اطلاعیه

کنترل کیفیت در سایپا

کد محصول mo364

تعداد صفحات: ۲۹۰ صفحهword

قیمت:    ۲۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول  ۱۲

تاریخچه شرکت سایپا ۱۲

۱-ورود خودرو به ایران ۱۲

۲-روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا ۱۲

۳-چارت سازمانی   ۱۲

۴-ارتباط سالن ها ۱۲

۵-گزارش وضعیت  شرکت های خودروساز سایپا ۱۲

۶-عملکرد فروش و خدمات پس از فروش شرکت  ۱۲

بخش اول ورود خودرو به ایران ۱۳

کلیات:   ۱۳

تولید اتومبیل به صورت مونتاژ   ۱۴

تأسیس شرکت‌های سهامی ایران ۱۵

«چارت سازمانی شرکت خودروسازی سایپا»    ۲۶

بخش سوم   ۲۶

بخش چهارم ۲۷

«ارتباط سالنها » ۲۷

بخش پنجم گزارش وضعیت شرکت سایپا و شرکتهای خودروساز گروه سایپا ۲۸

روند خصوصی سازی سایپا ۲۸

گزارش سایپا  ۲۹

گزارش گروه سایپا ۳۴

(چهار شرکت خودروساز)  ۳۴

شرکتهای گروه سایپا بر حسب موضوع فعالیت: ۳۴

خدمات مهندسی وبازرسی کیفیت:    ۳۴

طرح‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه سایپا ۳۷

سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها :   ۳۷

دستاوردهای گروه سایپا در سال۱۳۸۲   ۳۷

بخش ششمگزارش عملکرد فروش و خدمات پس از فروش شرکت سایپا    ۳۸

اقدامات انجام گرفته در جهت رضایت مشتریان از خدمات فروش ۳۸

صدور بیمه نامه شخص ثالث   ۳۹

انتخاب نمونه‌های تصادفی  ۳۹

تهیه دفترچه راهنما ثبت نام  ۳۹

برنامه‌ها، اهداف  ۴۲

فصل دوم«نظریه ها و روش‌های موجود در  کنترل کیفیت فرآیند»   ۴۵

بخش اول : ۴۵

الف-سیستم کنترل فرآیند ۴۵

ب-چرخه بهینه سازی فرآیند   ۴۵

بخش دوم : ۴۵

الف-تاریخچه کنترل کیفیت ۴۵

ب-یک تعریف ویژه برای کنترل کیفیت    ۴۵

ج-فواید کنترل کیفیت    ۴۵

بخش سوم : ۴۵

استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت در طرحریزی کنترل فرآیند    ۴۵

بخش چهارم :   ۴۵

روشهای آماری مفید در کنترل کیفیت فرآیند ۴۵

الف-مدلسازی  ۴۵

ب-ابزارهای SPC    ۴۵

ج-نمونه گیری جهت پذیرش  ۴۵

بخش پنجم :    ۴۵

معرفی روش  (شش سیگما)  ۴۵

بخش ششم : ۴۵

معرفی روش ارزشیابی VES 45

بخش اول   ۴۶

الف-سیستم کنترل فرآیند :   ۴۶

ب-چرخه بهینه سازی فرآیند : ۴۹

«چرخه بهینه سازی مستمر»    ۵۳

الف)تاریخچه کنترل کیفیت :   ۵۴

ب)یک تعریف ویژه برای کنترل کیفیت :  ۵۹

Q (Questioning) پرسیدن   ۵۹

U (Understanding) درک کردن    ۵۹

A (Attitude) طرز تلقی    ۵۹

I (Integrity) پرسیدن  ۶۰

T (TeamWork) همکاری ۶۰

Y (You) شما ۶۰

بخش سوم استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند    ۶۳

۱-شناخت محصول – لیست قطعات / مواد   ۶۴

۲-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول : ۶۵

۲-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول (ادامه)    ۶۶

۴-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی  ۶۷

۵-رم نمودار علت و معلول    ۶۷

۷-تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص ۶۸

مشخصات بدنه تزریق شده ۷۱

۱۱-تعیین ایستگاههای کنترل   ۷۱

۱۱-تعیین ایستگاههای کنترل (ادامه)    ۷۲

۱۲-تعیین نوع ابزار کنترل برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه    ۷۲

۱۳-طراحی نمودارهای کنترل و طرحهای نمونه گیری    ۷۳

۱۴-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول (ادامه)   ۷۴

طرحریزی واحد کنترل کیفیت   ۷۵

تکنولوژی – Technology   ۷۵

تعریف مسئله / هدف :   ۷۶

لایه بندی و تقسیم بندی فعالیتهای طرح ریزی واحد کنتل کیفیت ۷۷

طرحریزی واحد کنترل کیفیت   ۷۷

طرحریزی واحد کنترل کیفیت   ۷۹

طرحریزی واحد کنترل کیفیت   ۸۱

بخش چهارم:روشهای آماری مفید در کنترل کیفیت آماری  ۸۳

الف : مدلسازی کیفیت فرآیند ۸۳

۱- تعریف تغییرات  ۸۳

خلاصه عددی داده‌ها ۸۷

– سایر روشهای نموداری مفید ۸۹

نمودار شاخه و برگ ۹۰

نمودار جعبه‌ای ۹۱

توزیع‌های احتمال  ۹۱

۱-توزیع‌های پیوسته ۹۲

۲- توزیعهای منفصل مهم ۹۶

توزیع فوق هندسی  ۹۶

توزیع بینم   ۹۷

توزیع پوآسان ۹۸

توزیع پاسکال و توزیعهای وابسته ۹۹

توزیعهای پیوسته مهم   ۱۰۰

توزیع نرمال  ۱۰۱

قضیه حد مرکزی    ۱۰۳

– توزیع نمایی ۱۰۴

– توزیع گاما ۱۰۵

توزیع ویبل   ۱۰۶

ب) ابزارهای SPC (کنترل فرآیند آماری) ۱۰۷

مراحل تهیه نمودار پاراتو    ۱۰۷

چگونگی تهیه نمودار علت و معلول:  ۱۱۰

– چگونگی تهیه هیستوگرام    ۱۱۲

ج- نوع اره‌ای( دندانه دندانه‌ای) ۱۱۳

د- نوع صخره‌ای    ۱۱۴

نکته ۲: معیارتوانایی فرآیند چیست؟  ۱۱۴

قضاوت    ۱۱۵

معیار توانایی فرایند  ۱۱۵

– چگونگی تهیه برگه‌های کنترل :    ۱۱۵

چگونگی کاربرد برگه‌های کنترل ۱۱۶

ب- کاربرد به منطور بازرسی: ۱۱۶

انواع برگه‌های کنترل    ۱۱۶

۵- برگه کنترل برای بازرسی و تأییذ   ۱۲۱

جدول ۸-۶ برگه کنترل برای بازرسی و تائید ۱۲۵

– تهیه نمودارها:   ۱۲۸

طبقه‌بندی بر مبنای اهداف   ۱۲۸

الف- نمودارهای تجریه و تحلیل: ۱۲۸

ب- نمودار‌های به منظور کنترل: ۱۲۸

نمودارهای برنامه‌ریزی   ۱۲۹

ج- نمودارهای آماری ۱۲۹

چگونگی تهیه نمودارها    ۱۲۹

شکل نمودار میله‌ای دو قسمتی  ۱۳۱

ب- دایره‌ای   ۱۳۴

شکل نمودار دایره‌ای حساب عمومی هزینه‌ها   ۱۳۴

۳- نمودار نقطه‌ای  ۱۳۴

نحوه تفسیر نمودار نقطه‌ای ۱۳۵

چگونگی تهیه نمودار نقطه‌ای   ۱۳۵

نمودار کنترل چیست؟ ۱۳۶

الف- نمودارهای کنترل برای تجزیه و تحلیل    ۱۳۶

ب- نمودارهای کنترل برای کنترل ۱۳۶

انواع نمودارهای کنترل   ۱۳۶

ب- نمودارهای کنترل وصفی‌ها   ۱۳۸

– نمودارهای کنترل وصفی‌ها بشرح زیر می‌باشند:    ۱۳۸

روش ترسیم نمودار کنترل متغیرها:   ۱۳۹

مرحله اول: جمع‌آوری اطلاعات  ۱۳۹

مرحله ششم: محاسبه دامنه    ۱۴۰

مرحله نهم: حدود کنترل را محاسبه کنید. ۱۴۱

محاسبه حدود کنترل برای نمودار کنترلR   ۱۴۲

مرحله دهم: رسم نمودار کنترل. ۱۴۲

مرحله یازدهم: سایر داده‌های مربوط را برروی نمودار بنویسید. ۱۴۳

نمودار کنترل برای وصفی‌ها    ۱۴۳

نحوه تهیه نمودار کنترل p  ۱۴۵

تقسیم و کاربرد نمودارهای کنترل   ۱۴۷

ب- خارج از مشخصات ۱۴۷

دسته ۱۴۸

گرایش    ۱۴۸

تقارب نقاط به حدود کنترل:  ۱۴۸

تقارب نقاط به خط مرکزی    ۱۴۹

نحوه کاربرد نمودار کنترل ۱۴۹

ج- نمونه گیری جهت پذیرش ۱۵۱

۱ـ نمونه گیری جهت پذیرش ۱۵۱

