استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

کد محصول: MO354

تعداد صفحات: ۷۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی پایان نامه
۱-۱  بیان مسئله و اهمیت موضوع: ۱
۲-۱ مروری بر مطالعات مشابه ۲
۳-۱ اهداف : ۳
۴-۱ محدوده کاربرد: ۳
۵-۱ مواد و روش ها : (Material and Method) ۳
۶-۱ نتایج : (Results) ۴
۷-۱ بحث و نتیجه گیری : (Discussion and conclusion) ۴

فصل دوم : مروری بر FMEA:
۱-۲ تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن (FMEA) چیست؟ ۶
۲-۲ گسترش استفاده از FMEA: ۷
۳-۲ مراحل تهیه FMEA ۸
۴-۲ فواید اجرای FMEA : ۸
۵-۲ مراحل اجراء FMEA: ۹
۶-۲ اهداف اجرائی FMEA: ۱۰
۷-۲  دلایل اجرا FMEA: ۱۰
۸-۲  زمان اجرا FMEA: ۱۱
۲-۲ چارت  مسیربهبودمستمر ۱۲
۲-۸-۲  مدت زمان اجرایFMEA: ۱۳
۳-۸-۲  زمان پایان FMEA : ۱۴
۹-۲  بررسی اجزای FMEA در مراحل مختلف چرخه عمر سیستم ۱۴
۱۰-۲ مقدمات انجام تجزیه و تحلیل عوامل شکست: ۱۷
۱۱-۲ چگونگی انجام دادن انواع تجزیه و تحلیلها: ۲۱
۱۲-۲ انواع FMEA  : ۲۲
۱۳-۲ انواع تجزیه و تحلیل شکست در بحث ایمنی: ۲۴
۱۴-۲ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در طراحی محصول FMEA  Design ۲۵
۱۵-۲  تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن در فرآیند   Process FMEA ۲۸

فصل سوم : مطالعه موردی
۱-۳  تعریف واژه ها : ۳۳
۲-۳ روش کار ۳۴
۳-۳ شرح عملیات : ۳۴
۴-۳ نتایج ۴۱

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
۱-۴  بحث ۶۰
۲-۴ پیشنهادات: ۶۲
منابع و مآخذ : ۶۳