بررسی رابطه تعهد سازمانی با سخت کوشی مدیران

کد محصول:SA129

تعداد صفحات :  ۱۲۵ صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده  ۱

فصل اول         ۷

کلیات تحقیق     ۷

۱-۱- مقدمه :    ۸

۱-۲- بیان مسأله ۹

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۱۱

۱-۴- مدل تحلیلی تحقیق          ۱۳

۱-۵- اهداف تحقیق      ۱۳

۱-۵-۱- هدف کلی پژوهش:      ۱۳

۱-۵-۲- اهداف جزئی :  ۱۳

۱-۶- فرضیه‌ها   ۱۴

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: ۱۴

۱-۷-۱- تعاریف مفهومی ۱۴

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی:          ۱۶

فصل دوم         ۱۷

ادبیات و پیشینه تحقیق    ۱۷

۲-۱- مقدمه      ۱۸

۲-۲- ادبیات تحقیق       ۱۸

۲-۲-۱- تعهد سازمانی   ۱۸

معنی و مفهوم تعهد        ۱۹

فرایند تعهد سازمانی      ۲۳

ضرورت و اهمیت تعهد سازمانی  ۲۴

فلسفه و اهداف تعهد سازمانی     ۲۶

دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی        ۲۷

دیدگاه «ریچرز»  ۲۷

دیدگاه بکر و بیلینگس    ۲۷

مدل تعهد سازمانی        ۲۹

عوامل شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی       ۳۱

عوامل و ویژگیهای شغلی مؤثر بر تعهد سازمانی     ۳۲

عدالت سازمانی  ۳۴

ساختار سازمانی ۳۴

رهبر و مدیریت  ۳۵

فرهنگ سازمانی و نقش آن در تعهد سازمانی        ۳۵

راهبردهای افزایش تعهد سازمانی ۳۷

طرح نظام پیشنهادات کارکنان      ۳۷

بهسازی نیروی کار        ۳۷

مشارکت کارکنان در امور ۳۷

مراحل تعهد سازمانی      ۴۰

پایه‌های تئوریک و تجربی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی      ۴۰

اهمیت تعهد و تعهد سازمانی      ۴۱

فواید بررسی تعهد سازمانی        ۴۳

راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی    ۴۴

فرهنگ سازمانی و نقش آن در تعهد سازمانی        ۴۵

تعهد سازمانی  در مکاتب کلاسیک ، نئوکلاسیک و نوین:    ۴۷

تعهد از دیدگاه اسلام:     ۴۷

رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی  ۴۸

۲-۲-۲- سخت کوشی    ۴۹

فلسفه وجودی   ۶۰

مولفه های روان شناختی سخت کوشی     ۶۲

کنترل    ۶۳

چالش   ۶۴

روان شناسی سخت کوشی         ۶۵

ویژگی های روان شناختی سخت کوشی   ۶۶

مدل ویبه و ویلیامز        ۶۷

پیامدهای سرسختی روان شناختی ۶۸

عوامل زیست شیمیایی    ۶۸

۲-۳- پیشینه پژوهش     ۶۸

فصل سوم        ۷۶

روش شناسی تحقیق      ۷۶

۳-۱- مقدمه      ۷۷

۳-۲- روش تحقیق        ۷۷

۳-۳- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه         ۷۷

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری:    ۷۸

۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات    ۷۸

۳-۵- روایی‌ و پایایی‌ ابزار سنجش تحقیق ۷۹

الف ) روایی ابزار جمع آوری اطلاعات    ۷۹

ب) پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات       ۷۹

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      ۸۱

فصل چهارم :    ۸۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها     ۸۲

۴-۱- مقدمه:     ۸۳

۴-۲- بخش توصیفی      ۸۳

سن:     ۸۳

تحصیلات        ۸۳

جنسیت ۸۶

حقوق:  ۸۷

سابقه خدمت:    ۸۸

آماره های مربوط به (مولفه اعتقاد به ارزشهای سازمان و پذیرفتن آنها) :       ۹۰

آماره های مربوط به مولفه (تمایل به تلاش شدید در راه تحقق اهداف سازمانها):          ۹۱

آماره های مربوط به مولفه (مولفه تمایل قوی برای ادامه عضویت در سازمان) ۹۲

تعهد سازمانی مدیران ( مولفه اعتقاد به ارزشهای سازمان و پذیرفتن آنها) :    ۹۳

تعهد سازمانی مدیران (مولفه تمایل به تلاش شدید در راه تحقق اهداف سازمانها):          ۹۴

تعهد سازمانی مدیران (مولفه تمایل قوی برای ادامه عضویت در سازمان)      ۹۸

سئوالات مربوط به سخت کوشی  ۱۰۰

سئوالات مربوط به سخت کوشی  ۱۰۳

سئوالات مربوط به سخت کوشی  ۱۰۴

۴-۳- بخش استنباطی     ۱۱۳

تحلیل فرضیه ها ۱۱۳

فصل پنجم :      ۱۲۴

نتیجه گیری و بحث و تفسیر       ۱۲۴

مقدمه:  ۱۲۵

یافته ها و بحث و تفسیر  ۱۲۵

نتایج پژوهش    ۱۲۷

خلاصه نتایج بخش توصیفی       ۱۲۷

نتایج بخش استنباطی      ۱۲۹

پیشنهادهای کاربردی پژوهش      ۱۲۹

محدودیتهای پژوهش     ۱۳۱

– پیشنهادهایی برای مطالعات آتی ۱۳۱

منابع:    ۱۳۳

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه تعهد سازمانی با سخت کوشی مدیران آموزشی منطقه بستان آباد می باشد. فرضیه‌ها : ۱- بین تمایل قوی برای ادامه عضویت در سازمان (مدیریت سازمان) و سخت کوشی آنها ارتباط وجود دارد .۲- بین تمایل به تلاش شدید در راه تحقق اهداف سازمانها و سخت کوشی آنها ارتباط وجود دارد . ۳- بین اعتقاد به ارزشهای سازمان و پذیرفتن آنها و سخت کوشی ارتباط وجود دارد .۴  – بین سخت کوشی مدیران مرد و مدیران زن تفاوت وجود دارد .۵- سخت کوشی در بین مدیران سه دوره تحصیلی متفاوت است .۶- بین تعهد سازمانی مدیران مرد و مدیران زن تفاوت وجود دارد.۷ – تعهد سازمانی در بین مدیران سه دوره تحصیلی متفاوت است .۸ – هر کدام از متغیرهای تمایل قوی برای ادامه عضویت در سازمان، تمایل به تلاش شدید در راه تحقق اهداف سازمانها، اعتقاد به ارزشهای سازمان و پذیرفتن آنها، بخشی از متغیر سخت کوشی را تبیین می¬کنند. روش‌ تحقیق حاضر توصیفی‌ همبستگی است که‌ از معمول‌ترین‌ و مناسبترین‌ روشها می‌باشد. جامعه‌ آماری‌ تحقیق‌ حاضر عبارتست‌ از کلیه‌ مدیران مدارس منطقه آموزشی بستان آباد می¬باشد که بر اساس آمار اخذ شده از واحد مربوطه تعداد آن برابر با ۱۱۷ نفر می¬باشد. بر اساس‌ فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ کوکران‌ حجم‌ نمونه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ به‌ تعداد  ۱۰۴ نفر انتخاب شد. برای‌ انتخاب‌ واحدهای‌ مورد مطالعه‌ از روش‌ نمونه گیری تصادفی طبقه¬ای نسبی استفاده‌ شد. ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ در این‌ پژوهش‌ پرسشنامه‌ است‌ که‌ شامل‌  سؤالاتی در زمینه شاخصها و  مولفه¬ های تعهد سازمانی و سخت کوشی می باشد. یافته ها: – بین تمایل قوی برای ادامه عضویت در سازمان (مدیریت سازمان) و سخت کوشی آنها ارتباط معنی داری وجود دارد. – بین تمایل به تلاش شدید در راه تحقق اهداف سازمانها و سخت کوشی آنها ارتباط معنی داری وجود ندارد – بین اعتقاد به ارزشهای سازمان و پذیرفتن آنها و سخت کوشی ارتباط معنی داری وجود ندارد .- بین سخت کوشی مدیران مرد و مدیران زن تفاوت وجود دارد- سخت کوشی در بین مدیران سه دوره تحصیلی متفاوت است .- بین تعهد سازمانی مدیران مرد و مدیران زن تفاوت وجود ندارد .- تعهد سازمانی در بین مدیران سه دوره تحصیلی متفاوت است- هر کدام ازمتغیرهای تمایل قوی برای ادامه عضویت در سازمان، تمایل به تلاش شدید در راه تحقق اهداف سازمانها، اعتقاد به ارزشهای سازمان و پذیرفتن آنها،بخشی از متغیرسخت کوشی راتبیین می¬کنند.

کلید واژه ها: تعهد سازمانی- سخت کوشی- مدیران