی۱۳
۱-۳-۱- ویژگیهای فولاد ساختمانی۱۳
۱-۳-۱-۱- مقاومت بالا۱۳
۱-۳-۱-۲- یکنواختی۱۳
۱-۳-۱-۳- رفتار ارتجاعی۱۴
۱-۳-۱-۴- دوام۱۴
۱-۳-۱-۵- شکل‌پذیری۱۴
۱-۳-۱-۶- توسعه سازه‌های موجود۱۴
۱-۳-۲- معایب فولاد ساختمانی۱۵
۱-۳-۲-۱- هزینه نگهداری۱۵
۱-۳-۲-۲- محافظت در مقابل آتش سوزی۱۵
۱-۳-۲-۳- احتمال کمانش۱۵
۱-۳-۲-۴- خستگی۱۶
۱-۳-۳- جوش‌پذیری فولادهای ساختمانی۱۶
۱-۳-۳-۱- انواع اتصال‌های جوشی۱۷
۱-۴- اهمیت انتخاب نوع فولاد ساختمانی۱۷
۱-۴-۱- فولادهای مرده۱۷
۱-۴-۲- فولادهای نیمه مرده۱۷
۱-۴-۳- فولاد زنده۱۷
۱-۵- استانداردهای رایج فولادها در دنیا۱۸
۱-۵-۱- استاندارد آمریکا۱۸
۱-۵-۱-۱- فولادهای کربنی و کم آلیاژ۱۸
۱-۵-۲- استانداردهای آلمان (DIN19
۱-۵-۲-۱- علامت مشخصه اصلی فولاد۲۰
فولادهای ساختمانی۲۰
فولادهای کربنی ساده۲۱
۱-۵-۳- استاندارد روسیه (GOST21
۱-۵-۳-۱- فولادهای کربنی۲۱
۱-۶- فولاهای ساختمانی مصرفی در ایران۲۳
۱-۷- استانداردهای فولاد ساختمان۲۴
۱-۷-۱- فولادهای استاندارد آمریکائی۲۴
۱-۷-۲- فولادهای استاندارد اروپایی۲۵
نمونه‌ای از فولادهای ساختمانی آلمانی۲۶
۱-۸- فولادهای ساختمانی موجود۲۷
۱-۸-۱- فولاد کربن‌دار ساختمانی۲۸
۱-۸-۲- فولادهای با مقاومت بالا و کم آلیاژ۲۸
۱-۸-۳- فولادهای کربن‌دار حرارتی با مقاومت بالا۲۹
۱-۸-۴- فولادهای آلیاژدار تبرید و بازپخت شده۲۹
۱-۸-۵- فولاد ضدّ زنگ۳۰
۱-۸-۶- فولادهای دیگر۳۰
انواع فولادها۳۱
مقدمه۳۲
۲-۱- فولادهای کربنی۳۵
۲-۱-۱- تاثیر عناصر آلیاژی کربن۳۶
۲-۱-۲- کاربرد فولادهای کربنی ساده۳۸
۲-۱-۳- ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی فولادهای کربنی۳۹
ساختار میکروسکوپی۳۹
خواص مکانیکی۴۲
۲-۱-۳-۱- خواص مکانیکی فولادهای کربنی۴۲
۲-۲- فولادهای کم آلیاژ۴۶
۲-۲-۱- تأثیر عناصر آلیاژی۴۶
۲-۲-۲- خواص فولادهای کم آلیاژ۴۷
۲-۲-۲-۱- استحکام و سختی۴۷
۲-۳- فولادهای مقاوم در برابر سایش۴۸
۲-۳-۱- پدیده سایش۴۸
۲-۳-۱-۱- سایش توسط ساینده‌ها۴۹
۲-۳-۱-۳- سایش تحت تنش‌های بالا یا آسیاب کردن۵۰
۲-۳-۱-۴- سایش در اثر کندگی۵۱
۲-۳-۱-۵- سایش در اثر ضربه۵۱
۲-۴- فولادهای زنگ نزن۵۱
تعریف و علامت‌گذاری فولادهای زنگ نزن۵۲
۲-۵- فولادهای مقاوم در برابر حرارت۵۳
