بررسی رابطه بین سبک رهبری و بهداشت روانی کارکنان واحدهای دانشگاهی

کد محصول:sa127

تعداد صفحات:  ۱۶۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول

کلیات تحقیق     ۱۱

۱-۱- مقدمه :    ۱۲

۱-۲- بیان مسأله:          ۱۳

۱-۳- اهداف تحقیق      ۱۶

۱-۳-۱- هدف کلی       ۱۶

۱-۳-۲- اهداف فرعی:   ۱۶

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۱۶

۱-۵- چارچوب نظری تحقیق :    ۱۸

۱-۶- مدل تحلیلی تحقیق          ۱۹

۱-۷- فرضیه های تحقیق ۲۰

۱-۷-۱- فرضیه اصلی:    ۲۰

۱-۷-۲- فرضیه های فرعی:        ۲۰

۱-۸- شرح واژهها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق (تعریف مفهومی متغیرها)          ۲۰

۱-۸-۱- تعریف مفهومی متغیرها : ۲۰

۱-۸-۲- تعریف عملیاتی متغیرها :          ۲۲

فصل دوم         ۲۳

ادبیات تحقیق    ۲۳

۲-۱- مقدمه      ۲۴

۲-۲- ادبیات و پیشینه نظری تحقیق         ۲۴

۲-۲-۱- بخش اول: سبک‌ رهبری‌ ۲۴

تعریف سبک رهبری :    ۲۴

انواع دسته بندیهای مربوط به سبکهای رهبری       ۲۴

فرآیند سبکهای رهبری    ۲۴

تأثیرگذاریها بر روی رهبر ۲۵

۱- نیروهای رهبر          ۲۶

۲- نیروهای اعضای گروه:          ۲۶

۳- نیروهای وضعیت:     ۲۷

۴- اهداف و استراتژیهای بلندمدت:         ۲۷

سبکهای رهبری دو بعدی ۲۹

سبکهای شغل مدار و کارمند مدار ۳۰

سبک‌های‌ رهبری لیکرت‌ ۳۱

– متغیرهای‌ علتی‌          ۳۲

– متغیرهای‌ میانجی‌        ۳۲

– متغیرهای‌ بازده‌ یا غایتی‌          ۳۲

دیدگاههای معاصر در نظریه رفتاری         ۳۵

سبکهای اساسی رهبری   ۳۷

نظریه X و Y رهبری       ۴۰

۲- سبک عرضه کننده یا رهبری حمایتی   ۴۷

۳- سبک مشارکتی         ۴۷

۴- سبک واگذاری اختیار:          ۴۷

۲-۲-۲- بخش دوم: بهداشت روانی        ۴۸

سلامت روانی :  ۴۹

تاریخچۀ بهداشت روانی :          ۵۲

جنبه های شخصی واجتماعی:     ۵۵

اجزای ترکیب کننده سلامت ذهنی وروانی :          ۵۶

نظریه های سلامت روانی :         ۵۷

نظریه کارل گوستاو یونگ:          ۵۷

نظریه گوردون آلپورت :  ۵۷

نظریه فروید:     ۵۸

نظریه هنری موری:        ۵۹

نظریه آلفرد آدلر: ۶۰

نظریه کارن هورنای:       ۶۱

نظریه اریک اریکسون:    ۶۳

نظریه ویلیام گلاسر:       ۶۴

نظریه اریک فروم:         ۶۴

ـ نظریه کارل راجرز:      ۶۶

نظریه ویکتور فرانکل:     ۶۷

نظریه بی اف اسکینر:      ۶۸

نظریه آلبرت الیس:         ۶۸

نظریه اسلام:      ۶۹

شاخص های سلامت روانی :      ۷۲

۱- توان برقراری رابطه با دیگرا:          ۷۲

 

۲- توان ارزیابی درست از خود:   ۷۳

۳- داشتن عواطف و احساسات متعادل:

 

