پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA104- بررسي رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان (همراه با فایل SPSS)

کد محصول SA104

فایل WORD

 122 صفحه

30000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول           10

کلیات تحقیق     10

1-1 مقدمه:        11

1-2  بيان مسأله:  12

1-3-ضرورت و اهميت موضوع   15

1-4 مدل مفهومی تحقیق  16

1-5 اهداف تحقيق:         17

1-5-1 هدف کلي تحقيق:           17

1-5-2  اهداف فرعی تحقيق:       17

1-6 فرضیه های تحقيق:  17

1-6-1 فرضیه اصلی        17

1-6-2 فرضیه های فرعی 18

1-7 تعريف مفاهيم و متغيرها:       18

1-7-1تعاريف نظري:     18

1-7-1-1 يادگيري:        18

1-7-1-2 يادگيري سازماني:       18

1-7-1-3 هوش هیجانی: 19

1-8-2 تعاريف عملياتي: 19

1-8-2-1 يادگيري سازماني:       19

1-8-2-2 هوش هیجانی: 19

فصل دوم           20

ادبیات تحقیق     20

2-1 مباني نظري تحقيق:  21

2-1-1 مباني نظري يادگيري سازماني:      21

2 -1-1-1  تعريف يادگيري :      21

1-1-1-2 تعاريف يادگيري سازماني :       22

2-1-1-3-  سير مفهوم پردازي يادگيري سازماني : 28

2-1-1-4  انواع يادگيري سازماني :          29

2-1-1-4- 1 از نظر آرجريس و شون :     29

1 ) يادگيري تک حلقه اي:          29

2 ) يادگيري دو حلقه اي: 30

3 ) يادگيري سه حلقه اي:            30

2-1-1-4-2-  از نظرمايکل جي مارکوارت           30

الف ) يادگيري انطباقي    31

ب ) يادگيري پيش بيني کننده يا آينده نگر            31

ج ) يادگيري ثانويه         32

د ) يادگيري کنشي         32

2-1-1-4-3-  ازنظرفايول و لايلز 32

2-1-1- 5- فرآيند يادگيري :      35

2-1-1-5-1- فرايند يادگيري از نظرآرجريس و شون:        35

2-1-1-5-2- فرايند يادگيري از نظر هابر :            36

2-1-1-5-3- فرايند يادگيري از نظر چارلز هنري :            37

2-1-1-5-4-  فرايند يادگيري از نظر دنيل کيم :   38

2-1-1-6- ويژگيهاي يادگيري سازماني  :            40

2-1-1-7- مهارت هاي يادگيري :           41

2-1-1-8- شيوه هاي يادگيري:   41

2-1-1-8-1- يادگيري مبتني بر تجربه :    41

2-1-1-8-2- يادگيري کارکنان در يک سازمان يادگيرنده :           43

2-1-1-8-3- يادگيري افراد در محيط کار :          44

2-1-1-8-3-1-يادگيري بواسطه اشتباهات و عدم تکرار آن اشتباهات :        46

2-1-1-8-3- 2- يادگيري بوسيله خودآموزي و خارج از محل کار :            46

2-1-1-8-3- 3- يادگيري بواسطه تمرين ارزش هاي فردي يک شخص :    46

2-1-1-8-3- 4- يادگيري بوسيله استفاده از تئوري و تمرين مهارت ها :       47

2-1-1-8-3- 5- يادگيري بوسيله حل مسأله :        47

2-1-1-8-3- 6- يادگيري بواسطه تعامل با ديگران :          48

2-1-1-8-3- 7- يادگيري بواسطه برنامه ريزي باز دو طرفه :           48

2-1-1-8-3- 8- يادگيري بواسطه طرفداري و حمايت از همکاران :            48

2-1-1-8-3- 9- يادگيري بواسطه معرفي رهبر به ديگران : 49

2-1-1-8-3- 10- يادگيري بواسطه آموزش رسمي :         49

2-1-1-8-3- 11- يادگيري بواسطه ممارست در تضمين کيفيت :    49

2-1-1-9- قابليت يادگيري سازمان ها :    49

2-1-1-10- يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده :          51

2-1-1-11- عوامل مؤثر در يادگيري سازماني :     52

2-1-1-12-تاکتيک هاي يادگيري سازماني در موقعيت متلاطم و رقابتي.      57

1. تماميت          57

2. تنوع  57

3. مناظره منطقي             58

4.فضاي باز و آزاد          58

5. همه جا ، همه وقت      58

6. جاذبه هاي شگفت      58

7.بازخورد         58

8. ظهوريابنده     59

9 . ويژگي خود ايجادي 59

10. غيرخطي بودن          59

11.تراکم و انباشتگي      59

12. تعقيب کردن (همراه کردن)   60

13 . مدل سازي داخلي    60

14. عناصر اصلي            60

2-1-1-13- موانع يادگيري سازماني :      60

2-1-1-14-  نکات کليدي در يادگيري سازماني : 64

2-1-1-15-   ساز و کارهاي يادگيري سازماني     65

2-1-2-2- انواع هوش    67

با توجه به مطالب ذکر شده، ابزري، اعتباريان و ستاري قهفرخي (1385)، با نگاهي اجمالي، انواع هوش را بدين شرح مطرح نمودند.            67

2-1-2-2-2- هوش احساسي- هيجاني     68

2-1-2-2-3- هوش معنوي          69

1- عقل شهودي 69

2- ادراک مستدل           69

3- آگاهي بر خواست و نيت        70

4- عشق و شفقت            70

5- قدرت و عدالت متمرکز          70

6- شفا و بخشش            70

7- زندگي با شوق          70

8- زندگي با وقار، يکدلي و تعهد 71

9- پيوند و خدمت خلاق 71

10- پادشاهي خداوند، شادي و تکميل، زندگي با هوش معنوي مطلوب.        71

2-1-2-2-4- هوش اخلاقي        72

2-1-2-3-2- انواع هوش از ديدگاه ترستون          73

2-1-2-3-3- انواع هوش از ديدگاه اشترن برگ    74

2-1-2-3-3- هوش چندگانه گاردنر        74

2-2- پيشينه تحقيقاتي     79

2-2-1- مروري بر تحقيقات        79

2-2-1-1- تحقيقات داخلي        79

2-2-1-2-تحقيقات خارجي       82

2-2-2- مروري بر تحقيقات پيشين هوش هیجانی:  84

2-2-2-1- تحقيقات داخلي        84

2-2-2-2- تحقيقات خارجي      85

فصل سوم:         89

روش شناسی تحقیق        89

3- 1  مقدمه       90

3 – 2  روش تحقيق        90

3-3 روش تحقیق در این مطالعه    91

3 – 4 جامعه آماري        91

3-4-1 جامعه آماری:      91

3-4-2 نمونه آماری:       92

3 – 5 روش جمع آوري اطلاعات 92

3 – 6 ابزار اندازه گيري   92

3-7 تجزيه و تحليل داده ها          93

فصل چهارم:      95

تجزیه و تحلیل داده ها     95

4-1 مقدمه         96

4-2  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی   97

4-2-1 توصیف ویژگی های فردی           97

4-2-1-1 جنسیت           97

4-4-1-2 سن افراد         98

4-3 تجزيه و تحليل آماري:         100

فرضيه اول: بین ارزیابی عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟          100

فرضيه دوم: بين استفاده از عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟      101

فرضيه سوم: بین تنظیم عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟           102

فرضیه چهارم: بین ارزیابی عواطف و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟ 104

فصل پنجم:        106

نتیجه گیری و پیشنهادات 106

5-1مقدمه          107

5-2 نتایج تحقیق            108

5-3 پیشنهادات   109

5-4 محدودیتها  109

5-4-1محدودیت تحقیق  109

5-5 پیشنهادات قابل تعمیم           109

منابع      110

پرسشنامه هوش هیجانی   117

پرسشنامه یادگیری سازمانی          121

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#2 محمد در تاریخ: ش 15 خرداد 1395 ، ساعت 11:03 ق ظ
با سلام و تشکر از پیگیری جناب رحیمی
فایل مورد نظر به ایمیل من ارسال شد
با سپاس
نقل قول
 
 
#1 شهاب در تاریخ: ی 30 فروردين 1394 ، ساعت 03:01 ب ظ
با سلام و خسته نباشید
این پایان نامه واسه چه سالی میباشد؟
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید