بـررسی مشکلات مـدیریت موجودی هـای جنسی درشرکت برق و ارائه راهکار مناسب

کد محصول:mo233

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

چکیده :               . . .  ۴
فصل اول : کلیات تحقیق              . .  ۵
۱ـ۱ـ مقدمه :              . . . .  ۶
۲-۱- بیان مسئله پژوهش :            . . . .  ۷
۳-۱- اهمیت ، ضرورت و انگیزه پژوهش :          ۷
۴-۱- اهداف پژوهش :              ۹
۵-۱- سوالات تحقیق :            . . . .   ۱۰
۶-۱- فرضیه های تحقیق :            .  ۱۰
۷-۱- روش تحقیق :             .  ۱۰
۸-۱- تعریف واژه ها :             ۱۰
۹-۱- ساختار گزارش :            . . . .  ۱۲

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق وپیشنه تحقیق     . . ……..  . .  ۱۳
۱-۲- مقدمه :              .  ۱۴
۲-۲- مدیریت موجودی جنسی :           .  ۱۵
۱-۲-۲- : اهمیت مدیریت موجودی :          . . .  ۱۷
۲-۲-۲- اهمیت مدیریت موجودی در صنعت برق :        . .   ۱۹
۳-۲-۲- مزایای سرمایه گذاری در موجودیها :         .  ۲۰
۱-۳-۳-۲- اجتناب از کمبود موجودیها :            ۲۰
۲-۳-۲-۲- مزایای بازاریابی :             ۲۱
۳-۳-۲-۲- سفته بازی روی موجودیها :          .   ۲۱
۴-۲-۲- مخاطره سرمایه گذاری در موجودیها :         .  ۲۲
۵-۲-۲- مدل اساسی تصمیم گیری در مورد موجودیها :       . . . .  ۲۳
۱-۵-۲-۲- هزینه های خرید و تخفیفات ناشی از خرید عمده :      . . .   ۲۴
۲-۵-۲-۲- هزینه های سفارش :           .  ۲۵
۳-۵-۲-۲- هزینه های نگهداری :           .  ۲۶
۴-۵-۲-۲- هزینه های سرمایه :           . .   ۲۷
۵-۵-۲-۲- هزینه کل :            . . . .  ۲۷
۶-۲-۲- تعیین میزان مطلوب سفارش موجودی کالا  :       . . . .  ۲۷
۱-۶-۲-۲- کمبود موجودی کالا :            ۲۸
۷-۲-۲- مدیریت موجودی کالا در سیستم تحویل بموقع :       ۲۹
۳-۲- مدیریت انبار :               ۳۰
۱-۳-۲ – تعـریف انبارداری :           . .  ۳۱
۲-۳-۲- تعـریف انبار :            . .   ۳۱
۳-۳-۲- انواع انبار :            . . . .  ۳۲
۴-۲-  اهمیت انبارها در صنعت برق و انواع آنها :         .  ۳۲
۵-۲- وظایف و مسئولیت های مدیریت انبار :          ۳۵
۶-۲- ارتباط انبار با سایر واحدهای شرکت :         .  ۳۷
۱-۶-۲  واحد تولید :            . . .   ۳۷
۲-۶-۲  توزیع :             . .  ۳۷
۳-۶-۲- واحد مهندسی :              ۳۸
۴-۶-۲ – کنترل کیفیت و بازرسی :           . . . .  ۳۸
۵-۶-۲ – واحد خرید :              ۳۸
۶-۶-۲  واحد فروش :              ۴۰
۷-۶-۲  واحد تعمیر ونگهداری :           . . .  ۴۱
۸-۶-۲ – واحد حسابداری :            .  ۴۱
۷-۲- مدیریت اقلام مازاد و از رده خارج شده در انبار :        .  ۴۱
۱-۷-۲  عوامل موثر از رده خارج شدن اقلام انبار :        . . . .  ۴۳
۲-۷-۲ – روشهای کاهش اتلاف ومنسوخ شدن اقلام انبار :       . . . .  ۴۴
۸-۲- تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق :        .  ۴۴

فصل سوم : روش شناسی تحقیق :         . . .  ۴۷
۱-۳- مقدمه :             . . .  ۴۸
۲-۳- جامعه آماری تحقیق :           . .  ۴۸
۳-۳- نحوه نمونه گیری وتعیین حجم نمونه :         . . .  ۵۰
۴-۳- ابزارهای جمع آوری داده ها :            ۵۲
۵-۳ –  نحوه تجزیه وتحلیل داده ها :          . . . .  ۵۳
۶-۳- آزمون اعتبار وروایی پرسشنامه :          . . .  ۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق :       .  ۵۴
۱-۴- مقدمه :              .  ۵۵
۲-۴ـ بررسی صورت‌های مالی شرکت و استخراج نسبت گردش موجودی کالا و گردش مجموع داراییها :              . . .
۵۵
۳-۴- بررسی وضعیت موجودی های جنسی راکد در انبارهای شرکت برق منطقه ای آذربایجان :   ۶۳
۴-۴- دلایل انباشت موجودیهای جنسی در انبارهای شرکت :       . .  ۶۶
۱-۴-۴-  نبودن یا عدم استفاده کامل از سیستم های مکانیزه در انبار :     . . .   ۶۷
۲-۴-۴- نبودن کارشناس فنی وخبره در انبار جهت شنا سایی وکاربرد کالاهای انبار :       ۶۷
۳-۴-۴- تغییر طراحی وتکنولوژی شبکه های خطوط تولید وانتقال وتوزیع برق :      ۶۸
۴-۴-۴- عدم هماهنگی بین امور انبارها با بخشهای عملیاتی در خصوص تامین اقلام مورد نیاز : .  ۶۹
۵-۴-۴- عدم دسترسی کامل مجریان طرح به سایت موجودی انبار در مورد اقلام مورد نیاز : . . . .   ۷۰
۶-۴-۴-  عدم آشنائی کارکنان انبار با اصول انبارداری ونحوه تحویل کالا و تجهیزات در انبار : . . .   ۷۰
۷-۴-۴- عدم وجود سیستم کنترل موجودی درخصوص تعیین مقدار اقتصادی سفارش و نقطه تجدید سفارش :                ۷۱
۸-۴-۴- عدم وجود سیستم گزارش دهی دوره ای در خصوص اقلام راکد ،کم مصرف و مازاد : . . . ۷۲
۹-۴-۴- واردات اقلام مورد نیاز از خارج از کشور بدون رعایت جوانب پروژه های در دست اجرا : .  ۷۲
۱۰- ۴-۴- عدم پیش بینی صحیح اقلام مورد نیاز پروژه ها از سوی بخش های عملیاتی :  . .  ۷۳
۱۱- ۴-۴- عدم وجود یک زبان مشترک برای شناسا ئی کالا هایی موجود در انبار :   . . .  ۷۳
۱۲- ۴-۴- عدم وجود بانک اطلاعانی در خصوص اقلام موجود در انبار :     . . . .   ۷۴
۱۳-۴-۴-  عدم وجود برنامه ریزی مدون برای پروژه ها وتغییر مشخصات پروژه بعد از اجرا : . . . .  ۷۵
۱۴-۴-۴-  عدم برگزاری مزایده فروش برای اقلام زاید :        .  ۷۵
۱۵- ۴-۴- عدم استفاده از اقلام مانده پایکار یک پروژه در پروژه های دیگر:      ۷۶
۱۶-۴-۴-  وجود نرخ بالای تورم وتاثیر آن بر خریدهای آتی :       .  ۷۶
۱۷- ۴-۴- ترویج فرهنگ راحت طلبی در مورد نگهداری اقلام موجود در انبار :    . .   ۷۷
۱۸-۴-۴- عدم نگهداری صحیح کالا :          . . . .  ۷۷
۵-۴- مشکلات مدیریت موجودیهای جنسی در شرکت :         ۸۰
۱-۵-۴- زمان بر بودن تامین مواد و قطعات  :         . .  ۸۰
۲-۵-۴- اجرای پروژه های شرکت بصورت امانی وپیمانی وانباشت اجناس مانده پایکار :  . . . .   ۸۱
۳-۵-۴- عدم وجود مکان و فضای مناسب برای نگهداری کالا و اجناس :     . . .   ۸۱
۴-۵-۴- تغییرات در مشخصات پروژه ها وبرآورد نا صحیح اجناس مورد نیاز از طرف واحدهای مصرف کننده :             . . .  ۸۱
۵-۵-۴- سفارش اقلام موجود در انبارها به مقدار زیاد به دلیل ضعف سیستم اطلاعات انبار : . . . .   ۸۲
۶-۵-۴- تنوع مواد و قطعات مورد نیاز شرکت و مشکل بودن تعیین مقدار اقتصادی و نقطه مجدد سفارش برای هریک از قطعات و مواد :           ۸۲
۶-۴- آزمون فرضیه های تحقیق :          . . .   ۸۲
۱-۶-۴- آزمون فرضیه اول تحقیق :          . .  ۸۳
۲-۶-۴- آزمون فرضیه دوم تحقیق :          . .  ۸۵

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق :         ۸۷
۱- ۵-  نتیجه گیری :              ۸۸
۲-۵- پیشنهادات :             . .  ۹۱
۳-۵- پیشنهاد برای پژوهش آتی :           .  ۹۳
منابع و ماخذ :             . . . .  ۹۴

 چکیده:
در صنعت برق به لحاظ نوع تولید ؛ فراهم کردن مطمئن کلیه مواد وقطعات یدکی مورد نیاز نقش تعیین کننده ای در پشتیبانی تولید مداوم نیروی برق دارد . هرگونه توقف در تولید یا انتقال ویا توزیع برق صرف نظر از جنبه های سیاسی و اجتماعی آن موجب خسارات اقتصادی فوق العاده ای خواهد بود . بنابراین توجه مدیریت عالی سازمان به مدیریت مواد وکالا تاثیر سرنوشت سازی در تولید انتقال مطمئن و سود آوری صنعت برق خواهد داشت . تحقیق حاضر موضوع بررسی مشکلات مدیریت موجودیهای جنسی شرکت برق منطقه ای آذربایجان را مدنظر قرار داده وبه دنبال شناسایی اقلام راکد در انبارهای شرکت وبررسی علل انباشت این اقلام می باشد . در این راستا از ۲۹ انبار شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۴ انبار بعنوان نمونه انتخاب گردید وبا استفاده از رابطه کوکران از بین اقلام موجود در این انبارها (۱۸۴۲۵ قلم کالا ) تعداد ۹۷۰ قلم کالا بعنوان نمونه انتخاب واز لحاظ راکد بودن مورد بررسی قرار گرفت همچنین برای شناسایی علل انباشت موجودیها در انبار ؛ از نظرات ودیدگاه کلیه مدیران وکارشناسان واحدهای معاونت طرح وتوسعه و معاونت مالی وپشتیبانی ( امور بازر گانی وامور انبارها  ) شرکت برق منطقه ای استفاده گردید .
این تحقیق نشان می دهد که بخش از منابع مالی شرکت در قالب موجودی انبار بصورت راکد باقی مانده است و در عین حال می توان با اعمال پاره ای از نکات مربوط به مدیریت موجودیها ، نسبت به استفاده بهتر از منابع مالی شرکت اقدام نمود . از دلایل انباشت موجودیها در انبارهای شرکت می توان عدم وجود کارشناس فنی وخبره در انبارهای شرکت جهت تشخیص کاربرد کالاهای موجود در انبار وعدم وجود سیستم کنترل موجودی و عدم وجود سیستم گزارش دهی دوره ای در مورد اقلام راکد وکم مصرف ؛ عدم وجود برنامه ریزی مدون وجامع برای پروژه ها وتغییرات مشخصات پروژه ها بعد از اجرای عملیات ؛ عدم هماهنگی بین امور انبارها با بخشهای عملیاتی در خصوص تامین اقلام مورد نیاز و . . . . اشاره کرد .