تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل های مقاله ارائه شده است.

فهرست مطالب

چکیده    ۱
مقدمه :  ۲

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و
خانواده شهدا
فصل اول : تدابیر عام پیشگیری  ۸
مبحث اول : مفهوم پیشگیری  ۸
گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری  ۹
الف – تدابیر دفاع فردی   ۹
ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی   ۹
گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری  ۱۰
مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری  ۱۱
گفتار اول : پیشگیری کیفری  ۱۲
الف – پیشگیری عام   ۱۲
ب – پیشگیری خاص   ۱۳
گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری  ۱۳
مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی  ۱۴
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی  ۱۵
الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »  ۱۵
ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی  ۱۶
گفتار دوم : پیشگیری وضعی  ۱۸
گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام  ۱۹
مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین   ۲۲
گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی  ۲۲
گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد  ۲۶
الف – کنگره اول تا چهارم   ۲۷
ب – کنگره پنجم تا هفتم  ۲۹
ج – کنگره هشتم تا دهم  ۳۰
گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی  ۳۲
گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری  ۳۵
الف – استراتژی های خانواده گرا  ۳۸
ب – استراتژی های جامعه گرا  ۳۹
ج- استراتژی های پایشی  ۴۰
فصل دوم : تدابیر عام حمایتی    ۴۱
مبحث اول : تعریف بزهکاری  ۴۱
گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف  ۴۲
الف – رویکرد حقوقی جرم  ۴۲
ب – رویکرد جامعه شناختی  ۴۳
ج – رویکرد جرم شناسی  ۴۴
گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری   ۴۶
الف – رویکرد شکل ظاهری  ۴۶
ب – رویکرد ساختار زیستی  ۴۷
ج – رویکرد روانشناختی  ۴۸
د – رویکرد وضعیت اقتصادی  ۴۹
ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی  ۵۰
و – رویکرد پیوند افتراقی  ۵۱
ز – رویکرد التقاطی  ۵۳
مبحث دوم : علل تحقق جرم  ۵۴
گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم  ۵۵
الف – جرائم خیابانی   ۵۵
ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)  ۵۶
ج – جرائم یارانه ای   ۵۷
د – جرائم سازمان یافته   ۵۸
ﻫ – جرائم سیاسی   ۵۹

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم  ۶۰
الف – فقدان خانواده   ۶۱
ب – خشونت در خانواده   ۶۲
ج – حاشیه نشینی و جرم  ۶۴
د – جرائم خاص زنان  ۶۵
مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم  ۶۶
گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی  ۶۷
الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)  ۶۷
ب – نظریه فشار ساختاری  ۶۸
ج – نظریه پیوند اجتماعی  ۷۱
گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد   ۷۲
گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی  ۷۳
الف – نظریه خرده فرهنگی  ۷۳
ب – نظریه انتقال فرهنگی  ۷۵
مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ۷۶
گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۷۶
گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ۸۲

بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری   ۸۷
مبحث اول : سرقت   ۸۷
گفتار اول : تعریف سرقت  ۸۷
گفتار دوم : علل سرقت  ۹۱
الف – فقر مالی  ۹۲
ب – فقر فرهنگی  ۹۲
ج – نابرابری های اجتماعی  ۹۳
د – شهرنشینی و زاغه نشینی  ۹۳
ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده  ۹۴
و – معاشرت با دوستان ناباب  ۹۴
ز – بیکاری  ۹۵
ح – مهاجرت  ۹۵
گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا  ۹۷
الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ۹۷
ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا  ۹۸
ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)  ۹۹
مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن   ۱۰۵
گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد  ۱۰۵
الف – سیر تاریخی  ۱۰۵
ب – تعریف اعتیاد  ۱۰۸
گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی  ۱۱۱
گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران
و خانواده شهدا   ۱۱۴
گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد  ۱۱۶
مبحث سوم: خودکشی  ۱۱۸
گفتار اول : تعریف خودکشی  ۱۱۹
گفتار دوم : انواع خودکشی  ۱۲۰
الف – خودکشی دگرخواهانه  ۱۲۰
ب – خودکشی خودخواهانه  ۱۲۱
ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری   ۱۲۱
د – خودکشی جبری  ۱۲۱
گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی  ۱۲۲
الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی  ۱۲۲
ب – عوامل اجتماعی  ۱۲۳
ج – شرایط اقتصادی  ۱۲۳
گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران  ۱۲۳
گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان   ۱۲۸
مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا ۱۳۴
گفتاراول : کلاهبرداری  ۱۳۵
گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل   ۱۳۶
گفتار سوم : ضرب و جرح   ۱۳۷
گفتار چهارم : قتل   ۱۳۷
گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد   ۱۳۸
گفتار ششم : آدم ربایی   ۱۳۹
فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی  ۱۴۳
مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان  ۱۴۳
گفتار اول: استخدام جانبازان  ۱۴۳
گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران  ۱۴۸
الف – مجلس شورای اسلامی  ۱۴۸
ب – شورای نگهبان  ۱۴۹
ج – دیوان عدالت اداری  ۱۵۰
د – سازمان بازرسی کل کشور  ۱۵۲
گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان  ۱۵۹
الف – سازمانهای حمایتی در روسیه  ۱۶۰
ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان  ۱۶۵
ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی  ۱۶۶
د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا  ۱۶۷
گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها
۱۶۹
الف – تسهیلات رفاهی  ۱۷۱
ب – حقوق و مزایا  ۱۷۳
ج – امور آموزشی   ۱۷۵
د – بهداشت و درمان  ۱۷۶
ﻫ – مسکن  ۱۷۷
گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها  ۱۷۸
مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران   ۱۸۳
گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان   ۱۸۵
گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران  ۱۸۹
گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران   ۱۹۴
مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا  ۲۰۱
گفتار اول : تاسیس بنیاد  ۲۰۱
گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد  ۲۰۷
گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی  ۲۱۵
مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری  ۲۲۰
گفتار اول : اهداف بنیاد شهید  ۲۲۱
گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری  ۲۲۵
نتیجه گیری  ۲۳۵
منابع و مأخذ  ۲۴۱