پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

HO28- خانواده آرمانی در قرآن و حدیث

کد محصول ho28

فایلword

330 صفحه

20000 تئمان

فهرست مطالب

مقدمه.......1
فصل اول: تعریف کلیات بحث
1-1 محورهای بحث.....5
1-2 اهداف بحث..7
1-3 ضرورت بحث.......9
1-4ویژگی های جدید این مبحث..11
1-5 مفهوم خانواده....... 14
تعریف خانواده در اسلام.......18
1-6 تعریف نمونه.21
1-7 ضرورت وجود خانواده نمونه در نظریه شیخ فارابی25
1-8 ضرورت وجود خانواده نمونه در نظریه شیخ طوسی.......27
عدالت ضرورت خانواده فاضل وپاکدامن......29
1-9 اهمیت خانواده......31
1-10 الگو و نمونه در قرآن کریم.32
1-11 اسوه و الگو در حدیث35
1-12 ریشه های تاریخی تشکیل خانواده38
1-13 اصالت خانواده در قرآن کریم......41
1-14 اصالت خانواده در احادیث.43

فصل دوم: خانواده در اسلام
2-1 ویژگی های روش اسلام برای خانواده...47
2-2 تعریف ازدواج......54
ازدواج در قرآن کریم.......55
زوجیت قانون جهان آفرینش است.57
ازدواج امری فطری ......58
هدف ازدواج.......59
2-3 پایه های رابطه زناشویی از دیدگاه قرآن....63
اولین آیه: ومن آیاته ان خلق لکم من أنفسکم ازواجا.....63
اولا: نفس انسانی واحد.63
دوم: استمرار وادامه زندگی به وسیله ازدواج66
سوم: هدف ازدواج آرامش و سکون جان و روان..67
چهارم: مودت و رحمت69
آیه دوم: هن لباس لکم و انتم لباس لهن
ازدواج جامه ارزشها.... 73
سومین آیه قرآن: وعاشروهن بالمعروف
معاشرت به معروف......75
چهارمین آیه قرآن: وکیف یأخذونه وقد اقضی بعضکم الی بعض
رابطه گرم و متداخل.....76
پنجمین آیه قرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا و ذریاتنا قره أعین
همسرانی که چشم روشنی اند.......78
2-4 هم کفو بودن مهم ترین اصل اساسی.82
قاعده هم کفو بودن در قرآن کریم83
2-5 معیارهای عمومی انتخاب. 85
2-6 معیارهای ازدواج در قرآن کریم88
2-7 دیدگاه اسلام در مورد معیارهای دیگر.......94 
2-8 ویژگی همسر مناسب102
2-9 ویژگی های شوهر مناسب110

