راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

کد محصول:mo329

تعداد صفحات: ۹۳ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

   عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است.  هدف فراتحلیل حاضر نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینه « توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است.   این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی ۴۸ اثر علمی انجام شد دو بُعد روش شناختی و محتوایی را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختی نتایج نشان داد که مطالعات مورد بررسی در عین حال که انباشت خوبی از ایده‌های نظری و راهکارهای عملی را ارائه می‌کنند دارای اشکالات و نواقص متعددی هستند از جمله: عدم سازگاری بین اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها- بدیهی بودن بسیاری از فرضیه‌ها- عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفته تجزیه و تحلیل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتکا به روش‌های نظری و …

   از جنبه محتوایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشکلاتی چون عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و … در جستجوی تئوری مشترک و بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید ۶/۳۹ آثار مبتنی بر تئوری جاذبه- دافعه و ۴/۳۷ درصد مبتنی‌بر آموزه‌های نظری مشابه و مرتبط با آن بوده‌اند. در درجه سوم ۶/۱۶ درصد آثار به سایر تئوریها تکیه کرده‌اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسعت و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه- دافعه دارد می‌توان از آموزه‌های آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مکمل بهره گرفت.    در زمینه راهکارهای پیشنهادی، این تحقیق نشان داد که ۷۲% از ۲۵۵ پیشنهاد ارائه شده، غیر شفاف و کلی و تنها ۲۸% آنها قابل اجرا و شفاف‌اند.

   سپس این راهکارها به چهار سطح بین‌المللی، ملی (کلان) میانی ( سازمانی) و خُرد (بازیگران) تقسیم گردید. در این میان تأکید اصلی محققان بر راهکارهای سطح ملی (جامعه – کشور- دولت) بوده است.

   در بخش پیشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پیشنهادات محققان، الزامات اجرایی تئوری محوری تحقیق را در قالب پیشنهاد هفت سیاست‌ و ۹ برنامه عملی بیان کنیم.

 • فهرست مطالب
  چکیده تحقیق:    ۳
  مقدمه:    ۵
  هدف تحقیق:    ۶
  روش تحقیق    ۸
  قلمرو تحقیق:    ۹
  سئوال تحقیق:    ۱۰
  کاربران تحقیق:    ۱۱
  کاربران اصلی این تحقیق عبارتند از:    ۱۱
  وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور    ۱۱
  کلیه دستگاههای اجرایی و تولیدی که متکی به مغزافزار و نیروی انسانی نخبه هستند    ۱۱
  ریاست جمهوری بویژه بنیاد نخبگان    ۱۱
  شورای عالی انقلاب فرهنگی    ۱۱
  مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه    ۱۱
  روش گردآوری اطلاعات    ۱۲
  ابزار گردآوری اطلاعات    ۱۲
  جامعه آماری و حجم نمونه    ۱۲
  محدودیت‎های تحقیق    ۱۳
  ۱. مفهوم شناسی نخبگان    ۱۷
  چهار رویکرد عمده در مجموعه نظریات نخبگان از هم متمایز می‎شوند    ۱۷
  نظریه‎ی کثرت‎گرایانه‎ی نخبگان    ۱۷
  نظریه نخبه‎گرایی    ۱۷
  نظریه دمکراتیک نخبگان    ۱۷
  دیدگاه مردم – نخبگان    ۱۷
  منابع فیزیکی مانند وسایل تولید و …    ۱۸
  منابع اقتصادی مثل سرمایه    ۱۸
  ۱- نظریه‎ی کثرت‎گرایانه‎ی نخبگان    ۲۰
  تغییر و توسعه جامعه‎ی ایران    ۲۰
  ۱-۲- نظریه نخبه‎گرایی    ۲۲
  ۱-۳- نظریه دمکراتیک نخبگان    ۲۲
  ۱-۴- دیدگاه مردم – نخبگان    ۲۲
  ۳. گردش مغزها و مهاجرت نخبگان    ۲۴
  عوامل اقتصادی    ۲۵
  جدول ۱ عوامل مؤثّر در مهاجرت نخبگان    ۲۸
  نظریه‎های توضیح‎دهنده جذب، نگهداشت و مهاجرت نخبگان    ۳۱
  نظریه سرمایه انسانی    ۳۱
  ۲- نظریه سرمایه اجتماعی    ۳۱
  نظریه انتقال معکوس فنّاوری    ۳۲
  نظریه دوگانگی ساختار    ۳۳
  ۵. نظریه محرومیت نسبی    ۳۳
  ۶. نظریه مرکز – پیرامون    ۳۴
  ۸. نظریه تحصیل مغزها    ۳۴
  ۱۰. نظریه اجتماعات پژوهشی:    ۳۵
  ۱۲. نظریه نظام آموزش اقتباسی:    ۳۵
  ۱۳. نظریه بحران منزلتی:    ۳۵
  ۱۴. نظریه جاذبه – دافعه (Pull – Push)    ۳۶
  موانع بازدارنده    ۳۶
  الف- ارزیابی و فراتحلیل قالب و روش شناسی آثار    ۳۸
  عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفته تجزیه و تحلیل بجز موارد معدودی از پژوهشها    ۳۹
  دورنمای وضعیت روش‌شناسی پژوهشها    ۴۱
  دورنمای وضعیت روش‌شناسی پژوهشها (ادامه)    ۴۱
  دورنمای وضعیت روش‌شناسی پژوهشها (ادامه)    ۴۵
  معرفی قالب آثار علمی    ۴۸
  جدول ۱ معرفی قالب آثار علمی    ۴۸
  ۲- پراکندگی موضوعی آثار علمی    ۴۹
  جدول ۲ ـ پراکندگی موضوعی آثار علمی    ۴۹
  ۳- دوره زمانی انتشار تحقیق و اثر علمی    ۵۰
  جدول ۳ـ دوره‌ زمانی انتشار تحقیق و اثر علمی    ۵۰
  ۴- میزان همکاری محققان در تهیه اثر    ۵۰
  جدول ۴ـ میزان همکاری محققان در تهیه اثر (میزان هم‌ پژوهی و هم‌نویسی)    ۵۰
  ۵- قلمرو رشته‌ای آثار علمی    ۵۲
  جدول ۵ ـ قلمرو رشته‌ای آثار علمی    ۵۲
  ۷- میدان مطالعه    ۵۴
  ۱۲- بررسی میزان اشتراک در تئوری و آموزه‌های نظری    ۶۰
  ۱۴- میزان ارتباط و تناسب راهکارها وپیشنهادات    ۶۳
  ۱۵- میزان شفافیت و قابل اجرا بودن راهکارها و پیشنهادات    ۶۴
  ۱۶- طبقه بندی سطوح پیشنهادات و راهکارها    ۶۵
  منابع فارسی:    ۸۶
  منابع لاتین:    ۹۰