طرح ریزی واحدهای صنعتی شرکت پمپ پارس

 کد محصول :SAN9

تعداد صفحات: ۱۰۱ صفحه فایل وورد

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

۱فصل اول : کلیات تحقیق                         ۲

۱.۱معرفی شرکت پمپ پارس    ۲

۱.۲محدوده وسیع کاربردها                        ۲

۱.۳دامنه تولید                            ۳

۱.۴توانمندی ها                         ۳

۱.۵خدمات قبل و پس از فروش                 ۵

۱.۶معرفی محصولات شرکت                     ۶

۱.۶.۱انواع پمپ ها                    ۶

۱.۷فاکتورهای مهم انتخاب پمپ ها                            ۷

۱.۸پمپ های طبقاتی                 ۸

۲فصل دوم: مبانی نظری تحقیق   ۱۵

۲.۱تعاریف                               ۱۵

۲.۲اهمیت طرحریزی ۱۵

۲.۳اهداف طراحی کارخانه        ۱۶

۲.۴مراحل طراحی کارخانه        ۱۶

۲.۵سطوح طراحی کارخانه                        ۱۹

۲.۶منابع اطلاعاتی اصلی در طرح ریزی                      ۱۹

۲.۷انواع سیستم های تولیدی       ۲۰

۲.۷.۱محصولی (خط تولید = انبوه سازی):                    ۲۰

۲.۷.۲فرایندی(کارگاهی = عملکردی):                       ۲۰

۲.۷.۳تولید سفارشی (متمرکز = پروژه ای = تکی):                       ۲۰

۲.۷.۴سلولی (گروهی)                                ۲۰

۲.۷.۵زنجیری:                           ۲۰

۲.۸انواع طرحریزی کارخانه                       ۲۱

۲.۹تعیین تعداد ماشین آلات مورد نیاز        ۲۱

۲.۱۰عوامل مؤثر در محاسبه تعداد ماشین                     ۲۲

۲.۱۱روشهای محاسبه تعداد ماشین                              ۲۲

۲.۱۲ترکیب و تعدیل تعداد ماشین آلات مشابه                            ۲۲

۲.۱۳روش ها ی سنتی تحلیل جریان مواد                    ۲۳

۲.۱۴روش های برنامه ریزی و تحلیل جریان                ۲۳

۲.۱۴.۱نمودار مونتاژ                  ۲۴

۲.۱۴.۲نمودار فرآیند عملیات                     ۲۵

۲.۱۴.۳نمودار فرایند چند محصولی                             ۲۶

۲.۱۴.۴نمودار فرآیند ۲۷

۲.۱۴.۵شکل جریان                   ۲۷

۲.۱۴.۶نمودار فرآیند جریان       ۲۸

۲.۱۴.۷نمودار از- به( نمودار سفیر)             ۲۸

۲.۱۵روابط فعالیتها     ۳۰

۲.۱۵.۱نمودار رابطه                   ۳۰

۲.۱۶برآورد فضای مورد نیاز بخشهای تولیدی                             ۳۱

۳فصل سوم: بررسی وضع موجود                ۳۴

۳.۱بررسی بازار         ۳۴

۳.۱.۱میزان تولید محصول                           ۳۴

۳.۱.۲واردات وصادرات                           ۳۴

۳.۱.۳برآورد تقاضای محصول                   ۳۴

۳.۱.۴سهم قابل کسب از بازار                    ۳۴

۳.۱.۵برنامه ی تولید محصول                       ۳۵

۳.۲بررسی و طراحی محصول                     ۳۵

۳.۳نحوه برنامه ریزی تولید                          ۳۷

۳.۴تهیه لیست قطعات به تفکیک خریدنی                     ۳۷

۳.۴.۱لیست قطعات                    ۳۷

۳.۵لیست پیچ و مهره ها                              ۳۸

۳.۶بررسی و طراحی فرایند ساخت                             ۳۹

