بررسی تاثیر سبک های مدیریت در افزایش بهره وری در سازمان های خصوصی

کد محصول SA70

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه         ۱

۱-۲ بیان مسئله    ۲

۱-۳ اهداف تحقیق          ۳

۱-۴ فرضیه های پژوهش ۳

۱-۵  قلمرو تحقیق          ۴

۱-۶  متغیرهای مسئله       ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه         ۶

۲-۲ پیشینه تحقیق           ۷

۲-۳ مفهوم بهره وری      ۷

۲-۴ هزینه های افزایش کیفیت     ۹

۲-۵ هزینه های ارزیابی   ۱۰

۲-۶ هزینه ی ناکامی       ۱۰

۲-۷ بهره وری و سودآوری          ۱۱

۲-۸ بهره وری و کیفیت زندگی کار         ۱۲

۲-۹ تعاریف بهره وری    ۱۳

۲-۹-۱ سابقه وتاریخچه   ۱۳

۲-۱۰ تعاریف مختلف بهره وری   ۲۳

۲-۱۱ بهره وری به یکی از طرق زیر تجلی می یابد ۲۷

۲-۱۲ تعریف بهره وری از دیدگاه های مختلف      ۲۸

۲-۱۳  مفاهیم مرتبط با بهره وری  ۳۱

۲-۱۴ چرا باید بحث بهره‌وری را جدی تلقی کرد؟ ۳۳

۲-۱۵ انواع بهره وری      ۳۴

۲-۱۵-۱  بهره وری جزیی           ۳۴

۲-۱۵-۲ بهره وری کلی  ۳۴

۲-۱۵ سطوح بهره وری   ۳۵

۲-۱۶ عوامل مؤثر بر بهره وری ملی           ۳۵

۲-۱۶-۱ نیروی انسانی     ۳۵

۲-۱۶-۲  تکنولوژی و سرمایه گذاری مالی ۳۶

۲-۱۶-۳ قوانین و مقررات دولت   ۳۶

۲-۱۷  بهره وری ، رضایتمندی و وفاداری مشتری    ۳۷

۲-۱۸  ارتباط بین بهره وری و کاهش قیمت           ۳۹

۲-۱۹ ارتباط بین بهره وری و کیفیت محصول         ۴۰

۲-۲۰  ارتباط بین بهره وری و احساس تعلق نسبت به سازمان            ۴۰

۲-۲۱ پیشینه تحقیقات انجام شده در مورد بهره وری           ۴۲

۲-۲۲ تحقیقات کاملا مرتبط باموضوع       ۴۵

۲-۲۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل ایران          ۴۵

۲-۲۲-۲ تحقیقات خارجی          ۴۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه         ۴۸

۳-۲ رویکرد پژوهش      ۴۹

۳-۳ نوع پژوهش از منظر هدف    ۵۰

۳-۴ استراتژی های پژوهش         ۵۰

۳-۵ نوع تحقیق  ۵۱

۳-۶ شیوه های گردآوری داده ها ۵۱

۳-۷ قلمروی پژوهش      ۵۲

۳-۸ روش نمونه گیری    ۵۲

۳-۹ جامعه آماری           ۵۲

۳-۱۰ روایی بودن           ۵۳

۳-۱۱ اعتبار درونی پرسش نامه     ۵۳

۳-۱۲ نحوه تجزیه وتحلیل           ۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه         ۵۴

۴-۲ آمار توصیفی داده ها            ۵۵

۴-۳ آمار استنباطی داده ها           ۶۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه         ۷۱

۵-۲ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم تحقیق            ۷۲

۵-۳ پیشنهادها    ۷۴

۵-۴ پیشنهادها برای تحقیقات بعدی          ۷۴

منابع      ۰

پرسشنامه           ۰