پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME9 -دانلود مقاله ساخت و تولید: طراحی و چیدمان فرآیند جوشکاری انفجاری صفحات برنج و فولا

کد محصول: me9

فرمت فایل: word

تعداد صفحات : 90 صفحه

قیمت : 25000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده  1

فصل اول: مقدمه 2

1-1-  پیشگفتار 2

1-2-  تاریخچه  3

1-3- کاربردهای جوشکاری انفجاری      5

موارد ديگر استفاده از جوشكاري انفجاري-10

فصل دوم: مكانيزم جوشكاري انفجاري و تئوري حاكم بر آن           12

2-1- مکانیزم جوشکاری انفجاری            12

2-2 - جت برخورد        18

2-3- هندسه جوشكاري انفجاري 23

2-3-1 چيدمان تخت      23

 الف-  تنظيم موازي -24

ب-    تنظيم زاويه‌اي- 24

جوشكاري سطح استوانه‌ها 26

2-3-2- چيدمان هم‌محور- - 26

2-3-3- محل شروع انفجار-- -- 28

2-4 پارامترهاي موثر در جوش پذيري-29

2-4-1- زاويه ديناميكي   و زاويه اوليه  -29

 2-4-2- فاصله دوصفحه 31

2-4-3- انرژي انفجار     32     

2-4-4- خواص فلزات يا آلياژهاي مورد اتصال      32

الف ) استحكام تسليم 32

ب - دانسيته       33

ج - سختي        33

د- دماي انتقال    33

ه - درصد ازدياد طول -- 34

و - چقرمگي شيار          34

ز- سرعت صوت            34

ح - خواص الاستيك دو آلياژ-35

ط - كيفيت سطحي        35

2-5- انواع فصل مشترك جوش و مكانيزم شكل گيري       37

2-5-1-  مكانيزم مبتني بر پديده تشكيل جت         37

2-5-2- مدل موج تنشي  39

2-6- پنجره جوش پذيري           40

2-7- مواد منفجره          43

2-7-1- تغيير سرعت انفجار        45

2-7-2- روشهاي اندازه‌گيري سرعت        46

2-7-3- چگونگي انتقال موج انفجار         47

2-8- تركيبات فلزي قابل اتصال توسط جوشكاري انفجاري            48

ايجاد پوشش فلزي بر قطعات فلزي FLAT PLATE      49

2-9-  مراحل ساخت قطعات جوش انفجاري         50

2-9-1- خريد ماده و انجام آزمايشات لازم           50

2-9-2- آماده سازي      50

2-9-3- جوش اوليه        51

2-9-4- چيدمان جوش   51

2-9-5- عمليات جوش   52

2-9-6- عمليات حرارتي            52

2-9-7- بازرسي            53

2-9-8- پرس و نورد      53

2-9-9- برش    54

2-9-10- آزمايشهاي نهائي         54

فصل سوم: روشهاي كنترل كيفي صفحات نا‌همجنس درجوشكاري انفجاري55

3-1- آزمايش سختي      55

3-2- آزمايش برش        57

3-3- آزمايش كشش      59

3-4- آزمايش خستگي   60

فصل چهارم: طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج وفولاد          61