۲-۶- فولادهای ابزار۵۶
۲-۶-۱- تقسیم‌بندی فولادهای ابزار۵۷
۲-۶-۱-۲- فولادهای ابزار کم آلیاژ۵۸
فولاد میکرو آلیاژی۵۹
مقدمه۶۰
۳-۱- تاریخچه۶۲
۳-۲- کاربرد۶۶
۳-۳- خصوصیات فولاد های میکرو آلیاژی۶۷
۳-۴- گوگرد زدایی، اکسیژن زدایی، وکنترل شکل ناخالصیها۶۹
۳-۵- فولادهای میکروآلیاژی در ترمومکانیک۷۴
۳-۵-۱- پارامترهای مهم ساختاری بر خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژی۷۶
۳-۵-۱-۱-اندازه و شکل دانه ۷۷
۳-۵-۱-۲-رسوبات۷۸
۳-۵-۱-۳چگالی نابجاییها۸۴
۳-۵-۱- ۴- بافت فریت ۸۵
۳-۵-۲- عملیات حرارتی فولاد میکروآلیاژی۸۶
۳-۵-۲-۱- نرماله کردن فولاد میکروآلیاژی۸۶
۳-۵-۲-۲- تغییر حالت آستنیت در فولاد میکروآلیاژی۸۷
تاثیر عناصر میکرو آلیاژی در فولاد ساختمانی۸۹
مقدمه۹۰
۴-۱- ترمهای مختلف فولادهای میکروآلیاژی ساختمانی۹۱
۴-۱-۱- فولاد نرم۹۱
۴-۱-۲- فولادهای آلیاژی (فولادهای مخصوص۹۱
۴-۱-۳- فولادهای کم آلیاژ۹۲
۴-۱-۴ فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا۹۲
۴-۲- عناصر میکروآلیاژی۹۳
۴-۳- محتوای آلیاژ فولادهای میکروآلیاژی۹۵
۴-۳-۱- نیوبیوم (Nb97
۴-۳-۱-۱- نیوبیوم در فولاد های ریختگری میکروآلیاژی۱۰۰
۴-۳-۲- تیتانیوم (Ti103
۴-۳-۳- وانادیوم (V105
۴-۳-۴- زیرکنیم (Zr108
۴-۳-۵- بُر (B109
۴-۴- خواص ویژه عناصر میکروآلیاژی۱۱۳
۴-۵- مقایسه تاثیر عناصر میکروآلیاژی۱۱۴
۴-۶- تاثیر کندسازی عناصر میکرو آلیاژی۱۱۷
۴-۷- خلاصه و نتیجه گیری۱۲۰
منابع۱۲۲
فهرست اشکال
شکل ۱- ۱
شکل ۱-۲
شکل ۱-۳
شکل ۱-۴
شکل ۱-۵
شکل ۱-۶
شکل ۱-۷
شکل ۱-۸
شکل ۱-۹
شکل ۲-۱
شکل ۲-۲
شکل ۲-۳
شکل ۲-۴
شکل ۲-۵
شکل ۲-۶
شکل ۲-۷
شکل ۲-۸
شکل ۲-۹
شکل ۲-۱۰
شکل ۲-۱۱
شکل ۳-۱
شکل ۳-۲
شکل ۳-۳
شکل ۳-۴
شکل ۳-۵
شکل ۳-۶
شکل ۳-۷
شکل ۳-۸
شکل ۳-۹
شکل ۳-۱۰
شکل ۳-۱۱
شکل ۳-۱۲
شکل ۳-۱۳
شکل ۳-۱۴
شکل ۳-۱۵
شکل ۳-۱۶
شکل ۳-۱۷
شکل ۳-۱۸
شکل ۳-۱۹
شکل ۳-۲۰
شکل ۳-۲۱
شکل ۱-۴
شکل۴-۲
شکل ۴-۳
شکل۴-۴
شکل ۴-۵
شکل۴-۶
شکل ۴-۷
شکل۴- ۸
شکل۴- ۹
شکل ۴-۱۰
شکل ۴-۱۱
فهرست جداول
جدول ۱-۱
جدول ۱-۲
جدول ۱-۳
جدول۱-۴
جدول ۱-۵
جدول ۱-۶
جدول ۱-۷
جدول ۱-۸
جدول ۱-۹
جدول ۲ -۱
جدول۲ -۲
جدول ۲-۳
جدول۳-۱
جدول ۳-۲
جدول ۳-۳
جدول۳-۴
جدول ۴-۱
جدول۴-۲
جدول۴-۳
جدول۴-