بررسی و تبیین شاخص های ارزشیابی کارکنان ستاد شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری «سابیر» (از دیدگاه کارکنان)

متن کامل این فایل موجود نمی باشد

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات
مقدمه ۳
موضوع تحقیق ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
اهداف تحقیق ۱۰
فرضیه های تحقیق ۱۱
روش تحقیق ۱۲
تعاریف عملیاتی و اصطلاحات ۱۲
خلاصه و نتیجه فصل اول ۱۹

فصل دوم – ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)
مقدمه ۲۵
تعاریف و مفاهیم ۲۷
آشنایی با تاریخچه ارزشیابی ۳۰
اهمیت و فوائد ارزشیابی ۳۳
اهداف و کاربردهای ارزشیابی ۳۷
فرآیند و مراحل ارزشیابی ۴۳
انواع ارزشیابی ۵۰
زمان ارزشیابی ۵۹
فنون و روش های ارزشیابی ۶۱
شاخص ها و معیارهای ارزشیابی و اهمیت آنها ۷۸
خطاهای مهم در ارزشیابی ۸۱
دلایل خطاهای ارزشیابی ۸۳
عوامل موثر در ارزشیابی اثربخش عملکرد ۸۵
ماهیت مدیریت عملکرد ۸۹
فرآیند و مراحل مدیریت عملکرد ۹۲
عناصر مدیریت عملکرد ۹۷
مهارت های مدیریت عملکرد ۹۸
نقش و اهمیت مدیریت عملکرد در توسعه منابع انسانی ۱۰۱
اهمیت ارزشیابی عملکرد از نظر اسلام ۱۰۵
ویژگی های یک نظام ارزشیابی کارآمد ۱۱۰
آشنایی با طرح ارزشیابی کارکنان دولت ۱۱۲
معرفی شرکت سابیر ۱۱۷
خلاصه ای از طرح ارزشیابی کارکنان صنعت آب و برق ۱۲۲
بررسی پژوهش های انجام شده ۱۲۳
خلاصه و نتیجه فصل دوم ۱۳۶

فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه ۱۴۶
روش تحقیق ۱۴۷
جامعه آماری ۱۴۷
حجم نمونه ۱۴۸
ابزار گردآوری اطلاعات (یافته ها) ۱۴۹
اعتبار و روایی ابزار تحقیق ۱۵۲
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (یافته ها) ۱۵۴
خلاصه و نتیجه فصل سوم ۱۵۶

فصل چهارم – یافته های تحقیق (نتایج)
مقدمه ۱۶۰
توصیف نمونه آماری ۱۶۱
توصیف یافته ها ۱۷۸
تجزیه و تحلیل یافته ها (اطلاعات) ۱۹۴
خلاصه و نتیجه فصل چهارم ۲۳۲

فصل پنجم – بحث و تفسیر نتایج
مقدمه ۲۳۸
خلاصه تحقیق ۲۳۹
نتیجه گیری ۲۴۳
پیشنهادات تحقیق ۲۵۶
پیشنهادات جانبی ۲۵۷
پیشنهادات به سایر محققین ۲۵۷
محدودیت ها ۲۵۸
خلاصه و نتیجه فصل پنجم ۲۶۰
منابع ۲۶۶
پیوست ها ۲۷۰

