اطلاعیه

بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره برداری) یک کیلو وات ساعت برق و ارائه الگوی بهینه

کد محصول:mo245

تعداد صفحات : ۱۲۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

چکیده پژوهش  ۱
فصل اول : کلیات
مقدمه  ۴
۱-۱- عنوان تحقیق  ۵
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵
۳-۱- اهداف تحقیق  ۶
۴-۱- قلمرو  ۷
۱-۴-۱- قلمرو زمانی  ۷
۲-۴-۱- قلمرو مکانی  ۷
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی  ۷
۵-۱- فرضیه های تحقیق  ۸
۶-۱- متغیرهای تحقیق  ۹
۷-۱- تعریف مفهومی واژه ها  ۱۰
۸-۱- تعریف عملیاتی واژه ها  ۱۸

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
۱-۲- مقدمه  ۲۶
۲-۲- پیشینه تحقیق  ۲۷
۳-۲- مطالعات نظری  ۴۸
۱-۳-۲- حسابداری قیمت تمام شده  ۴۸
۲-۳-۲- عوامل قیمت تمام شده  ۴۹
۳-۳-۲- کنترل مواد و کالا  ۵۱
۱-۳-۳-۲- طرق نگهداری و تعیین موجودی کالا و مواد  ۵۱
۲-۳-۳-۲- ارزیابی موجودی کالا و مواد  ۵۱
۴-۳-۲- کنترل دستمزد  ۵۳
۵-۳-۲- تسهیم هزینه ها  ۵۴
۱-۵-۳-۲- مبناهای تسهیم هزینه های سربار  ۵۵
۲-۵-۳-۲- تسهیم اولیه هزینه های سربار  ۵۵
۳-۵-۳-۲- تسهیم ثانوی هزینه های سربار  ۵۶
۶-۳-۲- روش های هزینه یابی (محاسبه قیمت تمام شده)  ۶۲
۱-۶-۳-۲- هزینه یابی سفارشات (سفارش کار)  ۶۳
۲-۶-۳-۲- هزینه یابی مرحله ای یا هزینه یابی واحد تولید  ۶۴
۳-۶-۳-۲- هزینه یابی استاندارد  ۶۴
۴-۲- معرفی سازمان ۶۶
۱-۴-۲- تاریخچه شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  ۶۶
۲-۴-۲- اهداف و مسئولیت  ۶۷
۳-۴-۲- مشخصات و ویژگیها  ۶۷
۱-۳-۴-۲- تشکیلات (چارت سازمانی شرکت)  ۶۸
۲-۳-۴-۲- ساختار نیرو انسانی  ۶۹
۳-۳-۴-۲- مشترکین  ۷۱
۴-۳-۴-۲- فروش انرژی  ۷۱
۵-۳-۴-۲- تاسیسات بهره برداری  ۷۳
۶-۳-۴-۲- حسابداری صنعت برق  ۷۴

فصل سوم : روش (متدولوژی) تحقیق
۱-۳- روش تحقیق  ۹۲
۲-۳- جامعه آماری  ۹۶
۳-۳- روش جمع آوری داده های اولیه و ثانویه  ۹۶
۱-۳-۳- داده های اولیه  ۹۶
۲-۳-۳- داده های ثانویه  ۹۶
۴-۳- روش سنجش پایایی ابزار جمع آوری داده ها  ۹۷
۵-۳- روش سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها ۹۷
۶-۳- روش تحلیل آماری داده ها جهت آزمون فرضیه ها  ۹۸

فصل چهارم : یافته های پژوهش (نتایج)
۱-۴- مقدمه  ۱۰۰
۲-۴- تحلیل توصیفی داده ها  ۱۰۱
۱-۲-۴- متغیر تابع (Y)  ۱۰۱
۲-۲-۴- متغیرهای مستقل (Xi)  ۱۰۱
۳-۴- تحلیل استنباطی برای آزمون فرضیه ها  ۱۰۴
۱-۳-۴- تحلیل استنباطی برای آزمون α ۱۰۸
۲-۳-۴- تحلیل استنباطی برای آزمون ۱β ۱۰۹
۳-۳-۴- تحلیل استنباطی برای آزمون ۲β ۱۱۰
۴-۳-۴- تحلیل استنباطی برای آزمون ۵β ۱۱۱

فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج پژوهش
۱-۵- مقدمه  ۱۱۴
۲-۵- نتیجه گیری  ۱۱۴
۱-۲-۵- رابطه ریاضی و تفسیر پارامترها  ۱۱۵
۳-۵- استفاده از یافته های پیشین و ترکیب آن با نتایج پژوهش  ۱۱۸
۴-۵- محدودیت های پژوهش  ۱۲۱
۵-۵- کاربرد نتایج تحقیق و پیشنهادها  ۱۲۲
فهرست منابع و ماخذ  ۱۲۷

