برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام jit

کد محصول:mo298

تعداد صفحات : ۱۵۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
۱-۱  مقدمه    ۲
۲-۱  رویکردها و نگرش ها به JIT    ۳
۳-۱  اهداف رویکرد JIT     ۵
۱-۳-۱  ضایعات صفر     ۵
۲-۳-۱  موجودی صفر     ۷
۳-۳-۱  زمان Set up یا آماده سازی صفر     ۷
۴-۳-۱  زمان پیشبرد صفر                                                                   ۱۰
۵-۳-۱ جابجایی صفر     ۱۲
۴-۱ عناصر کلیدی رویکرد JIT     ۱۳
۱-۴-۱ تطابق طرح محصول با تقاضای بازار     ۱۴
۲-۴-۱ تعریف خانواده های محصول و تولید جریان مبنا     ۱۵
۳-۴-۱ رابطه با تامین کنندگان در محیط JIT      ۲۰

بخش دوم   اشنایی باسیستم مورد مطالعه ( شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو)  ( وضع موجود )                                                     ۲۳
۱-۲  مقدمه     ۲۴
۲-۲  معرفی شرکت     ۲۴
۳-۲  واحد های اصلی شرکت(چارت سازمانی)     ۲۴
۴-۲  برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت)    ۲۶
۵-۲  خط تولید فعلی شرکت     ۲۹
۶-۲  سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت     ۴۳

بخش سوم   تکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT                             ۵۲
۱-۳  مقدمه    ۵۳
۲-۳  تکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT     ۵۳
۱-۲-۳  تکنیک های برنامه ریزی تولید    ۵۵
الف -۱-۲-۳  تطابق ماهانه    ۵۶
ب -۱-۲-۳  تطابق روزانه    ۶۱
۲-۲-۳  تکنیک های ساده سازی فرآیند ساخت و کاهش زمان های پیشبرد    ۶۳
الف-۲-۲-۳  کاهش زمان صف     ۶۷
ب-۲-۲-۳  بچ یا دسته های کوچک تولیدی و انتقالی    ۶۸
۳-۲-۳  تعادل خط      ۷۱
۴-۲-۳  کنترل خودکار سطح تولید    ۷۳
۵-۲-۳  استانداردهای عملیاتی    ۷۴
۶-۲-۳  همکاری دو جانبه     ۷۸
۷-۲-۳  کاهش زمان حمل و نقل    ۷۸
۸-۲-۳  کاهش زمان آماده سازی(Set up)
۹-۲-۳  رویکرد JIT به زمان انجام فرآیند    ۷۹
۱۰-۲-۳ استفاده از منابع تولیدی    ۸۴
الف-۱۰-۲-۳  نیروی کار انعطاف پذیر    ۸۵
ب -۱۰-۲-۳  تجهیزات انعطاف پذیر    ۸۵
۱۱-۲-۳  طراحی محصول برای سادگی در ساخت و مونتاژ     ۸۶

بخش چهارم   طراحی سیستم کانبان شرکت مورد(شرکت رافکو)
۸۸
۱-۴  مقدمه     ۸۹
۲-۴  سیستم کانبان    ۸۹
۳-۴  سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید     ۹۰
۵-۴  انواع کارت های کانبان    ۹۵
۱-۵-۴  کانبان برداشت    ۹۶
۲-۵-۴  کانبان تولید    ۹۶
۶-۴  جریان کارت های کانبان    ۱۰۱
۷-۴  جریان کارت های کانبان در خط تولید(شرکت مورد مطالعه)    ۱۰۶
۸-۴  جریان کارت ها ی کانبان در یک ایستگاه کاری    ۱۱۲
۹-۴  عملکرد کانبان    ۱۱۹
۱۰-۴  ارتباط با فروشندگان توسط سیستم کانبان     ۱۲۲
۱۱-۴  کانبان به عنوان یک تکنیک بهبود کیفیت    ۱۲۳

بخش پنجم  خرید وتحویل بهنگام    ۱۲۴
۱-۵  خرید به هنگام     ۱۲۵
۲-۵  تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام     ۱۲۵
۳-۵  انتخاب عرضه کننده     ۱۳۱
۱-۳-۵  منافع مشتری      ۱۳۱
۲-۳-۵  منافع عرضه کننده     ۱۳۲
۴-۵  معیار و انتخاب عرضه کنندگان     ۱۳۴
۵-۵  تحویل به هنگام     ۱۴۲
۱-۵-۵  بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل    ۱۴۳
۲-۵-۵  بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع    ۱۴۸
۶  منابع    ۱۵۱

چکیده :

تولید بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان یک تکنیک جدید برنامه ریزی تولید و نیز نگرش فلسفی مدیریت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.
بطور کلی JIT نوعی فلسفه تولیدی است یا یک هدف بسیار ساده یعنی:” اقلام مورد نیاز را با کیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز” تولید کنید.
تقسیم بندی های انجام شده در ادبیات موضوع JIT دامنه گسترده‌ای در برمی‌گیرد
از جمله :JIT بعنوان یک استراتژی ،JIT بعنوان مدیریت کنترل موجودی ، مجموعه‌های خرید JIT و مدیریت تولید JIT استقرار JIT و ارتباط JIT و منابع انسانی و … که همگی بعنوان مجموعه‌ای از فنون مرتبط با JIT بررسی می‌شود. انچه که در این مقاله بدان پرداخته شده رویکرد JIT به سیستم های تولیدی و مقوله برنامه ریزی توید است .
در این تحقیق ضمن بررسی سیستم تولیدی JIT و نظامهای مرتبط با ان به بررسی اهداف تولید بموقع  JITوتکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT  به صورت عملی پرداخته شده است.
در بخش سوم به مطالعه وضعیت موجود سیستم تولیدی یک کارخانه مورد مطالعه ” شرکت ریخته گر و آهنگر  فن آور ( رافکو )”  پرداخته و سپس در بخش چهارم به تطبیق سیستم تولید بهنگام JIT با سیستم تولید شرکت پرداخته شده  بطوریکه تکنیک های طراحی سیستم JITبرای خط تولید شرکت بصورت عملی تشریح شده است .
حاصل کار اینکه در هر مورد با دادن راهنمائی ها و مشاوره به مدیریت شرکت به اجرای سیستم JIT طراحی شده اقدام گردید.
در بخش چهارم نیز با طراحی سیستم کارت های کانبان( واضح ترین صورت پیاده سازی سیستم JIT) برای خط تولید شرکت مورد مطالعه  اقدام به تشریح کارکرد سیستم کانبان طبق خط تولید فوق گردیده است.
در بخش پنجم نیز مطالبی در مورد خرید و تحویل بهنگام که امور پشتیبانی سیستم تولید بهنگام هستند به اختصار اورده شده است .