پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA137- مقاله مدیریت :تعیین میزان رابطه استفاده از فناوریهای نوین و عملکرد نیروی انسانی

کد محصول: SA137

تعداد صفحات :  150    صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:     30000   تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول   :کلیات تحقیق  9

مقدمه  10

بيان مسأله     11

سؤالات تحقیق 14

اهمیت و ضرورت مسئله :      15

چارچوب نظری تحقیق         16

مدل تحليلي تحقيق   18

اهداف تحقيق :         18

فرضیههای تحقیق :    19

مدل عملياتي تحقیق  20

تعاریف مفهومی متغیرها       20

تعاريف عملياتي متغیرها       23

محدوديت هاي تحقيق         25

فصل دوم   : ادبیات و پیشینه تحقیق       27

مقدمه  28

2 - 1-  فن آوریهای  نوین    28

مقدمه :         28

2-1-1- اهمیت و لزوم توسعه فن آوری نوین         29

عوامل موثر بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات 30

وضعیت توسعه فن آوری  اطلاعات و ارتباطات در جهان      33

مفهوم سیاست علمی و فناوری        35

- نظریه های موجود پیشرفت علمی و فناوری         37

- پیشرفت علمی و فناورانه در چارچوب هویت فرهنگی اسلامی      41

جایگاه علم و فناوری در خاورمیانه    46

انتقال فناوری : زمینۀ تاریخی 47

ویژگی های فناوری مناسب   50

فناوری نوین و تاثیر آن در  زندگی آینده      51

1- ضعف زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات: 52

2- دسترسی به کالا و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات         52

3- انحصار درشبکههای مخابراتی:     53

5-  کار فرمایی بخش دولتی:  53

6- نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی:  53

7- کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی:         54

8- ضریب پایین نفوذ اینترنت:         54

9- مشکلات دولتها در بهرهگیری از کارکنان زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات:  54

نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان        55

فناوری ارتباطات و اطلاعات، نیاز امروز مدیران فردا  55

مدیریت فن آوری اطلاعات IT         56

2- 2 -  عملکرد        57

تعاریف عملکرد         57

2-2-2- عوامل عملکردي     60

2-2-2-1- عوامل رفتاري     60

2-2-2-2- عوامل فرایندي    61

2-2-3 - عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان   61

2-2- 3 – 1- توانايي (دانش و مهارت):       62

گسترش دادن اطلاعات پايه‌اي         62

اثر بخشي كامپيوتر بر مديران در رده‌هاي مختلف سازماني   63

2-2- 3-2- وضوح (درك يا تصور نقش):     64

2-2- 3 -3- كمك (حمايت سازماني):        66

2-2- 3-4- انگيزه (انگيزش يا تمايل):        67

2-2- 3-5- ارزيابي (آموزش و بازخورد عملكرد):     69

2-2-3-6- اعتبار (اعمال معتبر و حقوقي پرسنل):   70

2-2- 3 -7- محيط (تناسب محيطي):        71

2-2-4-  سیستم عملکرد فردي       73

اندازه گیری عملکرد   75

مباحث اندازه گیری   76

معیارهای داده وستاده 77

مقیاس های عملکرد   77

انواع روشهای بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان        78

مدل سینک و تاتل (1989)   80

ماتریس عملکرد (1989)      81

مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)         81

هرم عملکرد (1991)  82

2-3 - پیشینه عملی  83

فصل سوم :روش شناسی تحقیق  89

مقدمه  90

روش تحقیق   90

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 91

قلمرو تحقیق : 92

الف- قلمرو موضوعی تحقیق:  92

ب- قلمرو مکانی تحقیق:       92

ج- قلمرو زمانی تحقیق:        92

ابزار گردآوری اطلاعات         92

روايي‌ و پايايي‌ ابزار سنجش تحقيق   94

الف ) روايي ابزار جمع آوري اطلاعات 94

ب) پايايي ابزار جمع آوري اطلاعات  94

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 96

فصل چهارم   :تجزيه و تحليل داده ها 97

4-1- مقدمه ‌: 98

بخش اول: تحلیل توصیفی داده ها    99

سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان دانش )   99

بررسي  آماره های مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان دانش جامعه مورد مطالعه   : 101

سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان کنش )   103

بررسي  آماره های استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان کنش جامعه مورد مطالعه    :        106

سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان فرایند )   107

بررسي  آمار ههای استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان فرایند جامعه مورد مطالعه    :        109

سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان سیستم ) 112

بررسي  آماره های استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان سیستم جامعه مورد مطالعه    :        114

سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان شی و ابزار واسط میان سازمان و مشتری )        115

بررسي  آماره های استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان شی و ابزار واسط میان سازمان و مشتری جامعه مورد مطالعه   :        117

سوالات مربوط به مولفه فرایندهای داخلی    119

بررسي آمارههای مولفه فرایندهای داخلی جامعه مورد مطالعه :      122

سوالات مربوط به رشد و یادگیری     123

بررسي  آمارههای رشد و یادگیری جامعه مورد مطالعه    :   125

سوالات مربوط به مولفه رضایت مشتری       128

بررسي  آمارههای مربوط به مولفه رضایت مشتری جامعه مورد مطالعه    :         130

سوالات مربوط به مولفه عملکرد مالی 131

بررسي  آمارههای مولفه عملکرد مالی جامعه مورد مطالعه    :        133

ب- بخش دوم: تحلیل استنباطی داده ها :بررسی فرضیات   136

فصل پنجم  : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات        141

5-1- مقدمه:  142

بخش اول ـ  خلاصه نتایج تحلیل توصیفی داده ها   142

بخش دوم ـ  نتایج تحلیل استنباطی داده ها 144

بخش سوم ـ  بحث و نتیجه گیری    146

بخش چهارم ـ  پیشنهادات    151

ب) پیشنهادها برای تحقیقات آتی    153

منابع فارسی:  154

منابع انگلیسی: 157

فهرست جداول

جدول شماره 4-1 : اطلاعات توصيفي سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین(به عنوان

دانش)

جدول شماره 4-2: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی فن آوریهای نوین به عنوان دانش جامعه مورد مطالعه         

جدول شماره 4-3 : اطلاعات توصيفي سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین ( به عنوان

کنش)

جدول شماره 4-4: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان کنش جامعه مورد مطالعه        

جدول شماره 4-5 : اطلاعات توصيفي سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین (به عنوان

فرایند)

جدول شماره 4-6: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان فرایندجامعه مورد مطالعه        

جدول شماره 4-7: اطلاعات توصيفي سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین (به عنوان

سیستم)       

جدول شماره4-8 اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان سیستم جامعه مورد مطالعه     

جدول شماره 4-9: اطلاعات توصيفي سوالات مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین (به عنوان شی و ابزار واسط میان سازمان و مشتری) 

جدول شماره 4-10 اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان شی و ابزار واسط میان سازمان و مشتری جامعه مورد مطالعه       

جدول شماره 4-11 : اطلاعات توصيفي سوالات مربوط به مولفه فرایندهای داخلی     

جدول شماره 4-12: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی مولفه فرایندهای داخلی جامعه مورد

مطالعه    

جدول شماره 4-13 : اطلاعات توصيفي سوالات مربوط به رشد ویادگیری        

جدول شماره 4-14: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی رشد و یادگیری جامعه مورد

مطالعه    

جدول شماره 4-15 : اطلاعات توصيفي سوالات مربوط به مولفه رضایت مشتری

جدول شماره 4-16: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی رضایت مشتری جامعه مورد مطالعه      

جدول شماره 4-17 : اطلاعات توصيفي سوالات مربوط به مولفه عملکرد مالی   

جدول شماره 4-18: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی مولفه عملکرد مالی جامعه مورد

مطالعه

جدول شماره 4-19: اطلاعات توصيفي آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بین استفاده از فناوریهای نوین (به عنوان دانش) و عملکرد  نیروی انسانی 

جدول شماره 4-20: اطلاعات توصيفي آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بین استفاده از فناوریهای نوین (به عنوان کنش) و عملکرد  نیروی انسانی 

جدول شماره 4-21: اطلاعات توصيفي آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بین استفاده از فناوریهای نوین (به عنوان فرایند) و عملکرد  نیروی انسانی 

