تولید بهنگام در شرکت تویوتا

کد محصول :mo349

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول:معرفی JIT  ۵

تاریخچه وتکامل تولید بهنگام — ۶

تعریف نظام بهنگام  ۹

نظام بهنگام دریک نگاه – ۱۰

مبانی تولید بهنگام – ۱۴

اجزای تولید بهنگام  ۱۵

اهداف تولید بهنگام — ۱۸

مزایاومحدودیتهای JIT  ۲۰

منطق اجرایJIT 23

پیش نیازهای یک برنامه JIT –26

برنامه ریزی نظام تولید بهنگام – ۲۷

فصل دوم:اجرای برنامه JIT — 36

مقدمه — ۳۷

۱- ایجاد یک استراتژی اجرایی  ۳۸

۲- یک برنامه عملیاتی برای اجرا  ۴۰

۱-۲-وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود- ۴۲

۲-۲-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود – ۴۳

۳- سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها – ۴۳

۴- پروژه های آزمایشی(راهنما) – ۴۷

۵- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها – ۴۸

۱-۵- مقاومت کارکنان — ۴۹

۲-۵- اتحادیه ها – ۵۰

۶- فرایند اجرای JIT – 52

فصل سوم:کنترل JIT – 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام – ۵۵

سیستم کانبان — ۵۶

وظایف کانبان – ۵۶

تولید یکنواخت — ۵۷

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه — ۶۰

اجرای سیستم کانبان – ۶۱

وظایف کانبان — ۶۳

انواع جریان مواد – ۶۴

گردش کانبان — ۶۷

وسعت عمل کانبان — ۶۹

فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا  ۷۱

شرکت تویوتا – ۷۲

مقدمه  ۷۳

تاریخچه  ۷۳

سیستم تولیدتویوتا(TPS) – 74

تولیدبهنگام(JIT)  ۷۶

کانبان  ۷۶

JIDOKA  ۷۷

فلسفه وچشم اندازتویوتا – ۷۷

فرهنگ سازمانی وارزشها – ۷۸

آینده — ۷۸

تشریح مفاهیم — ۸۰

واژه نامه انگلیسی- فارسی – ۸۳

فهرست منابع — ۸۵

فهرست جداول

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام — ۱۳

فهرست نمودارها واشکال

نظام تولید بهنگام – ۲۰

برنامه ریزی نظام بهنگام — ۲۰

سیستم حلقه بسته – ۶۱

سیستم رانش به جلو – ۶۵

سیستم کششی ازجلو – ۶۷

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه – ۷۰