۱ـ وقتی که آزمایشها مخرب هستند.  ۱۵۳

۲ـ وقتی که هزینه بازرسی %۱۰۰ خیلی زیاد است.  ۱۵۳

۴ـ وقتی که تعداد محصولاتی که باید بازرسی شوند خیلی زیاد است و میزان خطا    ۱۵۳

آزمایش جاده (Road Test) : 212

بخش وتوش و آدیت   ۲۱۴

ابزارهای مورد استفاده در خط مونتاژ :   ۲۱۵

نمودار مونتاژ :   ۲۱۷

مونتاژهای فرعی : ۲۱۹

نمودار فرآیند عملیات : ۲۲۰

فصل چهارم:«تعیین کیفیت فرآیند تولید در سایپا»    ۲۲۳

تعیین کیفیت خودرو در انتهای خط مونتاژ   ۲۲۳

» بخش اول «مراحل تعیین کیفیت قطعات   ۲۲۵

پیش فرضها و قوانین عمومی برای سازندگان: ۲۲۶

شرح فعالیتهای کنترل کیفی ورودی مواد:    ۲۳۰

محموله‌هایی که برگه مرغوبیت کالا Test report دارند.   ۲۳۰

محموله‌هایی که برگه مرغوبیت کالا ندارند   ۲۳۱

در صورت قبولی محموله:   ۲۳۳

در صورت قبولی مشروط محموله: ۲۳۴

در صورت مردود شدن محموله:  ۲۳۴

نقشه شماتیک مجموعه سپر عقب  ۲۳۷

بخش دومکیفیت محصول پس از مونتاژ  ۲۴۳

هدف VES : 244

مسؤلیتها:    ۲۴۴

۵-۴ OK-VES :   ۲۴۵

۵-۵-  محل ارزشیابی( اتاق نور):  ۲۴۵

۷-۳- طبقه‌بندی و استاندارد نمره منفی ۲۴۶

۷-۴-۴-۲ ارزشیابی کارکردی تجهیزات خارجی  ۲۵۱

۷-۴-۴-۳- ارزشیابی داخلی   ۲۵۱

ارزشیابی کارکرد تجهیزات داخلی   ۲۵۲

کمربند ایمنی   ۲۵۲

صندلی راننده و سرنشین   ۲۵۲

موتور محرک در آینه‌های بغل( در صورت موجود بودن)   ۲۵۳

موتور شیشه بالابر و قفلهای درب  ۲۵۳

برف پاک‌کن و شیشه شور  ۲۵۳

جک و ابزار آن    ۲۵۶

۷-۴-۴-۶ محفظه موتور    ۲۵۶

سیال گیربکس اتوماتیک   ۲۵۷

سیال ترمز( مایع ترمز) ۲۵۷

مایع شیشه شور    ۲۵۸

باتری    ۲۵۸

سیم‌کشی   ۲۵۸

۷-۴-۴-۷- چکهای زیر ماشین   ۲۵۹

اجزا شاسی    ۲۵۹

سیستم اگزوز( گازهای خروجی) ۲۶۰

۷-۴-۴-۸ تست نشت آب    ۲۶۰

مبانی تست دوش    ۲۶۱

قطعات تحت بازرسی  ۲۶۱

استانداردهای ارزشیابی ۲۶۲

اصول تست پاشش آب: ۲۶۳

۷-۵- روش تأیید مشخصه‌ها    ۲۶۳

گشتاور   ۲۶۳

دور آرام موتور   ۲۶۴

۸-۱- هدف ۲۷۰

۸-۳-۴- صدا، صدای غیرعادی   ۲۷۱

۸-۳-۸- صداهای جیرجیر  تلق‌تلق مانند:  ۲۷۲

۸-۳-۹-۳- برف‌پاک‌کن و شیشه‌شور    ۲۷۲

کارآیی لامپهای اخطار در، بوق و سقف آفتابی    ۲۷۳

۸-۳-۳- ارزیابی   ۲۷۴

۸-۳-۴- نحوه ارزیابی    ۲۷۴

کارآیی / وظایف دستگاه ۲۷۵

۸-۵-۱ امتیاز ارزیابی استاندارد ۲۷۶

۲) مرحله تولید   ۲۷۶

۸-۵-۲- اندازه‌گیری رتبه مهم استاندارد    ۲۷۶

۸-۶- جزئیات دستورالعمل اجرایی  ۲۷۷

نمودار گردش کار   ۲۷۹

محدوده کاربرد:    ۲۸۰

۴-۲-۱ کارشناس مونتاژ  ۲۸۱

۵-۱ ایراد کارگری: ۲۸۲

۵-۴- عملکرد خط تولید: ۲۸۲

۵-۶- عملکرد قسمتها:   ۲۸۳

۶ – مراحل کار:   ۲۸۳

مرحله ۲ : نمودار شماتیک مونتاژ سپر عقب   ۲۸۷

جمع بندی و نتیجه گیری   ۲۸۸

نتیجه قابل ذکر در اینجا این است که با استفاده از معیارهای مختلف ارزشیابی از جمله: ۲۹۰

نظرات و پیشنهادات ۲۹۱

منابع و مأخذ ۲۹۴

پیشگفتار :

خداوند را شکرگزارم که توفیق تدوین این مجموعه را در پایان دوره کارشناسی برایم فراهم نمود .

