اطلاعیه

بررسی نقش سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی سازمانها

کد محصول:mo246

تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول : طرح تحقیق  ۱
مقدمه  ۲
بیان مساله  ۳
هدف و علت انتخاب موضوع  ۳
اهمیت موضوع پژوهش  ۴
فرضیات تحقیق  ۵
تعریف اصطلا حات ، واژه ها و   متغیرهای عملیاتی  ۶

فصل دوم : ادبیات موضوع و مفاهیم نظری  ۹
تاریخچه مدیریت و سیستم در جهان  ۱۰
تاریخچه مدیریت و سیستم در ایران  ۱۴
تاریخچه حسابداری مدیریت  ۱۶
بررسی موضوعات اصلی حسابداری مدیریت ونظریه های مربوطه  ۱۹
مقدمه  ۱۹
مفاهیم سیستم ها  ۲۰
مفاهیم نظری سیستم حسابداری مدیریت  ۲۳
ارتباط سیستم حسابداری مدیریت با سایر سیستمها  ۳۰
تفاوت حسابداری مدیریت با سیستمهای حسابداری مالی و صنعتی  ۳۵
مدیریت و حسابداری  ۴۳
وظیفه اقتصادی مدیریت  ۴۳
وظیفه اداری مدیریت  ۴۴
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت  ۴۶
ماموریت و نقش حسابداری مدیریت  ۵۵
جایگاه سیستم حسابداری مدیریت  ۶۰
خلاصه یافته های مهم در راستای پیش بینی آینده حسابداری مدیریت

فصل سوم : روش پژوهش  ۷۴
مقدمه  ۷۵
طرح مساله  ۷۶
قلمرو تحقیق  ۷۶
فرضیات تحقیق  ۷۷
جامعه آماری ، نمونه آماری و حجم نمونه  ۷۹
روش جمع آوری اطلاعات  ۷۹
روش کتابخانه ای  ۷۹
روش میدانی  ۸۰
روش آماری  ۸۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش  ۸۰
مقدمه  ۸۶
آزمون آماری فرضیه اول  ۹۹
آزمون آماری فرضیه دوم   ۱۰۱
آزمون آماری فرضیه سوم  ۱۰۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  ۱۰۵
نتیجه گیری ۱۰۶
پیشنهادات  ۱۰۹

فصل ششم : ضمایم و جداول  ۱۱۱
جدول شماره (۱-۲) سلسله مراتب موجود در مبانی نظری پیشنهادی برای حسابداری مدیریت  ۲۹

 جدول شماره (۲-۲) ارتباط سیستمهای کنترل مدیریت با سیستمهای عملیاتی  ۳۴
جدول شماره (۳-۲) تفاوتهای حسابداری مدیریت و حسابداری مالی  ۴۰
جدول شماره (۴-۲) مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بر مبنای فعالیت  ۵۷
جدول شماره (۵-۲) تغییرهای آینده ( چرخ سازه های تغییر )  ۶۴
جدول شماره (۱-۴) بررسی پاسخهای مربوط به سوالات قسمت (ب) پرسشنامه  ۱۱۲
جدول شماره (۲-۴) بررسی پاسخهای مربوط به سوالات قسمت (ج) پرسشنامه  ۱۱۳
جدول شماره (۳-۴) بررسی پاسخهای مربوط به سوالات قسمت (د) پرسشنامه  ۱۱۴
جدول شماره (۴-۴) بررسی پاسخهای مربوط به سوالات قسمت (هـ) پرسشنامه  ۱۱۴
جدول شماره (۵-۴) بررسی پاسخهای مربوط به سوالات قسمت (و) پرسشنامه  ۱۱۵
جدول شماره (۶-۴) بررسی پاسخهای مربوط به سوالات قسمت (و) پرسشنامه  ۱۱۶
جدول شماره (۷-۴) بررسی سوالات مربوط به آزمون فرضیه اول  ۱۱۷
جدول شماره (۸-۴) بررسی سوالات مربوط به آزمون فرضیه دوم ۱۱۸
جدول شماره (۹-۴) بررسی سوالات مربوط به آزمون فرضیه سوم  ۱۱۹
فهرست منابع :
الف : منابع فارسی  ۱۲۴
ب   : منابع انگلیسی  ۱۲۶

چکیده :
بیان مساله
موضوع تحقیق تحت عنوان ” بررسی نقش سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی سازمانهای آب منطقه ای کشور ” انتخاب گردیده است .
اهمیت موضوع پژوهش
سیستم حسابداری مدیریت یکی از زیر سیستمهای اصلی و اساسی”سیستم اطلاعات مدیریت ” شمرده میشود و بنابرتعریف وظیفه سیستم حسابداری مدیریت ، تامین نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف مدیران در    زمینه های برنامه ریزی وکنترل منابع ،ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری است .
فرضیات تحقیق
– شرکتهای آب منطقه ای کشور فاقد سیستم حسابداری مدیریت مطلوب میباشند .
– مدیران ارشد شرکتهای آب منطقه ای با نقش سیستم حسابداری مدیریت آشنایی کافی ندارند .
– در شرکتهای آب از گزارشهای حسابداری مدیریت برای کنترلهای مدیریت و ارزیابی عملکرد استفاده کمتری می نمایند .
جامعه آماری و روش جمع آوری اطلاعات
جامعه مورد نظر این پژوهش کل شرکتهای آب منطقه ای کشور بوده و کلیه شرکتهای آب به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردیده وبه منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردیده است .

نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پاسخهای پرسشنامه ارسالی به مدیران ارشد شرکتها نشان میدهد که سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی شرکتهای آب کشور نقش کمتری را ایفا نموده و از جایگاه مطلوبی برخوردار نمی باشد که برابر اظهارات پاسخ دهندگان ناشی از عدم آشنایی کافی مدیران شرکتها با این سیستم اطلاعاتی میباشد.
پیشنهادات
استقرار سیستم مکانیزه ” سیستم اطلاعات مدیریت ” و زیر مجموعه های آن در شرکتها و برگزاری سمینارها و دوره های کوتاه مدت مالی و اقتصادی برای مدیران ارشد و تقویت سیستم کنترلهای داخلی از جمله پیشنهادات این پژوهش میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.