اطلاعیه

ارزیابی طرح مشارکت کشاورزان در مدیریت تأسیسات آبی

کد محصول:mo257

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول،کلیات تحقیق
مقدمه ۱
آشنایی با زمینه تحقیق ۴
بیان مسئله تحقیق ۶
هدف از تحقـــیق ۱۰
قلمـرو تحقـیق ۱۲
سئوالات پـژوهشی ۱۲
فصل دوم،ادبیات تحقیق
«مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق» ۱۴
مقدمه ۱۴
مفهوم گروه اجتماعی وروابط درون گروهی افراد ۱۶
تعریف و مفهوم مشارکت ۲۱
آثار و پیامدهای مشارکت ۲۷
موانع و محدودیتهای مشارکت ۳۲
درجه مشارکت ۳۵
انواع مشارکت ۳۶
مشارکت وتوسعـه جامعـه روستـایی ۳۹
مشارکت جامعه روستایی ؛ وسیله یا هدف ۴۰
دیدگاههای مختلف از نظر درک مفهوم مشارکت در توسعه ۴۳
چگونگی ترغیب روستائیان به مشارکت ۴۶
موانع موجود در زمینه مشارکت روستائیان ایران ۴۸
یاریگریها و تعاونیهای سنتی در ایران ۵۱
یاریگری ها ی ستنی در زمینه آب و آبیاری ۵۲
یاریگری های عادی در زمینه آب و آبیاری ۵۲
خود یاری در حفظ سازمانهای آبیاری سنتی و استخدام کارگذاران ۵۳
تاریخچه و وضع موجود تشّکل های مصرف کنندگان آب در ایران ۵۴
تجارب جهانی انتقال مدیریت آبیاری به زارعین ۵۷
دلایل انتقال مدیریت آبیاری به زارعین ۵۹
روش های مختلف واگذاری مدیریت به آبیاران ۶۲
تأثیر واگذاری مدیریت تأسیسات آبی بر کارایی آبیاری ۶۶
مروری بر سوابق و پیشینه تحقیق ۶۷
فرضیه های تحقیق ۷۶
فصل سوم،طرح تحقیق
مقدمه ؛طرح تحقیق ۷۷
متغیرهای تحقیق ۷۸
تعاریف عملیاتی ۸۰
مشارکت ۸۰
مسئولیت پذیری ۸۰
همکاری ۸۱
رضایت کشاورزان ۸۲
مشروعیت ۸۲
پرسشنامه ۸۳
جامعه آماری ۸۴
روش نمونه گیری ۸۵
حجم نمونه ۸۶
قابلیت اعتبار اندازه گیری ۸۸
قابلیت پایایی یا اتکاء ۸۹
درصد باز گشت پرسشنامه ۹۰
روشهای آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۰
فصل چهارم، طبقه بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات
بخش اول : طبقه بندی اطلاعات ۹۱
توزیع نمونه آماری برحسب جنسیت ۹۲
توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تأهل ۹۲
توزیع نمونه آماری برحسب سن ۹۳
توزیع نمونه آماری بر حسب میزان مساحت زمین ۹۵
توزیع نمونه آماری بر حسب میزان مسئولیت پذیری ۹۶
توزیع نمونه آماری بر حسب میزان همکاری ۹۸
توزیع نمونه آماری بر حسب میزان رضایت ۹۹
توزیع نمونه آماری بر حسب میزان مشروعیت ۱۰۰
توزیع نمونه آماری بر حسب میزان مشارکت ۱۰۱
بخش دوم :‍ تجز یه و تحلیل اطلاعات ۱۰۲
تحلیل واریانس ۱۱۳
پرسشنامه
منابع