از آنجایی که بحث کیفیت در ‏فرآیند تولید همواره برایم جالب بوده است بر آن شدم تا موضوع پایان نامه ام را در این راستا انتخاب کنم و در اینجا از تمامی دوستان و بزرگوارانی که مرا در این امر یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم .

ابتدا مطلب را با بررسی تاریخچه شرکت سایپا آغاز خواهیم کرد و سپس به روشها، ابزار و نظریه های موجود در رابطه با کیفیت فرآیند خواهیم پرداخت . بعد از آن می بینیم که فرآیند تولید خودرو پراید صبا به چه صورت انجام می شود و در دنباله به چگونگی تعیین کیفیت قابل قبول این خودرو می پردازیم . در پایان برای روشنتر شدن مراحل تعیین کیفیت در سایپا قطعه سپر را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

با آرزوی موفقیت

            فرخ حیدری

مقدمه:

با رشد فکری انسانها انتخاب فعالیتها و فرآیندهای عملیاتی به شیوه تهیه و استفاده بهینه مواد اولیه کمیاب، روشهای تصمیم‌گیری و ماحصل کار تکامل بسزا یافتند ، در یک مقطع از زمان دیگر انسان مجبور نبود روزانه به شکار برود  نیازمندیهای آنی خانواده را فراهم سازد همفکری و همکاری و رقابت به آنها قدرت داد تا وسیعتر و عمیقتر فکر کند ، به سرعت بیاموزند با شتاب به کار گیرند با احتیاط با آزمایش بگذارند با تأمل نتایج را بررسی کنند و با تفکر در بهبود ماحصل کار اقدام ورزند در این راستا سطح خدمات رو به بهبودی رفت کالاها مرغوبیت چشمگیری بدست آوردند و نیازمندیها به سرعت فراهم گردید.

برای کاربرد صحیح ابزارهای تولید و وسایل کار، انسان مجبور شد که عمیقتر فکر کند و برای تولید فرآورده‌های مرغوب از مواد عالی و با دوام استفاده نماید. به سرعت در مورد طرح و ساخت کالاهای صنعتی و نحوه فروش و بهره‌وری فکر کرد و با گذشت زمان به مشخصه‌های ذاتی و غیر‌ذاتی و فرآیندهای چون ظاهر، زیبایی، رنگ، نرمی، سختی، خشکی، سبکی، و سنگینی، مقاومت و اندازه حجم، انعطاف‌پذیری، قدرت، سرعت، و بازده اهمیت خاص دارد و در این هنگام بود که در مورد قابلیت و دوام و کیفیت فرآورده‌ها اندیشید و در جهت بهبود و اصلاح آن گام‌های مؤثر و منظمی برداشت.

بنابراین با پیشرفت صنایع و تکنولوژی می‌توان گفت که » کیفیت محصول« یکی

از مهمترین عوامل برای تأمین نیازهای مشتریان می‌باشد و کنترل کیفیت با اهمیتی خاص امروزه در تمام صنایع مطرح و بکار گرفته می‌شوند.

معمولاَ قیمت و کیفیت دو عامل تعیین کننده در خرید کالاهای مورد نیاز مشتریان می‌باشد بعد از خرید، مشتری قیمت محصول خریداری شده را فراموش کرده اما کیفیت زمینه‌ای برای استفاده و یا تحسین از کالا مادامیکه در اختیار صاحب آن می‌باشد خواهد بود.

کیفیت عامل تعیین کننده در محصول نه تنها برای مشتری بلکه برای سازنده آن نیز می‌باشد.

مشتریان همواره در پی محصولاتی هستند که بتوانند نیازهای آنها را بطور مطمئن درتحت بدترین شرایط برآروده سازند. و سازندگان باید بدین خواسته آنها پاسخ گویند حال ما برای این وظیفه یعنی اطمینان کیفی چه باید بکنیم؟ آیا کاربرد ایده‌های خوب بطور اتفاقی سبب ایجاد کارها بطور مناسب می‌شود؟ به هیچ وجه بلکه این امر سبب اتلاف انرژی خواهد شد. ما باید بر مبنای اطلاعات کیفی روزانه قادر به تشخیص مشکلات فرآیند و نحوه رفع آنها و علل آنها باشیم.

در اینجا باید به مطالعه اصول بهبود و اطمینان کیفی بمنظور دستیابی به توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برخورد عمیق به مسائل و روشهای خاص مورد نیاز برای کنترل کیفیت خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.