تعیین میزان رابطه استفاده از فناوری های نوین و عملکرد نیروی انسانی

کد محصول: SA137

تعداد صفحات :  ۱۵۰    صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:     ۳۰۰۰۰   تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول   :کلیات تحقیق  ۹

مقدمه  ۱۰

بیان مسأله     ۱۱

سؤالات تحقیق ۱۴

اهمیت و ضرورت مسئله :      ۱۵

چارچوب نظری تحقیق         ۱۶

مدل تحلیلی تحقیق   ۱۸

اهداف تحقیق :         ۱۸

فرضیه های تحقیق :    ۱۹

مدل عملیاتی تحقیق  ۲۰

تعاریف مفهومی متغیرها       ۲۰

تعاریف عملیاتی متغیرها       ۲۳

محدودیت های تحقیق         ۲۵

فصل دوم   : ادبیات و پیشینه تحقیق       ۲۷

مقدمه  ۲۸

۲ – ۱-  فن آوریهای  نوین    ۲۸

مقدمه :         ۲۸

۲-۱-۱- اهمیت و لزوم توسعه فن آوری نوین         ۲۹

عوامل موثر بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۳۰

وضعیت توسعه فن آوری  اطلاعات و ارتباطات در جهان      ۳۳

مفهوم سیاست علمی و فناوری        ۳۵

– نظریه های موجود پیشرفت علمی و فناوری         ۳۷

– پیشرفت علمی و فناورانه در چارچوب هویت فرهنگی اسلامی      ۴۱

جایگاه علم و فناوری در خاورمیانه    ۴۶

انتقال فناوری : زمینۀ تاریخی ۴۷

ویژگی های فناوری مناسب   ۵۰

فناوری نوین و تاثیر آن در  زندگی آینده      ۵۱

۱- ضعف زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۵۲

۲- دسترسی به کالا و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات         ۵۲

۳- انحصار درشبکههای مخابراتی:     ۵۳

۵-  کار فرمایی بخش دولتی:  ۵۳

۶- نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی:  ۵۳

۷- کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی:         ۵۴

۸- ضریب پایین نفوذ اینترنت:         ۵۴

۹- مشکلات دولتها در بهرهگیری از کارکنان زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات:  ۵۴

نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان        ۵۵

فناوری ارتباطات و اطلاعات، نیاز امروز مدیران فردا  ۵۵

مدیریت فن آوری اطلاعات IT         ۵۶

۲- ۲ –  عملکرد        ۵۷

تعاریف عملکرد         ۵۷

۲-۲-۲- عوامل عملکردی     ۶۰

۲-۲-۲-۱- عوامل رفتاری     ۶۰

۲-۲-۲-۲- عوامل فرایندی    ۶۱

۲-۲-۳ – عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان   ۶۱

۲-۲- ۳ – ۱- توانایی (دانش و مهارت):       ۶۲

گسترش دادن اطلاعات پایه‌ای         ۶۲

اثر بخشی کامپیوتر بر مدیران در رده‌های مختلف سازمانی   ۶۳

۲-۲- ۳-۲- وضوح (درک یا تصور نقش):     ۶۴

۲-۲- ۳ -۳- کمک (حمایت سازمانی):        ۶۶

۲-۲- ۳-۴- انگیزه (انگیزش یا تمایل):        ۶۷

۲-۲- ۳-۵- ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد):     ۶۹

۲-۲-۳-۶- اعتبار (اعمال معتبر و حقوقی پرسنل):   ۷۰

۲-۲- ۳ -۷- محیط (تناسب محیطی):        ۷۱

۲-۲-۴-  سیستم عملکرد فردی       ۷۳

اندازه گیری عملکرد   ۷۵

مباحث اندازه گیری   ۷۶

معیارهای داده وستاده ۷۷

مقیاس های عملکرد   ۷۷

انواع روشهای بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان        ۷۸

مدل سینک و تاتل (۱۹۸۹)   ۸۰

ماتریس عملکرد (۱۹۸۹)      ۸۱

مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱)         ۸۱

هرم عملکرد (۱۹۹۱)  ۸۲

۲-۳ – پیشینه عملی  ۸۳

فصل سوم :روش شناسی تحقیق  ۸۹

مقدمه  ۹۰

روش تحقیق   ۹۰

جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه ۹۱

قلمرو تحقیق : ۹۲

الف- قلمرو موضوعی تحقیق:  ۹۲

ب- قلمرو مکانی تحقیق:       ۹۲

ج- قلمرو زمانی تحقیق:        ۹۲

ابزار گردآوری اطلاعات         ۹۲

روایی‌ و پایایی‌ ابزار سنجش تحقیق   ۹۴

الف ) روایی ابزار جمع آوری اطلاعات ۹۴

ب) پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات  ۹۴

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۶

فصل چهارم   :تجزیه و تحلیل داده ها ۹۷

۴-۱- مقدمه ‌: ۹۸

بخش اول: تحلیل توصیفی داده ها    ۹۹

سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان دانش )   ۹۹

بررسی  آماره های مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان دانش جامعه مورد مطالعه   : ۱۰۱

سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان کنش )   ۱۰۳

بررسی  آماره های استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان کنش جامعه مورد مطالعه    :        ۱۰۶

سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان فرایند )   ۱۰۷

بررسی  آمار ههای استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان فرایند جامعه مورد مطالعه    :        ۱۰۹

سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان سیستم ) ۱۱۲

بررسی  آماره های استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان سیستم جامعه مورد مطالعه    :        ۱۱۴

سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان شی و ابزار واسط میان سازمان و مشتری )        ۱۱۵

بررسی  آماره های استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان شی و ابزار واسط میان سازمان و مشتری جامعه مورد مطالعه   :        ۱۱۷

سوالات مربوط به مولفه فرایندهای داخلی    ۱۱۹

بررسی آمارههای مولفه فرایندهای داخلی جامعه مورد مطالعه :      ۱۲۲

سوالات مربوط به رشد و یادگیری     ۱۲۳

بررسی  آمارههای رشد و یادگیری جامعه مورد مطالعه    :   ۱۲۵

سوالات مربوط به مولفه رضایت مشتری       ۱۲۸

بررسی  آمارههای مربوط به مولفه رضایت مشتری جامعه مورد مطالعه    :         ۱۳۰

سوالات مربوط به مولفه عملکرد مالی ۱۳۱

بررسی  آمارههای مولفه عملکرد مالی جامعه مورد مطالعه    :        ۱۳۳

ب- بخش دوم: تحلیل استنباطی داده ها :بررسی فرضیات   ۱۳۶

فصل پنجم  : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات        ۱۴۱

۵-۱- مقدمه:  ۱۴۲

بخش اول ـ  خلاصه نتایج تحلیل توصیفی داده ها   ۱۴۲

بخش دوم ـ  نتایج تحلیل استنباطی داده ها ۱۴۴

بخش سوم ـ  بحث و نتیجه گیری    ۱۴۶

بخش چهارم ـ  پیشنهادات    ۱۵۱

ب) پیشنهادها برای تحقیقات آتی    ۱۵۳

منابع فارسی:  ۱۵۴

منابع انگلیسی: ۱۵۷

فهرست جداول

جدول شماره ۴-۱ : اطلاعات توصیفی سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین(به عنوان

دانش)

جدول شماره ۴-۲: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی فن آوریهای نوین به عنوان دانش جامعه مورد مطالعه

جدول شماره ۴-۳ : اطلاعات توصیفی سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان

کنش)

جدول شماره ۴-۴: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان کنش جامعه مورد مطالعه

جدول شماره ۴-۵ : اطلاعات توصیفی سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین (به عنوان

فرایند)

جدول شماره ۴-۶: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان فرایندجامعه مورد مطالعه

جدول شماره ۴-۷: اطلاعات توصیفی سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین (به عنوان

سیستم)

جدول شماره۴-۸ اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان سیستم جامعه مورد مطالعه

جدول شماره ۴-۹: اطلاعات توصیفی سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین (به عنوان شی و ابزار واسط میان سازمان و مشتری)

جدول شماره ۴-۱۰ اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان شی و ابزار واسط میان سازمان و مشتری جامعه مورد مطالعه

جدول شماره ۴-۱۱ : اطلاعات توصیفی سوالات مربوط به مولفه فرایندهای داخلی

جدول شماره ۴-۱۲: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی مولفه فرایندهای داخلی جامعه مورد

مطالعه

جدول شماره ۴-۱۳ : اطلاعات توصیفی سوالات مربوط به رشد ویادگیری

جدول شماره ۴-۱۴: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی رشد و یادگیری جامعه مورد

مطالعه

جدول شماره ۴-۱۵ : اطلاعات توصیفی سوالات مربوط به مولفه رضایت مشتری

جدول شماره ۴-۱۶: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی رضایت مشتری جامعه مورد مطالعه

