بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

کد محصول : MO359

تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی تحقیق
مقدمه:
تعریف موضوع:
بیان مساله:
اهداف تحقیق:
اهمیت و ضرورت تحقیق:
فرضیات تحقیق:
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق
– فناوری اطلاعات :
– پیچیدگی :
– رسمیت :
– تمرکز :
نسبت‌های پرسنلی :

فصل دوم : ادبیات نظری و تجربی تحقیق
قسمت اول : فن‌آوری اطلاعات (IT)
مقدمه:
تکنولوژی (فن‌آوری) :
۱- پژوهش وود وارد :
۲ ـ پژوهش، درک پیوو و گروه آستن:
۳ ـ مطالعات جیمز تامپسون:
تعریف فن‌آوری اطلاعات:
تاریخچه فن‌آوری اطلاعات:
الف) رایانه‌های نسل اول:
ب) رایانه نسل دوم:
پ) رایانه‌های نسل سوم:
ج) رایانه‌های نسل چهارم:
مولفه‌های فن‌آوری اطلاعات:
معرفی چند نمونه از فن‌آوریهای اطلاعاتی:
پست صدا:
ـ نظامهای کنفرانس رایانه‌ای:
ـ تابلو اعلانات الکترونیکی:
ـ اینترانت:
منابع حاصل از اینترانت:
ـ کاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمانها:
الف ـ کاربرد عملیاتی :
ب) کاربرد اطلاعاتی:
ناخشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان:
خشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان:
۱ ـ شرکت گروه بیمه‌های مهندسی نشنال ولکان (با مسئولیت محدود) انگلستان:
۲ ـ بیمارستان کینگستون :
سیستم اطلاعات چیست؟
سیستمهای اطلاعاتی در سازمان:
۱ ـ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
۲ ـ سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری:  (DSS)
ـ سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با بازده قوی:
خصوصیات سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری:
ـ عوامل مهم در موفقیت سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری:
معماری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری:
سیستم اطلاعاتی مدیران عالی  (ESS)
سیستم اتوماسیون اداری (OAS)
سیستم اطلاعاتی عملیاتی  TPS
سیستمهای کارهای دانش‌بر  KWS :
سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی:
مزایای فن‌آوری اطلاعات:
محدودیتهای فن‌آوری اطلاعات:

قسمت دوم : سازمان و ساختار سازمانی
مقدمه: «چرایی مطالعه سازمان»
«سازمان»
نگاهی به تعاریف سازمان:
ـ سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»:
تعریف ساختار سازمانی :
سازماندهی (Organizing):
مبانی سازماندهی:
۱- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف.
۲- سازماندهی مبتنی بر نوع تولید یا عملیات (محصول)
۳- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی)
۴- سازماندهی بر مبنای زمان:
۵- سازماندهی بر مبنای ارباب رجوع (مشتری)
۶- سازمان مبتنی بر بازار:
نقاط قوت و ضعف:
خلاصه و جمع‌بندی از معرفی چند ساختار متداول سازمانی:
الگوهای جدید ساخت سازمانی:
۱- سازمان ماتریسی یا خزانه‌ای (Matrix organization)
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس:
الف) نقاط قوت:
ب) نقاط ضعف:
۲- سازماندهی بر مبنای پروژه:
۳- ساختار سازمانی، ماژولار  (پیمانه‌ای یا پارندی)
۴- سازماندهی بر مبنای ساخت آزاد یا ادهوکراسی
برخی از ویژگیهای مهم ادهوکراسی عبارتند از:
معایب ادهوکراسی:
ابعاد طرح سازمان:
ابعاد ساختاری:
رسمیت:
فنون رسمی سازی:
پیچیدگی
تمرکز
ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت:
تمرکز و رسمیت:
نسبتهای پرسنلی:
ابعاد محتوایی:
– تکنولوژی:
محیط :
رابطه محیط و ساختار:
استراتژی:
فرهنگ چه می‌کند؟

قسمت سوم : پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق:
الف) تحقیقات خارج از کشور:
۱- بررسی و پژوهش اسمیت
بررسی و پژوهش ویگاند :
تحقیق فیفرولبلباسی:
– بررسی و پژوهش برن:
تحقیقات تریست و بمفورد:
ب) تحقیقات انجام شده در ایران:
خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم:
فصل دوم شامل سه قسمت بود:

قسمت چهارم :  ساختار و تشکیلات شرکت سهامی بیمه ایران ،
بیمه چیست؟
نگاهی به بیمه ایران:
ساختار تشکیلاتی بیمه ایران :
معرفی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران:
مکانیزاسیون بیمه ایران:
الف) طراحی و بهبود سیستمهای موجود:
ب) پشتیبانی فنی:
ج) عملکرد شبکه:
د: ایجاد سیستم‌های جدید شامل:

فصل سوم: روش و روش‌شناسی تحقیق
مقدمه:
جامعه آماری مورد مطالعه:
روش جمع‌آوری اطلاعات:
نمونه و روش نمونه‌گیری:
ابزار اندازه‌گیری: (معرفی پرسشنامه)
– تعیین روایی (validity) و پایایی (Reliability) پرسشنامه:

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
تجزیه و تحلیل اطلاعات:
مقدمه:
الف) توزیع فراوانی‌های مشاهده شده:
۱- اطلاعات جمعیت شناختی:
ب) محاسبه میانگین، میانه، نما، انحراف معیار و ضریب چولگی متغیرهای پرسشنامه شامل:
تعریف شاخصها:
ضریب چولگی:
ب) محاسبات آماری متغیرها:
ج) نمودار هیستوگرام ترسم شده برای هر یک از متغیرهای ابعاد فن‌آوری اطلاعات و ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، نسبت پرسنلی)
د) تجزیه و تحلیل فرضیات:
معرفی ضریب همبستگی پیرسون
آزمون فرضیات (محاسبه رگرسیون و t):

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری تحقیق
مقدمه:
مروری بر ابعاد IT:
نتیجه‌گیری از فرضیه اول:
نتیجه‌گیری از فرضیه دوم:
نتیجه‌گیری از فرضیه‌ سوم:
نتیجه‌گیری از فرضیه چهارم:
محدودیتهای تحقیق:
پیشنهادات تحقیق:
الف: پیشنهاد برای سازمان :
ب) پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی: