بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی

کد محصول SA69

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب و جداول و نگاره ها

عنوان    صفحه

فصل اول : طرح تحقیق    ۱

مقدمه    ۲

بیان مسئله           ۵

فرضیه پژوهش   ۶

پرسش پژوهش  ۶

هدف کلی پژوهش         ۶

اهمیت و ضرورت پژوهش           ۷

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها   ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق  ۱۰

مقدمه    ۱۱

سیر تحول اندیشه مدیریت            ۱۳

نظریه های کلاسیک       ۱۵

نظریه مدیریت علمی       ۱۵

نظریه های مدیریت اداری            ۱۶

مدیریت بوروکراتیک      ۱۷

نظریه های نئوکلاسیک   ۱۸

نگاره ۱-۲ – عناصر بوروکراسی مورد نظر وبر       ۱۸

مطالعات هاثورن ۱۹

نهضت روابط انسانی        ۲۰

جدول ۱-۲ تئوری Y,X    ۲۱

نظریه های موقعیتی و اقتضایی       ۲۲

نظریه اقتضایی فیدلر        ۲۴

شکل ۱-۲- دستاوردهای الگوی فیدلر       ۲۶

نگرش اقتضایی   ۲۷

رهبری و مدیریت، تفاوت ها و شباهت ها ۳۰

تخصص و تجربه در مدیریت       ۳۲

مدیریت اسلامی  ۳۳

پایان نامه ها       ۳۵

فصل سوم: روش اجرای پژوهش   ۳۶

مقدمه    ۳۷

روش پژوهش     ۳۷

متغیرهای مستقل و وابسته  ۳۷

جامعه آماری      ۳۸

شیوه نمونه گیری            ۳۸

ابزار جمع آوری داده ها  ۳۹

پایایی و روایی ابزار تحقیق           ۳۹

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش       ۴۱

مقدمه    ۴۲

الف – توصیف داده ها    ۴۲

جدول ۱-۳- داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها           ۴۴

ضریب همبستگی با روش نمره های اصلی ۴۷

تفسیر و بیان نتیجه           ۴۷

ب – تجزیه و تحلیل داده ها        ۴۷

فصل پنجم: نتایج پژوهش            ۴۸

خلاصه پژوهش  ۴۹

پایایی و روایی ابزار تحقیق           ۵۲

تجزیه و تحلیل داده ها     ۵۳

محدودیت ها و مشکلات پژوهش ۵۴

پیشنهادها           ۵۵

منابع و مآخذ      ۵۶

پیوست ها          ۵۷