فهرست جداول
۱ جدول سدهای ساخته شده توسط شرکت سابیر ۱۱۸
۲ جدول فراوانی کارکنان برحسب جنسیت ۱۶۱
۳ جدول فراوانی کارکنان برحسب وضعیت تاهل ۱۶۴
۴ جدول فراوانی کارکنان بر حسب سن ۱۶۶
۵ جدول فراوانی کارکنان بر حسب سطح تحصیلات ۱۶۸
۶ جدول توزیع کارکنان برحسب سابقه اشتغال ۱۷۰
۷ جدول توزیع فراوانی کارکنان بر حسب واحد سازمانی ۱۷۳
۸ جدول توزیع فراوانی کارکنان بر حسب وضعیت استخدامی ۱۷۶
۹ جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرهای موجود در فرضیه ها ۱۷۸
۱۰ جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های مربوط به فرضیه اول ۱۷۹
۱۱ جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های مربوط به فرضیه دوم ۱۸۲
۱۲ جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های مربوط به فرضیه سوم ۱۸۵
۱۳ جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های مربوط به فرضیه چهارم ۱۸۸
۱۴ جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های مربوط به فرضیه پنجم ۱۹۱
۱۵ جدول یافته های مربوط به سئوالات فرضیه اول ۱۹۶
۱۶ جدول یافته های مربوط به سئوالات فرضیه دوم ۲۰۰
۱۷ جدول یافته های مربوط به سئوالات فرضیه سوم ۲۰۲
۱۸ جدول یافته های مربوط به سئوالات فرضیه چهارم ۲۰۴
۱۹ جدول یافته های مربوط به سئوالات فرضیه پنجم ۲۰۷
۲۰ جدول یافته های مربوط به سئوالات جنبی پرسشنامه ۲۰۹
۲۱ جدول نتایج بررسی نظریات پاسخگویان زن و مرد ۲۱۱
۲۲ جدول نتایج بررسی نظریات پاسخگویان در گروه های سنی مختلف ۲۱۲
۲۳ جدول نتایج بررسی میانگین نمرات پاسخگویان درسطوح مختلف تحصیلی ۲۱۴
۲۴ جدول نتایج بررسی میانگین پاسخگویان بر حسب سابقه اشتغال ۲۱۵
۲۵ جدول نتایج بررسی میانگین نمرات پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی ۲۱۷
۲۶ جدول نتایج آزمون آماری فرضیه اول ۲۲۴
۲۷ جدول نتایج آزمون آماری فرضیه دوم ۲۲۵
۲۸ جدول نتایج آزمون آماری فرضیه سوم ۲۲۷
۲۹ جدول نتایج آزمون آماری فرضیه چهارم ۲۲۸
۳۰ جدول نتایج آزمون آماری فرضیه پنجم ۲۲۹

فهرست نمودارها
۱ نمودار کاربردهای اطلاعات حاصل از ارزشیابی ۳۸
۲ نمودار انواع کارکنان ۴۰
۳ نمودار مراحل مختلف ارزیابی ۴۷
۴ نمودار فرآیند ارزشیابی ۴۸
۵ نمودار ارزشیابی کنندگان ۵۰
۶ نمودار مقیاس پیوسته خطی ۶۴
۷ نمودار مقیاس گسسته خطی ۶۵
۸ نمودار مقایسه زوجی ۶۶
۹ نمودار روش توزیع اجباری ۷۱
۱۰ نمودار فرآیند مدیریت بر مبنای هدف ۷۳
۱۱ نمودار ماهیت مدیریت عملکرد ۹۰
۱۲ نمودار فرآیند مدیریت عملکرد ۹۶
۱۳ نمودار مهارت های محوری مدیریت عملکرد ۱۰۰
۱۴ مدل جهت دار شدن توسعه منابع انسانی ۱۰۲
۱۵ نمودار خلاصه طرح و چرخه ارزشیابی کارکنان دولت ۱۱۴
۱۶ نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت ۱۶۳
۱۷ نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر حسب وضعیت تاهل ۱۶۵
۱۸ نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سن ۱۶۷
۱۹ نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات ۱۶۹
۲۰ نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سابقه اشتغال ۱۷۲
۲۱ نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر حسب واحد سازمانی ۱۷۵
۲۲ نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر حسب وضعیت استخدامی ۱۷۷
۲۳ نمودار توزیع فراوانی مربوط به پاسخ های سئوالات فرضیه اول ۱۸۱
۲۴ نمودار توزیع فراوانی مربوط به پاسخ های سئوالات فرضیه دوم ۱۸۴
۲۵ نمودار توزیع فراوانی مربوط به پاسخ های سئوالات فرضیه سوم ۱۸۷
۲۶ نمودار توزیع فراوانی مربوط به پاسخ های سئوالات فرضیه چهارم ۱۹۰
۲۷ نمودار توزیع فراوانی مربوط به پاسخ های سئوالات فرضیه پنجم ۱۹۳
۲۸ نمودار مقایسه کارکنان قراردادی و ثابت (رسمی) در مورد فرضیه اول ۲۱۹
۲۹ نمودار مقایسه کارکنان قراردادی و ثابت (رسمی) در مورد فرضیه دوم ۲۲۰
۳۰ نمودار مقایسه کارکنان قراردادی و ثابت (رسمی) در مورد فرضیه سوم ۲۲۱
۳۱ نمودار مقایسه کارکنان قراردادی و ثابت (رسمی) در مورد فرضیه چهارم ۲۲۲
۳۲ نمودار مقایسه کارکنان قراردادی و ثابت (رسمی) در مورد فرضیه پنجم ۲۲۳

فهرست پیوستها
نمونه عوامل عملکردی در طرح ارزشیابی کارکنان دولت ۱
نمونه عوامل فرآیندی در طرح ارزشیابی کارکنان دولت ۲
فرم های ارزشیابی کارکنان دولت ۳
نحوه امتیازدهی در طرح ارزشیابی کارکنان دولت ۴
مبانی قانونی طرح ارزشیابی کارکنان دولت ۵
فرم ارزشیابی کارکنان رسمی شرکت سابیر ۶
فرم تعیین ضریب K(ضریب حقوق) کارکنان قراردادی ۷
فرم ارزشیابی متخصصین ۸
پرسشنامه جمع آوری اطلاعات ۹
محاسبات آماری توسط برنامه spss 10
طرح پیشنهادی برای ارزشیابی عملکرد کارکنان قراردادی شرکت سابیر ۱۱

چکیده تحقیق:
تحقیق حاضر با عنوان «بررسی و تبیین شاخص های ارزشیابی کارکنان ستاد شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری «سابیر» از دیدگاه کارکنان انجام گرفته است. اهداف اصلی تحقیق عبارتند از :
۱- بررسی و تبیین شاخص ها و روش ارزشیابی موجود.
۲- بررسی و حصول اطمینان از موثر بودن شاخص ها و روش موجود برای انتصاب صحیح مدیران،ارتقاء درست شغلی و تشخیص پرداخت عادلانه پاداش و تهیه برنامه های آموزشی.
۳- بررسی شیوه بازخورد مناسب و به موقع به مدیران .
۴- بررسی قابلیت ارائه اطلاعات کمی و کیفی شاخص ها از عملکرد کارکنان.
۵- بررسی شیوه بازخورد مناسب شاخص ها از کمبودهای مهارتی کارکنان به منظور جهت دار نمودن برنامه های آموزشی.
۶- ارائه پیشنهاد مناسب در چارچوب اهداف مذکور.
برای نیل به اهداف تعیین شده و بررسی اثربخشی شاخص ها و روش ارزشیابی موجود پنج فرضیه به شرح زیر مطرح گردیده است:
۱- شاخص های ارزشیابی موجود،اطلاعات کمی و کیفی عملکرد کارکنان را تبیین می کند.
۲- انتصاب مدیران و سرپرستان براساس نتایج ارزشیابی عملکرد صورت می پذیرد.
۳- ارتقاء شغلی کارکنان براساس نتایج ارزشیابی عملکرد صورت می پذیرد.
۴- پرداخت پاداش براساس نتایج ارزشیابی عملکرد صورت می پذیرد.
۵- تعیین سطح مهارت و نیازهای آموزشی کارکنان براساس نتایج ارزشیابی عملکرد صورت می پذیرد.
روش تحقیق در این پژوهش،توصیفی-پیمایشی یا زمینه یابی است.
جامعه آماری مورد بررسی عبارت است از کلیه کارکنان شرکت سابیر به تعداد ۱۵۴ نفر شاغل در واحدهای مختلف شرکت و مستقر در تهران.
حجم نمونه به دلیل محدودیت جامعه آماری و به منظور دقت و صحت نتایج تحقیق،کل جامعه آماری یعنی ۱۵۴ نفر است.
ابزار جمع آوری اطلاعات،پرسشنامه است که با استفاده از طیف لیکرت (خیلی کم،کم،تا حدودی ، زیاد،خیلی زیاد) طراحی گردیده است ..
نتایج تحقیق ، براساس نظرسنجی به عمل آمده به شرح زیر است:
– شاخص های ارزشیابی موجود،اطلاعات کمی و کیفی عملکرد کارکنان را تبیین نمی کند.