فصل سوم: خصوصیات شوهر و زن نمونه
3-1 اصول تربیتی حاکم در خانواده نمونه.115
اصل اول: دیدگاه توحیدی شامل..115
اصل دوم: تقوای فردی و اجتماعی .......120
اصل سوم: فلسفه ابتلا و بلوغ به سوی کمال.124
3-2 خصوصیات زن و شوهر نمونه .127
بیت علوی مصداق کامل برای خانواده نمونه.127
3-3 خصوصایت زن نمونه.......133
اول: بهترین یاور برای فرمان برداری از خداوند.133
توضیح این حدیث134
فاطمه زهرا(س) بهترین یاور برای اطاعت از خداوند.....136
دوم: اظهار محبت و مودت136
فاطمه زهرا (س) نشان  عشق139
سوم: به کار بردن نیکوترین سخنها.140
فاطمه زهرا (س) مصداق کلام پاک.......144
چهارم: عفت و خویشتن داری.......146
انواع حجاب: الف حجاب مادی.....147
ب- حجاب معنوی....148
ج- حجاب چشم......148
د- حجاب کلام149
فاطمه زهرا (س) مظهر کامل عفت....151
چه چیز برای زنان بهتر است.152
پنجم: صبر بر تنگدستی.154
فاطمه زهرا(س) آیه صبر...157
ششم: عدم درخواست بیش از حد توان همسر......158
زهرا (س) سر لوحه قناعت.......160
هفتم: نگهداری رازهای زناشویی..160
هشتم: سیره راستین......163
فاطمه زهرا(س) صدیقه کبری..164
نهم: مسؤولیت پذیری..168
آیا اسلام به زن ستم روا داشته است؟......172
نقشه های دشمنان اسلام....175
یک سؤال که از دیرباز مطرح شده....176
دهم: خوب شوهر داری کردن.......177
فلسفه جهاد زن خوب همسر داری است....180
زنان نیمه دیگر مردان182
یازدهم: حسن ظن183
3-4 ویژگی های شوهر نمونه...185
ویژگی اول: هماهنگی و همراهی...186
ویژگی دوم: احترام و تقدیر..187
ویژگی سوم: بذل محبت.......188
زن نیکوکار بهترین توشه دنیا....188
نیاز به محبت امری فطری است189
دوست داشتن زنان از اخلاق پیامبران191
ویژگی چهارم: معاشرت با معروف193
مصداق های معاشرت نیکو.......197
خوشرویی و رفاقت...197
خدمت به خانواده......198
گذشت وچشم پوشی از گناه....201
آراستگی و آمادگی..202
ویژگی پنجم: گشاده دستی در نفقه.......203
3-5 تقسیم کار در خانواده.......205
تقسیم کار در خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما..206
همکاری و پشتیبانی......207

فصل چهارم: بیان ویژگی های مادر و پدر نمونه
4-1  جایگاه والدین در قرآن کریم..210
4-2 نیکی به والدین در حدیث....214
4-3 حرمت ایذاء والدین.....218
4-4 حق پدر بر فرزند 220
4-5 والدین اساس هر نعمت...222.
4-6 حدود اطاعت والدین...222
4-7  ویژگی های والدین نمونه در قرآن کریم...223
ویژگی اول: تربیت هوشیارانه فرزندان بر اساس انگیزه های ایمان..224
ویژگی دوم: روش زندگی نیکو و درست......226
ویژگی سوم: اهتمام نسبت به اصلاح نسل......231
ویژگی چهارم: حفظ و صیانت خانواده از آتش و انحراف .....237
ویژگی پنجم: ترغیب فرزندان به پیروی و اطاعت واقعی از ایمان...240
ویژگی ششم: عدالت در میان فرزندان...243
ویژگی هفتم: عدم شرک ورزیدن به خداوند در تربیت فرزندان......249
4-8  نقش پدر نمونه در وصیت امیرالمؤمنین(ع).......254
وصیت امیرالمؤمنین به فرزندش حسن(ع).....255
چرا وصیت؟ .......256
فرزند،حقیقت پدر258
اقدام به تربیت......258
آموزش چه چیزی به فرزند بر پدر واجب است.....261
زیباترین لایحه اجتماعی.......265
4-4 مادری نقشی مقدس..267
نیاز به مادر ضرورتی تربیتی است.268
عواطف مادری.....269
مادر نمونه....270
مادری در قرآن کریم....273
جایگاه مادر در احادیث اهل بیت علیهم السلام......276

فصل پنجم: ویژگی های فرزندان نمونه
5-1 فرزندان نمونه همان ذریه طیبه هستند279
5-2 فرزندان نمونه همان باقیات صالحات هستند.......282
چه زمانی فرزندان، دشمنان والدین خود خواهند بود......284
5-3 فرزندان نمونه و نیکی به پدر و مادر.287
5-4 فرزندان نمونه در سفارش حکیمان....288
وصایای لقمان حکیم به پسرش در قرآن کریم.......289
5-5 ویژگی های فرزند  نمونه در وصیت امیرالمؤمنین(ع).297
5-6 روابط خانواده نمونه با نزدیکان.304
5-6-1 تاثیر ازدواج و گسترش شبکه روابط اجتماعی...304
5-6-2روابط همسران نمونه بانزدیکان بعد از ازدواج....306
5-6-3رابطه زن نمونه با فامیل همسر...307
5-6-4رابطه شوهر نمونه با فامیل همسر.......309
5-6-7صله ارحام و آثار آن بر خانواده310
آثار مهم صله رحم.......311
آثار سوء قطع رحم......313
پایان سخن...315
منابع ...318