جدول شماره ۴-۱۷ : اطلاعات توصیفی سوالات مربوط به مولفه عملکرد مالی

جدول شماره ۴-۱۸: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی مولفه عملکرد مالی جامعه مورد

مطالعه

جدول شماره ۴-۱۹: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین استفاده از فناوریهای نوین (به عنوان دانش) و عملکرد  نیروی انسانی

جدول شماره ۴-۲۰: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین استفاده از فناوریهای نوین (به عنوان کنش) و عملکرد  نیروی انسانی

جدول شماره ۴-۲۱: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین استفاده از فناوریهای نوین (به عنوان فرایند) و عملکرد  نیروی انسانی

جدول شماره ۴-۲۲: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین استفاده از فناوریهای نوین (به عنوان سیستم وابسته به تکنیک) و عملکرد  نیروی انسانی

جدول شماره ۴-۲۳: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین استفاده از فناوریهای نوین (به عنوان فرایند) و عملکرد  نیروی انسانی

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۱ : نمودار ستونی مربوط به فن آوریهای نوین به عنوان دانش

نمودار شماره ۲ : نمودار ستونی مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان فرایند

نمودار شماره ۳ : نمودار ستونی مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان شی و ابزار واسط میان سازمان و مشتری

نمودار شماره ۴ : نمودار ستونی مربوط به مولفه رشد و یادگیری

نمودار شماره ۵ : نمودار ستونی مربوط به مولفه عملکرد مالی

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی و فن آوری، روندی انفجاری و غیرقابل کنترل به خود گرفته است؛ به گونه ای که جهان هر روزه شاهد کشف و اختراع ابزارها و وسایل ، تبیین روش ها، ساختارها و فرایندهایی است که بدون کاربست آن ها حل مسایل و مشکلات سازمان ها امکان پذیر نیست، بدین معنا که انسان ها ناگزیرند برای مواجهه با مسایل روزافزون و جدید سازمانی و حل آن ها، همواره خود را با دانش و فن آوری های جدید مجهز کنند.  بنابر این ممکن است انسان ها در مقطعی از زمان از دانش و مهارت لازم برای مواجهه با پدیده های سازمانی برخوردار باشند ، ولی تغییرات و تحولات محسوس و شتابزده علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ ، و بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات آن ها را برای سازگاری با تغییرات ضروری میکند (ابطحی، ۱۳۶۸).

با تأکید بردیدگاه نظریه پردازان و دانشمندان عرصه ی منابع انسانی، یکی از کار آمدترین سازوکارهای بازسازی و نوساز ی سازمانها را برای سازگاری و همنوایی با تغییرات و تحولات محیطی، بهره گیری از فن آوریهای نوین می باشد علاوه بر این که استفاده از فن آوریهای نوین همواره به عنوان امتیاز زندگی اجتماعی و سازمانی محسوب می شود،  عدم توجه به آن اسباب اضمحلال سازمانها را به طور حتمی و قطعی فراهم می کند . لذا هرگونه بی توجهی به استفاده کارکنان از فن آوریهای نوین ، برای سرنوشت و بقای سازمان مخاطره آمیز خواهد بود (سینجر ، ۱۳۷۹).  در این زمینه وظیفه ی اداره کنندگان نیروی انسانی است که در ایجاد سیستمی پرتوان، برای استفاده کارکنان از فن آوری¬های نوین و هماهنگ ساختن

معلومات و آگاهی های آنان با آخرین پیشرفت های حرفه ای و تخصصی، اجتماعی و اداری تلاش نمایند

(پرهیزکار ،۱۳۷۳)  .بنابراین توجه سازمان ها به اهمیت استفاده  از فن آوریهای نوین ، به عنوان یک پشتوانه ی اصلی برای بهبود و توسعه عملکرد کارکنان به حساب می آید که منابع انسانی را به مهارت های لازم در محیط کار آینده مجهز می کند. این مهارت ها درحال حاضر به عنوان سواد قرن دیجیتال شامل سواد تکنولوژیک و اطلاعاتی است که زمینه بهبود عملکرد را فراهم خواهد کرد.

