اطلاعیه

مقایسه بهای تمام شده محصولات و خدمات به دو روش هزینه یابی سنتی وهزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های آب وفاضلاب شهری

کد محصول: mo178

تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه  ۳
موضوع تحقیق  ۵
تعریف موضوع تحقیق  ۵
اهمیت موضوع تحقیق  ۶
فرضیه ها  ۷
اهداف تحقیق  ۷
روش تحقیق  ۸
محدودیتهای تحقیق  ۹
تعریف واژه های کلیدی ۱۰
روشهای گردآوری اطلاعات ۱۱

فصل دوم: ادبیات موضوع تحقیق
حسابداری صنعتی  ۱۶
تعریف مدیریت  ۱۶
برنامه ریزی  ۱۷
هدف سازمانها  ۱۸
اعمال کنترل  ۱۹
سازماندهی  ۲۰
ماهیت حسابداری  ۲۱
مسئولیت حسابداری صنعتی  ۲۲
کاربرد حسابداری صنعتی  ۲۳
منابع اولیه اطلاعات حسابداری صنعتی ۲۴
تعریف هزینه ۲۴
طبقه بندی هزینه ها ۲۵
طبقه بندی هزینه ها با توجه به دوره حسابداری ۲۸
طبقه بندی هزینه های با توجه به گرایش تغییر ۲۸
طبقه بندی هزینه هاباتوجه به ارتباط محصول ۳۰
هزینه یابی  ۳۰
روشهای هزینه یابی  ۳۱
نرخ جذب سربار از پیش تعیین شده ۳۴
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۳۵
اهداف هزینه یابی برمبنا فعالیت  ۳۷
تاکید هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۳۷
هزینه یابی جذبی ۳۹
محرکهای هزینه ۳۹
ساختار هزینه یابی برمبنای فعالیت ۴۴
تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب. ۴۸
موادقانونی تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب ۴۹
چالشهای حسابداری صنعتی ۵۰
فرایندهای تولید ۵۱
سیستم فعلی مالی شرکتهای آب و فاضلاب ۵۵
روش تسهیم هزینه سربار شرکتهای آب و فاضلاب ۵۷
پیشینه تحقیق ۵۸

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ۶۱
عنوان و موضوع تحقیق ۶۱
جمع آوری اطلاعات ۶۲
جامعه مورد تحقیق ۶۳
نمونه و روش نمونه گیری  ۶۳
ابزار تحقیق ۶۵
نحوه بررسی صلاحیت مشاهده و پاسخگویان ۶۶
آزمون فرضیه ها ۶۷
دوره مورد بررسی  ۶۸

فصل چهارم: روش تحقیق
مقدمه ۷۰
تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها ۷۰
محاسبه بهای تمام شده به روش سنتی ۷۰
محاسبه بهای تمام شده به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت  ۷۸
فرضیه اول  ۹۰
فرضیه دوم  ۹۲
فرضیه سوم ۹۴
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه  ۹۶
نتیجه گیری  ۹۷
پیشنهادات ۹۸
پاورقی دارد

فهرست جداول:
جدول شماره ۱-۴ : تسهیم هزینه های گلستان به روش سنتی ۷۳
جدول شماره ۲-۴ : تسهیم هزینه های ،ذربایجان غربی به روش سنتی ۷۶
جدول شماره ۳-۴ : تسهیم هزینه های آذربایجان شرقی به روش سنتی ۷۹
جدول شماره ۴-۴ : تسهیم هزینه های گلستان به روش ABC ۸۳
جدول شماره ۵-۴ :  تسهیم هزینه های پشتیبانی گلستان به روش ABC ۸۴
جدول شماره ۶-۴ : تسهیم هزینه های آذربایجان غربی به روش ABC ۸۶
جدول شماره ۷-۴ : تسهیم هزینه های پشتیبانی آذربایجان غربی به روش ABC ۸۷
جدول شماره ۸-۴ : تسهیم هزینه های آذربایجان شرقی به روش ABC ۸۹
جدول شماره ۹-۴ : تسهیم هزینه های پشتیبانی آذربایجان شرقی به روش ABC ۹۰
جدول شماره ۱۰-۴ : خلاصه افزایش ( کاهش ) بهای تمام شده محاسبه شده در دو روش ۹۱
جدول شماره ۱۱-۴ : خلاصه افزایش ( کاهش ) بهای تمام شده یک واحد محصول در دو روش ۹۱
جدول شماره ۱۲-۴ : بهای یک واحد محصول با دو روش و درصد افزایش (کاهش) ۹۳
جدول شماره ۱۳-۴: سؤالات و فراوانی در فرضیه دوم ۹۴
جدول شماره ۱۴-۴ : میانگین و انحراف معیار ، ماکزیمم ، مینیمم ۹۴
جدول شماره ۱۵-۴ :  نتایج آزمون برای سوالات فرضیه دوم ۹۵
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۱ : کنترل مدیریت ۱۹
نمودار شماره ۳ : تجزیه و تحلیل کل هزینه های عملیاتی ۲۶
نمودار شماره ۵ : سیستم سنتی هزینه یابی ۴۳
نمودار شماره ۶ : سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۴۴
نمودار شماره ۷ : دیدگاه دو بعدی هزینه یابی بر مبنای فعایت ۴۵
نمودار شماره ۸ : دیدگاه تخصیص هزینه ای ۴۸

چکیده
مقایسه محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات به دو روش هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های آب و فاضلاب شهری .
اینمقاله در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی انجام گرفته است . استاد راهنما جناب آقای دکتر مدرس و اساتید مشاور آقایان حسین سیاح و مسعود خشایی می باشند .
هدف از این تحقیق مقایسه ای بین بهای تمام شده محاسبه شده به دو روش هزینه یابی بوده و شناسایی تضادهای موجود بین دو روش و در صورت امکان بدست آوردن یک الگوی مناسب برای اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای آب و فاضلاب می باشد .
فرضیه های این تحقیق عبارتند از : ۱) محاسبه بهای تمام شده محصولات در شرکتهای آب و فاضلاب براساس دو روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی سنتی اختلاف معنا داری ندارند . ۲) همچنین روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای فوق یک روش شناخته شده ای نیست .
۳) با سیستم موجودمالی شرکتهای فوق می توان از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده کرد .
تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی و از دو روش مشاهده میدانی و پرسشنامه ( مصاحبه تلفنی ) استفاده شده است ، جامعه مورد بررسی عبارت از مدیران و کارشناسان مسئول تهیه صورتهای مالی و صورتهای مالی شرکتهای آب و فاضلاب بوده است .
نتیجه حاصل از تحقیقات این بود که محاسبه بهای تمام شده دردو روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی سنتی دارای اختلاف می باشد که به احتمال ۹۵% این اختلاف بیش از ۱۰% است ، همچنین روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش شناخته شده در بین مدیران و کارشناسان مسئول تهیه صورتهای مالی شرکتهای آب و فاضلاب می باشد و با سیستم موجود مالی این شرکتها می توان سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را اجرا نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.