بررسی تنش و تأثیر خلاقیت درکارآفرینی کارکنان کارخانه

کد محصول SA75

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل یک        ۶

کلیات   ۶

۱-۱ مقدمه       ۷

۱-۲ بیان مسئله  ۹

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۱۱

۱-۴ اهداف تحقیق       ۱۲

۱-۴-۱ اهداف کلی       ۱۲

۱-۴-۲ اهداف جزئی     ۱۲

۱-۵ فرضیات تحقیق     ۱۳

۱-۵-۱ فرضیه اصلی     ۱۳

۱-۵-۲ فرضیه های جزئی         ۱۳

۱-۶ مدل تحقیق ۱۴

۱-۷ قلمرو تحقیق        ۱۶

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی  ۱۶

۱-۷-۲ قلمرو مکانی     ۱۶

۱-۷-۳ قلمرو زمانی      ۱۶

۱-۸ محدودیت های تحقیق       ۱۶

فصل دوم        ۱۷

پیشینه پژوهش  ۱۷

بخش اول: خلاقیت      ۱۸

۲-۱ مقدمه       ۱۹

۲-۲ تعریف خلاقیت     ۲۰

۲-۳ نوآوری     ۲۳

۲-۴ ویژگیهای افراد خلاق        ۲۵

۲-۵ فرصتهای خلاقیت  ۲۶

۲-۶ اهمیت خلاقیت و نوآوری  ۲۶

۲-۷ ویژگیهای سازمان خلاق     ۲۷

۲-۸ کارگروهی ۲۸

۲-۹ خلاقیت گروهی    ۳۰

۲-۱۰ خلاقیت  ۳۳

۲-۱۱ عوامل موثر در تلاش برای  نوآوری         ۳۴

۲-۱۲ مهارت رویارویی با مشکلات       ۳۵

۲-۱۳ تصمیم گیری خلاقانه       ۳۶

۲-۱۴ تفکر نقادانه        ۳۹

۲-۱۵ ارزش های اجتماعی و خلاقیت    ۴۱

۲-۱۶ نتیجه گیری        ۴۳

بخش دوم: کارآفرینی    ۴۴

۲-۱۷ مقدمه     ۴۴

۲-۱۸کارآفرینی و تاریخچه آن    ۴۹

۲-۱۸-۱ سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی    ۴۹

۲-۱۸-۲ دوره‌ی دوم: قرن ۱۷ میلادی «مخاطره‌پذیری»     ۵۰

۲-۱۹ کارآفرین ۵۲

۲-۲۰ کارآفرینی ۵۳

۲-۲۱ عوامل کلیدی کارآفرینی    ۵۴

۲-۲۲  ویژگی‌های کارآفرینان     ۵۴

۲-۲۳  مزایا و منافع کارآفرینی   ۵۵

۲-۲۴ نقش کارآفرینی در اشتغال ۵۵

۲-۲۵ آموزش کارآفرینی ۵۶

۲-۲۶  کارآفرینی در ایران         ۵۷

۲-۲۷  تجارب چند کشور جهان ۵۸

۲-۲۸  راهکارهای ترویج کارآفرینی       ۵۹

۲-۲۹ پیشینه پژوهش     ۶۱

فصل سوم        ۶۴

روش شناسی    ۶۴

۳-۱ روش پژوهش       ۶۵

۳-۲ جامعه پژوهش      ۶۶

۳-۲-۱ محیط پژوهش   ۶۷

۳-۲-۲ نمونه پژوهش    ۶۷

۳-۳-۳ حجم نمونه و روش محاسبه آن   ۶۷

۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات     ۶۸

۳-۵ روایی و پایایی ابزار          ۶۹

۳-۶ روش گردآوری اطلاعات   ۷۰

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل دادهها         ۷۰

فصل چهارم     ۷۲

تجزیه و تحلیل  ۷۲

۴-۱ مقدمه       ۷۳

۴-۲ توصیف داده ها:     ۷۴

جنسیت افراد:   ۷۴

سن افراد:        ۷۶

۴-۳ آزمون فرضیه ها:    ۷۷

فصل پنجم       ۹۰

نتایج    ۹۰

۵-۱ مقدمه       ۹۱

۵-۲ نتیجه گیری فرضیات         ۹۱

۵-۳ پیشنهادها   ۹۴

۵-۴ محدودیتها ۹۵

۵-۴-۱محدودیت تحقیق ۹۵

منابع    ۹۶

پرسشنامه خلاقیت و کارآفرینی   ۹۷