4-1- تعريف مسئله         62

4-1-1- آزمايش آناليز شيميائي   62

4-1-2- ازمايش كشش   63

4-1-3- سختي سنجي    64

4-1-4- متالوگرافي        65

4-2- حل و بررسي        66

4-2-1- تعيين پنجره جوشكاري  66

الف- محاسبه حداقل سرعت پيشرفت نقطه جوش   66

ب- محاسبه حداكثر سرعت پيشرفت نقطه جوش    67

ج - محاسبه حداقل سرعت برخورد          67

ه - زاويه بحراني تشكيل جت       68

4-2-2 - تعيين ماده منفجره و مشخصات آن-- 69

الف-  مشخصات ماده منفجره ANFO-- 70

ب -  محاسبه ضخامت ماده منفجره-- 71

4-2-3-  فاصله بين دو صفحه--  75

فصل پنجم : جمع بندی- 76

5- 1 جمع بندی   76

منابع و ماخذ--   78

فهرست اشکال

شكل 1-1 : نيروهاي  جاذبه نيروهاي دافعه[14]      7

شكل1-2 : انرژي پتانسيل جاذبه بين دو اتم[14]7

شكل 2-3 : تنظيمات اساسي براي جوشكاري انفجاري[14]-12

شكل 2-4 : تحليل زوايا[15]-13

شكل 2-5 : دياگرام برداري[14]-14

شكل 2-6 : دو مدل تشكيل جت[14]-15

شكل 2-7 : نحوه قرارگيري صفحه پرنده و پايه[14]16

شكل2- 8 : طرح نمادين فرايند جوشكاري انفجاري[3]  17

شكل 2-9 : نحوه تشكيل جت ها[3]--17

شكل 2-10 : طرح نمادين تشكيل جت برخورد19

شكل2- 11 :  :چگونگي شكل گيري جت برخورد در يك تصوير راديوگرافي  -20

شكل 2- 12 : تنظيم دو صفحه با فاصله جدايش ثابت[14]---   22

شكل 2-13 : لحظه كوتاه پس از انفجار[14]--23

شكل2-14 : تنظيم موازي قبل و حين انفجار[8]24

شكل 2-15 : تنظيم زاويه‌اي جوشكاري انفجاري[8]            25

شكل 2-16 : انفجار به خارج [2] --27

شكل2-17 : انفجار به داخل[2]-- 27

شكل2-18 : انفجار به داخل و خارج[2]-- 28

شكل 2-19 : مكان هندسي نقطه شروع انفجار [2] -29

شكل2-20 : ارتباط بين مقدار محاسبه شده بتا و سرعت اتصال[1] نقطه‌اي      31

شكل 2-21 : حالت موجي حاصل از تشكيل جت[2و9]38

شكل 2-22 : مكانيزم موج تنشي در فصل مشترك[2و9]-- 39

شكل 2-23 : پنجره جوشكاري[2]            41

شكل 2-24 : انفجار در يك سيلندر استوانه اي براي  Termonite 1[2]45

شكل 2-25 : تغييرات سرعت انفجار مخلوطهاي ‌پتن - نمك نسبت به درصد پتن براي چگالي g/cc 1 [1]- 46

شكل 2-27 : تركيبهاي فلزي و آلياژهاي متداول قابل اتصال بوسيله جوشكاري[12] انفجاري--48