در دنیای فرا رقابتی کنونی، رسیدن به حداکثر بهره وری یک ایده آل نیست ؛ بلکه یک ضرورت است و سازمان ها بدون توجه به اندازه شان برای رسیدن به این هدف ضروری، ناگزیرند عملکرد انسانی و درنتیجه عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند. اما عملکرد انسانی تابع چه عواملی است؟ اندیشمندان افزایش کارایی سازمان ها را در گرو افزایش کارایی منابع انسانی می دانند .  افزایش کارایی منابع انسانی نیز منوط به آموزش، توسعه ی دانش، مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب و بکار گیری فن آوریها است.  درواقع آموزش های اثربخش و مبتنی بر هدف و سرمایه گذاری بر روی کارکنان بهبود عملکرد را درپی دارد . در

همین زمینه با تأکید بر آموزش های هدف دار، پیوسته و پرمحتوا گفته می شود که این دسته از آموزش ها

می تواند موجب افزایش کارایی و بهبود عملکرد شود و در ارتقای کیفیت و کمیت کارهای نیروی انسانی یک سازمان، مؤثر باشد (داونپورت ، ۱۹۹۰).

با توجه به مطالب یاد شده و همچنین علاقه محقق به موضوع  ، در پژوهش حاضر محقق استفاده از

فن آوریهای نوین را در بهبود عملکرد کارکنان بانک ملی مورد مطالعه قرار می¬دهد . بدیهی است نتایج حاصل شده از این تحقیق می¬تواند مورد استفاده مدیران بانکها و دیگر سازمانها قرار گیرد .

بیان مسأله

امروزه در سازمان ها با استفاده از فن آوری های نوین  بسیاری از  کارها  راحتر شده  و در مدت کوتاهتری انجام می¬گیرد اما برای آنکه این سازمان ها عملکرد کارکنان خود را تخصصی و اثر بخش تر کنند باید همتراز با سرعت تغییرات فن آوری، کارکنان خود را در استفاده از فن آوری ترغیب و تشویق نمایند (دفت، ۲۰۰۴).

با توسعه و رشد سازمان ها و تخصصی شدن کارها  و نیز افزایش رقابت میان سازمان ها، لزوم به کارگیری فن آوری های جدید در هر سازمان جهت افزایش کارآیی و اثربخشی بیشتر مشهود می¬شود (محمدی ، ۱۳۸۲).

پژوهش های مرتبط نیز نشان می دهد که استفاده از فن آوری نوین امکان انجام  بهتر و سریع تر کارها را فراهم و موجب توسعه نیروی انسانی از طریق صرفه جویی در وقت ،  هزینه و سوق دادن نیروی انسانی به فعالیت های مفید می گردد . در بسیاری از مطالعات مرتبط با کاربری فن آوریهای جدید  تصدیق شده است که این فن آوری به رشد افزوده در سطح سازمان کمک می کند . (فتحی و همکاران، ۱۳۸۶). تحقیقات سی لاودن و پرایس (۲۰۰۰) نیز بیانگر آن است که استفاده از فن آوری نو  هزینه انجام کارها را کاهش داده و کمک می کند تا سازمان از هزینه های مربوط انجام کارها و همچنین هزینه ها ی بی رویه مدیریت بکاهد و ساختار خشک سازمان را دگرگون نماید . سیبلی (۱۹۷۷) با مرور نوشته های خود در زمینه کارآیی فن آوری جدید به این نتیجه رسید که استفاده از فن آوری اطلاعات موجب افزایش

 رضایت مندی استفاده کننده ، انسجام برنامه های ساده تر و سریع ترمی شود . مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه اثربخشی نیز نشان می دهد که فن آوری های نوین بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت داشته و موجب بازدهی بیشتر آنان می شود (مهدوی، ۱۳۸۵) . تحقیقات نیز نشان می دهد که فن آوریهای جدید در یک سازمان به کارکنان امکان می دهد کارآیی و اثربخشی خود را بالا ببرند و همچنین موجبات مدیریت کارآتر و پیشرفته تر را در سازمان فراهم نمایند (تحقیقات بهان و هولمز، ۲۰۰۰) .

همچنین نتایج تحقیق رجبی (۱۳۸۷) نیز حاکی از آن است که دوره های آموزشی فن آوری نوین بر روی خلاقیت کارآموزان مرکز فنی حرفه ای شهر اصفهان تأثیر مثبت دارد.  امروزه برای تصمیم گیری درست ، در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و به روز ضرورت دارد و در صورتی می توان از چنین اطلاعاتی برخوردار بود که دانش و هنر استفاده از فن آوریهای جدید  اطلاعاتی در دسترس باشد و زمانی از کارکنان یک سازمان جهت تصمیم گیری می توان انتظار تصمیم مؤثر و منطقی داشت که دانش و فن استفاده از

 فن آوری نوین برای آنان فراهم باشد. (محمدی ، ۱۳۸۲)   پژوهش های مرتبط نیز نشان می دهد که فن آوری جدید در تقویت مهارت تصمیم گیری تأثیر دارد.