رابطه بین مدیریت دانش و سیستم تولید ناب در کارخانه سبیمان

کد محصول SA107

تعداد صفحات:  ۱۳۷ صفحه فایل WORD

(همراه با فایل آمار SPSS)

قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول:          ۱۱

کلیات تحقیق     ۱۱

۱-۱مقدمه          ۱۲

۱-۲-بیان مسئله   ۱۴

۱-۳اهمیت پژوهش:        ۱۵

۱-۴ فرضیات تحقیق:      ۱۶

۱-۵اهداف تحقیق:          ۱۷

۱-۵-۱اهداف کلی:        ۱۷

۱-۵-۲اهداف فرعی:       ۱۷

۱-۶قلمرو تحقیق:           ۱۸

۱-۷متغییر های مورد بررسی:        ۱۸

۱-۸ساختار اجرایی تحقیق:          ۱۹

۱-۹تعریف واژه ها:         ۱۹

۱-۹-۱تعاریف نظری:     ۲۰

۱-۹-۲تعاریف عملیاتی متغییر ها:  ۲۱

فصل دوم:          ۲۲

ادبیات و پیشینه تحقیق     ۲۲

۲-۱مدیریت دانش          ۲۳

۲-۱-۱مقدمه      ۲۳

الف:بررسی ادبیات تحقیق:          ۲۴

روند پیشرفت مدیریت دانش:        ۲۷

۲-۱-۱تعریف دانش:       ۲۹

۲-۱-۳از داده تا دانش:    ۳۰

۲-۱-۴ مدل جریان و پردازش دانش          ۳۲

۲-۱-۵ انواع دانش:         ۳۲

دانش نهان و آشکار:       ۳۳

دانش فردی و جمعی سازمانی:     ۳۳

۲-۱-۶ماهیت دانش جمعی (سازمانی)       ۳۵

۲-۱-۷مارپیچ دانش        ۳۵

خارجی نمودن (بیرونی سازی)نهان به آشکار:        ۳۶

درونی سازی (آشکار به نهان):     ۳۶

۲-۱-۸ مدیریت دانش:    ۳۸

سرمایه انسانی ویژه          ۴۱

۲-سرمایه انسانی بومی عادی        ۴۲

۳-سرمایه انسان محوری   ۴۳

۴-سرمایه انسانی الزامی   ۴۳

۲-۱-۱۰چارچوب مدیریت دانش ۴۳

شناسایی و تولید دانش     ۴۵

ذخیره سازی و کد گذاری دانش  ۴۵

انتشار دانش        ۴۵

بهره برداری و باز خور گرفتن از دانش      ۴۶

۲-۱-۱۱مدل سنگ بنای مدیریت دانش:    ۴۶

اجزاء مدل:         ۴۶

شناسایی دانش چگونه می توانیم به شفافیت درونی و بیرونی دانش موجود برسیم؟      ۴۶

کسب دانش؛ چه نوع تخصص هایی را ما باید از خارج تهیه کنیم؟    ۴۷

توسعه دانش؛چگونه می توانیم تخصص جدید بسازیم؟        ۴۷

به اشتراک گذاشتن و توزیع دانش  چگونه می توان دانش را به مکان مناسب منتقل کنیم؟        ۴۷

