اطلاعیه

خانواده آرمانی در قرآن و حدیث

کد محصول ho28

تعداد صفحات: ۳۳۰ صفحه فایلword

قیمت: ۲۰۰۰۰ تئمان

فهرست مطالب

مقدمه…….۱
فصل اول: تعریف کلیات بحث
۱-۱ محورهای بحث…..۵
۱-۲ اهداف بحث..۷
۱-۳ ضرورت بحث…….۹
۱-۴ویژگی های جدید این مبحث..۱۱
۱-۵ مفهوم خانواده……. ۱۴
تعریف خانواده در اسلام…….۱۸
۱-۶ تعریف نمونه.۲۱
۱-۷ ضرورت وجود خانواده نمونه در نظریه شیخ فارابی۲۵
۱-۸ ضرورت وجود خانواده نمونه در نظریه شیخ طوسی…….۲۷
عدالت ضرورت خانواده فاضل وپاکدامن……۲۹
۱-۹ اهمیت خانواده……۳۱
۱-۱۰ الگو و نمونه در قرآن کریم.۳۲
۱-۱۱ اسوه و الگو در حدیث۳۵
۱-۱۲ ریشه های تاریخی تشکیل خانواده۳۸
۱-۱۳ اصالت خانواده در قرآن کریم……۴۱
۱-۱۴ اصالت خانواده در احادیث.۴۳

فصل دوم: خانواده در اسلام
۲-۱ ویژگی های روش اسلام برای خانواده…۴۷
۲-۲ تعریف ازدواج……۵۴
ازدواج در قرآن کریم…….۵۵
زوجیت قانون جهان آفرینش است.۵۷
ازدواج امری فطری ……۵۸
هدف ازدواج…….۵۹
۲-۳ پایه های رابطه زناشویی از دیدگاه قرآن….۶۳
اولین آیه: ومن آیاته ان خلق لکم من أنفسکم ازواجا…..۶۳
اولا: نفس انسانی واحد.۶۳
دوم: استمرار وادامه زندگی به وسیله ازدواج۶۶
سوم: هدف ازدواج آرامش و سکون جان و روان..۶۷
چهارم: مودت و رحمت۶۹
آیه دوم: هن لباس لکم و انتم لباس لهن
ازدواج جامه ارزشها…. ۷۳
سومین آیه قرآن: وعاشروهن بالمعروف
معاشرت به معروف……۷۵
چهارمین آیه قرآن: وکیف یأخذونه وقد اقضی بعضکم الی بعض
رابطه گرم و متداخل…..۷۶
پنجمین آیه قرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا و ذریاتنا قره أعین
همسرانی که چشم روشنی اند…….۷۸
۲-۴ هم کفو بودن مهم ترین اصل اساسی.۸۲
قاعده هم کفو بودن در قرآن کریم۸۳
۲-۵ معیارهای عمومی انتخاب. ۸۵
۲-۶ معیارهای ازدواج در قرآن کریم۸۸
۲-۷ دیدگاه اسلام در مورد معیارهای دیگر…….۹۴
۲-۸ ویژگی همسر مناسب۱۰۲
۲-۹ ویژگی های شوهر مناسب۱۱۰

