بررسی آیات وارده در شان حضرت امیر( ع) از دیدگاه مفسران شیعه و سنت

کد محصول ho375

تعداد صفحات: ۱۲۴ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

کلیات  ۱
مقدمه ۲
اهمیت موضوع ۳
سوال تحقیق ۳
فرضیه ۳
پیشینه تحقیق ۳
چکیده ۴

فصل اول ۵
بررسی آیات از دیدگاه شیعه و سنت ۵
مقدمه ۶
تفسیر آیات وارده  ۶

فصل دوم: علل اختلافات تفاسیر شیعه و سنی ۹۷
مقدمه ۹۸
نتیجه کلی ۱۱۸
فهرست منابع ۱۲۰