آزادی مشروط ( کارتحقیقی ۱)

کد محصول ho382

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست

مقدمه  ۱
آزادی مشروط ۲
سابقه تاریخی آزادی مشروط در قوانین جزایی ایران ۳
شرایط اعطای آزادی مشروط ۴
الف) شرایط ماهوی ۴
ب) شرایط شکلی ۵
دلایل توجیه آزادی مشروط ۵
آثار آزادی مشروط ۸
نقص قانون آزادی مشروط ۹
تمییز آزادی مشروط از تعلیق ۱۰
بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران ۱۰
تعریف آزادی مشروط ۱۱
مبانی آزادی مشروط ۱۱
۱. شرایط مربوط به طبیعت مجازات   ۱۶
۲. شرایط مربوط به محکومیت علیه ۱۸
۳. شرایط مربوط به مدت آزادی مشروط ۱۹
۴. شرایط مربوط به وظایف دادگاه ۲۰
۵. تبعات آزادی مشروط   ۲۱
دیدگاههای آزادی مشروط   ۲۴
آزادی مشروط بعداز عفو ۲۸
بررسی تعلیق با برائت، عفو، آزادی مشروط  ۲۸
۱) تعلیق یک برائت مشروط است.  ۲۸
۲) تعلیق اقدامی نظیر گذشت و عفو عمومی است . ۲۹
۳) تعلیق نوعی آزادی مشروط است . ۲۹
کیفیات موثردر تعیین میزان مجازات  ۳۳
شرائط آزادی مشروط ۳۳
آثار آزادی مشروط ۳۶
تعلیق اجرای مجازات: ۳۷
آثار تعلیق مجازات ۴۰
سقوط مجازات و زوال مسئولیت کیفری  ۴۱
عفو خصوصی  ۴۴
قلمروعفوخصوصی ۴۴
شروط اعطای آزادی مشروط ۴۵
آثارعفو ۴
عفو عمومی  ۴۶
آثار عفو عمومی ۴۷
قوانین راجع به آزادی مشروط زندانیان ۵۳
احکام جدید ۵۸
نتیجه ۷۴
منابع ۷۵