شكل 2-28 : انجام آزمايشات اوليه[5] 50

شكل 2-29 : آماده سازي سطوح[5]- 50

شكل 2-30 : جوشكاري اوليه صفحات بزرگ [5]-50

شكل 2-31 : ايجاد چيدمان اوليه جوشكاري[5]51

شكل 2-32 : انفجار كنترل شده[5]52

شكل 2-33 : عمليات حرارتي بعد از جوشكاري [5]52

شكل 2-34 : بازرسي كيفي [5]--53

شكل 2-35 : پرس و نورد[5]-53

شكل 2-36 : برشكاري[5]--54

شكل 2-37 : آزمايشهاي كيفي نهائي[5]- 54

شكل 3-42 : آزمايش كشش در جوشكاري انفجاري- 59

شكل 3-43 : آزمايش خستگي در جوشكاري انفجاري 60

شكل 4-46 : نمونه هاي طراحي- 62

شكل 4-47 : شكل و ابعاد نمونه‌هاي آزمايشي-63

شكل4 -48 : نمونه‌ها پس از آزمايش- 64

شكل 4-49 : منطقه متالوگرافي اتصال 65

شكل 4-50 :  پنجره جوشكاري فولاد و برنج بر اساس روابط تجربي 69

شكل 4-51 : تاثير گازوئيل بر سرعت انفجار--70

فهرست جداول

جدول  2-1 : مشخصات عمومي فرايند جوشكاري  16

جدول 2-2 : ارتباط دانسيته و ضخامت صفحه پرنده [1و4] -31

جدول 2-3 : سرعت صوت در فلزات و آلياژهاي مختلف    34

جدول 3-4 : جدول انواع ورقهاي برشي با محاسبه نيروهاي مختلف انفجاري- 58

جدول4-5 : آنالیز شیمیایی برنج   63

جدول 4- 6 : آنالیز شیمیایی فولاد            63

جدول 4-7 : نتايج سختي سنجي برنج 64

 جدول 4-8 : خواص آلياژ برنج مورد استفاده-65

جدول 4-9 :خواص آلياژ فولاد     65

جدول 4-10 : مشخصات آنفو--70

جدول  4- 11 :  نتايج محاسبات براساس فرضيه 1 73

جدول 4-12- نتايج محاسبات بر اساس فرضيه2--73

جدول 4-13- نتايج محاسبات بر اساس فرضيه 3- 74

جدول 4-14 نتايج محاسبات مربوط به ضخامت ماده منفجره-- 74

فهرست نمودارها

شكل2-20 : ارتباط بين مقدار محاسبه شده بتا و سرعت اتصال[1] نقطه‌اي براي صفحات موازي-31  

شكل 2-23 : پنجره جوشكاري[2] 41

شكل 2-24 : انفجار در يك سيلندر استوانه اي براي  Termonite 1[2]-- -45

شكل 2-25 : تغييرات سرعت انفجار مخلوطهاي ‌پتن - نمك نسبت به درصد پتن براي چگالي g/cc 1 [1]-- 46

شكل 3-38 : نمودار نتايج سختي سنجي56

شكل 3-39 : نمودار نتايج سختي سنحي الياژ آلومينيوم--57

شكل 3-40 : نمودار نتايج آزمايش برش در جوشكاري انفجاري-58

شكل 3-41 : نمودارروش دوم آزمايش برش در جوشكاري انفجاري-58

شكل 3-44 : نمودار نتايج آزمايش خستگي در جوشكاري انفجاري--60

چکیده:

اصل موضوع اين پايان نامه در مورد جوشكاري انفجاري صفحات برنج و فولاد مي‌باشد كه جزء جوشكاري فشاري محسوب مي‌شود . اين نوع جوشكاري بر اساس يك اتفاق كه در حين انجام عملياتي كه بر پايه اصابت دو صفحه بود كشف شد،اينگونه كه بر اثر اصابت سريع دو فلز  غير هم جنس كه منجر به چسبيدن بعضي از قسمتهاي آن شد توجه متفكران را به آن جلب كرد كه با تحقيق و بررسي به اين نوع جوشكاري پي بردند و با سرمايه‌گذاري  و گسترش آن اين فن روش توليد را جزء يكي ديگر از فرايندهاي جوشكاري به حساب آوردند . اين نوع جوشكاري با توجه به اينكه امروزه يكي از روشهاي مهم توليد به حساب مي‌آيد توانسته است دريچه‌اي نو براي توليداتي كه روشهاي ديگر از آن عاجزند را به خوبي انجام دهد . در اين روش از تركيب گرما، جريان فلز و فشار و اتصال محكمي كه از طريق اتصال بين اتمي دو فلز ايجاد مي‌شود. پارامترهاي مهمي در اين فرايند موثر مي‌باشند كه شامل زاويه ديناميكي، زاويه اوليه، فاصله ايستادن ، انرژي انفجار ودرجه حرارت و... كه باعث برخورد دو صفحه فلز شده و درنتيجه منجر به تشكيل جت برخورد مي‌شود واز بهم پيوستن دو فلز سطح مشترك بوجود مي‌آيد. با محاسبات خاص كه در اين پايان نامه آورده شده يك پنجره جوشكاري بدست مي‌آيد كه مي‌توانيم پارامترهاي مهم در جوشكاري انفجاري  صفحات دو جنسيتي  را محاسبه كردوشرايط مساعد براي انجام اين جوشكاري را بدست آورد .مواد منفجره خاصي دراين فرايند مورد استفاده قرار مي‌گيرند مانند باروت ، TNT ،  Anfo و ... كه هر كدام بسته به نوع فلزات  مورد استفاده  در  اين روش مورد استفاده قرار مي‌گيرندكه مي‌توان سرعت را هم  به اين طريق تنظيم كرد . كلا اين نوع جوشكاري بر دو حالت موازي و زاويه‌دار قرار گرفتن دو صفحه فلزي ( پايه و پرنده ) انجام مي‌شود البته براي چند جداره كردن لوله ها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد .

1-1- پیشگفتار:

ازجوشكاري انفجاري براي جوشكاري يا چسباندن فلزي به فلز ديگر به صورت پديده انفجار استفاده مي‌شود . در حقيقت  در سالهاي گذشته فلزات در نتيجه اصابت سريع و سرعت بالائي بهم مي‌چسبيدند . مردم در آن زمان مشاهده مي‌كردند كه بعضي قسمتهاي فلزات در اثر اصابت يا برخورد سريع صفحات فلزي بهم مي‌چسبند . خيلي سريع محققان با مطالعه بر روي اين پديده به فرايند جوشكاري انفجاري پي بردند و خيلي از محققان روي اين پديده بررسي كردند . جوشكاري انفجاري  را در شركتهاي صنعتي آغاز كردند وبه مشاهدات جديد  مورد قبول دست يافتند  و يك تعداد كمي هم از نتايج و ثمره تحقيقاتشان اثبات شد .يك ماده منفجره توسط دو پونت[1] اختراع شدكه روي ورقهاي مركب قرارمي‌گرفت .اكثر مواردي كه اثبات شد زمان و سرمايه‌گذاري بسياري را برروي آن گذاشتند چرا كه آنها بسيار ارزشمند بودند. [14،13]

ايجاد شكست در اين فرايند به دليل وجود سوء‌ظن اساسي در رابطه با فرايند جوشكاري انفجاري است . تعداد زيادي از دانشمندان بر روي اثرات فرايند جوشكاري انفجاري در آزمايشگاههايشان تحقيق و بررسي مي‌نمايند .

كشورهايي كه در مورد جوشكاري انفجاري تحقيق مي‌كنند با مشكلات اين فرايند آشنا هستند و نتايج مستحكمي در مورد اين پديده‌ها وجود دارد كه مثلا نيازمند صرف زمان و مطالعه فراوان براي آن مي‌باشد .[7،14]

درحال حاضر جوشكاري انفجاري يك فرايند بسيار ساده‌اي است و نيازمند فشار بالا و برخورد قطعات در يك زمان كوتاه است  كه يك سوء‌ظن كوچك باعث بوجود آمدن تغييرات بزرگي در آخرين نتايج مي‌شود . اگر يك شكست بزرگ بوجود بيايد :"چطور  مي‌توانيم اطلاعات و نتايج بدست آمده را در آزمايشگاه به اين شكست انتقال دهيم "موارد كوچك وكمبود اطلاعات شامل بوجود آمدن مشكلات مي‌شوند . به راحتي كنترل مي‌شود كه فرايند جوشكاري انفجاري استقبال فوق‌العاده‌اي داشته باشد . با وجوديكه هنوز اطلاعات و سابقه مناسب مورد نيازي براي اين فرايند موفقيت آميز موجود نمي‌باشد .

در دهه گذشته دولت براي برآورد نيازهاي ، شركتهاي صنعتي را به دور از محيط زيست بنا كرد كه از بروز آسيب و تاثيرات آن بر روي مردم تا حد امكان جلوگيري نمايد.در طول سالهاي گذشته چندين سازمان سعي كردند كه جوشكاري انفجاري را براي تكنيكهاي قابل مصرف گسترش  دهند . مانند فرايندهايي كه باعث چسباندن مواد متالوگرافي يك يا چندين فلز مركب باشد .در حال حاضر از جوشكاري انفجاري براي تركيب 260 فلز ساده و مركب استفاده مي‌شود و تنوع زيادي براي جوشكاري انفجاري مورد مصرف قرار مي‌گيرد .از تيتانيوم و فولاد براي ساخت سفينه هاي فضايي در روش جوشكاري اصطحكاكي استفاده مي‌شود.

1-2-  تاریخچه 

         نقش تخريبي انفجار بركسي پوشيده نيست ليكن استفاده سازنده در صنايع از مواد منفجره تقريبا از اوايل دهه 1950 مورد توجه قرار گرفت . امروزه فعاليتهاي تحقيقاتي مستمر و گسترده اي در اين زمينه در برخي از دانشگاههاي اروپا ، امريكا  و روسيه  شوروي در جريان است .بهره گيري از انفجار در شكل‌دهي فلزات[2]  و در جوش‌دادن قطعات فلزي[3]  و همچنين در شكل‌دهي پودرهاي فلزي [4]  نظرهاي بسياري را به خود معطوف داشته و در اين مورد مطالعات عميق و دقيقي را بر انگيخته است .[13،14]

جوشكاري انفجاري يك روش توليد مهم در اتصال فلزات ناهم‌جنس كه با روش‌هاي معمول قابل اتصال نيستند ، مي‌باشد .جوشكاري انفجاري يك روش جوشكاري حالت جامد مي‌باشد كه در آن از انرژي ايجاد شده از انفجار براي اتصال فلزات استفاده مي‌شود . اين روش معمولا به اين دليل كه گرماي خارجي براي ايجاد اتصال استفاده نمي‌شود جزء روش‌هاي اتصال سرد قرار مي‌گيرد ، اما در عين حال در اثر برخورد ايجاد شده بين دو فلزگرماي موضعي زيادي  ايجاد مي‌شود .در اين روش از تركيب گرما ، جريان فلز و فشار ، اتصال محكمي بين دو فلز ايجاد مي‌شود . در اين نوع جوش بدون ذوب دو فلز اتصال اتمي ايجاد مي‌شود بدين دليل احتمال تشكيل فازهاي بين فلزي ترد در محل اتصال به صفر مي‌رسد و در نتيجه خواص اتصال نزديك به خواص فلزات پايه يا مساوي با آن بدست مي‌آيد .توسط اين روش مي‌توان انواع فلزات و آلياژهاي نظير آلومينيوم ، برنج ،فولاد ساده كربني، فولاد ضد زنگ ، تيتانيوم ، مس ، منيزيم ، روي ، اورانيوم و ... را به هم متصل كرد . از زمان شناخت اين روش در جنگ جهاني دوم تا به امروز مطالعات زيادي بر روي اين روش انجام گرفته است و اين روش دريچه‌اي نو براي اتصال فلزات ناهم‌جنس به روي محققان گشوده است.

جوشكاري انفجاري در طي چند دهه اخير به موضوع جالبي براي محققان تبديل شده است و كاربردهاي متنوعي در صنايع هسته اي ، هوافضا ، فرايندهاي شيميائي ، الكترونيك ، كشتي سازي ، انتقال برق و ساير صنايع پيدا كرده است . كاربردهاي اين روش معمولا جديد و منحصر به فرد مي‌باشد و به خلاقيت طراحان و قدرت تكنولوژي ساخت بر‌مي‌گردد.[7،14]

بررسي علمي متد جوش دهي انفجاري به نظر مي رسد از اواخر دهه 1950 آغاز گرديد است ، معمولا آغازگر اين امر را فيليپچاك  ذكر  مي كنند كه ارزش عملي جوشكاري انفجاري را دريافت ، هنكاميكه با استفاده از انفجار ، موفق به جوش دهي يك قطعه آلومينيوم  U  شكل در داخل يك قالب فولادي گرديد. همچنين پيرسون كه در فاصله سالهاي 1956-1958 در زمينه تهيه قطعات صلب فلزي از پودر فلز با استفاد ه از انفجار تحقيق مي نمود ، دريافت كه هر گاه صفحات پرس به موازات يكديگر نباشد پس از انفجار به يكديگر جوش مي خورند ، همچنين شايد او اولين كسي است كه پي به وجود موج در فصل مشترك صفحات ( جوش خورده بهم ) گرديد.[7،14]

اولين بار جوشكاري انفجاري در  جنگ جهاني اول و با مشاهده اتصال تركش هاي ناشي از انفجار پوسته گلوله‌ها و بمب‌هاي به پايه‌هاي فلزي و جنگ افزارها كشف گرديد . البته در آن زمان اين فرايند به عنوان يك روش ايجاد اتصال در فاز جامد لحاظ نشده بود و هيچ كاوش علمي بر روي آن انجام نگرديد .

اولين كسي كه پتانسيل كار خود را به شكل مناسبي ثبت نمود و ارزش كاربردي اتصال به روش انفجاري را درك نمود فليپچاك مي‌باشد . وي در سال 1975 به هنگام شكل دهي يك كانال  شكل آلومينيومي در قالب فولادي با استفاده از مواد منفجره متوجه شد كه كانالشكل نمي ‌تواند از قالب جدا گردد علاقه به دانستن علت اين اتفاقات و نياز به دانستن راههاي جلوگيري از آن ، باعث شد كه مطالعه جدي بر روي پديده جوشكاري انفجاري آغاز گردد.

جوشكاري انفجاري ، در ابتدا به عنوان روشي كه فقط در موارد نادر و براي توليد اتصالاتي كه ساخت آنها با روش‌هاي متداول جوشكاري غير ممكن بود مطرح شد، اما جذابيت صنعتي اين روش باعث توسعه سريع آن شد به نحوي كه تا اواخر دهه 1970 ميلادي اتصال بيشتر از 260 تركيب فلزي همجنس و غير همجنس با موفقيت به انجام  رسيد.[7،14]

در حاليكه مطالعات اوليه بيشتر بر روي پوشش‌دهي صفحات تخت متمركز بود اما توسعه علمي و صنعتي اين روش ، به سرعت پوشش‌دهي لوله‌ها و سطوح انحناء دار را هم در برگرفت.

تعيين اولين كسي كه ارزش كاربردي اين فرايند را درك كرده باشد ، امري دشوار است، اما اين روش مكررا به فليپچاك نسبت داده مي‌شود .اولين اتصال انفجاري ، در سال 1962ميلادي ، و به نام او به ثبت رسيده است.علاوه براين ، توسعه فرايند براي لوله‌هاي دو جداره نيز توسط اين محقق به  انجام رسيده و سپس بوسيله محققين ديگري دنبال گرديد.و به طور مثال روش EWP  يا روش انفجار به خارج توسط محققيني نظيربويس[5]‌و رايت[6] وجانسون[7]  مطرح گرديد وي كاربردهاي آن بسط داده شده است.[14]

1-3- کاربردهای جوشکاری انفجاری

جوشكاري فلزات  عموما در ذهن مردم به معني جوشكاري نفوذي وجوش برق[8]   و جوش گاز[9]مي باشد در طول قرن اخير روشهاي جوشكاري كه در آنها نياز به ذوب فلز نمي باشد  و به جوشكاري فشاري جامد[10]موسوم اند ، كشف گرديد است و از آن جمله ميتوان جوشكاري اصطحكاكي[11] و جوشكاري انفجاري را نام برد . شناخت علمي جوشكاري انفجاري نياز به درك و شناخت عوامل مربوط از جمله خواص مواد انفجاري ، تاثيرمواد انفجاري بر سطح فلز ، رفتار فلزات در سرعت بالا تحت ضربه دارد . كاربرد جوشكاري انفجاري داراي امتياز ويژه در اتصال فلزات نامتجانس ( فلزات با نقطه ذوب كاملا متفاوت ) مي باشد .  با اين روش صفحات فلزي از فلزات مختلف را مي توان به صفحه فلزي مركب[12] تبديل نمود . به عنوان مثال صفحاتي از فولاد ، آلومينيوم و مس را با استفاده از جوشكاري انفجاري مي توان در تمام سطح مشترك به يكديگر جوش داد . كاربرد اين قبيل صفحات مركب در ساخت  مخازن تحت فشار[13]  و مبدل هاي حرارتي[14] 

به نحو مطلوب پذيرفته شده است . از روش جوشكاري انفجاري در اتصال لوله هاي استوانه اي شكل در داخل بدنه هاي فلزي ، اتصال لوله هاي استوانه‌اي به يكديگر و اتصال لب به لب  قطعات فلزي ميتوان استفاده نمود . اگر چه اين روش قادر به رقابت با روش هاي متداول جوشكاري نيست ليكن روش بسيار مفيدي در پاسخگويي به برخي از نيازهاي صنعتي است كه روش هاي معمول جوشكاري از پاسخ به آنها عاجزند .[14،13]

جوشكاري عبارتست از اتصال دو يا چند قطعه ، كه معمولا فلزي هستند . در طول قرن اخير پيشرفت چشمگيري در امر جوشكاري فلزات حاصل شده است . روشهاي ذيل در حقيقت محصول گام هاي بلندي است كه در گسترش دانش جوشكاري ، بشر به جلو نهاده است .[7،14]

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید