کارتحقیقی اصول حاکم بر قراردادها ( کار تحقیقی ۱ )

کد محصول ho387

تعداد صفحات: ۷۱ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست
عنوان
فصل اول : مفاهیم و کلیات ۱
مبحث اول: اصول حاکم بر قراردادها  ۲
گفتاراول ـ کلیات و تعاریف ۲
طرح بحث ۲
گفتار دوم- ماهیت حقوقی قراردادها  ۴
الف ـ عقد یا قرارداد ۴
ب- ایقاع ۵
گفتار سوم- شرایط اساسی انعقاد قرارداد ۵
بند ۱) قصد طرفین و رضای آنها  ۵
بند ۲) اهلیت طرفین ۵
بند۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۶
بند ۴) مشروعیت جهت معامله  ۶
گفتار چهارم : اقسام قراردادها  ۷
بند ۱- عقود رضائی و تشریفاتی ۷
بند ۲- عقود معین و نامعین ۸
بند ۳- قراردادهای الحاقی (گفتگوی آزاد) ۸
گفتار پنجم: جایگاه قراردادهای حقوق عمومی و قراردادهای حقوق خصوصی شهرداری  ۹
بند ۱- قسم اول  ۹
بند ۲- قسم دوم  ۹
گفتار  ششم:  اقسام قراردادهای عمومی ۱۰
بند ۱- پیمانکاری ( مقاطعه کاری)   ۱۰
بند ۲- قـرارداد اسـتخدامی ۱۰
بند ۳-قراردادهای مطالعاتی، تحقیقاتی، تألیف، ترجمه و… ۱۰
گفتار هفتم: تشریفات انعقاد قراردادهای عمومی  ۱۰
بند ۱- معاملات جزئی ۱۰
بند ۲-معاملات متوسط ۶
بند ۳  معاملات عمده ۱۱
گفتار هشتم : ترتیب انعقاد قراردادهای عمومی ۱۱
بند ۱- مزایده  ۱۲
بند۲-  مناقصه ۱۲
الف- مناقضه عمومی  ۱۲
ب- مناقصه محدود ۱۲
ج- استثنائات ۱۲
گفتار نهم: نحوه انعقاد قراردادهای عمومی  ۱۲
۱)اسناد معامله ۱۴
۲) محتویات قرارداد ۱۵
۳)انجام تعهد: ۱۵
۴) الزام تحویل کار یا کالای مورد معامله ۱۵
۵)نظارت برقرارداد ۱۶
۶)اختیار افزایش یا کاهش حجم کار یا مقدار کالای مورد معامله ۱۶
۷) تاخیرات و الزامات ۱۶
۸) قراردادهای کار ۱۷
فصل دوم: اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ۱۹
مبحث اول : قراردادها ی پیمانکاری  ۲۰
گفتار اول : ممفهوم شناسی ۲۰
بند۱-کارفرما ۲۰
بند ۲-پیمانکار ۲۰
بند ۳-قرار داد  ۲۰
گفتار دوم : انواع قراردادهاى پیمانکارى ۲۱
بند ۱- قرارداد مقطوع  ۲۱
بند ۲- قرارداد امانى  ۲۲
بند ۳- قرارداد براساس مواد و دستمزد  ۲۲
گفتار سوم :معرفی انواع قراردادها : ۲۳
گفتار چهارم : انواع قیمت اینگونه قراردادها ۲۳
گفتار پنجم: محاسبه قیمت اولیه قرارداد ۲۶
مبحث سوم: ویژگیهاى صنعت پیمانکارى ۲۸
گفتار اول: ویژگیها و مفاهیم  ۲۸
گفتار دوم : مطالعات مقدماتى طرح ۳۰
بند۱-مطالعات تحقیقاتى و بنیادى  ۳۰
بند ۲-مطالعات شناسایى طرح  ۳۰
بند ۳-تهیه طرح مقدماتى  ۳۰
بند ۴- تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح ۳۱
گفتار سوم :  انتخاب پیمانکار ۳۱
بند ۱-دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح ۳۱
بند ۲- تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه  ۳۱
بند ۳- انتخاب پیمانکار ۳۲
گفتار چهارم :  مرحله  انعقاد قرارداد با پیمانکار ۳۲
بند ۱- تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات  ۳۲
بند ۲-  انعقاد قرارداد با پیمانکار  ۳۳
بند ۳- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ۳۳
بند ۴-  تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت  ۳۴
بند ۵- اخذ پیش پرداخت  ۳۴
گفتار پنجم : مرحله  شروع عملیات اجرایى ۳۴
بند ۱-  تاسیس و ایجاد کارگاه  ۳۴
بند ۲-  تخصیص تنخواه گردان به کارگاه  ۳۵
بند ۳ –  مخارج اجراى طرح  ۳۵
بند ۴-  تنظیم صورت وضعیت موقت کارها  ۳۶
بند ۵-  پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها  ۳۶
گفتار ششم- مرحله خاتمه کار ۳۷
بند ۱-   تحویل موقت  ۳۷
بند ۲- ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات  ۳۷
بند ۳-  ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت  ۳۷
بند ۴-  تهیه صورت وضعیت قطعى  ۳۸
بند ۵- استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار) ۳۸
بند ۶- برچیدن کارگاه  ۳۸
بند ۷-  دوره تضمین ۳۸
بند ۸- تحویل قطعى ۳۸
بند ۹ استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار) ۳۹
مبحث سوم: الزامات و تعهدات  ۳۹
گفتار اول: طرح بحث ۳۹
پیمانکار درقراردادهای پیمانکاری ۳۹
بند اول : پیش‌پرداخت ۴۵
بند دوم : شرایط عمومی پیمان  ۴۵
تعاریف و مفاهیم ۴۵
بند سوم: تاییدات و تعهدات پیمانکار ۵۰
نتبجه گیری  ۶۰
منابع  ۶۱