فصل سوم: خصوصیات شوهر و زن نمونه
۳-۱ اصول تربیتی حاکم در خانواده نمونه.۱۱۵
اصل اول: دیدگاه توحیدی شامل..۱۱۵
اصل دوم: تقوای فردی و اجتماعی …….۱۲۰
اصل سوم: فلسفه ابتلا و بلوغ به سوی کمال.۱۲۴
۳-۲ خصوصیات زن و شوهر نمونه .۱۲۷
بیت علوی مصداق کامل برای خانواده نمونه.۱۲۷
۳-۳ خصوصایت زن نمونه…….۱۳۳
اول: بهترین یاور برای فرمان برداری از خداوند.۱۳۳
توضیح این حدیث۱۳۴
فاطمه زهرا(س) بهترین یاور برای اطاعت از خداوند…..۱۳۶
دوم: اظهار محبت و مودت۱۳۶
فاطمه زهرا (س) نشان  عشق۱۳۹
سوم: به کار بردن نیکوترین سخنها.۱۴۰
فاطمه زهرا (س) مصداق کلام پاک…….۱۴۴
چهارم: عفت و خویشتن داری…….۱۴۶
انواع حجاب: الف حجاب مادی…..۱۴۷
ب- حجاب معنوی….۱۴۸
ج- حجاب چشم……۱۴۸
د- حجاب کلام۱۴۹
فاطمه زهرا (س) مظهر کامل عفت….۱۵۱
چه چیز برای زنان بهتر است.۱۵۲
پنجم: صبر بر تنگدستی.۱۵۴
فاطمه زهرا(س) آیه صبر…۱۵۷
ششم: عدم درخواست بیش از حد توان همسر……۱۵۸
زهرا (س) سر لوحه قناعت…….۱۶۰
هفتم: نگهداری رازهای زناشویی..۱۶۰
هشتم: سیره راستین……۱۶۳
فاطمه زهرا(س) صدیقه کبری..۱۶۴
نهم: مسؤولیت پذیری..۱۶۸
آیا اسلام به زن ستم روا داشته است؟……۱۷۲
نقشه های دشمنان اسلام….۱۷۵
یک سؤال که از دیرباز مطرح شده….۱۷۶
دهم: خوب شوهر داری کردن…….۱۷۷
فلسفه جهاد زن خوب همسر داری است….۱۸۰
زنان نیمه دیگر مردان۱۸۲
یازدهم: حسن ظن۱۸۳
۳-۴ ویژگی های شوهر نمونه…۱۸۵
ویژگی اول: هماهنگی و همراهی…۱۸۶
ویژگی دوم: احترام و تقدیر..۱۸۷
ویژگی سوم: بذل محبت…….۱۸۸
زن نیکوکار بهترین توشه دنیا….۱۸۸
نیاز به محبت امری فطری است۱۸۹
دوست داشتن زنان از اخلاق پیامبران۱۹۱
ویژگی چهارم: معاشرت با معروف۱۹۳
مصداق های معاشرت نیکو…….۱۹۷
خوشرویی و رفاقت…۱۹۷
خدمت به خانواده……۱۹۸
گذشت وچشم پوشی از گناه….۲۰۱
آراستگی و آمادگی..۲۰۲
ویژگی پنجم: گشاده دستی در نفقه…….۲۰۳
۳-۵ تقسیم کار در خانواده…….۲۰۵
تقسیم کار در خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما..۲۰۶
همکاری و پشتیبانی……۲۰۷

فصل چهارم: بیان ویژگی های مادر و پدر نمونه
۴-۱  جایگاه والدین در قرآن کریم..۲۱۰
۴-۲ نیکی به والدین در حدیث….۲۱۴
۴-۳ حرمت ایذاء والدین…..۲۱۸
۴-۴ حق پدر بر فرزند ۲۲۰
۴-۵ والدین اساس هر نعمت…۲۲۲.
۴-۶ حدود اطاعت والدین…۲۲۲
۴-۷  ویژگی های والدین نمونه در قرآن کریم…۲۲۳
ویژگی اول: تربیت هوشیارانه فرزندان بر اساس انگیزه های ایمان..۲۲۴
ویژگی دوم: روش زندگی نیکو و درست……۲۲۶
ویژگی سوم: اهتمام نسبت به اصلاح نسل……۲۳۱
ویژگی چهارم: حفظ و صیانت خانواده از آتش و انحراف …..۲۳۷
ویژگی پنجم: ترغیب فرزندان به پیروی و اطاعت واقعی از ایمان…۲۴۰
ویژگی ششم: عدالت در میان فرزندان…۲۴۳
ویژگی هفتم: عدم شرک ورزیدن به خداوند در تربیت فرزندان……۲۴۹
۴-۸  نقش پدر نمونه در وصیت امیرالمؤمنین(ع)…….۲۵۴
وصیت امیرالمؤمنین به فرزندش حسن(ع)…..۲۵۵
چرا وصیت؟ …….۲۵۶
فرزند،حقیقت پدر۲۵۸
اقدام به تربیت……۲۵۸
آموزش چه چیزی به فرزند بر پدر واجب است…..۲۶۱
زیباترین لایحه اجتماعی…….۲۶۵
۴-۴ مادری نقشی مقدس..۲۶۷
نیاز به مادر ضرورتی تربیتی است.۲۶۸
عواطف مادری…..۲۶۹
مادر نمونه….۲۷۰
مادری در قرآن کریم….۲۷۳
جایگاه مادر در احادیث اهل بیت علیهم السلام……۲۷۶

فصل پنجم: ویژگی های فرزندان نمونه
۵-۱ فرزندان نمونه همان ذریه طیبه هستند۲۷۹
۵-۲ فرزندان نمونه همان باقیات صالحات هستند…….۲۸۲
چه زمانی فرزندان، دشمنان والدین خود خواهند بود……۲۸۴
۵-۳ فرزندان نمونه و نیکی به پدر و مادر.۲۸۷
۵-۴ فرزندان نمونه در سفارش حکیمان….۲۸۸
وصایای لقمان حکیم به پسرش در قرآن کریم…….۲۸۹
۵-۵ ویژگی های فرزند  نمونه در وصیت امیرالمؤمنین(ع).۲۹۷
۵-۶ روابط خانواده نمونه با نزدیکان.۳۰۴
۵-۶-۱ تاثیر ازدواج و گسترش شبکه روابط اجتماعی…۳۰۴
۵-۶-۲روابط همسران نمونه بانزدیکان بعد از ازدواج….۳۰۶
۵-۶-۳رابطه زن نمونه با فامیل همسر…۳۰۷
۵-۶-۴رابطه شوهر نمونه با فامیل همسر…….۳۰۹
۵-۶-۷صله ارحام و آثار آن بر خانواده۳۱۰
آثار مهم صله رحم…….۳۱۱
آثار سوء قطع رحم……۳۱۳
پایان سخن…۳۱۵
منابع …۳۱۸

چکیده ی مطالب
خانواده به عنوان کوچکترین و پیشگام ترین بخش اجتماعی زمین را در نوردید و از آن وجود بشریت پدیدار گشت. این اراده پروردگار وحق تعالی بود که ثمره ی زندگی در آغوش خانواده ای بی نظیر بودن را در قالب زندگی نبی خدا آدم علیه السلام و همسر ایشان حواء در معرض نمایش گذاشت. دین مبین اسلام در بسیاری از موارد بر ساخت خانواده ای بی نظیر و نمونه تأکید دارد. این تأکید به صورت صریح وواضح در قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام آمده است. این مسأله به آن دلیل است که ساختار وجودی انسان نمونه و بی همتا، همان هدف تمامی رسالات پیامبران و تلاش بی وقفه جانشینان و اوصیای خدا می باشد و امکان رسیدن به این هدف والا میسر نمی گردد مگر از طریق اصل و هدف بی همتای آن، که همان خانواده ای است که انسان از آن طریق به اهداف والایی که برای وجود خود خواهان است عروج می یابد. و همچنین جامعه نمونه و بی نظیر، پا برجا نخواهد شد مگر از طریق ساختار نمونه و عالی خانواده که البته این جامعه از مجموع نمونه های عالی خانواده تشکیل می گردد.
از اینجا و به دلیل اهمیت این بحث، سخن در رساله خود را بر تحرکات و نقاط آغازین ضروری به منظور ساخت وتشکیل این گهواره ی عظیم بشری و عوامل استحکام بخشیدن به آن در شیوه و مکتب اسلامی متمرکز می سازیم. بر این اساس نظام متعالی الهی از حقیقت فطرت بشری و از قاعده ی تکوین و ساختار – زوجیت- در تمامی اعصار و زمان ها آغاز گشته است.
همچنین در خصوص دیدگاه خاص اسلام و درباره تشکیل و ایجاد نمونه کامل خانواده که از مراحل اولیه برای ایجاد و تشکیل آن، ومعیارهای لازم برای گزینش اعضای آن آغاز می شود سخن گفتیم. و بر ازدواجی که همانا گام اول برای بنای آن است و اهداف آن و پایه های ارتباطات پا برجا  بین ارکان موجود در آن از دیدگاه قرآن وسنّت مروری داشتیم.
هنگامی که یک خانواده نمونه و بی نظیر که از زن و مرد نمونه ای تشکیل شده است که بعد از آن  پدر و مادر نمونه خواهند شد و فرزندان نمونه خواهند داشت، لذا ما به بیان هرآنچه که در قرآن کریم واحادیث اهل بیت علیهم السلام در خصوص صفات و ویژگی اعضای این خانواده از منظر و دیدگاهی تحلیلی و عمیق می پردازیم.
و در پایان، آن حرص عظیمی را که اسلام در خصوص بنای یک خانواده نمونه ابراز داشته است همان هدف بزرگی است که در پی آن بر ساختار یک جامعه نمونه والا مترتب می گردد و آن چیزی که جامعه های بشری از سختی ها و مصائب امروزه در رنج و مشقت از آن به سر می برند همان عدم داشتن این هدف روحانی بزرگ است.
و همانا اسلام به همه بشریت طرح کامل این خانواده ی نمونه را  تقدیم و رارئه کرده است که همانا آنها اهل بیت نبوت و به ویژه، خانواده ی امام علی و حضرت فاطمه سلام الله علیهما هستند که مصداق کامل این خانواده نمونه در طول تاریخ می باشند.

اصطلاحات اساسی : «قرآن، حدیث، خانواده، نمونه، ازدواج»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.