مطالعه و بررسی سیستم انبارهای موجود شرکت توزیع برق

کد محصول: mo189

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

 دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فهرست مطالب
فهرست جداول
فهرست نمودارها و اشکال
چکیده تحقیق ل
فصل اول – کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۳
بیان موضوع ۴
اهمیت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۵
کاربرد نتایج تحقیق ۶
سؤالات پژوهش ۷
روش انجام تحقیق ۷
تعریف عملیاتی واژه‌ها ۸
فصل دوم – ادبیات تحقیق ۱۳
مقدمه ۱۴
بخش اول: مباحث نظری سیستم انبار ۱۶
مفهوم سیستم ۱۷
خصوصیات مشترک سیستمها ۱۷
سیستم‌های حسابداری انبار ۲۰
سیستم انبار ۲۱
سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرایی آن ۲۳
سیر تحول انبار و انبارداری در ایران ۲۷
مدیریت انبار و وظایف عمومی آن ۲۹
رفتار و روابط و وظایف متقابل انبار با سایر واحدها ۴۱
بخش دوم – مباحث موجودی کالا ۴۳
مفهوم موجودی انبار ۴۴
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی ۴۴
ماهیت برنامه‌ریزی و کنترل موجودی ۴۵
مقدار اقتصادی سفارش ۴۷
روش‌های دستیابی به نقطه EOQ 48
نقطه سفارش مجدد (تجدید سفارش) ROP 51
عوامل مؤثر در تعیین نقطه سفارش مجدد ۵۲
کنترلهای داخلی موجودی کالا در انبار و اثرهای این کنترل بر موجودی ۵۵
بخش سوم – هزینه‌های موجودی کالا ۶۴
هزینه‌های سفارش ۶۵
هزینه‌های نگهداری ۶۷
هزینه‌های فقدان و کمبود موجودی ۷۱
بخش چهارم – طبقه‌بندی کالا و کدگذاری ۷۴
مفاهیم طبقه‌بندی کالا ۷۶
فواید طبقه‌بندی کالا ۷۷
کلیات کدگذاری ۷۹
انواع روشهای معمول کدگذاری ۸۰
بخش پنجم – تحقیقات انجام شده ۸۴
حسابداری مالی و جنسی انبارها در صنعت برق و تبعات آن و بهینه‌سازی موجود ۸۴
تجزیه و تحلیل تدارکات – بهینه‌سازی و مکانیزه کردن آن در برق تهران ۸۴
بخش ششم – سیستم مدیریت انبار در شرکت مورد تحقیق ۹۳
جایگاه شرکت برق منطقه‌ای اصفهان و شرکت توزیع برق استان اصفهان ۹۴
تاریخچه شرکت توزیع برق استان اصفهان ۹۶
بررسی سیستم انبار شرکت ۹۹
فصل سوم – روش تحقیق ۱۱۵
مقدمه ۱۱۷
روش تحقیق ۱۱۷
جامعه آماری ۱۱۸
تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ۱۱۸
ابزار اندازه‌گیری ۱۱۹
اعتبار (پایائی) ابزار اندازه‌گیری ۱۲۰
روایی پرسشنامه ۱۲۱
تکنیک‌های آماری ۱۲۲
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۳
مقدمه ۱۲۵
تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده ۱۲۵
– توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی، رسته
سازمانی، سابقه خدمت ۱۲۵
– توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالهای تحقیق ۱۲۹
– توزیع میانگین و تجزیه و تحلیل سؤالهای تحقیق براساس
آزمون توکی ۱۴۰
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۴۴
مقدمه ۱۴۶
نتیجه‌گیری ۱۴۷
پیشنهادها ۱۵۱
پیشنهاد به محققین آینده ۱۵۳
فهرست منابع ۱۵۵
ضمائم ۱۵۹

چکیده تحقیق:
امروزه تعداد مؤسسات صنعتی و تولیدی که به اهمیت کنترل مواد و قطعات و استفاده از سیستمهای کنترل موجودی انبار به عنوان ابزار مدیریتی واقفند و اقداماتی جدی جهت برقراری آن مبذول داشته‌اند محدود است و بقیه مؤسسات نیز فاقد سیستم صحیح انبارداری هستند. بدیهی است که تحقق بخشیدن به اصولی نظیر چه چیز مورد نیاز است؟ چه موقع مورد نیاز است؟ و چه مقدار مورد نیاز است؟ از اهداف انبارداری محسوب می‌شود . در همین راستا پژوهش حاضر تحت عنوان «مطالعه و بررسی سیستم انبارهای موجود شرکت توزیع برق استان اصفهان» انجام گردیده است و هدف آن شناسائی، تشخیص، ارزیابی عوامل مؤثر بر بررسی سیستم انبارها و ارائه راه‌حلهای مؤثر جهت استفاده بهینه از روشهای علمی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی می‌باشد. مسلم است که انجام موارد ذکر شده در جهت ارائه راه‌حلهای مؤثر جهت به حداقل رساندن هزینه‌های انبارداری، تسهیل در امور، تهیه موجودی انبار در زمان مناسب و به مقدار مورد نیاز کارساز خواهد بود. تحقیق فوق از نوع کاربردی بوده، لذا نتایج این پژوهش راهبردهائی در اختیار مدیران قرار می‌دهد تا از طریق برنامه‌ریزی و کنترل بر مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، کمبود اجناس و افزایش هزینه‌ها مقابله نموده و موجبات افزایش عملکرد کارکنان و سازمان را ایجاد نمایند.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت توزیع برق استان اصفهان و شامل ۱۱۰۰ نفر می باشد و حجم نمونه انتخابی برابر ۷۸ نفر می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه بسته و مشتمل بر ۳۱ سؤال است . این تحقیق دارای سه سؤال پژوهش می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک متغیره، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس و آزمون توکی استفاده شده است.
نتایج تحلیل سؤال‌های پژوهش نشان می‌دهد:
۱- سیستم انبارداری از روش علمی پیروی می‌نماید.
۲- سیستم انبارداری از سطح متوسط نیازهای اطلاعاتی کافی برخوردار است.
۳- سیستم انبارداری کمتر از سطح متوسط از تکنولوژی مناسب برخوردار است.
در مبحث پیشنهادها با توجه به نتایج حاصل از داده‌ها، که منجر به اثبات فرضیه‌ها شده بخوبی احساس می‌شود که نیاز به متحول کردن سیستم مدیریت انبارها، امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد، در این جهت، ضرورت تغییر در شیوه انجام بسیاری از روشهای موجود و یا اصلاح در بعضی از فعل و انفعالات سیستم‌های حاکم باعث افزایش بهره‌وری و سبب پویایی در مجموعه فرایند مدیریت انبارها خواهد شد که به تفصیل در فصل پنجم پیرامون آن ارائه نظر گردیده است.
محدودیتهای این تحقیق مربوط به جمع‌آوری پرسشنامه‌ها در جامعه مورد بررسی بوده که مدت زمان زیادی را به خود اختصاص داده است.