کارتحقیقی ضمان معاوضی در بیع

کد محصول ho386

تعداد صفحات: ۴۸ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست
عنوان
چکیده
ضمان معاوضی چیست؟
تعریف ضمان و اقسام آن
معنای ضمان:
انواع ضمان:
ضمان عقدی:
ضمان قهری:
ضمان معاوضی:
تعریف و ماهیت ضمان معاوضی
مبحث نخست: تعریف ضمان معاوضی
مبحث دوم: ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف
ضمان معاوضی در بیع
انواع ضمان:
معنای ضمان:
انواع ضمان:
تعریف و ماهیت ضمان معاوضی
مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی
ضمان معاوضی در بیع
نتیجه