استفاده از دانش : چگونه می توانیم کاربرد دانش را تضمین کنیم؟    ۴۷

نگهداری دانش؛چگونه می توانیم مطمئن شویم که دانش را از دست نمی دهیم؟         ۴۸

اهداف دانش  چگونه می توانیم یادگیری را جهت دهیم؟     ۴۸

ارزیابی دانشچگونه می توانیم موفقیت فرایند های یاد گیری را بسنجیم؟         ۴۹

۲-۱-۱۲سیستم های مدیریت دانش           ۴۹

۲-۱-۱۳جنبه های یک رهیافت جامع به مدیریت دانش        ۵۱

بخش دوم فصل دوم :      ۵۳

۲-۲-۱:مقدمه     ۵۳

۲-۲-۲-۱:تولید دستی     ۵۳

۲-۲-۲-۲:تولید انبوه       ۵۴

۲-۲-۲-۳تولید ناب        ۵۵

۲-۲-۲-۴:سیستم تولید چابک:     ۵۶

۲-۲-۳:تولید ناب و چابک          ۵۶

جدول ۲-۲مقایسه تولید ناب و تولید چابک           ۵۷

۲-۲-۴تفکر ناب چیست و چه اصولی دارد؟؟؟       ۵۸

۲-۲-۴-۱:سیگما            ۵۹

۲-۲-۴-۲: سیگمای فرایند:          ۶۰

۲-۲-۵چرایی و چگونگی ناب:    ۶۰

۲-۲-۵-۱:منافع ناب:       ۶۱

۲-۲-۵-۲هزینه های ناب:            ۶۲

۲-۲-۶اصلی ترین مفاهیم استراتژیکی ناب:           ۶۲

۶مفهوم استراتژیکی اصلی از پارادایم ناب،اصول طبیعی ناب را تحت سلطه در می آورد.         ۶۲

۲-۲-۶-۱ارزش مشتری و جریان ارزش     ۶۳

۲-۲-۶-۱-۱:ارزش مشتری          ۶۳

۲-۲-۶-۱-۱-۱:ایجاد ارزش:       ۶۳

۲-۲-۶-۱-۲:شناسایی جریان ارزش          ۶۴

۲-۲-۶-۲حداقل کردن اتلاف و بهبود مستمر         ۶۴

۲-۲۶-۲-۱:حداقل کردن اتلاف   ۶۵

۲-۲-۶-۲-۱-۱هفت نوع اتلاف:  ۶۵

۲-۲-۶-۲-۲بهبود مستمر:            ۶۶

۲-۲-۶-۲-۲-۱:اصلاحات تدریجی و فزاینده         ۶۶

۲-۲-۶-۲-۲-۲:اصلاحات ریشه ای یا بنیادی         ۶۶

۲-۲۶-۲-۲-۳:بهبود مستمر بنیادی و تدریجی         ۶۷

۲-۲-۶-۳حرکت و کشش:          ۶۷

۲-۲-۶-۳-۱:حرکت       ۶۷

۲-۲-۶-۳-۱-۱:فنون وحرکت      ۶۸

۲-۲-۶-۳-۲:کشش مشتری          ۷۰

۲-۲-۶-۴: کیفیت محصول تقریباٌ کامل و بی نقص:            ۷۰

۲-۲-۶-۵تمرکز بر سازماندهی افقی:        ۷۱

۲-۲-۶-۶:ارتباطات مبتنی بر اعتماد و تعهد دو سویه:           ۷۱

۲-۲-۷:بنگاه اقتصادی ناب:         ۷۳

۲-۲-۷-۱:اهداف بنگاه اقتصادی ناب:       ۷۴

۲-۲-۷-۲:اصول بنگاه اقتصادی ناب:        ۷۵

۲-۲-۷-۳:مهمترین خصوصیات بنگاه اقتصادی ناب:           ۷۵

۲-۲-۷-۳-۱:استراتژی    ۷۶

۲-۲-۷-۳-۲:مشتری محوری        ۷۷

۲-۲-۷-۳-۳ ساختار سازمانی:      ۷۷

۲-۲-۷-۳-۴مشوق ها وقابلیت دیدن عملکرد:         ۷۸

۲-۲-۷-۳-۵: مدیریت ناب:         ۷۹

۲-۲-۷-۳-۶:نیروی کار  ۸۰

۲-۲-۷-۳-۷:سیستم ها و فرایند های تجاری شرکت:          ۸۰

۲-۲-۷-۳-۸:یادگیری سازمانی:   ۸۱

۲-۲-۸: توالی در اجرای تولید ناب           ۸۱

۲-۲-۹: نقش زنجیره عرضه در تولید ناب  ۸۲

۲-۲-۱۰:جایگاه طراحی قطعات در تولید ناب:       ۸۳

۲-۲-۱۱:عرضه ناب در عمل:       ۸۳

۲-۲-۱۲:سازماندهی ناب در سطح کارخانه           ۸۴

۲-۲-۱۳: شاخص تولید ناب جامع LPI) ) (SAKURAKOJIMA,raphael kaplinsky, 2004)    ۸۵

۲-۲-۱۳-۱: شاخص انعطاف ناپذیری:      ۸۶

۲-۲-۱۳-۱شاخص کیفیت:          ۸۶

۲-۲-۱۳-۳: شاخص بهبود مستمر:            ۸۶

۲-۲-۱۴: مدیریت تغییر به شرکت ناب      ۸۷

۲-۲-۱۵:بستر سازی و توسعه فرهنگ سازمانی با مفاهیم تفکر ناب:  ۸۷

ب:پیشینه تحقیق:            ۸۸

۲-۲-۱۷مدل مفهومی تحقیق:        ۹۰

فصل سوم:         ۹۱

روش شناسی تحقیق        ۹۱

۳-۱مقدمه:         ۹۲

۳-۲روش تحقیق:            ۹۲

۳-۳ جامعه آماری:          ۹۳

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری:    ۹۳

۳-۵ روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات:            ۹۴

۳-۶ ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری:    ۹۵

الف:روایی پرسش نامه:   ۹۵

ب:پایایی پرسش نامه:     ۹۵

پرسش نامه (۱):مدیریت دانش      ۹۶

پرسش نامه دوم: پرسش نامه توید ناب      ۹۶

۳-۷ ابزار و روش های تجزیه و تحلیل داده ها:       ۹۶

۳-۸ استفاده از آمار توصیفی:       ۹۷

۳-۹ استفاده از آمار استنباطی یا تحلیلی:    ۹۷

فصل چهارم:      ۹۸

تجزیه و تحلیل داده ها     ۹۸

۴-۱ مقدمه         ۹۹

۴-۲ آمار توصیفی داده ها            ۱۰۰

جنسیت: ۱۰۰

سن افراد:           ۱۰۱

مدرک تحصیلی:            ۱۰۲

سابقه خدمت:     ۱۰۳

سمت سازمانی:   ۱۰۴

نوع کار:            ۱۰۵

۴-۳ آمار استنباطی داده ها           ۱۰۶

۱-بین فرهنگ و کاهش ضایعات رابطه معنی داری وجود دارد.        ۱۰۶

۲-بین فرهنگ و حداقل کردن هزینه رابطه معنی داری وجوددارد.     ۱۰۷

۳-بین فرهنگ وارزش آفرینی مستمر رابطه معنا داری وجود دارد.     ۱۰۸

۴-بین آموزش و کاهش ضایعات رابطه معنی داری وجود دارد.        ۱۰۹

۵-بین آموزش و حداقل کردن هزینه رابطه معنی داری وجود دارد.    ۱۱۰

۶-بین آموزش و ارزش آفرینی مستمر رابطه معنی داری وجود دارد.  ۱۱۱

۷-بین تکنولوژی و کاهش ضایعات رابطه معنی داری وجود دارد.     ۱۱۲

۸- بین تکنولوژی وحداقل کردن هزینه رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۱۳

۹- بین تکنولوژی و ارزش آفرینی مستمر رابطه معنی داری وجود دارد.          ۱۱۴

۱۰-بین تفکر استراتژیک و کاهش ضایعات رابطه معنی داری وجود دارد.     ۱۱۵

۱۱-بین تفکر استراتژیک و حداقل کردن هزینه رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۱۶

۱۲-بین تفکراستراتژیک و ارزش آفرینی مستمر رابطه معنی داری وجود دارد.            ۱۱۷

۱۳-بین بهره وری نیروی کار وکاهش ضایعات رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۱۸

۱۴-بین بهره وری نیروی کار و حداقل کردن هزینه رابطه معنی داری وجود دارد.       ۱۱۹

۱۵- بین بهره وری نیروی کار و ارزش آفرینی مستمر رابطه معنی داری وجود دارد.     ۱۲۰

فصل پنجم:        ۱۲۲

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۲

۵-۱ مقدمه         ۱۲۳

۵-۲ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم تحقیق            ۱۲۳

۵-۳ پیشنهادها    ۱۲۹

۵-۴ پیشنهادها برای تحقیقات بعدی          ۱۲۹

۵-۵ محدودیت   ۱۲۹

– فهرست منابع و مآخذ   ۱۳۰

پرسشنامه مدیریت دانش  ۱۳۱

پرسشنامه تولید ناب         ۱۳۴