اطلاعیه

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

کد محصول ho154

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه ۲
فصل دوم: اقسام اشتباه ۳
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن ۶
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه: ۸
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد) ۸
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد ۹
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد ۱۲
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله: ۱۵
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله ۱۶
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی ۱۷
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه ۱۸
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون ۱۸
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود ۱۸

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه ۲۰
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن  ۲۱
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۲۱
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان  ۲۲
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران  ۲۲
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد  ۲۸
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن  ۳۴
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ  ۴۰
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ ۴۲
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد ۵۵
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی ۵۹
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان  ۵۹
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل  ۵۹
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان  ۶۳
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل  ۶۵
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح  ۶۶
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها ۷۰
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح  ۷۰
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی  ۷۶
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه  ۸۰
منابع و مأخذ ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.