بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مدیریت تحول سازمانی

کد محصول: SA138

تعداد صفحات :   ۲۰۴   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:     ۴۰۰۰۰   تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسأله

۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- سئوالات‌ و فرضیه‌های‌ پژوهش‌

۱-۶- متغیرهای تحقیق

۱-۷- قلمرو تحقیق

۱-۸- نحوه گردآوری داده ها

۱-۹- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها

۱-۱۰- مدل تحلیلی تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- ادبیات تحقیق

۲-۲-۱- بخش اول : فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲-۲-۲- بخش دوم : تحول سازمانی

۲-۳ – بخش سوم : پیشینه عملی تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش تحقیق

۳-۳- جامعه‌ آماری‌

۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات

۳-۶- روایی و پایایی ابزار سنجش تحقیق

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تحلیل توصیفی داده ها

۴-۳- تحلیل استنباطی داده ها

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات تحقیق

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتایج حاصل از بررسی متغیرهای تحقیق

۵-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ های تحقیق

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق

۵-۶- پیشنهاد برای محققین آینده

۵-۷- محدودیتهای تحقیق

۵-۸- فهرست منابع و مآخذ

۵-۹- پیوستها