کارتحقیقی تعدیل قرارداد ( کار تحقیقی حقوق)

کد محصول ho391

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

فهرست
عنوان
طرح مبحث ۱
مقدمه ۱
اقسام تعدیل: قانونی، قراردادی ، قضایی ۱
مفهوم وسابقه نظریه عدم پیش بینی ۲
نکات ضروری تئوری عدم پیش بینی ۳
تعدیل وتبدیل تعهد ۵
مبحث نخست:شباهت این دونهاد ۵
مبحث دوم:تفاوت تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد: ۵
نظریه عدم پیش بینی وغبن ۶
مبحث نخست:شباهت  این دونهاد: ۷
تفاوت این دونهاد: ۷
توجیه تعدیل ۷
نظریه شرط ضمنی: ۸
مبحث نخست:مبنای شرط ضمنی ۸
دلایل طرفدارن نظریه شرط ضمنی ۹
امکان انحلال عقد ۱۰
تجویزخیارفسخ ۱۰
امکان تعدیل: ۱۱
دلایل مخالفان تعدیل به استنادنظریه شرط ضمنی ۱۲
دلایل مخالفان فسخ به استناد شرط ضمنی ۱۲
تعدیل قرارداد چیست؟ ۱۳
مباحث برون فقهی  ۱۴
آشنایی با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسی آن از اعمال مشابه ۱۶
تعدیل و تکمیل قرارداد ۲۱
اقسام تعدیل قرارداد ۲۱
تعدیل بر مبنای توافق در متن عقد ۲۱
صورت اول : تعدیل مستند به توافق طرفین ۲۲
دلایل دیدگاه اول ۲۲
دلایل دیدگاه دوم ۲۳
صورت دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین درمتن عقد بدون مبنای معلوم ۲۶
دلایل دسته اول ۲۷
یکی از محققان بزرگ معاصر درهمین باره می نویسد ۲۷
دلیل دسته دوم ۲۹
نتیجه بحث……………………………………………………………………………………………………………….۲۹.
تعدیل بر مبنای توافق پس از عقد ۳۲
دلیل صحت این اقاله ۳۳
نتیجه بحث: ۳۵
نکته ۴۳
یاد آوری: ۴۴
شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ۴۵
دلایل تعدیل قرارداد در صورت بروز حادثه پیش بینی نشده ۴۸
قانون مدنی سوئیس نیز صریحا اعلام می کند: ۴۹
درمساله خیار غبن از دو مبنای کلی برای اثبات خیار استفاده می شود: ۵۴
شیخ انصاری فقیه بزرگ شیعه در همین باره می نویسد: ۵۶
نتیجه ۵۷