طراحی و چیدمان فرآیند جوشکاری انفجاری صفحات برنج و فولا

کد محصول: me9

فرمت فایل: word

تعداد صفحات : ۹۰ صفحه

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده  ۱

فصل اول: مقدمه ۲

۱-۱-  پیشگفتار ۲

۱-۲-  تاریخچه  ۳

۱-۳- کاربردهای جوشکاری انفجاری      ۵

موارد دیگر استفاده از جوشکاری انفجاری-۱۰

فصل دوم: مکانیزم جوشکاری انفجاری و تئوری حاکم بر آن           ۱۲

۲-۱- مکانیزم جوشکاری انفجاری            ۱۲

۲-۲ – جت برخورد        ۱۸

۲-۳- هندسه جوشکاری انفجاری ۲۳

۲-۳-۱ چیدمان تخت      ۲۳

 الف-  تنظیم موازی -۲۴

ب-    تنظیم زاویه‌ای- ۲۴

جوشکاری سطح استوانه‌ها ۲۶

۲-۳-۲- چیدمان هم‌محور- – ۲۶

۲-۳-۳- محل شروع انفجار– — ۲۸

۲-۴ پارامترهای موثر در جوش پذیری-۲۹

۲-۴-۱- زاویه دینامیکی   و زاویه اولیه  -۲۹

 ۲-۴-۲- فاصله دوصفحه ۳۱

۲-۴-۳- انرژی انفجار     ۳۲

۲-۴-۴- خواص فلزات یا آلیاژهای مورد اتصال      ۳۲

الف ) استحکام تسلیم ۳۲

ب – دانسیته       ۳۳

ج – سختی        ۳۳

د- دمای انتقال    ۳۳

ه – درصد ازدیاد طول — ۳۴

و – چقرمگی شیار          ۳۴

ز- سرعت صوت            ۳۴

ح – خواص الاستیک دو آلیاژ-۳۵

ط – کیفیت سطحی        ۳۵

۲-۵- انواع فصل مشترک جوش و مکانیزم شکل گیری       ۳۷

۲-۵-۱-  مکانیزم مبتنی بر پدیده تشکیل جت         ۳۷

۲-۵-۲- مدل موج تنشی  ۳۹

۲-۶- پنجره جوش پذیری           ۴۰

۲-۷- مواد منفجره          ۴۳

۲-۷-۱- تغییر سرعت انفجار        ۴۵

۲-۷-۲- روشهای اندازه‌گیری سرعت        ۴۶

۲-۷-۳- چگونگی انتقال موج انفجار         ۴۷

۲-۸- ترکیبات فلزی قابل اتصال توسط جوشکاری انفجاری            ۴۸

ایجاد پوشش فلزی بر قطعات فلزی FLAT PLATE      ۴۹

۲-۹-  مراحل ساخت قطعات جوش انفجاری         ۵۰

۲-۹-۱- خرید ماده و انجام آزمایشات لازم           ۵۰

۲-۹-۲- آماده سازی      ۵۰

۲-۹-۳- جوش اولیه        ۵۱

۲-۹-۴- چیدمان جوش   ۵۱

۲-۹-۵- عملیات جوش   ۵۲

۲-۹-۶- عملیات حرارتی            ۵۲

۲-۹-۷- بازرسی            ۵۳

۲-۹-۸- پرس و نورد      ۵۳

۲-۹-۹- برش    ۵۴

۲-۹-۱۰- آزمایشهای نهائی         ۵۴

فصل سوم: روشهای کنترل کیفی صفحات نا‌همجنس درجوشکاری انفجاری۵۵

۳-۱- آزمایش سختی      ۵۵

۳-۲- آزمایش برش        ۵۷

۳-۳- آزمایش کشش      ۵۹

۳-۴- آزمایش خستگی   ۶۰

