کارتحقیقی شرط ضمان مستاجر ( کار تحقیقی )

کد محصول ho385

تعداد صفحات: ۶۳ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

شرط ضمان مستاجر
مقدمه
بخش اول
تاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن
گفتار اول : ضمان مستأجر در عین مستأجره
الف ) بررسی و تحلیل نظریه فساد:
۱ ـ شرط ضمان مستأجر خلاف مقضای ذات عقد اجاره است:
۲ ـ شرط ضمان مستأجر برخلاف مشروع است:
ب) بررسی و تحلیل نظریه صحت:
۱ ـ اصل حاکمیت اراده:
۲ ـ اصل صحت:
۳ ـ ماده ۶۴۲ ق.م خصوصیت ندارد:
بخش دوم :
گفتار نخست
بررسی و نقد دلائل نظریه فساد
الف ـ شرط ضمان مشتاجر مخالف مقتضای عقد اجاره است.
ب ـ شرط ضمان مستاجر مخالف با مشروع است.
خروج ید امانی از قاعده ضمان ید به تخصیص است یا به تخصص؟
ج ـ شرط ضمان مستاجر از قبیل شرط نتیجه بوده و صحت آن محل اشکال است.
دلیل دیگری برای عدم صحت شرط نتیجه
گفتار دوم
دلائل صحت شرط ضمان مستاجر
الف ـ ادله لزوم وفا به شرط
ب ـ بنا و روش عقلا
ج ـ روایات
خلاصه و نتیجه بحث