بررسی و کاربرد هوش ازدحامی در مسئله مدیریت بحران

کد محصول  mo372

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه وورد

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه  ۱

فصل دوم-مدیریت بحران  ۴
۲-۱-مقدمه  ۴
۲-۲-مدیریت بحران ۵
۲-۳-آژانسهای مدیریت بحران ۸
۲-۳-۱- آژانس مدیریت اضطراری فدرال (FEMA) 8
۲-۳-۲-اینفوسفر- سیستم دریافت و پاسخ  ۱۱
۲-۳-۳-سیستم مدیریت بحران (CMS)   ۱۲
۲-۴-انواع روشهای الگوریتمی تخصیص منابع ۱۴
۲-۴-۱-برنامه نویسی پویا  ۱۴
۲-۴-۲-برنامه نویسی عدد صحیح   ۱۵
۲-۴-۳-روش ضرب کننده لاگرانژ  ۱۶
۲-۴-۴-باز پخت شبیه سازی شده  ۱۸
۲-۴-۵-الگوریتم ژنتیک   ۱۹
۲-۴-۶- انشعاب و کران   ۲۱
۲-۴-۷- الگوریتم حریص  ۲۱
۲-۴-۸- جستجوی تابو   ۲۲
۲-۴-۹- تئوری بازیها   ۲۳
۲-۵-عملیات نجات روبوکاپ ۲۳
۲-۵-۱-ساختار سیستم  ۲۵
۲-۵-۲-ساختار عاملها  ۲۵
۲-۵-۳-تشکیل تیم  ۲۷

فصل۳ -هوش ازدحامی ۲۹
۳-۱- مقدمه  ۲۹
۳-۲-الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها(ACO)  ۳۱
۳-۲-۱-مورچه ها چگونه می توانند کوتاهترین مسیر را پیدا کنند؟  ۳۲
۳-۲-۲-کاربردهای ACO 34
۳-۳- الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO)  ۳۴
۳-۳-۱-الگوریتم pso  ۳۵
۳-۳-۲ کاربردهای pso  ۳۷
۳-۴-الگوریتم ژنتیکGA  ۳۷
۳-۴-۱- الگوریتم GA 38
۳-۴-۲-کاربردهای GA 39

فصل چهارم – استفاده از هوش ازدحامی در مدیریت بحران ۴۰
۴-۱-مقدمه  ۴۰
۴-۲-هوش ازدحامی  ۴۲
۴-۳-حوزه مدیریت اورژانسی ۴۴
۴-۴-روش شناسی ۴۶
۴-۵-مکانیزم های تخصیص کار مرسوم ۴۶
۴-۶-روند واکنش اورژانسی  ۴۸
۴-۷-ساخت و ارزیابی مدل ۴۹
۴-۸-روش شبیه سازی  ۵۱
۴-۹-طراحی آزمایشات ۵۳
۴-۱۰-روش مقایسه مکانیزم ۵۴
۴-۱۱-رتبه بندی ۵۵

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات  ۵۸

منابع ومراجع  ۶۱

فهرست شکلها

شکل ۱-وقوع چند بحران هم زمان در یک ناحیه شهری ۶
شکل ۲- FEMA – ۱۰۱SLG فرایند برنامه ریزی ۹
شکل ۳- FEMA- 101SLG سازمان مدیریت منابع ۱۰
شکل ۴- اینوسفر – نمای کلی ۱۱
شکل ۵- نمای کلی سیستم مدیریت بحران ۱۳
شکل۶- ساختار الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده ۱۹
شکل ۷- ساختار الگوریتم ژنتیک  ۲۰
شکل ۸- روند الگوریتم انشعاب و کران ۲۲