چکیده :
وزارت نیرو در راستای قانون برنامه اول و سیاست برون سپاری ، در اولین گام در سالهای ۷۰-۷۱ مبادرت به تاسیس شرکت های غیر دولتی تحت عنوان شرکت های توزیع برق استانی نمود . و بخش توزیع برق را از پیکره شرکت های برق منطقه ای منتزع و این وظیفه را به شرکت های جدید التاسیس فوق الذکر محول کرد ، تا به این طریق زمینه و بستر فعالیت بخش خصوصی و رقابت در این بخش فراهم و مالا منجر به خدمات بیشتر به مشترکین و رضایت مندی آنان گردد . ولیکن در عمل تا بحال اداره شرکت های توزیع برق به شیوه بخش خصوصی و در جو غیر انحصاری و رقابتی محقق نگردیده است که می توان یکی از دلایل این امر را ، نداشتن قیمت تمام شده واقعی توزیع برق در مناطق مختلف دانست که با این انگیزه عنوان تحقیق که عبارت است از : «بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره برداری) یک کیلو وات ساعت برق در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و ارائه الگوی بهینه»  انتخاب شد تا شاید به این نحو ، کمک هر چند کوچک در هموار نمودن بستر و زمینه واگذاری توزیع برق به بخش خصوصی به معنی واقعی آن حاصل گردد ، که در راستای تامین این هدف ،‌ نظر به اینکه قیمت تمام شده توزیع برق در مناطق مختلف با توجه به تفاوتهای ساختاری و منطقه ای ، یکسان نمی باشد لذا بررسی عوامل موثر و نقش آنان در قیمت تمام شده از زاویه واگذاری کار به بخش خصوصی در قالب یک رابطه ریاضی تعقیب می گردد . بطوریکه این مدل ریاضی ، نقش تلفیقی و تجمیعی عوامل موثر را بطور جامع و یکجا ارائه نماید و بنابراین با استفاده از نظر کارشناسان ذیربط ، پارامترهای : مقدار تاسیسات (۱X) ، متوسط قدرت قراردادی مشترکین (۲X) ، قدمت تاسیسات (۳X) ، موقعیت منطقه ای (جوی ، جغرافیایی) (۴X) ، موقعیت فرهنگی (توسعه نیافتگی) (۵X) ، عوامل موثر (منتغیرهای مستقل (Xi) در قیمت تمام شده (متغیر تابع Y) حدس زده شد که در قالب ۵ فرضیه مطرح گردید و سپس جهت تائید  فرضیه ها ، داده های مورد نیاز از کارنامه و صورتهای مالی ۹ ساله شرکت توزیع برق قزوین از بدو تاسیس سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۰ و همچنین انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، جدول نرمالیزاسیون تاسیسات سازمان توانیر ، شاخص تورم بانک مرکزی استخراج شد و بصورت جدول شماره ۱ فصل چهارم جمع آوری گردید و سپس با استفاده از مبحث رگرسیون چند گانه خطی ، بسته نرم افزاری SPSS ، ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل (Xi) با متغیر تابع (Y) محاسبه (جدول شماره ۲ فصل چهارم) که مشخص گردید ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل قدمت تاسیسات (۳X) و موقعیت منطقه ای (۴X) ضعیف و قابل توجه نبوده و بنابراین فرضیه های مربوطه تائید نگردیدند ولیکن ضرایب همبستگی سایر عوامل حدس زده شده ، قوی و قابل قبول می باشند و بنابراین با استفاده از بسته نرم افزاریSPSS نسبت به استخراج رابطه قیمت تمام شده با این عوامل ، اقدام شد (جدول شماره ۳ و ۴ فصل چهارم) که معادله مربوطه بصورت :
۵X 493/162 + 2X 650/0 – ۱X 372/0 + 78/150- = Y حاصل گردید . که با انجام تحلیل های استنباطی بر روی ضرایب متغیرهای مستقل این معادله (بند ۳-۴ فصل چهارم) ، با ضریب اطمینان ۹۰% می توان گفت که بین متغیرهای مستقل (Xi) با متغیر (Y) رابطه وجود دارد .
با توجه به مطالب فوق ، بنظر می رسد که چنانچه این تحقیق به همین روش جهت شرکت های توزیع برق در سطح کشور انجام شود ، نظر به متنوع بودن شرایط منطقه ای و ساختارهای مختلف شرکت ها ، رابطه ریاضی و ضرایب همبستگی حاصله از تحقیق به  مراتب دقیق تر خواهد بود و لذا همین مورد در فصل پنجم به سازمان مدیریت توانیر پیشنهاد گردیده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.