فصل چهارم: طراحی فرایند جوشکاری انفجاری صفحات برنج وفولاد          ۶۱

۴-۱- تعریف مسئله         ۶۲

۴-۱-۱- آزمایش آنالیز شیمیائی   ۶۲

۴-۱-۲- ازمایش کشش   ۶۳

۴-۱-۳- سختی سنجی    ۶۴

۴-۱-۴- متالوگرافی        ۶۵

۴-۲- حل و بررسی        ۶۶

۴-۲-۱- تعیین پنجره جوشکاری  ۶۶

الف- محاسبه حداقل سرعت پیشرفت نقطه جوش   ۶۶

ب- محاسبه حداکثر سرعت پیشرفت نقطه جوش    ۶۷

ج – محاسبه حداقل سرعت برخورد          ۶۷

ه – زاویه بحرانی تشکیل جت       ۶۸

۴-۲-۲ – تعیین ماده منفجره و مشخصات آن– ۶۹

الف-  مشخصات ماده منفجره ANFO– 70

ب –  محاسبه ضخامت ماده منفجره– ۷۱

۴-۲-۳-  فاصله بین دو صفحه–  ۷۵

فصل پنجم : جمع بندی- ۷۶

۵- ۱ جمع بندی   ۷۶

منابع و ماخذ–   ۷۸

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ : نیروهای  جاذبه نیروهای دافعه[۱۴]      ۷

شکل۱-۲ : انرژی پتانسیل جاذبه بین دو اتم[۱۴]۷

شکل ۲-۳ : تنظیمات اساسی برای جوشکاری انفجاری[۱۴]-۱۲

شکل ۲-۴ : تحلیل زوایا[۱۵]-۱۳

شکل ۲-۵ : دیاگرام برداری[۱۴]-۱۴

شکل ۲-۶ : دو مدل تشکیل جت[۱۴]-۱۵

شکل ۲-۷ : نحوه قرارگیری صفحه پرنده و پایه[۱۴]۱۶

شکل۲- ۸ : طرح نمادین فرایند جوشکاری انفجاری[۳]  ۱۷

شکل ۲-۹ : نحوه تشکیل جت ها[۳]–۱۷

شکل ۲-۱۰ : طرح نمادین تشکیل جت برخورد۱۹

شکل۲- ۱۱ :  :چگونگی شکل گیری جت برخورد در یک تصویر رادیوگرافی  -۲۰

شکل ۲- ۱۲ : تنظیم دو صفحه با فاصله جدایش ثابت[۱۴]—   ۲۲

شکل ۲-۱۳ : لحظه کوتاه پس از انفجار[۱۴]–۲۳

شکل۲-۱۴ : تنظیم موازی قبل و حین انفجار[۸]۲۴

شکل ۲-۱۵ : تنظیم زاویه‌ای جوشکاری انفجاری[۸]            ۲۵

شکل ۲-۱۶ : انفجار به خارج [۲] –۲۷

شکل۲-۱۷ : انفجار به داخل[۲]– ۲۷

شکل۲-۱۸ : انفجار به داخل و خارج[۲]– ۲۸

شکل ۲-۱۹ : مکان هندسی نقطه شروع انفجار [۲] -۲۹

شکل۲-۲۰ : ارتباط بین مقدار محاسبه شده بتا و سرعت اتصال[۱] نقطه‌ای      ۳۱

شکل ۲-۲۱ : حالت موجی حاصل از تشکیل جت[۲و۹]۳۸

شکل ۲-۲۲ : مکانیزم موج تنشی در فصل مشترک[۲و۹]– ۳۹

شکل ۲-۲۳ : پنجره جوشکاری[۲]            ۴۱

شکل ۲-۲۴ : انفجار در یک سیلندر استوانه ای برای  Termonite 1[2]45

شکل ۲-۲۵ : تغییرات سرعت انفجار مخلوطهای ‌پتن – نمک نسبت به درصد پتن برای چگالی g/cc 1 [1]- 46

شکل ۲-۲۷ : ترکیبهای فلزی و آلیاژهای متداول قابل اتصال بوسیله جوشکاری[۱۲] انفجاری–۴۸