مقدمه:
آب یکی از عوامل مهم و مؤثر در توسعه اقتصاد کشاورزی است. در کشور ایران که بجز سواحل دریای خزر بقیه اقالیم آن خشک و نیمه خشک می باشد، مسئله آب و آبیاری از اهمیت خاصی برخوردار است (عنایت، ص ۷۷).
با توجه به آمار و نقشه های هم باران موجود، متوسط بارندگی سالانه در یک میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار کیلومتر مربع از سطح کشور، حدود ۲۳۵-۲۴۵ میلیمتر و حجم متوسط ریزشهای جوی بین ۳۷۰ تا ۴۰۰ میلیارد متر مکعب در سال برآورد شده است که از این میزان حدود ۳۰۰ میلیارد متر مکعب آب در قسمتهای کوهستانی و شیب دار نازل می شود و ۱۰۰ میلیارد متر مکعب بقیه نزولات جوی در سطح دشتها و کویرها فرو می ریزد (عنایت، ص ۵۰).
از کل اراضی ایران، نزدیک به ۱۶ میلیون هکتار آن یعنی حدود ۱۰ در صد از اراضی قابل کشت است که حدود ۸۵ در صد از جمعیت ایران در این مقدار اراضی زندگی می کنند. حدود ۸۶ میلیون هکتار یعنی ۵۲ در صد از اراضی، تقریبا غیر قابل کشت و شامل کویرها، دریاچه ها، باتلاقها، مناطق مسکونی و غیره است.علاوه بر این ۱۰ در صد اراضی کشاورزی،حدود ۲۰ در صد از کل اراضی بایر، قابل احیا و توسعه است. اما از آنجا که این کار هزینه زیادی لازم دارد،بنابر این مقرون به صرفه نیست. از کل ۱۶ میلیون از اراضی قابل کشت،فقط ۳۳ در صد آن آبیاری کامل می گردد و بقیه ۶۷ در صد دیمی است. از ۳۳ در صد مذکور فقط ۶۹ در صد آن زیر کشت می رود در حالیکه از اراضی دیمی فقط ۴۸ در صد آن کشت می شود. بقیه اراضی مزروعی یا به علت بی آبی و یا به خاطر تقویت زمین آیش گذاشته می شود (ازکیا، ص ۱۴۷). بنابر این افزایش مصرف آب به لحاظ رشد جمعیت از یک سو و ظهور تقاضای جدید برای آب از سوی دیگر، کاهش روز افزون سرانه آب را موجب گردیده است. در این میان تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی از مهمترین وظایف بخش آب محسوب می شود. در چنین شرایطی توجه جدی به امر مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی،در کشوری که علیرغم محدودیتهای ناشی از شرایط جغرافیایی و آب و هوایی در تأمین آب، به شدت به کشاورزی وابسته است، از اهمیت بالایی برخوردار است. به عبارتی دیگر محدودیت منابع آب به خاطر طبیعت خشک ایران و هزینه های زیاد و سرسام آور استحصال آب از منابع موجود، همچنین افزایش روزافزون تقاضای آب به منظور بالا بردن سطح زیر کشت، استفاده صحیح و برنامه ریزی برای هر قطره آب استحصال شده را امری ضروری می نماید (مجموعه مقالات دهمین کمیته ملّی آبیاری و زهکشی ایران، ص ۸۴).
در دو سده اخیر تغییرات عمده ای بر روی نظام بهره برداری منابع آب صورت گرفته است. این تغییرات بویژه از اواخر قرن نوزدهم و پس از اصلاحات اراضی در اختیار گرفتن مدیریت این بخش توسط یک نهاد سیاسی انحصاری (دولت) پیامدی جز ناکامی و عدم توفیق در ساماندهی بهره برداری منابع آب نداشته است. حرکتهای نوسازی از بالا به پائین و بدون مشارکت حقیقی مردم، بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته و به نتیجه مطلوب جهت توسعه این بخش منجر نگردیده است. از طرفی غالباً توسعه منابع آب، صرفاً در قالب توسعه سخت افزاری مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که توسعه دارای جنبه کیفی نیز می باشد که بدون توجه به آن اقدامات کمی به نتیجه مطلوب نمی رسد.
توسعه فیزیکی شبکه های آبیاری بدون توجه به نقش جامعه بهره برداران محلی، مناسبات و نظامها و مشارکت آنان در سطوح مختلف مدیریتی و بروز مشکل توامان کاهش راندمان آبیاری به زیر ۳۰ در صد و تخریب و فرسودگی ساختار فیزیکی آنها نمونه ای از این اقدامات می باشد.
عدم موفقیتها و کاستیهای موجود طرحهای فوق، این گرایش را در مدیران و برنامه ریزان بخش آب کشور بوجود آورد که به سهیم نمودن بهره برداران مستقیم منابع آب در برنامه ریزی و ایجادیک «مدیریت تلفیقی»روی آورده وتفکرمدیریت مشارکتی وانتقال مدیریت شبکه های آبیاری به زارعین،تقویت گردد( مجموعه مقالات دهمین همایش کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران، ص ۱۷۰).
چکیده :
مشارکت کشاورزان در امر نگهداری وبهره برداری از تأسیسات آبی،بر نگرش وتمایلات درونی آنان تأثیر مثبتی می گذارد وانگیزه زارعین را برای همکاری بیشتر با شرکتهای آب منطقه ای،ترغیب می نماید.انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان،بهره وری تأسیسات آبی را افزایش داده و در نهایت به مصرف بهینه آب کشاورزی منجر می شود.
در این تحقیق به منظور بررسی اثرات مشارکت وانتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان،فرضیه هایی به شرح زیرمطرح شده است:
۱-مشارکت،موجب افزایش مسئولیت پذیری کشاورزان درقبال ایستگاه های پمپاژ می شود.
۲-مشارکت،تمایل کشاورزان را برای همکاری با سازمان آب ،افزایش می دهد.
۳-مشارکت در افزایش رضایت کشاورزان از سازمان آب تأثیر دارد.
۴-مشارکت ،افزایش مشروعیت سازمان آب، در بین کشاورزان آب بر را به دنبال دارد.
به منظور ‌‌‌‌آزمون فرضیه های فوق،پرسشنامه ای طراحی شد وپس از سنجش قابلیت اعتبار واعتماد پرسشنامه و تعیین حجم نمونه، در بین جامعه آماری توزیع شد.اطلاعات جمع آوری شده،تلخیص وطبقه بندی گردیدند.سپس توسط نرم افزار ۹ spss تجزیه وتحلیل شدند وبا استفاده از آزمون کای مربع درسطح اطمینان ۵/۹۹ درصد،شواهدی بر رد چهار فرضیه تحقیق وجود نداشت.همچنین متغیرهای وابسته مسئولیت پذیری، همکاری،رضایت ومشروعیت با استفاده از روش تعیین همبستگی،به نسبت تأثیر پذیری از مشارکت رتبه بندی شدند،وبا استفاده از تحلیل واریانس با روش “توکی”،مشخص گردید که میانگین مسئولیت پذیری تفاوت معنی داری با میانگین های سایر متغیرهای وابسته دارد.به این ترتیب مسئولیت پذیری در یک گروه و رضایت، همکاری و مشروعیت در یک گروه جداگانه،دسته بندی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.