– شاخص های روش موجود کارآیی لازم را نداشته و انتصاب مدیران و سرپرستان براساس نتایج ارزشیابی عملکرد صورت نمی پذیرد.
– ارتقاء شغلی کارکنان براساس نتایج ارزشیابی عملکرد صورت نمی پذیرد.
– پرداخت پاداش براساس نتایج ارزشیابی عملکرد صورت نمی پذیرد.
– تعیین سطح مهارت و نیازهای آموزشی کارکنان براساس نتایج ارزشیابی عملکرد صورت نمی پذیرد.
مهمترین محدودیت های تحقیق عبارتند از :
۱- تحقیق حاضر محدود به شرکت سابیر است و نمی توان نتایج آن را بدون بررسی و نمونه گیری بیشتر از سایر شرکت ها،تعمیم کلی داد.
۲- متغیرهای موردبررسی محدود به اطلاعات کمی وکیفی ،انتصاب، ارتقاء، پاداش و تعیین سطح مهارت و نیازهای آموزشی است.
۳- تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی و نظرسنجی است و دقت تحقیقات آزمایشگاهی را ندارد.
۴- بی تفاوتی پاسخگویان در تکمیل و اعاده پرسشنامه یکی دیگر از محدودیت های تحقیق بوده است.
مهمترین پیشنهادهای تحقیق برای اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان درشرکت سابیر عبارتند از :
۱- تهیه و طراحی یک نظام اطلاعات رایانه ای برای نگهداری نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان و استفاده از آن در تصمیم گیری امور مختلف مدیریت منابع انسانی.
۲- بازنگری و بررسی کارآیی شاخص ها و روش ارزشیابی مورد عمل در فواصل زمانی مناسب و با مشارکت کارکنان به منظور ایجاد اصلاحات لازم و یا انتخاب روش دیگرجهت تطابق با تغییرات جدید وپدیده های نو.
۳- کوشش ارزشیابان در دقت و صحت ارزشیابی عملکرد و تلاش جدی در عدم مداخلات ذهنی و خطاها و ملاحظات انسانی در ارزشیابی.
۴- اعمال نتایج ارزشیابی عملکرد افراد در سرنوشت شغلی و برنامه های آموزشی آنان و سایر تصمیم گیری ها توسط مدیران به دور از ملاحظات و مداخلات جانبی.
۵- بازخورد نتایج ارزشیابی عملکرد به کارکنان و تعریف عملکرد مطلوب و مورد انتظار برای آنان به منظور اصلاح و بهبود عملکرد.
۶- استفاده از روش های جدید برمبنای مدیریت عملکرد مانند مدیریت بر مبنای هدف،خود ارزیابی و یا روش های ترکیبی و در صورت لزوم ابداع و استفاده از روش های جدیدتر به دلیل عدم کارآیی و اثربخشی روش های سنتی.
۷- آموزش ارزشیابان در مورد فنون و اصول ارزشیابی و طرح مورد عمل برای حصول اطمینان از داشتن تخصص،دقت و جدیت آنان در ارزشیابی و آگاهی از وظایف و ابعاد مهم مشاغل افراد مورد ارزیابی.
۸- آموزش کارکنان به منظور آگاهی آنان از شاخص ها و روش ارزشیابی و نتایج آن.
۹- استفاده از طرح پیشنهادی برای کارمندان قراردادی شرکت و تعمیم آن به کارمندان رسمی پس از بررسی مقررات و ایجاد تطابق با ضوابط و نظام جاری