شکل ۲-۲۸ : انجام آزمایشات اولیه[۵] ۵۰

شکل ۲-۲۹ : آماده سازی سطوح[۵]- ۵۰

شکل ۲-۳۰ : جوشکاری اولیه صفحات بزرگ [۵]-۵۰

شکل ۲-۳۱ : ایجاد چیدمان اولیه جوشکاری[۵]۵۱

شکل ۲-۳۲ : انفجار کنترل شده[۵]۵۲

شکل ۲-۳۳ : عملیات حرارتی بعد از جوشکاری [۵]۵۲

شکل ۲-۳۴ : بازرسی کیفی [۵]–۵۳

شکل ۲-۳۵ : پرس و نورد[۵]-۵۳

شکل ۲-۳۶ : برشکاری[۵]–۵۴

شکل ۲-۳۷ : آزمایشهای کیفی نهائی[۵]- ۵۴

شکل ۳-۴۲ : آزمایش کشش در جوشکاری انفجاری- ۵۹

شکل ۳-۴۳ : آزمایش خستگی در جوشکاری انفجاری ۶۰

شکل ۴-۴۶ : نمونه های طراحی- ۶۲

شکل ۴-۴۷ : شکل و ابعاد نمونه‌های آزمایشی-۶۳

شکل۴ -۴۸ : نمونه‌ها پس از آزمایش- ۶۴

شکل ۴-۴۹ : منطقه متالوگرافی اتصال ۶۵

شکل ۴-۵۰ :  پنجره جوشکاری فولاد و برنج بر اساس روابط تجربی ۶۹

شکل ۴-۵۱ : تاثیر گازوئیل بر سرعت انفجار–۷۰

فهرست جداول

جدول  ۲-۱ : مشخصات عمومی فرایند جوشکاری  ۱۶

جدول ۲-۲ : ارتباط دانسیته و ضخامت صفحه پرنده [۱و۴] -۳۱

جدول ۲-۳ : سرعت صوت در فلزات و آلیاژهای مختلف    ۳۴

جدول ۳-۴ : جدول انواع ورقهای برشی با محاسبه نیروهای مختلف انفجاری- ۵۸

جدول۴-۵ : آنالیز شیمیایی برنج   ۶۳

جدول ۴- ۶ : آنالیز شیمیایی فولاد            ۶۳

جدول ۴-۷ : نتایج سختی سنجی برنج ۶۴

 جدول ۴-۸ : خواص آلیاژ برنج مورد استفاده-۶۵

جدول ۴-۹ :خواص آلیاژ فولاد     ۶۵

جدول ۴-۱۰ : مشخصات آنفو–۷۰

جدول  ۴- ۱۱ :  نتایج محاسبات براساس فرضیه ۱ ۷۳

جدول ۴-۱۲- نتایج محاسبات بر اساس فرضیه۲–۷۳

جدول ۴-۱۳- نتایج محاسبات بر اساس فرضیه ۳- ۷۴

جدول ۴-۱۴ نتایج محاسبات مربوط به ضخامت ماده منفجره– ۷۴

فهرست نمودارها

شکل۲-۲۰ : ارتباط بین مقدار محاسبه شده بتا و سرعت اتصال[۱] نقطه‌ای برای صفحات موازی-۳۱

شکل ۲-۲۳ : پنجره جوشکاری[۲] ۴۱

شکل ۲-۲۴ : انفجار در یک سیلندر استوانه ای برای  Termonite 1[2]– -45

شکل ۲-۲۵ : تغییرات سرعت انفجار مخلوطهای ‌پتن – نمک نسبت به درصد پتن برای چگالی g/cc 1 [1]– 46

شکل ۳-۳۸ : نمودار نتایج سختی سنجی۵۶

شکل ۳-۳۹ : نمودار نتایج سختی سنحی الیاژ آلومینیوم–۵۷

شکل ۳-۴۰ : نمودار نتایج آزمایش برش در جوشکاری انفجاری-۵۸

شکل ۳-۴۱ : نمودارروش دوم آزمایش برش در جوشکاری انفجاری-۵۸

شکل ۳-۴۴ : نمودار نتایج آزمایش خستگی در جوشکاری انفجاری–۶۰

چکیده:

اصل موضوع این پایان نامه در مورد جوشکاری انفجاری صفحات برنج و فولاد می‌باشد که جزء جوشکاری فشاری محسوب می‌شود . این نوع جوشکاری بر اساس یک اتفاق که در حین انجام عملیاتی که بر پایه اصابت دو صفحه بود کشف شد،اینگونه که بر اثر اصابت سریع دو فلز  غیر هم جنس که منجر به چسبیدن بعضی از قسمتهای آن شد توجه متفکران را به آن جلب کرد که با تحقیق و بررسی به این نوع جوشکاری پی بردند و با سرمایه‌گذاری  و گسترش آن این فن روش تولید را جزء یکی دیگر از فرایندهای جوشکاری به حساب آوردند . این نوع جوشکاری با توجه به اینکه امروزه یکی از روشهای مهم تولید به حساب می‌آید توانسته است دریچه‌ای نو برای تولیداتی که روشهای دیگر از آن عاجزند را به خوبی انجام دهد . در این روش از ترکیب گرما، جریان فلز و فشار و اتصال محکمی که از طریق اتصال بین اتمی دو فلز ایجاد می‌شود. پارامترهای مهمی در این فرایند موثر می‌باشند که شامل زاویه دینامیکی، زاویه اولیه، فاصله ایستادن ، انرژی انفجار ودرجه حرارت و… که باعث برخورد دو صفحه فلز شده و درنتیجه منجر به تشکیل جت برخورد می‌شود واز بهم پیوستن دو فلز سطح مشترک بوجود می‌آید. با محاسبات خاص که در این پایان نامه آورده شده یک پنجره جوشکاری بدست می‌آید که می‌توانیم پارامترهای مهم در جوشکاری انفجاری  صفحات دو جنسیتی  را محاسبه کردوشرایط مساعد برای انجام این جوشکاری را بدست آورد .مواد منفجره خاصی دراین فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند باروت ، TNT ،  Anfo و … که هر کدام بسته به نوع فلزات  مورد استفاده  در  این روش مورد استفاده قرار می‌گیرندکه می‌توان سرعت را هم  به این طریق تنظیم کرد . کلا این نوع جوشکاری بر دو حالت موازی و زاویه‌دار قرار گرفتن دو صفحه فلزی ( پایه و پرنده ) انجام می‌شود البته برای چند جداره کردن لوله ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد .

۱-۱- پیشگفتار:

ازجوشکاری انفجاری برای جوشکاری یا چسباندن فلزی به فلز دیگر به صورت پدیده انفجار استفاده می‌شود . در حقیقت  در سالهای گذشته فلزات در نتیجه اصابت سریع و سرعت بالائی بهم می‌چسبیدند . مردم در آن زمان مشاهده می‌کردند که بعضی قسمتهای فلزات در اثر اصابت یا برخورد سریع صفحات فلزی بهم می‌چسبند . خیلی سریع محققان با مطالعه بر روی این پدیده به فرایند جوشکاری انفجاری پی بردند و خیلی از محققان روی این پدیده بررسی کردند . جوشکاری انفجاری  را در شرکتهای صنعتی آغاز کردند وبه مشاهدات جدید  مورد قبول دست یافتند  و یک تعداد کمی هم از نتایج و ثمره تحقیقاتشان اثبات شد .یک ماده منفجره توسط دو پونت اختراع شدکه روی ورقهای مرکب قرارمی‌گرفت .اکثر مواردی که اثبات شد زمان و سرمایه‌گذاری بسیاری را برروی آن گذاشتند چرا که آنها بسیار ارزشمند بودند. [۱۴،۱۳]

ایجاد شکست در این فرایند به دلیل وجود سوء‌ظن اساسی در رابطه با فرایند جوشکاری انفجاری است . تعداد زیادی از دانشمندان بر روی اثرات فرایند جوشکاری انفجاری در آزمایشگاههایشان تحقیق و بررسی می‌نمایند .

کشورهایی که در مورد جوشکاری انفجاری تحقیق می‌کنند با مشکلات این فرایند آشنا هستند و نتایج مستحکمی در مورد این پدیده‌ها وجود دارد که مثلا نیازمند صرف زمان و مطالعه فراوان برای آن می‌باشد .[۷،۱۴]

درحال حاضر جوشکاری انفجاری یک فرایند بسیار ساده‌ای است و نیازمند فشار بالا و برخورد قطعات در یک زمان کوتاه است  که یک سوء‌ظن کوچک باعث بوجود آمدن تغییرات بزرگی در آخرین نتایج می‌شود . اگر یک شکست بزرگ بوجود بیاید :”چطور  می‌توانیم اطلاعات و نتایج بدست آمده را در آزمایشگاه به این شکست انتقال دهیم “موارد کوچک وکمبود اطلاعات شامل بوجود آمدن مشکلات می‌شوند . به راحتی کنترل می‌شود که فرایند جوشکاری انفجاری استقبال فوق‌العاده‌ای داشته باشد . با وجودیکه هنوز اطلاعات و سابقه مناسب مورد نیازی برای این فرایند موفقیت آمیز موجود نمی‌باشد .

در دهه گذشته دولت برای برآورد نیازهای ، شرکتهای صنعتی را به دور از محیط زیست بنا کرد که از بروز آسیب و تاثیرات آن بر روی مردم تا حد امکان جلوگیری نماید.در طول سالهای گذشته چندین سازمان سعی کردند که جوشکاری انفجاری را برای تکنیکهای قابل مصرف گسترش  دهند . مانند فرایندهایی که باعث چسباندن مواد متالوگرافی یک یا چندین فلز مرکب باشد .در حال حاضر از جوشکاری انفجاری برای ترکیب ۲۶۰ فلز ساده و مرکب استفاده می‌شود و تنوع زیادی برای جوشکاری انفجاری مورد مصرف قرار می‌گیرد .از تیتانیوم و فولاد برای ساخت سفینه های فضایی در روش جوشکاری اصطحکاکی استفاده می‌شود.

۱-۲-  تاریخچه 

         نقش تخریبی انفجار برکسی پوشیده نیست لیکن استفاده سازنده در صنایع از مواد منفجره تقریبا از اوایل دهه ۱۹۵۰ مورد توجه قرار گرفت . امروزه فعالیتهای تحقیقاتی مستمر و گسترده ای در این زمینه در برخی از دانشگاههای اروپا ، امریکا  و روسیه  شوروی در جریان است .بهره گیری از انفجار در شکل‌دهی فلزات  و در جوش‌دادن قطعات فلزی  و همچنین در شکل‌دهی پودرهای فلزی   نظرهای بسیاری را به خود معطوف داشته و در این مورد مطالعات عمیق و دقیقی را بر انگیخته است .[۱۳،۱۴]

جوشکاری انفجاری یک روش تولید مهم در اتصال فلزات ناهم‌جنس که با روش‌های معمول قابل اتصال نیستند ، می‌باشد .جوشکاری انفجاری یک روش جوشکاری حالت جامد می‌باشد که در آن از انرژی ایجاد شده از انفجار برای اتصال فلزات استفاده می‌شود . این روش معمولا به این دلیل که گرمای خارجی برای ایجاد اتصال استفاده نمی‌شود جزء روش‌های اتصال سرد قرار می‌گیرد ، اما در عین حال در اثر برخورد ایجاد شده بین دو فلزگرمای موضعی زیادی  ایجاد می‌شود .در این روش از ترکیب گرما ، جریان فلز و فشار ، اتصال محکمی بین دو فلز ایجاد می‌شود . در این نوع جوش بدون ذوب دو فلز اتصال اتمی ایجاد می‌شود بدین دلیل احتمال تشکیل فازهای بین فلزی ترد در محل اتصال به صفر می‌رسد و در نتیجه خواص اتصال نزدیک به خواص فلزات پایه یا مساوی با آن بدست می‌آید .توسط این روش می‌توان انواع فلزات و آلیاژهای نظیر آلومینیوم ، برنج ،فولاد ساده کربنی، فولاد ضد زنگ ، تیتانیوم ، مس ، منیزیم ، روی ، اورانیوم و … را به هم متصل کرد . از زمان شناخت این روش در جنگ جهانی دوم تا به امروز مطالعات زیادی بر روی این روش انجام گرفته است و این روش دریچه‌ای نو برای اتصال فلزات ناهم‌جنس به روی محققان گشوده است.

جوشکاری انفجاری در طی چند دهه اخیر به موضوع جالبی برای محققان تبدیل شده است و کاربردهای متنوعی در صنایع هسته ای ، هوافضا ، فرایندهای شیمیائی ، الکترونیک ، کشتی سازی ، انتقال برق و سایر صنایع پیدا کرده است . کاربردهای این روش معمولا جدید و منحصر به فرد می‌باشد و به خلاقیت طراحان و قدرت تکنولوژی ساخت بر‌می‌گردد.[۷،۱۴]

بررسی علمی متد جوش دهی انفجاری به نظر می رسد از اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز گردید است ، معمولا آغازگر این امر را فیلیپچاک  ذکر  می کنند که ارزش عملی جوشکاری انفجاری را دریافت ، هنکامیکه با استفاده از انفجار ، موفق به جوش دهی یک قطعه آلومینیوم  U  شکل در داخل یک قالب فولادی گردید. همچنین پیرسون که در فاصله سالهای ۱۹۵۶-۱۹۵۸ در زمینه تهیه قطعات صلب فلزی از پودر فلز با استفاد ه از انفجار تحقیق می نمود ، دریافت که هر گاه صفحات پرس به موازات یکدیگر نباشد پس از انفجار به یکدیگر جوش می خورند ، همچنین شاید او اولین کسی است که پی به وجود موج در فصل مشترک صفحات ( جوش خورده بهم ) گردید.[۷،۱۴]

اولین بار جوشکاری انفجاری در  جنگ جهانی اول و با مشاهده اتصال ترکش های ناشی از انفجار پوسته گلوله‌ها و بمب‌های به پایه‌های فلزی و جنگ افزارها کشف گردید . البته در آن زمان این فرایند به عنوان یک روش ایجاد اتصال در فاز جامد لحاظ نشده بود و هیچ کاوش علمی بر روی آن انجام نگردید .

اولین کسی که پتانسیل کار خود را به شکل مناسبی ثبت نمود و ارزش کاربردی اتصال به روش انفجاری را درک نمود فلیپچاک می‌باشد . وی در سال ۱۹۷۵ به هنگام شکل دهی یک کانال  شکل آلومینیومی در قالب فولادی با استفاده از مواد منفجره متوجه شد که کانالشکل نمی ‌تواند از قالب جدا گردد علاقه به دانستن علت این اتفاقات و نیاز به دانستن راههای جلوگیری از آن ، باعث شد که مطالعه جدی بر روی پدیده جوشکاری انفجاری آغاز گردد.

جوشکاری انفجاری ، در ابتدا به عنوان روشی که فقط در موارد نادر و برای تولید اتصالاتی که ساخت آنها با روش‌های متداول جوشکاری غیر ممکن بود مطرح شد، اما جذابیت صنعتی این روش باعث توسعه سریع آن شد به نحوی که تا اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی اتصال بیشتر از ۲۶۰ ترکیب فلزی همجنس و غیر همجنس با موفقیت به انجام  رسید.[۷،۱۴]

در حالیکه مطالعات اولیه بیشتر بر روی پوشش‌دهی صفحات تخت متمرکز بود اما توسعه علمی و صنعتی این روش ، به سرعت پوشش‌دهی لوله‌ها و سطوح انحناء دار را هم در برگرفت.

تعیین اولین کسی که ارزش کاربردی این فرایند را درک کرده باشد ، امری دشوار است، اما این روش مکررا به فلیپچاک نسبت داده می‌شود .اولین اتصال انفجاری ، در سال ۱۹۶۲میلادی ، و به نام او به ثبت رسیده است.علاوه براین ، توسعه فرایند برای لوله‌های دو جداره نیز توسط این محقق به  انجام رسیده و سپس بوسیله محققین دیگری دنبال گردید.و به طور مثال روش EWP  یا روش انفجار به خارج توسط محققینی نظیربویس‌و رایت وجانسون  مطرح گردید وی کاربردهای آن بسط داده شده است.[۱۴]

۱-۳- کاربردهای جوشکاری انفجاری

جوشکاری فلزات  عموما در ذهن مردم به معنی جوشکاری نفوذی وجوش برق   و جوش گاز می باشد در طول قرن اخیر روشهای جوشکاری که در آنها نیاز به ذوب فلز نمی باشد  و به جوشکاری فشاری جامد موسوم اند ، کشف گردید است و از آن جمله میتوان جوشکاری اصطحکاک و جوشکاری انفجاری را نام برد . شناخت علمی جوشکاری انفجاری نیاز به درک و شناخت عوامل مربوط از جمله خواص مواد انفجاری ، تاثیرمواد انفجاری بر سطح فلز ، رفتار فلزات در سرعت بالا تحت ضربه دارد . کاربرد جوشکاری انفجاری دارای امتیاز ویژه در اتصال فلزات نامتجانس ( فلزات با نقطه ذوب کاملا متفاوت ) می باشد .  با این روش صفحات فلزی از فلزات مختلف را می توان به صفحه فلزی مرکب تبدیل نمود . به عنوان مثال صفحاتی از فولاد ، آلومینیوم و مس را با استفاده از جوشکاری انفجاری می توان در تمام سطح مشترک به یکدیگر جوش داد . کاربرد این قبیل صفحات مرکب در ساخت  مخازن تحت فشار  و مبدل های حرارتی

به نحو مطلوب پذیرفته شده است . از روش جوشکاری انفجاری در اتصال لوله های استوانه ای شکل در داخل بدنه های فلزی ، اتصال لوله های استوانه‌ای به یکدیگر و اتصال لب به لب  قطعات فلزی میتوان استفاده نمود . اگر چه این روش قادر به رقابت با روش های متداول جوشکاری نیست لیکن روش بسیار مفیدی در پاسخگویی به برخی از نیازهای صنعتی است که روش های معمول جوشکاری از پاسخ به آنها عاجزند .[۱۴،۱۳]

جوشکاری عبارتست از اتصال دو یا چند قطعه ، که معمولا فلزی هستند . در طول قرن اخیر پیشرفت چشمگیری در امر جوشکاری فلزات حاصل شده است . روشهای ذیل در حقیقت محصول گام های بلندی است که در گسترش دانش جوشکاری ، بشر به جلو نهاده است .[۷،۱۴]