۴- توان بهره گیری از امکانات , منابع و مواهب طبیعی و الهی:       ۷۳

۵- داشتن اعتماد به نفس  و احساسات کفایت :    ۷۴

۶-احساس امنیت و آرامش خاطر: ۷۴

۷-احترام به خود و دیگران:        ۷۵

۸- مسئولیت پذیر بودن:  ۷۵

۹- خود کنترلی:  ۷۵

۱۰- احساس رضایت وشادی:     ۷۵

اهمیت اجتماعی و تربیتی سلامت روان :   ۷۶

ویژگی های مشترک افراد دارای سلامت روان       ۷۶

الگوی سلامت روان در تحقیق حاضر       ۷۷

روانشناسی رفتارگرا :      ۷۸

اجزای ترکیب کنندۀ سلامت روانی:         ۷۹

دیدگاه های متخصصین ومکاتب درمورد بهداشت روانی:    ۸۰

نظرآماردانان:     ۸۰

نظرپزشکان:      ۸۰

نظر روانپزشکان: ۸۰

نظر روانکاوی:   ۸۱

سازمان بهداشت جهانی:  ۸۱

مکتب زیست گرایی:      ۸۲

مکتب انسان گرایی:       ۸۲

مکتب بوم شناسی:         ۸۲

هدف بهداشت روانی:    ۸۲

پیشگیری :        ۸۳

الف) پیشگیری اولیه :     ۸۳

ب) پیشگیری ثانویه :     ۸۳

بهداشت روانی در سازمان          ۸۴

تاثیرات جو سازمانی بر سلامت روانی کارکنان      ۸۴

ویژگی های اساسی یک سازمان سالم       ۸۹

ویژگی های اساسی سازمان نا سالم         ۹۰

عوامل استرس زای محیط کار:     ۹۱

فن آوری و خصیصه های مادی :  ۹۵

نشانه های استرس شغلی: ۹۵

اصول بهداشت روانی بر سازمان : ۹۶

نشانه های پریشانی روانی در سازمان :     ۹۸

عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت روان :          ۱۰۱

۲-۳- پیشینه تحقیق       ۱۰۵

فصل سوم        ۱۰۹

روش شناسی تحقیق      ۱۰۹

۳-۱- مقدمه      ۱۱۰

۳-۲- روش تحقیق        ۱۱۰

۳-۳- جامعه‌ آماری‌        ۱۱۰

۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه    ۱۱۲

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات    ۱۱۲

الف: پرسشنامه ۱۲ سوالی رهبری اثر بخش «دیدگاه فردی »  هرسی بلانچارد .          ۱۱۳

ب: پرسشنامه ۹۰ سوالی SCL بهداشت روانی       ۱۱۳

پایایی فهرست تجدیدنظر شده علائم روانی SCL – 90-  R 113

۳-۶- روایی و پایایی‌ ابزار سنجش تحقیق ۱۱۴

۳-۶-۱- روایی ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۱۴

۳-۶-۲- پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۱۵

۳-۷- قلمرو تحقیق :      ۱۱۵

۳-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق : ۱۱۵

۳-۷-۲- قلمرو مکانی تحقیق      ۱۱۵

۳-۷-۳- قلمرو زمانی تحقیق       ۱۱۶

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      ۱۱۶

فصل چهارم      ۱۱۷

تجزیه و تحلیل داده‌ها     ۱۱۷

۴-۱- مقدمه ‌:    ۱۱۸

۴-۲- بخش توصیفی      ۱۱۹

جنسیت ۱۱۹

سن      ۱۲۰

سابقه خدمت در این سازمان       ۱۲۱

سابقه کار         ۱۲۲

مدرک تحصیلی  ۱۲۳

میزان حقوق دریافتی ماهیانه        ۱۲۴

نوع استخدام     ۱۲۵

تحلیل سئوالات بهداشت روانی   ۱۲۶

سئوالات مربوط به سبک رهبری  ۱۳۸

آماره های مربوط به سبک دستوری         ۱۴۵

آماره های مربوط به سبک حمایتی          ۱۴۶

آماره های مربوط به سبک مشارکتی         ۱۴۷

آماره های مربوط به سبک تفویض اختیار  ۱۴۸

۴-۳- بخش استنباطی     ۱۴۹

فرضیه ۱: بین سبک رهبری دستوری و بهداشت روانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.       ۱۴۹

فرضیه ۲: بین سبک رهبری عرضه کننده و بهداشت روانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.       ۱۵۱

فرضیه ۳: بین سبک رهبری مشارکتی و بهداشت روانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.       ۱۵۳

فرضیه ۴: بین سبک رهبری تفویض کننده اختیار و بهداشت روانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.   ۱۵۵

فضیه ۵: بین سبکهای مختلف رهبری و بهداشت روانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ تفاوت معنی داری وجود دارد .  ۱۵۶

فرضیه اصلی تحقیق :     ۱۵۸

فصل پنجم        ۱۶۱

نتایج تحقیق      ۱۶۱

۵-۱- مقدمه ‌:    ۱۶

۵-۲- خلاصه نتایج بخش توصیفی         ۱۶

۵-۳- نتایج بخش استنباطی        ۱۶۳

۵-۴- بحث و نتایج :      ۱۶۴

۵-۵- محدودیتهای تحقیق          ۱۶۵

۵-۶- پیشنهادها ۱۶۶

۵-۶-۱ پیشنهاد در راستای نتایج تحقیق :   ۱۶۶

۵-۶-۲- پیشنهاد برای محققین آینده :      ۱۶۸

منابع     ۱۶

ضمائم  ۱۷۲

فهرست جداول

صفحه

جدول شماره ۳-۱ : واحدهای دانشگاهی منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی

جدول ۳-۲ : توزیع کارکنان واحدها و مراکز به تفکیک زن و مرد

جدول شماره ۳-۳ : توزیع نمونه بین واحدهای دانشگاهی منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی

جدول شماره ۴-۱: اطلاعات توصیفی مربوط به جنسیت

جدول شماره ۴-۲: اطلاعات توصیفی مربوط به سن

جدول شماره ۴-۳: اطلاعات توصیفی مربوط به سابقه خدمت در این سازمان

جدول شماره ۴-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به سابقه کار

جدول شماره ۴-۵: اطلاعات توصیفی مربوط به مدرک تحصیلی

جدول شماره ۴-۶: اطلاعات توصیفی مربوط به میزان حقوق دریافتی ماهیانه

جدول شماره ۴-۷: اطلاعات توصیفی مربوط به نوع استخدام

جدول شماره ۴-۸: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات بهداشت روانی

جدول شماره ۴-۹: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات سئوالات بهداشت روانی

جدول شماره ۴-۱۰: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات سئوالات بهداشت روانی

جدول شماره ۴- ۱۱:اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات سئوالات بهداشت روانی

جدول شماره ۴- ۱۲ :اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات سئوالات بهداشت روانی

جدول شماره ۴- ۱۳ :اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات سئوالات بهداشت روانی

جدول شماره ۴- ۱۴:اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات سئوالات بهداشت روانی

جدول شماره ۴- ۱۵:اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات سئوالات بهداشت روانی

جدول شماره ۴- ۱۶:اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات سئوالات بهداشت روانی

جدول شماره ۴-۱۷:اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال یک سبک رهبری

جدول شماره ۴-۱۸: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال دو سبک رهبری

جدول شماره ۴-۱۹: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال سه سبک رهبری

جدول شماره ۴-۲۰: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال چهار سبک رهبری

جدول شماره ۴-۲۱: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال پنج سبک رهبری

جدول شماره ۴-۲۲: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال شش سبک رهبری

جدول شماره ۴-۲۳: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال هفت سبک رهبری

جدول شماره ۴-۲۴: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال هشت سبک رهبری

جدول شماره ۴-۲۵: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال نه سبک رهبری

جدول شماره ۴-۲۶: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال ده سبک رهبری

جدول شماره ۴-۲۷: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال یازده سبک رهبری

جدول شماره ۴-۲۸: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوال دوازده سبک رهبری

جدول شماره ۴-۲۹: توزیع نمرات حاصل شده برای سبک دستوری

جدول شماره ۴-۳۰: توزیع نمرات حاصل شده برای سبک حمایتی

جدول شماره ۴-۳۱: توزیع نمرات حاصل شده برای سبک مشارکتی

جدول شماره ۴-۳۲: توزیع نمرات حاصل شده برای سبک تفویض اختیار

جدول شماره ۴-۳۳: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری دستوری و بهداشت روانی کارکنان

جدول شماره ۴۳۴: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری عرضه کننده و بهداشت روانی کارکنان

جدول شماره۴-۳۵: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری مشارکتی و بهداشت روانی کارکنان

جدول شماره ۴-۳۶: اطلاات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری تفویض کننده اختیار و بهداشت روانی کارکنان

جدول شماره ۳۷-۴: اطلاعات توصیفی آزمون تحلیل واریانس تفاوت بین سبکهای مختلف رهبری و بهداشت روانی کارکنان

جدول شماره ۳۸-۴: اطلاعات مربوط به محل تفاوتها ی بهداشت روانی با توجه به سبکهای

مختلف

جدول شماره۴-۳۹   : ضرایب رگرسیون چندگانه برای تبیین میزان بهداشت روانی

جدول شماره۴- ۴۰: آنالیز واریانس رگرسیون چندگانه برای سنجش رابطه خطی متغیرهای مستقل و وابسته

جدول شماره ۴-۴۱ : ضرایب بتای متغیرهای مؤثر در میزان بهداشت روانی

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۴-۱: نمودار مربوط به جنسیت

نمودار شماره ۴-۲: نمودار مربوط به سن

نمودار شماره ۴-۳: نمودار مربوط به سابقه خدمت در این سازمان

نمودار شماره ۴-۴: نمودار مربوط به سابقه کار

نمودار شماره ۴-۵: نمودار مربوط به مدرک تحصیلی

نمودار شماره ۴-۶: نمودار مربوط به سابقه خدمت در این سازمان

نمودار شماره ۴-۷: نمودار مربوط به نوع استخدام

نمودار شماره ۴-۸: نمودار مربوط به سئوال آیا بیشتر اوقات احساس تقصیر و گناه می کنید؟

نمودار شماره ۴-۹: مربوط به سئوال دوازده سبک های رهبری

نمودار شماره ۴-۱۰: نمودار پراکندگی بین سبک رهبری دستوری و بهداشت روانی کارکنان

نمودار شماره ۴-۱۱: نمودار پراکندگی بین سبک رهبری عرضه کننده و بهداشت روانی کارکنان

نمودار شماره۴-۱۲ : نمودار پراکندگی بین سبک رهبری مشارکتی و بهداشت روانی کارکنان