بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره وری کارکنان

کد محصول:SA134

تعداد صفحات :    ۱۴۴  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:     ۲۹۰۰۰   تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

قلمرو تحقیق

متغیرهای تحقیق

فرضیه ‏های تحقیق

تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

روش تحقیق

جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق (مبانی نظری)

۲-۱- بخش اول: سرمایه اجتماعی

۲-۱-۱- مفهوم سرمایه اجتماعی

۲-۱-۲- اهمیت سرمایه اجتماعی

۲-۱-۳- ابعاد سرمایه ی اجتماعی

۲-۱-۴- دیدگاه صاحب نظران سرمایه اجتماعی

۲-۱-۵- اثرات منفی سرمایه اجتماعی

۲-۱-۶- عوامل تعیین کننده سرمایه اجتماعی

۲-۱-۷- کارکردهای بالقوه سرمایه اجتماعی

۲-۱-۸- اجزای سرمایه اجتماعی

۲-۱-۹- مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی

۲-۱-۱۰- سرمایه انسانی در برابر سرمایه اجتماعی

۲-۱-۱۱- جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی

۲-۱-۱۲- نحوه ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی

۲-۲ – بهره‌وری

۲-۲-۱- تاریخچه‌ی بهره‌وری

۲-۲-۲- مفهوم بهره‌وری

۲-۲-۳- نکات مؤثر در افزایش بهره‌وری در سازمان

۲-۲-۴- مقیاس‌های بهره‌وری فردی، گروهی، سازمانی و ملی

۲-۲-۵- اهداف بهره‌وری در سازمان

۲-۲-۶- بهره‌وری نیروی‌انسانی

۲-۲-۷- عوامل کلیدی در بهره‌وری کارکنان

۲-۲-۸- نقش نیروی‌انسانی در بهره‌وری

۲-۲-۹- عوامل‌ اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان

۲-۲-۱۰- روابط مدیریت و کارکنان برای بهبود بهره‌وری

۲-۲-۱۱- فضای روانی و بهره‌وری در سازمان

۲-۲-۱۲- عوامل موثر بر بهره‌وری

۲-۲-۱۳- چارچوب اندازه‌گیری بهره‌وری

۲-۲-۱۴- روش‌های اندازه‌گیری بهره‌وری

۲-۲-۱۵- سنجش بهره‌وری

۲-۲-۱۶- عوامل مؤثر در پایین بودن بهره‌وری نیروی‌انسانی

۲-۲-۱۷ دیدگاه‌هایی در رابطه با بهره‌وری

۲-۲-۱۸- معیار‌های بهره‌وری

۲-۲-۱۹- مدلهای بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی

۲-۳– بخش سوم پیشینه تحقیق

۲-۳-۱- تحقیقات خارجی

۲-۳-۲- تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری، روش نمونه ‏گیری و حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات

روایی و پایایی‌ ابزار سنجش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

بخش توصیف داده ها

بخش تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه..

نتیجه گیری

پیشنهادها..

محدودیت های تحقیق

منابع