۳.۶.۱عملیات ساخت ۳۹

۳.۶.۲توالی عملیات                   ۴۰

۳.۷نمودارهای opc برای هر قطعه ی پمپ و برای کل مونتاژ پمپ               ۴۱

۳.۸نمودار opc برای پمپ         ۴۹

۳.۹لیست مواد                           ۵۱

۳.۱۰ابزار آلات                        ۵۱

۳.۱۰.۱دستگاه فرز                     ۵۱

۳.۱۰.۲دستگاه تراش                 ۵۱

۳.۱۰.۳کاروسل                        ۵۲

۳.۱۱لیست ماشین آلات                             ۵۲

۳.۱۲طرح کلی اسقرار موجود                    ۵۳

۴فصل چهارم: نقد وضعیت فعلی ۵۵

۴.۱برآورد ماشین آلات                            ۵۵

۴.۲جدول مربوط به محاسبه ی زمان استاندارد راندمان و ضریب هر ماشین                     ۵۷

۴.۳محاسبه ی ماشین آلات مورد نیاز برای هر قطعه بر اساس زمان ماشین کاری و … آن قطعه                        ۵۸

۴.۴محاسبه ی ماشین آلات                        ۵۸

۴.۵برآورد نیروی انسانی                            ۵۹

۴.۶طرح قسمت مونتاژ                                ۶۰

۴.۶.۱بالانس خط تولید                              ۶۰

۴.۶.۲نمودار تقدم وتاخر خط مونتاژ قبل از بالانس      ۶۱

۴.۶.۳محاسبات مربوط به زمان سیکل                          ۶۲

۴.۶.۴عملیات بالانس خط مونتاژ به روش RPW                         ۶۲

۴.۶.۵نمودار تقدم و تاخر خط مونتاژ پس از بالانس                     ۶۳

۴.۶.۶برآورد تجهیزات و فضای مورد نیاز ایستگاه های کاری                      ۶۳

۴.۶.۷کروکی خط مونتاژ                           ۶۴

۴.۷طرح قسمت های دریافت و ارسال                         ۶۶

۴.۸کروکی بخش های دریافت و ارسال و زیر بخش های آنها                     ۶۷

۴.۸.۱قسمت دریافت                  ۶۷

۴.۸.۲سکوی ارسال و دریافت                    ۶۷

۴.۸.۳قسمت ساختمان دریافت                    ۶۷

۴.۸.۴کروکی ساختمان دریافت                 ۶۸

۴.۸.۵بخش ارسال                     ۶۹

۴.۹کروکی بخش های ارسال ودریافت (برای محصول نهایی)                      ۷۰

۴.۹.۱نمایش شماتیک ارتباط زیر بخش ها                  ۷۰

۴.۹.۲تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز بخش های ارسال و دریافت                           ۷۱

۴.۱۰سایر قسمت های در ارتباط با تولید                      ۷۲

۴.۱۰.۱بخش فنی       ۷۲

۴.۱۰.۲بخش کنترل کیفیت (QC)                              ۷۵

۴.۱۰.۳بخش تعمیرات احتمالی و نگهداری قطعات آماده برای مونتاژ                            ۷۶

۴.۱۰.۴بخش سرویس دهنده به کارکنان و کارگران و سایر بخش ها                             ۷۷

۴.۱۱تحلیل جریان مواد و رابطه ی فعالیت ها                                ۷۸

۴.۱۱.۱نمودار برنامه ریزی استقرار (جریان مواد)                         ۷۸

۴.۱۱.۲تجزیه و تحلیل الگوی جریان مواد و ارائه ی طرح کلی استقرار                          ۷۹

۴.۱۱.۳جدول از-به برای تعیین ارتباط کمی بخش های مختلف تولیدی                         ۸۱

۵فصل پنجم :  جمع بندی و نتیجه گیری      ۸۹

۶.منابع         ۹۲