چکیده ی مطالب
خانواده به عنوان کوچکترین و پیشگام ترین بخش اجتماعی زمین را در نوردید و از آن وجود بشریت پدیدار گشت. این اراده پروردگار وحق تعالی بود که ثمره ی زندگی در آغوش خانواده ای بی نظیر بودن را در قالب زندگی نبی خدا آدم علیه السلام و همسر ایشان حواء در معرض نمایش گذاشت. دین مبین اسلام در بسیاری از موارد بر ساخت خانواده ای بی نظیر و نمونه تأکید دارد. این تأکید به صورت صریح وواضح در قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام آمده است. این مسأله به آن دلیل است که ساختار وجودی انسان نمونه و بی همتا، همان هدف تمامی رسالات پیامبران و تلاش بی وقفه جانشینان و اوصیای خدا می باشد و امکان رسیدن به این هدف والا میسر نمی گردد مگر از طریق اصل و هدف بی همتای آن، که همان خانواده ای است که انسان از آن طریق به اهداف والایی که برای وجود خود خواهان است عروج می یابد. و همچنین جامعه نمونه و بی نظیر، پا برجا نخواهد شد مگر از طریق ساختار نمونه و عالی خانواده که البته این جامعه از مجموع نمونه های عالی خانواده تشکیل می گردد.
از اینجا و به دلیل اهمیت این بحث، سخن در رساله خود را بر تحرکات و نقاط آغازین ضروری به منظور ساخت وتشکیل این گهواره ی عظیم بشری و عوامل استحکام بخشیدن به آن در شیوه و مکتب اسلامی متمرکز می سازیم. بر این اساس نظام متعالی الهی از حقیقت فطرت بشری و از قاعده ی تکوین و ساختار – زوجیت- در تمامی اعصار و زمان ها آغاز گشته است.
همچنین در خصوص دیدگاه خاص اسلام و درباره تشکیل و ایجاد نمونه کامل خانواده که از مراحل اولیه برای ایجاد و تشکیل آن، ومعیارهای لازم برای گزینش اعضای آن آغاز می شود سخن گفتیم. و بر ازدواجی که همانا گام اول برای بنای آن است و اهداف آن و پایه های ارتباطات پا برجا  بین ارکان موجود در آن از دیدگاه قرآن وسنّت مروری داشتیم.
هنگامی که یک خانواده نمونه و بی نظیر که از زن و مرد نمونه ای تشکیل شده است که بعد از آن  پدر و مادر نمونه خواهند شد و فرزندان نمونه خواهند داشت، لذا ما به بیان هرآنچه که در قرآن کریم واحادیث اهل بیت علیهم السلام در خصوص صفات و ویژگی اعضای این خانواده از منظر و دیدگاهی تحلیلی و عمیق می پردازیم.
و در پایان، آن حرص عظیمی را که اسلام در خصوص بنای یک خانواده نمونه ابراز داشته است همان هدف بزرگی است که در پی آن بر ساختار یک جامعه نمونه والا مترتب می گردد و آن چیزی که جامعه های بشری از سختی ها و مصائب امروزه در رنج و مشقت از آن به سر می برند همان عدم داشتن این هدف روحانی بزرگ است.
و همانا اسلام به همه بشریت طرح کامل این خانواده ی نمونه را  تقدیم و رارئه کرده است که همانا آنها اهل بیت نبوت و به ویژه، خانواده ی امام علی و حضرت فاطمه سلام الله علیهما هستند که مصداق کامل این خانواده نمونه در طول تاریخ می باشند.

اصطلاحات اساسی : «قرآن، حدیث، خانواده، نمونه، ازدواج»

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید