بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان دانشگاه

کد محصول SA104

تعداد صفحات:  ۱۲۲ صفحه فایل WORD

(همراه با فایل SPSS)

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول           ۱۰

کلیات تحقیق     ۱۰

۱-۱ مقدمه:        ۱۱

۱-۲  بیان مسأله:  ۱۲

۱-۳-ضرورت و اهمیت موضوع   ۱۵

۱-۴ مدل مفهومی تحقیق  ۱۶

۱-۵ اهداف تحقیق:         ۱۷

۱-۵-۱ هدف کلی تحقیق:           ۱۷

۱-۵-۲  اهداف فرعی تحقیق:       ۱۷

۱-۶ فرضیه های تحقیق:  ۱۷

۱-۶-۱ فرضیه اصلی        ۱۷

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی ۱۸

۱-۷ تعریف مفاهیم و متغیرها:       ۱۸

۱-۷-۱تعاریف نظری:     ۱۸

۱-۷-۱-۱ یادگیری:        ۱۸

۱-۷-۱-۲ یادگیری سازمانی:       ۱۸

۱-۷-۱-۳ هوش هیجانی: ۱۹

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی: ۱۹

۱-۸-۲-۱ یادگیری سازمانی:       ۱۹

۱-۸-۲-۲ هوش هیجانی: ۱۹

فصل دوم           ۲۰

ادبیات تحقیق     ۲۰

۲-۱ مبانی نظری تحقیق:  ۲۱

۲-۱-۱ مبانی نظری یادگیری سازمانی:      ۲۱

۲ -۱-۱-۱  تعریف یادگیری :      ۲۱

۱-۱-۱-۲ تعاریف یادگیری سازمانی :       ۲۲

۲-۱-۱-۳-  سیر مفهوم پردازی یادگیری سازمانی : ۲۸

۲-۱-۱-۴  انواع یادگیری سازمانی :          ۲۹

۲-۱-۱-۴- ۱ از نظر آرجریس و شون :     ۲۹

۱ ) یادگیری تک حلقه ای:          ۲۹

۲ ) یادگیری دو حلقه ای: ۳۰

۳ ) یادگیری سه حلقه ای:            ۳۰

۲-۱-۱-۴-۲-  از نظرمایکل جی مارکوارت           ۳۰

الف ) یادگیری انطباقی    ۳۱

ب ) یادگیری پیش بینی کننده یا آینده نگر            ۳۱

ج ) یادگیری ثانویه         ۳۲

د ) یادگیری کنشی         ۳۲

۲-۱-۱-۴-۳-  ازنظرفایول و لایلز ۳۲

۲-۱-۱- ۵- فرآیند یادگیری :      ۳۵

۲-۱-۱-۵-۱- فرایند یادگیری از نظرآرجریس و شون:        ۳۵

۲-۱-۱-۵-۲- فرایند یادگیری از نظر هابر :            ۳۶

۲-۱-۱-۵-۳- فرایند یادگیری از نظر چارلز هنری :            ۳۷

۲-۱-۱-۵-۴-  فرایند یادگیری از نظر دنیل کیم :   ۳۸

۲-۱-۱-۶- ویژگیهای یادگیری سازمانی  :            ۴۰

۲-۱-۱-۷- مهارت های یادگیری :           ۴۱

۲-۱-۱-۸- شیوه های یادگیری:   ۴۱

۲-۱-۱-۸-۱- یادگیری مبتنی بر تجربه :    ۴۱

۲-۱-۱-۸-۲- یادگیری کارکنان در یک سازمان یادگیرنده :           ۴۳

۲-۱-۱-۸-۳- یادگیری افراد در محیط کار :          ۴۴

۲-۱-۱-۸-۳-۱-یادگیری بواسطه اشتباهات و عدم تکرار آن اشتباهات :        ۴۶

۲-۱-۱-۸-۳- ۲- یادگیری بوسیله خودآموزی و خارج از محل کار :            ۴۶

۲-۱-۱-۸-۳- ۳- یادگیری بواسطه تمرین ارزش های فردی یک شخص :    ۴۶

۲-۱-۱-۸-۳- ۴- یادگیری بوسیله استفاده از تئوری و تمرین مهارت ها :       ۴۷

۲-۱-۱-۸-۳- ۵- یادگیری بوسیله حل مسأله :        ۴۷

۲-۱-۱-۸-۳- ۶- یادگیری بواسطه تعامل با دیگران :          ۴۸

۲-۱-۱-۸-۳- ۷- یادگیری بواسطه برنامه ریزی باز دو طرفه :           ۴۸

۲-۱-۱-۸-۳- ۸- یادگیری بواسطه طرفداری و حمایت از همکاران :            ۴۸

۲-۱-۱-۸-۳- ۹- یادگیری بواسطه معرفی رهبر به دیگران : ۴۹

۲-۱-۱-۸-۳- ۱۰- یادگیری بواسطه آموزش رسمی :         ۴۹

۲-۱-۱-۸-۳- ۱۱- یادگیری بواسطه ممارست در تضمین کیفیت :    ۴۹

۲-۱-۱-۹- قابلیت یادگیری سازمان ها :    ۴۹

۲-۱-۱-۱۰- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده :          ۵۱

۲-۱-۱-۱۱- عوامل مؤثر در یادگیری سازمانی :     ۵۲

۲-۱-۱-۱۲-تاکتیک های یادگیری سازمانی در موقعیت متلاطم و رقابتی.      ۵۷

۱. تمامیت          ۵۷

۲. تنوع  ۵۷

۳. مناظره منطقی             ۵۸

۴.فضای باز و آزاد          ۵۸

۵. همه جا ، همه وقت      ۵۸

۶. جاذبه های شگفت      ۵۸

۷.بازخورد         ۵۸

۸. ظهوریابنده     ۵۹

۹ . ویژگی خود ایجادی ۵۹

۱۰. غیرخطی بودن          ۵۹

۱۱.تراکم و انباشتگی      ۵۹

۱۲. تعقیب کردن (همراه کردن)   ۶۰

۱۳ . مدل سازی داخلی    ۶۰

۱۴. عناصر اصلی            ۶۰

۲-۱-۱-۱۳- موانع یادگیری سازمانی :      ۶۰

۲-۱-۱-۱۴-  نکات کلیدی در یادگیری سازمانی : ۶۴

۲-۱-۱-۱۵-   ساز و کارهای یادگیری سازمانی     ۶۵

۲-۱-۲-۲- انواع هوش    ۶۷

با توجه به مطالب ذکر شده، ابزری، اعتباریان و ستاری قهفرخی (۱۳۸۵)، با نگاهی اجمالی، انواع هوش را بدین شرح مطرح نمودند.            ۶۷

۲-۱-۲-۲-۲- هوش احساسی- هیجانی     ۶۸

۲-۱-۲-۲-۳- هوش معنوی          ۶۹

۱- عقل شهودی ۶۹

۲- ادراک مستدل           ۶۹

۳- آگاهی بر خواست و نیت        ۷۰

۴- عشق و شفقت            ۷۰

۵- قدرت و عدالت متمرکز          ۷۰

۶- شفا و بخشش            ۷۰

۷- زندگی با شوق          ۷۰

۸- زندگی با وقار، یکدلی و تعهد ۷۱

۹- پیوند و خدمت خلاق ۷۱

۱۰- پادشاهی خداوند، شادی و تکمیل، زندگی با هوش معنوی مطلوب.        ۷۱

۲-۱-۲-۲-۴- هوش اخلاقی        ۷۲

۲-۱-۲-۳-۲- انواع هوش از دیدگاه ترستون          ۷۳

۲-۱-۲-۳-۳- انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ    ۷۴

۲-۱-۲-۳-۳- هوش چندگانه گاردنر        ۷۴

۲-۲- پیشینه تحقیقاتی     ۷۹

۲-۲-۱- مروری بر تحقیقات        ۷۹

۲-۲-۱-۱- تحقیقات داخلی        ۷۹

۲-۲-۱-۲-تحقیقات خارجی       ۸۲

۲-۲-۲- مروری بر تحقیقات پیشین هوش هیجانی:  ۸۴

۲-۲-۲-۱- تحقیقات داخلی        ۸۴

۲-۲-۲-۲- تحقیقات خارجی      ۸۵

فصل سوم:         ۸۹

روش شناسی تحقیق        ۸۹

۳- ۱  مقدمه       ۹۰

۳ – ۲  روش تحقیق        ۹۰

۳-۳ روش تحقیق در این مطالعه    ۹۱

۳ – ۴ جامعه آماری        ۹۱

۳-۴-۱ جامعه آماری:      ۹۱

۳-۴-۲ نمونه آماری:       ۹۲

۳ – ۵ روش جمع آوری اطلاعات ۹۲

۳ – ۶ ابزار اندازه گیری   ۹۲

۳-۷ تجزیه و تحلیل داده ها          ۹۳

فصل چهارم:      ۹۵

تجزیه و تحلیل داده ها     ۹۵

۴-۱ مقدمه         ۹۶

۴-۲  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی   ۹۷

۴-۲-۱ توصیف ویژگی های فردی           ۹۷

۴-۲-۱-۱ جنسیت           ۹۷

۴-۴-۱-۲ سن افراد         ۹۸

۴-۳ تجزیه و تحلیل آماری:         ۱۰۰

فرضیه اول: بین ارزیابی عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟          ۱۰۰

فرضیه دوم: بین استفاده از عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟      ۱۰۱

فرضیه سوم: بین تنظیم عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟           ۱۰۲

فرضیه چهارم: بین ارزیابی عواطف و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟ ۱۰۴

فصل پنجم:        ۱۰۶

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۶

۵-۱مقدمه          ۱۰۷

۵-۲ نتایج تحقیق            ۱۰۸

۵-۳ پیشنهادات   ۱۰۹

۵-۴ محدودیتها  ۱۰۹

۵-۴-۱محدودیت تحقیق  ۱۰۹

۵-۵ پیشنهادات قابل تعمیم           ۱۰۹

منابع      ۱۱۰

پرسشنامه هوش هیجانی   ۱۱۷

پرسشنامه یادگیری سازمانی          ۱۲۱