جدول شماره 4-22: اطلاعات توصيفي آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بین استفاده از فناوریهای نوین (به عنوان سيستم وابسته به تكنيك) و عملکرد  نیروی انسانی     

جدول شماره 4-23: اطلاعات توصيفي آزمون همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بین استفاده از فناوریهای نوین (به عنوان فرایند) و عملکرد  نیروی انسانی 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1 : نمودار ستونی مربوط به فن آوریهای نوین به عنوان دانش  

نمودار شماره 2 : نمودار ستونی مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان فرایند  

نمودار شماره 3 : نمودار ستونی مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین به عنوان شی و ابزار واسط میان سازمان و مشتری      

نمودار شماره 4 : نمودار ستونی مربوط به مولفه رشد و یادگیری    

نمودار شماره 5 : نمودار ستونی مربوط به مولفه عملکرد مالی        

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی و فن آوری، روندی انفجاری و غیرقابل کنترل به خود گرفته است؛ به گونه ای که جهان هر روزه شاهد کشف و اختراع ابزارها و وسایل ، تبیین روش ها، ساختارها و فرایندهایی است که بدون کاربست آن ها حل مسایل و مشکلات سازمان ها امکان پذیر نیست، بدین معنا که انسان ها ناگزیرند برای مواجهه با مسایل روزافزون و جدید سازمانی و حل آن ها، همواره خود را با دانش و فن آوری های جدید مجهز کنند.  بنابر این ممکن است انسان ها در مقطعی از زمان از دانش و مهارت لازم برای مواجهه با پدیده های سازمانی برخوردار باشند ، ولی تغییرات و تحولات محسوس و شتابزده علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ ، و بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات آن ها را برای سازگاری با تغییرات ضروری میکند (ابطحی، 1368).

با تأکید بردیدگاه نظریه پردازان و دانشمندان عرصه ی منابع انسانی، یکی از کار آمدترین سازوکارهای بازسازی و نوساز ی سازمانها را برای سازگاری و همنوایی با تغییرات و تحولات محیطی، بهره گیری از فن آوریهای نوین می باشد علاوه بر این که استفاده از فن آوریهای نوین همواره به عنوان امتیاز زندگی اجتماعی و سازمانی محسوب می شود،  عدم توجه به آن اسباب اضمحلال سازمانها را به طور حتمی و قطعی فراهم می کند . لذا هرگونه بی توجهی به استفاده کارکنان از فن آوریهای نوین ، برای سرنوشت و بقای سازمان مخاطره آمیز خواهد بود (سینجر ، 1379).  در این زمینه وظیفه ی اداره کنندگان نیروی انسانی است که در ایجاد سیستمی پرتوان، برای استفاده کارکنان از فن آوری¬های نوین و هماهنگ ساختن

معلومات و آگاهی های آنان با آخرین پیشرفت های حرفه ای و تخصصی، اجتماعی و اداری تلاش نمایند

(پرهیزکار ،1373)  .بنابراین توجه سازمان ها به اهمیت استفاده  از فن آوریهای نوین ، به عنوان یک پشتوانه ی اصلی برای بهبود و توسعه عملکرد کارکنان به حساب می آید که منابع انسانی را به مهارت های لازم در محیط کار آینده مجهز می کند. این مهارت ها درحال حاضر به عنوان سواد قرن دیجیتال شامل سواد تکنولوژیک و اطلاعاتی است که زمینه بهبود عملکرد را فراهم خواهد کرد.

در دنیای فرا رقابتی کنونی، رسیدن به حداکثر بهره وری یک ایده آل نیست ؛ بلکه یک ضرورت است و سازمان ها بدون توجه به اندازه شان برای رسیدن به این هدف ضروری، ناگزیرند عملکرد انسانی و درنتیجه عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند. اما عملکرد انسانی تابع چه عواملی است؟ اندیشمندان افزایش کارایی سازمان ها را در گرو افزایش کارایی منابع انسانی می دانند .  افزایش کارایی منابع انسانی نیز منوط به آموزش، توسعه ی دانش، مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب و بکار گیری فن آوریها است.  درواقع آموزش های اثربخش و مبتنی بر هدف و سرمایه گذاری بر روی کارکنان بهبود عملکرد را درپی دارد . در

همین زمینه با تأکید بر آموزش های هدف دار، پیوسته و پرمحتوا گفته می شود که این دسته از آموزش ها

می تواند موجب افزایش کارایی و بهبود عملکرد شود و در ارتقای کیفیت و کمیت کارهای نیروی انسانی یک سازمان، مؤثر باشد (داونپورت ، 1990).

با توجه به مطالب یاد شده و همچنین علاقه محقق به موضوع  ، در پژوهش حاضر محقق استفاده از

فن آوریهای نوین را در بهبود عملکرد کارکنان بانک ملی مورد مطالعه قرار می¬دهد . بدیهی است نتایج حاصل شده از این تحقیق می¬تواند مورد استفاده مدیران بانکها و دیگر سازمانها قرار گیرد .

بيان مسأله

امروزه در سازمان ها با استفاده از فن آوري های نوین  بسیاری از  کارها  راحتر شده  و در مدت کوتاهتری انجام می¬گیرد اما براي آنکه این سازمان ها عملکرد کارکنان خود را تخصصی و اثر بخش تر کنند باید همتراز با سرعت تغییرات فن آوري، کارکنان خود را در استفاده از فن آوري ترغیب و تشویق نمایند (دفت، 2004).

با توسعه و رشد سازمان ها و تخصصی شدن کارها  و نیز افزایش رقابت میان سازمان ها، لزوم به کارگیري فن آوري های جدید در هر سازمان جهت افزایش کارآیی و اثربخشی بیشتر مشهود می¬شود (محمدي ، 1382).

پژوهش هاي مرتبط نیز نشان می دهد که استفاده از فن آوري نوین امکان انجام  بهتر و سریع تر کارها را فراهم و موجب توسعه نیروي انسانی از طریق صرفه جویی در وقت ،  هزینه و سوق دادن نیروي انسانی به فعالیت هاي مفید می گردد . در بسیاري از مطالعات مرتبط با کاربري فن آوریهای جدید  تصدیق شده است که این فن آوري به رشد افزوده در سطح سازمان کمک می کند . (فتحی و همکاران، 1386). تحقیقات سی لاودن و پرایس (2000) نیز بیانگر آن است که استفاده از فن آوري نو  هزینه انجام کارها را کاهش داده و کمک می کند تا سازمان از هزینه هاي مربوط انجام کارها و همچنین هزینه ها ي بی رویه مدیریت بکاهد و ساختار خشک سازمان را دگرگون نماید . سیبلی (1977) با مرور نوشته هاي خود در زمینه کارآیی فن آوري جدید به این نتیجه رسید که استفاده از فن آوري اطلاعات موجب افزایش

 رضایت مندي استفاده کننده ، انسجام برنامه هاي ساده تر و سریع ترمی شود . مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه اثربخشی نیز نشان می دهد که فن آوري های نوین بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت داشته و موجب بازدهی بیشتر آنان می شود (مهدوي، 1385) . تحقیقات نیز نشان می دهد که فن آوريهای جدید در یک سازمان به کارکنان امکان می دهد کارآیی و اثربخشی خود را بالا ببرند و همچنین موجبات مدیریت کارآتر و پیشرفته تر را در سازمان فراهم نمایند (تحقیقات بهان و هولمز، 2000) .

همچنین نتایج تحقیق رجبی (1387) نیز حاکی از آن است که دوره هاي آموزشی فن آوري نوین بر روي خلاقیت کارآموزان مرکز فنی حرفه اي شهر اصفهان تأثیر مثبت دارد.  امروزه براي تصمیم گیري درست ، در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و به روز ضرورت دارد و در صورتی می توان از چنین اطلاعاتی برخوردار بود که دانش و هنر استفاده از فن آوریهای جدید  اطلاعاتی در دسترس باشد و زمانی از کارکنان یک سازمان جهت تصمیم گیري می توان انتظار تصمیم مؤثر و منطقی داشت که دانش و فن استفاده از

 فن آوري نوین براي آنان فراهم باشد. (محمدي ، 1382)   پژوهش هاي مرتبط نیز نشان می دهد که فن آوري جدید در تقویت مهارت تصمیم گیري تأثیر دارد.........

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید